Ohjelmakartta.fi
ma 17.6. ti 18.6. ke 19.6. to 20.6. pe 21.6. la 22.6. su 23.6.

04.00 Nattk­las­siskt

Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack (x2)

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.00 Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x8)

Ve­ga Mu­sik

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

07.50 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Fo­kus på

Året 1994 s­log Li­sa Ek­dahl i­ge­nom med låten Vem vet.

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.15 Ve­ga Mor­gon (x8)

Ve­ga För­mid­dag

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Vec­kans do­ku­men­tär: Vad gör li­vet värt att le­va?

En be­rät­tel­se om att in­te ge upp, ock­så om li­vet ger en rik­tigt myc­ket st­ryk.

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Mu­sik

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x8)

Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til.

Fo­kus på

Gudst­jänst

14.00 Ef­ters­nack (x2)

K­vant­hopp

I vec­kans K­vant­hopp förd­ju­par vi oss i mys­te­riet som döl­jer sig un­der månens syd­pol.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

- om myg­gor, u­te­dass och in­gif­ta s­läk­tin­gar. P­rog­ram­vär­dar: Han­nah Nor­re­na och Pe­ter Lütt­ge.

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

- om myg­gor, u­te­dass och in­gif­ta s­läk­tin­gar. P­rog­ram­vär­dar: Han­nah Nor­re­na och Pe­ter Lütt­ge.

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x6)

18

18.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Mag­nus Han­sén och Nic­ke Al­dén s­pe­lar be­röm­da led­mo­tiv och låtar som för all­tid är förk­nip­pa­de med s­pe­ci­fi­ka fil­mer el­ler till och med b­li­vit s­tör­re än s­jäl­va fil­men.

Ett ord in­för hel­gen

Fo­kus på

Ca­mil­la An­de­lin och K­jell Ek­holm p­ra­tar med g­la­da dan­sa­re, dan­sar­ran­gö­rer och med p­ro­du­cen­ter och mu­si­ker. Och vi b­ju­der förs­tås på dans­bands­mu­sik.

18.05 Do­ku­men­te­rat

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Lämna eller stanna kvar? Programvärd: Leif Nystén.

Nor­re­na & F­rantz

Då fa­mil­jen bes­tår av mam­ma, mam­ma, barn el­ler då t­vå pap­por dy­ker upp på fö­räld­ra­mö­tet kan ett ö­gonb­ryn el­ler t­vå hö­jas.

Na­tur­väk­tar­na (x2)

Jör­gen Palmg­ren och Hans Häst­bac­ka s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: Joa­kim Lax.

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny

S­ve­ri­ges Ra­dios matp­rog­ram tit­tar d­jupt i g­ry­tor­na.

19.35 BUU-sa­gan

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Fo­kus på

Året 1994 s­log Li­sa Ek­dahl i­ge­nom med låten Vem vet. Mån­ga fö­ruts­påd­de att hen­nes kar­riär s­kul­le b­li kort­va­rig men så b­lev det in­te.

20.00 Tack och lov

Den förs­ta av som­ma­rens fem te­ma­kon­ser­ter. Te­ma: Nåd. B­land ar­tis­ter­na kan näm­nas Car­man, B­jörn As­lak­sen, Ha­rald Höi­dahl, Dan-In­ge Ols­son, Ro­land Ut­bult och E­mi­lia Lind­berg.
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Varför kan jag inte bara ta det chill?

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

21.00 Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Livs­his­sen

Vil­ken är den mest p­låg­sam­ma s­kön­hets­be­hand­ling som finns?

21.25 Ve­ga Mu­sik

21.25 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Dans

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör.

23.05 Ve­ga Mu­sik

Nattk­las­siskt

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.45 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

Mid­som­mar­par­ty

Redaktör: Hans Åke Manelius.

Nattk­las­siskt

3