Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 Bär­tils äng i fa­ra

07.55 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

08.20 Ve­ga Mor­gon (x8)

08.30 Ve­ga Mor­gon

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x9)

Ve­ga För­mid­dag (x3)

09.15 Do­ku­men­te­rat

Ro­san­na Fell­man (bil­den) har all­tid känt sig an­nor­lun­da men in­te kun­nat sät­ta fing­ret på vad det be­rott på.

10.00 Ve­ga För­mid­dag (x2)

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Da­gens un­ga est­nis­ka folk­mu­si­ker g­rä­ver d­jupt i ar­ki­ven för att hit­ta ins­pi­ra­tion till sin mu­sik.

Gudst­jänst

med Sundom Missionskyrka. P­re­di­kant: Mar­kus Lin­de. Mö­tes­le­da­re: Pia San­dås.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi.
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Sidekick: Pia-Maria Lehtola.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

Då äld­re­boen­det Pol­hems­går­den i Sol­na i S­ve­ri­ge öpp­na­de för 20 år se­dan s­kul­le hem­met b­li en fö­re­gån­ga­re för äld­reom­sorg.

19.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Dagens viktigaste nyheter.

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 Pär­ke­le!

Jan­ne G­rön­roos b­lir upp­lä­xad av den s­vens­ka ko­mi­kern Nis­se Hall­berg som tyc­ker le­ver­låda är "piss s­kit" och har en lös­ning på hur vi s­ka räd­da fins­ka ke­ba­ben.

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Ensam är stark. El­ler? Hur s­ka man tam­pas med en­sam­het och hur hit­tar man nya vän­ner i vu­xen ål­der?

Bär­tils äng i fa­ra

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny: Nu görs kaf­fe på sam­ma sätt som vin

Kaf­fe jäst på rostf­ria tan­kar och jäs­ter som lyf­ter f­ram s­pe­ci­fi­ka s­ma­ker. Så ros­tar du bö­nor s­jälv.

19.35 Ve­ga Mu­sik

20.00 Fo­kus på

20.00 Fo­kus på

Ki­su Jernst­röm var 14 år då han bör­ja­de s­pe­la t­rum­mor i Top­most som var ett att de po­pu­lä­rast 60-tals ban­den i Fin­land.

K­vant­hopp

K­vant­hopp be­sö­ker Hel­sing­fors båt­mäs­sa och ta­lar med S­vensk­fin­lands mr. Out­board, Nis­se Häggb­lom som ald­rig har mis­sat en båt­mäs­sa och som har omk­ring 500 ak­ters­nur­ror i sin sam­ling.

20.00 Tack och lov

Pia­nis­ten Ar­vid Pet­ter­sen f­rån Nor­ge ra­mar in öns­ke­kon­ser­ten för and­lig mu­sik med t­vå väl­kän­da and­li­ga me­lo­dier.
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Ju­lia De­gerth har just kom­mit ut med bo­ken Min lil­la g­rö­na där hon de­lar med sig av si­na k­li­mats­mar­ta tips på en mil­jö­vän­li­ga­re var­dag.

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.35 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Kan den fin­landss­vens­ka lit­te­ra­tu­ren upp­le­va en re­näs­sans i S­ve­ri­ge i och med Tua Forsst­röms in­val i S­vens­ka A­ka­de­mien.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Både Ryss­land och U­SA d­rar sig ur ett av de vik­ti­gas­te ned­rust­ning­sav­ta­len. Tar det oss till­ba­ka till en tid av kapp­rust­ning mel­lan s­tor­mak­ter­na - el­ler är värl­den så an­nor­lun­da i­dag att ho­ten finns på helt and­ra håll?

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Har fö­re­tag råd att upp­vi­sa mil­jö­hän­syn, be­ta­la s­katt i hem­lan­det och sat­sa på go­da ar­bets­för­hål­lan­den om de sam­ti­digt vill k­la­ra sig på den hårt kon­kur­re­ra­de g­lo­ba­la mark­na­den?

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Hur byg­ger man upp ett mu­si­ka­liskt me­di­cins­kåp att gå till för att lind­ra st­ress, kon­cent­ra­tionss­vårig­he­ter, sömn­lös­het och me­lan­ko­li? Vi lyss­nar på mu­sik av Bach, Sc­hu­mann, T­jaj­kovs­kij och Ra­vel. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom.

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3