Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Den k­las­sis­ka k­väl­len Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Livs­his­sen Ve­ga Mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)
07.30 Ve­ga Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.45 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.50 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi
08.15 Ve­ga Mor­gon (x6) Ve­ga Mor­gon Ve­ga Mor­gon (x2)
08.30 Re­gio­na­la ny­he­ter
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum 09.10 Do­ku­men­te­rat Måste man ha en pappa? Kan man in­te b­li hel u­tan? Re­dak­tör: Bo Ahlg­ren.
09.30 Ve­ga Mor­gon
10.00 Ve­gas som­marp­ra­ta­re 10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Som­mar i S­vensk­fin­land (x10) I studion: Tomas Ek.
12 12.00 Pär­ke­le!
12.35 Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til. Fo­kus på Ra­dio­gudst­jäns­ter f­rån För­bun­det Kyr­kans Ung­doms som­mar­lä­ger i Piek­sä­mä­ki. P­re­di­kant: Hans Lind­holm.
14.00 K­vant­hopp Våra h­jär­nor, s­pe­ciellt de yng­re h­jär­nor­na, är in­te alls rus­ta­de för att han­te­ra den s­törtf­lod av in­for­ma­tion som de ut­sätts för i och med s­mart­te­le­fo­ner­nas f­ram­marsch. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
18 18.00 Yo­kos natt­bok Ett ord in­för hel­gen Yo­kos natt­bok
18.05 Do­ku­men­te­rat Mitt u­te på en åker i byn O­ris­berg i S­tor­ky­ro i Ös­ter­bot­ten finns en mys­tisk käl­la där man i år­hund­ra­den hit­tat män­nis­ko­ben.
18.15 Ve­ga Mu­sik 18.15 Ve­ga Mu­sik
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Bertil Blom. Nor­re­na & F­rantz Na­tur­väk­tar­na (x2) An­ders Alb­recht och Hans Häst­bac­ka s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: Joa­kim Lax. Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny In­lands­ba­nan Jokk­mokk Ogräs eller matskatter? På en van­lig g­räs­mat­ta i Jokk­mokk b­lir det s­katt­jakt som le­der till en här­lig lunch.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.40 Ve­ga Mu­sik 19.40 Ve­ga Mu­sik
20.00 Kaf­fek­var­nen Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm. 20.00 Fo­kus på Mu­sik som är p­låg­sam men vac­ker, med ett mör­ker man in­te vill läm­na för att det är gott och t­ryggt. 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21 21.00 Pär­ke­le! Ma­ja I­vars­son och Fe­lix Rod­ri­guez har gäs­tat Fin­land o­ta­li­ga gån­ger med T­he Sounds och de­ras nya duo C­rew of me & you. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Si­mon Sid är sån­ga­re i EDM (e­lect­ro­nic dan­ce mu­sic)-duon Sam Zi­mon. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Livs­his­sen Lin­da och Ca­mil­la sum­me­rar si­na ti­di­ga­re avs­nitt och för­be­re­der sig in­för som­ma­ren.
21.30 Ve­ga Mu­sik 21.30 Ve­ga Mu­sik 21.30 Ve­ga Mu­sik
Y­le Ny­he­ter
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Programvärd: Bertil Blom.
23.05 Ted & Kaj: Pur­mo Pa­va­rot­ti P­ra­ta om can­cer: F­ram­ti­den Pär­ke­le! Livs­his­sen Ve­ga Dans Ve­ga Mu­sik
23.40 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3