Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.35 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Är du en som helst spa­rar pen­gar och le­ver li­te snåla­re el­ler le­ver du mer från hand till mun?..
10.03: Psy­kia­ter To­ve Hertz­berg be­rät­tar mer om hur för­vand­lin­gen från barn­lös till mor kan jäm­fö­ras med puberteten.
11.03: Fö­re det­ta kri­mi­nell, sex­barns­far och nu­va­ran­de ståupp­ko­mi­ker Mii­ka Pet­ters­son är Ki­ke Ber­tells lördagsgäst.
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.00 Yle Nyheter
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Söndag
Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
11.03 Ve­ga Förmiddag
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.03 Kvanthopp
12.03 Näst sista ordet
Jättefint och fantastiskt, eller hur?
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Han­nah Norrena.
ti:
ke: Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund. 00
to: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
pe: Prog­ram­vörd: Han­nah Norrena. 00 Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
från Lahtis. Pre­di­kant: Six­ten Ekst­rand. Li­turg: Son­ja Tu­ru­nen. Kan­tor och kör­le­da­re: Pia Bengts...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
ti: Prog­ram­värd: Joakim Rundt.
ke: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
to:
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
la: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
ti: Det drar ihop sig kring coronaläget.
pe: E-post: aktuellt@yle. fi Nyheter,..
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
Vänner, systrar, kolleger, plötsligt är alla gravida.
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
Musik,..
ti: Musik,..
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki...
17.44 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
El­len har re­dan sett nyas­te sä­son­gen av The Crown två gånger. Hon är be­satt av kung­lig­he­ter och spe­ciellt det brit­tis­ka kungahuset...
18.05 Dokumenterat
Upp­le­vel­sen av själv­fö­rakt, självhat,..
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
Vec­kans gäst hos Da­niel Olin är Mi­ka Salminen,..
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
21.03: John Ireland: Ur Concertino Pastorale, för stråkar.
19.22 Kulturpodden
19.22 Näst sista ordet
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Ton­gåvan star­ta­de hös­ten 1962. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Kulturpodden
19.46 Vega Musik
20.03 Grönroos Garage
“Lär er engelska! ” häl­sar Shi­raz La­nes vo­ka­list Han­nes Kett till dem som mar­rar om hans mel­lanspeakar...
20.03 Or­det läcker: Virus
Vi su­ger mus­ten ur or­det vi­rus i Or­det läc­ker till­sam­mans med Ma­ria Vai­nio-Kurtakko,
20.03 Grönroos Garage
“Lär er engelska! ” häl­sar Shi­raz La­nes vo­ka­list Han­nes Kett till dem som mar­rar om hans mel­lanspeakar...
20.03 Tack och lov
I den här upp­la­gan av öns­ke­kon­ser­ten med and­lig mu­sik får vi kän­nin­gar av jul. Det bjuds på ad­vent­sånger av oli­ka slag med sångare,..
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Jenny Holmlund
De­sig­ner och konst­när Jen­ny Holm­lund är Ki­ke Ber­tells lördagsgäst.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
Den här vec­kans prog­ram in­ne­håller en del ung­doms­min­nen, ett par mer el­ler mind­re lyc­ka­de kär­lekssagor,..
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.35 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Ny­hets­pod­den: Re­ge­rin­gen håller fing­ret på krisk­nap­pen - när blir det un­dan­tags­tillstånd igen?
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux är igen brett och fullt av fin mu­sik obe­roen­de vad du kal­lar den. In­ga kategorier,..
22.15 Den klas­siska kvällen
Ins­täll­da kon­ser­ter och an­nul­le­rin­gar är det nya nor­ma­la för John Stor­gårds, di­ri­gent för BBC fil­har­mo­ni­ker­na, Na­tio­nal Arts Cent­re Orc­hest­ra i Ka­na­da och Lapp­lands kam­ma­rorkester...
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3