Ohjelmakartta.fi
ma 9.12. ti 10.12. ke 11.12. to 12.12. pe 13.12. la 14.12. su 15.12.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.25 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi
08.20 Ve­ga Mor­gon (x6) Ve­ga Mor­gon Ve­ga Mor­gon (x2)
08.30 Re­gio­na­la ny­he­ter
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum Ve­ga För­mid­dag
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x12) 09.15 Do­ku­men­te­rat To­mas Jans­son re­ser till väs­tuk­rains­ka L­viv för att hit­ta ba­kom rub­ri­ker om väp­na­de konf­lik­ter och kor­rup­tion.
09.50 And­rum
10.00 Ve­ga För­mid­dag (x2) 10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt Pen­seln, pen­nan och h­jär­tat Del Berömmelsen som blev en boja.
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Ra­dio­gudst­jäns­ter med Hangö svenska församling. P­re­di­kant: Nii­na Mu­ra. Li­turg: Hen­rik He­lan­der.
14.00 F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion. Kaf­fek­var­nen När hör­de du se­nast just din fa­vo­rit­låt i ra­dio?
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land.
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat Redaktör: Mi Wegelius.
18.45 Ve­ga Mu­sik
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 Da­niel O­lin ra­dio med An­na-Ma­ja Hen­riks­son som gäst Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Nor­re­na & F­rantz P­sykp­rat med närs­tåen­de Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny: Fett gott! En hyll­ning till män­nis­kans bäs­ta vän - fet­tet U­tan fett ha­de vi in­te b­li­vit män­nis­kor. Fett var län­ge det vik­ti­gas­te fö­doäm­net.
19.40 Ve­ga Mu­sik 19.40 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik 20.00 Fo­kus på Det bör­ja­de som en b­lyg­sam hob­by i en en cy­kel­fab­rik i Ja­kobs­tad i bör­jan av 40-ta­let. På g­rund av b­ris­ten på ma­te­rial bör­ja­de man till­ver­ka cy­kel­rin­gar av t­rä. K­vant­hopp Decenniet lider mot sitt slut. K­vant­hopp p­re­sen­te­rar en fem-i-topp-lis­ta ö­ver de gång­na tio årens s­törs­ta ve­tens­kap­li­ga f­rams­teg och ge­nomb­rott. 20.00 Tack och lov I öns­ke­kon­ser­ten med and­lig mu­sik hand­lar någ­ra av sån­ger­na om bar­net i k­rub­ban. Med­ver­kan­de b­land and­ra mans­kö­ren Vic­to­ria Sc­ho­lars och fa­mil­jen T­he Col­lings­worth.
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: E­mil F­ri­man. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Kaf­fek­var­nen 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion.
21.35 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ny­hets­pod­den: Ef­ter re­ge­ringsk­ri­sen - det är nu det bör­jar Fo­kus på Ny­hets­pod­den: B­rit­tis­ka va­let: B­lir vä­gen ut ur EU mind­re s­nårig nu? Ny­hets­pod­den Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Den Va­sa­föd­da sop­ra­nen Ca­mil­la Ny­lund hör till värld­se­li­ten b­land o­pe­ra­sån­gers­kor. "S­pän­nan­de" sä­ger hon om sin de­but den här vec­kan på "T­he Met". "De vack­ras­te jul­sån­ger­na" loc­kar ö­ver en mil­jon fin­län­da­re till kyr­kor­na.
23.00 Ny­hets­pod­den: T­vå år ef­ter Me­too: Vem får sä­ga vad och hur?
23.30 Ve­ga Mu­sik 23.30 Ve­ga Mu­sik
23.45 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3