Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Fram­ti­dens människa
Vil­ka häls­nin­gar läm­nar vår tid ef­ter sig åt fram­ti­dens arkeologer?..
06.03 Tack och lov
I denna veckas andliga temakonsert är floden i centrum.
06.06 Vega Musik
06.54 Andrum
06.45 Vega Musik
07.00 Yle Nyheter
07.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kanska städer
Grunge,..
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.28 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
Om hem och hus med fa­milj, fri­tid, hob­byer och häl­sa al­la lör­dag­för­mid­da­gar kl 9-13 med Ki­ke Bertell.
08.05 Knapp­hand­la­rens hämnd, del 1: En exp­lo­sion i Jakobstad
08.15 Vega Morgon
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Vega Morgon
09.15 Dokumenterat
Est­land har i åra­tal top­pat dödss­ta­tis­ti­ken för dro­gö­ver­doser i EU...
09.54 Andrum
10.03 Ve­gas sommarpratare
Drick ditt mor­gon­kaf­fe i sälls­kap av Tim Sparv, Tua Forsst­röm el­ler Ch­ris­tof­fer St­rand­berg. El­ler and­ra kän­da ar­tis­ter, för­fat­ta­re, fors­ka­re och fö­re­ta­ga­re, konst­nä­rer och kän­di­sar, id­rot­ta­re och idea­lis­ter – och helt van­ligt folk med en ovan­lig berättelse.
10.03 Som­mar i Svenskfinland
10.03 Vega Söndag
Sto­ra sam­hällsf­rågor med mänsk­ligt pers­pek­tiv. Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
12.03: Vi blickar österut.
11.03 Som­mar i Svenskfinland
11.00 Yle Nyheter
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Som­mar i Svenskfinland
11.35 Som­mar i Svenskfinland
11.35 Som­mar i Svenskfinland
12
12.01 Yle Nyheter
12.03 Som­mar i Svenskfinland
12.01 Yle Nyheter
12.03 Som­mar i Svenskfinland
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
ti:
ke: Prog­ram­värd: Emil Friman. 00
to: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
pe:
13.03 Fokus på
Vemod i gult och blått.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
rån Svenska lutherska evangeliföreningens missionsvecka. Pre­di­kant och li­turg: Tors­ten Sandell...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
ti: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Emil Friman.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
ti: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Emil Friman.
la: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Yle Nyheter
17.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
ti: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Emil Friman.
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Musik
18
18.03 Som­mar­be­rät­tel­sen: Lita på mig
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
Kia Svae­tic­hin får sälls­kap av Tuu­li Hei­no­nen som har upp­täckt att hon är be­roen­de av Reality-TV...
18.14 Vega Musik
18.05 Dokumenterat
18.35 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
19.22: Programvärd: Britta Svanholm Maniette.
21.03: Antonio Vivaldi-arr. Avi Avi­tal: Man­do­lin­kon­sert D-dur, RV 93...
19.22 Fin­landss­vens­ka krimpodden
19.22 Na­turväktarna
Hans Häst­bac­ka och Jör­gen Palmg­ren sva­rar på di­na frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut...
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Fin­landss­vens­ka krimpodden
Johan Adamson flyr, grips och döms.
20.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kanska städer
Grunge,..
20.03 Or­det läcker: Metall
Or­det läc­ker bju­der på håll­fas­ta re­so­ne­mang och vär­me­le­dande komik...
20.03 Tack och lov
Fanny Crosby (1820-1915) sägs ha sk­ri­vit ö­ver 8 000 and­li­ga sångtexter...
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: To­pi Lappalainen
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,..
21.03 Den klas­siska kvällen
Förvirring - kan man leva ett liv utan den?
21.38 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Ve­gas sommarpratare
Drick ditt mor­gon­kaf­fe i sälls­kap av Tim Sparv, Tua Forsst­röm el­ler Ch­ris­tof­fer St­rand­berg. El­ler and­ra kän­da ar­tis­ter, för­fat­ta­re, fors­ka­re och fö­re­ta­ga­re, konst­nä­rer och kän­di­sar, id­rot­ta­re och idea­lis­ter – och helt van­ligt folk med en ovan­lig berättelse.
to: Laestadianism, droger - och världsrekord.
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Ope­ra­gui­den: Don Gio­van­ni - flör­tig och far­lig mäs­terf­res­ta­re. Klas­sis­ka pod­den: Franz Sc­hu­bert. Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sammanhang.
23.12 Vega Musik
23.12 Vega Dans
0
00.00 Nattklassiskt
3