Ohjelmakartta.fi
ma 22.4. ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4. la 27.4. su 28.4.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Mor­gon­mu­sik

Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Fo­kus på

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x8)

07.30 Ve­ga Mor­gon

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.20 Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mor­gon (x6)

08.30 Re­gio­na­la ny­he­ter

08.35 Ve­ga Mu­sik

9

09.00 Ve­ga För­mid­dag (x3)

Programvärd: Tiina Grönroos.

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x6)

Ve­ga För­mid­dag

Ve­ga För­mid­dag (x3)

09.15 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Mi Wegelius.

10.00 Y­le Ny­he­ter

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Ve­ga För­mid­dag

12

12.00 Ra­dio­tea­tern

Ett audiodrama om bortslösade timmar.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Y­le Ny­he­ter

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Gudst­jänst

med Jomala församling.

Ve­ga Dag (x8)

Fo­kus på

I mer än hal­va sitt liv har Ann-Sop­hie Sandst­röm haft en d­rag­ning till S­pa­nien - och till s­pansk mu­sik.

Gudst­jänst

med Missionskyrkan i Borgå. P­re­di­kant: Hen­rik Ny­malm. Mö­tes­le­da­re: Ca­ro­la Gull.

14.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2)

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Y­le Ny­he­ter

Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

Vad kan au­tism rent konk­ret be­ty­da i var­da­gen. Re­dak­tör: Lot­ta G­reen.

18.40 Ve­ga Mu­sik

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 BUU-sa­gan

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Han­nah Nor­re­na och E­va F­rantz går i­ge­nom o­bes­va­ra­de f­rågor ur vårens b­revs­körd och ta­lar bl.

BUU-sa­gan

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny: Me­jers­kan i Fal­kö­ping vi­sar hur hon gör sin g­räd­dost!

Från mjölk till färdig gräddost. E­li­sa­beth An­ders­son vi­sar hur hon gör.

19.35 Ve­ga Mu­sik

19.35 Ve­ga Mu­sik

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Fo­kus på

A­de­le var ba­ra li­te på 20 då hon re­dan vun­nit al­la p­res­ti­ge­fyll­da p­ri­ser i mu­sikb­ransc­hen.

K­vant­hopp

Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

20.00 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Butikshyllorna dignar av läckerheter.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi. 1. S­ven A­re­feldt och hans lek­kam­ra­ter T­rollt­räff i tun­neln (1958) 2. S­ven A­re­feldt med ork.

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.35 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Ra­dio­tea­tern

Manus och regi: Ida Kronholm. I rol­ler­na: Sa­ra Sou­lié, Pel­le Heik­ki­lä, Wil­helm Enc­kell, Ro­bert Kock, Jon Hen­rik­sen och Joel Fors­bac­ka.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Rock och ba­rock är e­gent­li­gen in­te mu­sik för mans­kör, men det b­ryr sig in­te Wa­sa Sån­gar­gil­le om. Kö­rens di­ri­gent S­te­fan Wik­man är k­väl­lens s­tu­dio­gäst. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3