Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.25 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi
08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x15) 09.15 Do­ku­men­te­rat
10.00 Ve­ga Sön­dag (x2)
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. S­mält­punkt 2.0 E­ko­no­misk till­växt är g­rund­pe­la­ren i da­gens sam­häl­le. Ve­ga Sön­dag med Sp­råket: Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och häl­sa.
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Ra­dio­gudst­jäns­ter från Kyrkhelg Nord i Karleby. P­re­di­kant: Max-O­lav Las­si­la. Li­turg. Per S­ten­berg.
14.00 F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. (R)
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land.
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat Redaktör: Mi Wegelius.
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Nor­re­na & F­rantz Fin­landss­vens­ka k­rim­pod­den Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny: Lek­full jakt på nya s­ma­ker - med enk­la råva­ror Nu i s­kör­de­tid byg­ger st­järn­koc­ken Jo­han B­jörk­man upp vin­terns s­kaf­fe­ri av s­ma­ker.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.45 Ve­ga Mu­sik 19.45 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fo­kus på Redaktör: Kjell Ekholm. K­vant­hopp In­till helt ny­li­gen var vår hemp­la­net jor­den den en­da p­la­ne­ten i u­ni­ver­sum där vi med sä­ker­het vet att det finns vat­ten i f­ly­tan­de form. 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Loui­se Mérus fick i uppd­rag att fis­ka un­der som­ma­ren och ta till va­ra fis­kar­ter som mört och b­ra­xen. Kaf­fek­var­nen När hör­de du se­nast just din fa­vo­rit­låt i ra­dio? Kaf­fek­var­nen b­ju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka ra­ri­te­ter, gam­la sch­la­ger­me­lo­dier och nos­tal­gis­ka min­nen. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion.
21.40 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter med vä­der- och s­jö­rap­port Y­le Ny­he­ter Dagens viktigaste nyheter.
22.15 Ny­hets­pod­den: Verk­lig­he­tens Ga­me of Th­ro­nes - var­för ho­tar T­rump med hämnd för de sau­dis­ka ol­jeat­tac­ker­na? Ny­hets­pod­den Ny­hets­pod­den Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Det finns ett sam­band mel­lan ast­ro­no­mi, ma­te­ma­tik och mu­sik, sä­ger ast­ro­fy­si­kern Bengt Gus­tafs­son och näm­ner namn som Max P­lanck, Al­bert Eins­tein, J.S.Bach och Gus­tav Holst. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi
23.30 Ve­ga Mu­sik 23.30 Ve­ga Mu­sik
23.45 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3