Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
06.06 Morgonmusik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Vår Musik
Ti­na Kär­ki­nen sjun­ger i Va­sas flo­ra och fauna,..
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.28 Vega Musik
07.51 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: I Ef­ter Nio ra­dio ut­ma­nar Son­ja och Mårten si­na gäs­ter till att ut­ma­na sig själ­va. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell...
11.03: Skådes­pe­la­ren And­reas af Ene­hielm är Ki­ke Ber­tells lör­dags­gäst Om hem och hus med fa­milj, fritid,
08.05 Kvanthopp
Populärvetenskap för nyfikna människor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: kvanthopp@yle...
08.20 Vega Morgon
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Andrum
09.16 Ve­ga Förmiddag
ma: Programvärd: Gunilla Ginström.
ti: Programvärd: Pia Lagus.
ke: Programvärd: Nilla Hansson.
09.15 Dokumenterat
Åren 1918-1919 här­ja­de spans­ka sju­kan i Finland...
10.00 Yle Nyheter
10.03 Vega Söndag
Sto­ra sam­hällsf­rågor med mänsk­ligt pers­pek­tiv. Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
11.00 Yle Nyheter
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 To­ve Jans­son lä­ser: Be­rät­tel­sen om det osynliga barnet
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15. 00 med Han­nah Norrena.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Han­nah Norrena.
ti: Prog­ram­värd: Emil Friman.
ke: Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund.
13.03 Kvanthopp
Populärvetenskap för nyfikna människor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: kvanthopp@yle...
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Ebeneserförsamlingen i Jakobstad. Pre­di­kant: Jo­nas Ahls­ved. Mö­tes­le­da­re: Tua Backman...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
ti: Prog­ram­värd: Joa­kim Rundt...
ke:
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
to: E-post: aktuellt@yle. fi Nyheter,..
pe:
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. De två låtar som får minst rös­ter fal­ler ut. Rös­ta här! https://svenska. yle...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
18.05 Fram­ti­dens människa
Undergången finns överallt. I våra re­li­gio­ner och block­bus­terfilmer,..
18.47 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
21.03: Frédèric Chopin: Ur Tolv etyder, op. 25. Isaac Al­béniz: Ur Iberia,..
19.22 Nor­rena & Frantz
Är du trött på ditt förhållande?
19.22 Na­turväktarna
fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) . Prog­ram­le­da­re: Joa­kim Lax. Vad är det för en fjä­der där bland la­ven? Vad är en lav egentligen?
19.22 Tongåvan
Skic­ka häls­nin­gar och ge mu­sik som gåva, och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Ton­gåvan star­ta­de hösten 1962...
19.22 Me­ny: Kon­su­ment­makt - hur vi kan påver­ka ge­nom att kö­pa el­ler inte köpa
19.55 Vega Musik
20.03 Vår Musik
Ti­na Kär­ki­nen sjun­ger i Va­sas flo­ra och fauna,..
20.03 Fokus på
Hennes röst går inte att ta miste på.
20.03 Tack och lov
I öns­ke­kon­ser­ten med and­lig mu­sik hörs den här gången sånga­re som Pe­ter Jö­back (bil­den) , To­mas Ha­gen­fors och Matt Redman...
20.51 Vega Musik
21
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
Den här vec­kans prog­ram in­ne­håller blom­mor, val­ser, un­ga kär­leks­par - och en hel del annat. . ...
21.03 Lux med DJ Bunuel
Vårens sista dag. In­ga kategorier,..
21.03 Krop­pen och livet
Avsnitt Monika Pensar skäms inte.
21.36 Vega Musik
21.40 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Vårens sista dag. In­ga ka­te­go­rier, ba­ra mu­si­ka­lis­ka pär­lor och ett varmt hjär­ta - var­je vec­ka öpp­nar DJ Bu­nuel fönst­ret till värl­den och låter mu­si­ken st­römma in.
22.15 Den klas­siska kvällen
Ope­ra­gui­den: La Bo­hème - en kär­leks­his­to­ria un­der döds­hot. Klas­sis­ka pod­den: An­to­nio Vi­val­di. Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sammanhang.
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3