Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x6)

Ve­ga Mor­gon (x2)

07.30 Ve­ga Mor­gon

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 Bär­tils äng i fa­ra

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x3)

Na­tur­väk­tar­na (x2)

Ugg­lor, t­ras­tar, hacks­pet­tar, k­vit­ter och fisk­rens. An­ders Alb­recht och Hans Häst­bac­ka s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur.

Ve­ga För­mid­dag (x6)

09.15 Do­ku­men­te­rat

På ett kurs­cen­ter i Es­bo sam­las åt­ta per­so­ner för att del­ta i något som kans­ke kom­mer att fö­ränd­ra de­ras liv.

10.00 Ve­ga För­mid­dag (x2)

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Ve­ga För­mid­dag

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Redaktör: Michael Cronström.

Gudst­jänst

med Sjundeå svenska församling. P­re­di­kant och li­turg: Tom Berg­man.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi.
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek. Arosa Ensemble.

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

1990-ta­lets vik­ti­gas­te och mest inf­ly­tel­se­ri­ka nya d­ra­ma­ti­ker, Sa­rah Ka­ne, tog sitt e­get liv i feb­rua­ri 1999, 28 år gam­mal.

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 Pär­ke­le!

Jan­ne G­rön­roos in­terv­juar den s­vens­ka ko­mi­kern Has­se B­ron­tén.

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Klassfesten! Ett här­ligt till­fäl­le att t­räf­fa gam­la s­kol­kom­pi­sar el­ler ett nöd­vän­digt ont som du helst und­vi­ker?

Bär­tils äng i fa­ra

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny: K­rog­hyfs - så s­ka du be­te dig på res­tau­rang!

När och hur s­ka man f­ram­fö­ra k­la­go­mål? Hur s­ka man för­hål­la sig till d­ricks? Vil­ken sorts gäst är du?

19.30 Ve­ga Mu­sik

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Fo­kus på

Per­son­li­ga fun­de­rin­gar k­ring ar­be­te och ar­bets­lös­het ut­gåen­de f­rån sub­jek­tivt val­da låtar och mer el­ler mind­re t­rau­ma­tis­ka er­fa­ren­he­ter.

K­vant­hopp

Tänk om ett kärn­va­penk­rig el­ler en as­te­roidk­rock gör s­lut på den mänsk­li­ga ci­vi­li­sa­tio­nen. Går all vår sam­la­de kuns­kap och kul­tur för­lo­rad då?

20.00 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi. 1. Su­ne Mangs Tio s­må fins­ka poj­kar 2. Har­mo­ny Sis­ters & Cu­pol-ork. un­der.

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.35 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Hör hur det lät på re­pe­ti­tio­nen då barn till­sam­mans med p­roffs f­rån Na­tio­na­lo­pe­ran s­ka­pa­de den nya o­pe­ran D­ju­rens p­la­net. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3