Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.23 BUU-sagan
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Senaste avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle. Om hem och hus med fa­milj, fritid,..
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell...
11.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.23 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat
Redaktör: Bo Ahlgren. Re­por­ta­ge, ra­dioessäer,..
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Söndag
11.03: Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa...
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.03 Kvanthopp
12.10 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03: 00
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Svens­ka lut­hers­ka evan­ge­li­fö­re­nin­gen och Evan­ge­lis­ka folk­högs­ko­lan i Svenskfinland...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
ti: E-post: aktuellt@yle. fi Nyheter,..
ke:
to:
pe:
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
17.30 Na­turväktarna
Un­der 1,5 tim­mar dis­ku­te­rar vi äl­gar både i all­män­het och ut­gåen­de från Den sto­ra älg­vand­rin­gen som st­rea­mas på Are­nan fr. o. m. 18. 4...
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland...
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
18.05 Dokumenterat
18.48 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
Hur dör de gamla och sköra i covid-19?
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
20.03: Vi lyss­nar på salts­tänkt och hav­sins­pi­re­rad mu­sik av Ed­vard Grieg,..
21.03: Ale­xan­der Gla­zu­nov: Rêve­rie orien­ta­le, för kla­ri­nett, två violiner,..
19.22 Kulturpodden
19.22 Näst sista ordet
Vi briefar teamet.
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Ton­gåvan star­ta­de hös­ten 1962. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Kulturpodden
19.51 Vega Musik
20.03 Grönroos Garage
Al­la har hört om gi­get i Bar­ce­lo­na där pub­li­ken co­ro­na­tes­ta­des vid dör­ren och fick ett munskydd...
20.03 Or­det läcker: Våld
Ki­ke Ber­tell, Eva Ke­la och Jo­han Lind­holm rus­kar om or­det våld i Or­det läcker.
20.03 Kaffekvarnen
Våren är här, fåglar­na kvitt­rar och i Kaf­fek­var­nen kan du hö­ra skön mu­sik från svun­na tider. . ...
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. harus@yle.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Lub­na El-Shanti
21.03 Ef­ter Nio radio
När t. ex...
21.03 Grönroos Garage
Al­la har hört om gi­get i Bar­ce­lo­na där pub­li­ken co­ro­na­tes­ta­des vid dör­ren och fick ett munskydd...
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.38 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Ny­hets­pod­den: Sis­ta mi­nu­ten för kul­tu­rens exitp­lan - snart hotar krasch
Co­ro­nas­mit­tan mins­kar, allt fler är vac­ci­ne­ra­de och sam­häl­let bör­ja öppna upp...
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Bertil Blom. Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sam­man­hang. Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avslappnande,
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3