Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Möda,..
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Vår Musik
Lasse är snuvig och vakar hela natten i hamnen.
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.37 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: I Ef­ter Nio ra­dio ut­ma­nar Son­ja och Mårten si­na gäs­ter till att ut­ma­na sig själ­va. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell...
11.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.30 Re­gio­nala nyheter
08.30 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Söndag
Sto­ra sam­hällsf­rågor med mänsk­ligt pers­pek­tiv. Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 Kvanthopp
12.03 Näst sista ordet
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund. 00
ti: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
ke: Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund. 00
to: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
pe:
13.03 Ra­dio­gudstjänster
. Gudst­jäns­ter i Svenskfinland.
la: med Esse församling.
su: med Pingstkyrkan på Åland. Pre­di­kant: Joel Sten­roos. Mö­tesledare,..
14.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén...
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
ti: Prog­ram­värd: Emil Friman.
ke: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
to:
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
la: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
ti: E-post: aktuellt@yle. fi Nyheter,..
ke:
to:
pe:
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
17.30 Kustrock
Prog­ram­le­da­ren Joa­kim Rundt hans gäs­ter fun­de­rar på hur Va­sas mu­siks­cen ut­veck­lats el­ler av­veck­lats sen 1980-talet...
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki...
17.30 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
18.05 Dokumenterat
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
20.03: ”Li­te som att läg­ga pus­sel el­ler spe­la shack”,..
21.03: Programvärd: Leif Nystén.
19.22 Kustrock
19.22 Näst sista ordet
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Ton­gåvan star­ta­de hös­ten 1962. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Dokumenterat
19.45 Vega Musik
19.52 Vega Musik
20.03 Vår Musik
Lasse är snuvig och vakar hela natten i hamnen.
20.03 Or­det läcker: Folk
Or­det folk po­pu­la­ri­se­ras i Or­det läc­ker med his­to­ri­ker Pe­ter Sta­dius, Ki­ke Ber­tell och Eva Kela.
20.03 Vår Musik
Lasse är snuvig och vakar hela natten i hamnen.
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. harus@yle.
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Ca­ri­ta Holmström
Musiker Carita Holmström är Kike Bertells lördagsgäst.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
Öpp­na min­ne­nas föns­ter och njut av de gam­la låtar som rym­des med i Kaf­fek­var­nen den här veckan. . ...
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.39 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
”Li­te som att läg­ga pus­sel el­ler spe­la shack”, sä­ger mez­zon An­ne So­fie von Ot­ter (bil­den) om Kai­ja Saa­ria­hos ora­to­rium ”La Pas­sion de Si­mo­ne”. Prog­ram­värd: Ber­til Blom. klassiskt@yle.
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3