Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
06.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.30 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
Pa­ri­val­jak­ko aut­taa suun­nit­te­lus­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa, mut­ta kii­re on ko­va: unel­ma­ko­rin on ol­ta­va val­mis vain 100 päi­väs­sä. (100 Day Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
ti: Alkaa uusintana.
06.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Kau­si 22, osa 9. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 22. Jaksot 9-9.
06.40 Pakohuone
Alkaa uusintana.
07.10 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
07.05 Su­loi­set koiratähdet
Eläin­maail­man ra­kas­tet­ta­vim­mil­le san­ka­reil­le omis­tet­tu oh­jel­ma esit­te­lee kissoja,..
07.30 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
Kausi 6. Jaksot 12-13.
07.30 Su­loi­set koiratähdet
07.30 Ih­meel­li­set minikodit
07.45 Upea li­ha­va elämäni
08.05 Snowtime!
Kou­lu­jen jou­lu­lo­man al­kaes­sa jouk­ko kou­lu­lai­sia suun­nit­te­lee suu­ren, tar­kas­ti or­ga­ni­soi­dun lu­mi­so­dan. Lu­mi­pal­lo­jen heit­te­le­mi­nen al­kaa haus­kan­pi­to­na, mut­ta saa tais­te­lun ede­tes­sä va­ka­via sä­vy­jä. 82 min.
, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
08.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
9
09.00 TV Shop
ti: (, )
09.15 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
(, )
09.50 TV Shop
(, )
10.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 22. Jaksot 10-13.
10.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.20 Pa­luu pa­rikymppiseksi
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa äi­dit ? muu­te­taan? tyt­tä­rien avul­la ta­kai­sin 21-vuo­tiaik­si ja ope­te­taan nuor­ten ai­kuis­ten tavoille.
10.30 Pa­luu pa­rikymppiseksi
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa äi­dit ? muutetaan?..
10.35 Pa­luu pa­rikymppiseksi
Kuin­ka hy­vin äi­dit omak­su­vat uu­det, jo ker­ran koe­tut roo­lit? (21 Again, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
to: Sarjassa äidit ? muutetaan?..
pe:
10.45 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avioparin,..
10.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 22. Jaksot 11-12.
11.45 Say Yes To The Dress: Britannia
ke: Alkaa uusintana.
to: Amy M. tah­too pii­lot­taa jenk­kakahvansa... Pukujen paljous saa Jordanin pään pyörälle.
11.35 Su­loi­set koiratähdet
Eläin­maail­man ra­kas­tet­ta­vim­mil­le san­ka­reil­le omis­tet­tu oh­jel­ma esit­te­lee kissoja,..
11.45 Upea li­ha­va elämäni
11.50 Upea li­ha­va elämäni
11.50 Talo täynnä
Ka­rin poh­tii elä­män­sä tar­koi­tus­ta, kun Hen­ke taas on va­kuut­tu­nut siitä,..
12
12.45 Mi­kä ih­meen asunto?
UU­SI SAR­JA Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
12.35 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
12.45 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avioparin,..
12.50 Ih­meel­li­set minikodit
12.50 Sel­viy­ty­jät pimeässä
12.45 Su­loi­set koiratähdet
12.55 Sel­viy­ty­jät pimeässä
13.40 Mik­sei mi­nul­le kerrottu?
13.35 Playa Del Sol
Gran Ca­na­rial­le si­joit­tu­va sar­ja seu­raa mat­ka­toi­mis­to Shi­nen op­pai­den vai­he­ri­kas­ta elämää...
13.45 Erak­ko­per­he erämaassa
Per­heen­jä­se­net ovat riip­pu­vai­sia toi­sis­taan yrit­täes­sään sel­viy­tyä ka­rus­sa ym­pä­ris­tös­sä. (Alas­kan Bush Peop­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 5. Jaksot 5-7.
13.50 Erak­ko­per­he erämaassa
Seitsenlapsinen Brownin perhe asuu Alaskan erämaassa.
13.55 Pakohuone
Tä­män­ker­tai­ses­sa jak­sos­sa pe­li­paik­ka­na on au­to­tal­lia muis­tut­tava huone...
14.40 Pa­luu pa­rikymppiseksi
Kuin­ka hy­vin äi­dit omak­su­vat uu­det, jo ker­ran koe­tut roo­lit? (21 Again, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Sarjassa äidit ? muutetaan?..
14.50 Pa­luu pa­rikymppiseksi
14.50 Pa­luu pa­rikymppiseksi
Sarjassa äidit ? muu­te­taan? tyt­tä­rien avul­la ta­kai­sin 21-vuo­tiaik­si ja ope­te­taan nuor­ten ai­kuis­ten tavoille...
14.35 Snowtime!
Kou­lu­jen jou­lu­lo­man al­kaes­sa jouk­ko kou­lu­lai­sia suun­nit­te­lee suu­ren, tar­kas­ti or­ga­ni­soi­dun lu­mi­so­dan. Lu­mi­pal­lo­jen heit­te­le­mi­nen al­kaa haus­kanpitona,..
, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
14.50 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
14.55 Suu­ri taisteluareena
15
16.00 Suu­ri taisteluareena
15.45 Playa Del Sol
16.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
15.55 Talo täynnä
Ka­rin poh­tii elä­män­sä tarkoitusta,..
15.55 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
15.55 It­se ilkimys 3
Elo­ku­va­sar­jan hul­vat­to­man haus­kas­sa kol­man­nes­sa osas­sa Gru saa tie­tää, et­tä hä­nel­lä on kauan ka­teis­sa ol­lut lä­hes ident­ti­nen kak­sois­ve­li Dru. Sa­mal­la Gru koh­taa tä­hän as­ti pa­him­man vas­tustajansa,..
(Despicable Me 3, Animaatio, Yhdysvallat, 2017)
16.20 John­ny Eng­lish is­kee jälleen
Kun ky­ber­hyök­käys pal­jas­taa kaik­kien Bri­tan­nian sa­lais­ten agent­tien hen­ki­löl­li­syy­det, tu­na­ria­gen­tis­ta John­ny Eng­lis­his­tä tu­lee sa­lai­sen pal­ve­lun ai­noa toi­vo. Eläk­keel­tä ta­kai­sin töi­hin kut­sut­ta­va Eng­lish syök­syy suin päin hak­ke­ri­ne­ron jäljille...
(Johnny English Strikes Again, Toimintakomedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
17.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä. Joen yli on ra­ken­net­tu yh­teen­sä 23 sil­taa, jot­ka yh­dis­tä­vät Yh­dys­val­lat ja ete­läi­sen naapurin...
Kausi 2. Jaksot 6-7.
16.50 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
17.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
17.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
17.50 Suu­ri taisteluareena
17.45 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Es­panja, 2020)
18
18.00 Erak­ko­per­he erämaassa
Per­heen­jä­se­net ovat riip­pu­vai­sia toi­sis­taan yrit­täes­sään sel­viy­tyä ka­rus­sa ym­pä­ris­tös­sä. (Alas­kan Bush Peop­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Seitsenlapsinen Brownin perhe asuu Alaskan erämaassa.
18.10 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
Kausi 10. Jaksot 13-14.
18.45 Top Gear Spe­cial: From A to Z
18.50 Top Gear
UU­SI KAU­SI Au­to-oh­jel­mak­las­sik­koa juon­ta­vat Ch­ris Evans ja Matt LeB­lanc. (Top Gear, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2015)
19.00 Playa Del Sol
Gran Ca­na­rial­le si­joit­tu­va sar­ja seu­raa mat­ka­toi­mis­to Shi­nen op­pai­den vai­he­ri­kas­ta elämää...
19.00 Sel­viy­ty­jät pimeässä
19.00 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­teh­taas­sa, lau­tas­sa tai rau­ta­tieasemalla?..
19.00 Mer­ten sankarit
Ke­säi­sin Tuk­hol­man ja Gö­te­bor­gin me­rel­lä sat­tuu ja tapahtuu...
19.10 It­se ilkimys 3
Elo­ku­va­sar­jan hul­vat­to­man haus­kas­sa kol­man­nes­sa osas­sa Gru saa tie­tää, et­tä hä­nel­lä on kauan ka­teis­sa ol­lut lä­hes ident­ti­nen kak­sois­ve­li Dru. Sa­mal­la Gru koh­taa tä­hän as­ti pa­him­man vas­tus­ta­jan­sa, hil­lit­tö­män ka­sa­ri­telk­ka­ri­täh­den Balt­ha­zar Brattin.
(Despicable Me 3, Animaatio, Yhdysvallat, 2017)
20.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
20.00 Suu­ri taisteluareena
20.00 Ka­donneet Suomi
Elä­köi­ty­nyt reu­ma­to­lo­gi lo­mai­li Au­rin­ko­ran­ni­kon läm­mös­sä tal­vella 2019,..
20.00 Talo täynnä
Ka­rin poh­tii elä­män­sä tar­koi­tus­ta, kun Hen­ke taas on va­kuut­tu­nut siitä,..
20.00 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
20.00 Ka­donneet Suomi
Elä­köi­ty­nyt reu­ma­to­lo­gi lo­mai­li Au­rin­ko­ran­ni­kon läm­mös­sä tal­vel­la 2019, kun yh­tey­den­pi­to lä­hei­siin ä­kis­ti katkesi...
21
21.00 Ident­ti­set kaksoset
Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syn­ty­nyt, fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti yli­ver­tai­nen Ju­lius Be­ne­dict saa tie­tää kak­sois­vel­jes­tään ja läh­tee et­si­mään tä­tä. Vin­cent osoit­tau­tuu vel­jen­sä täy­del­li­sek­si vas­ta­koh­dak­si. 97 min. Oh­jaus: Ivan Reitman.
(Twins, Komedia, Yhdysvallat, 1988)
21.00 Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Crui­se) , jon­ka sie­luun Viet­na­min so­ta jät­tää sy­vät ar­vet. 134 min. Oh­jaus: Oli­ver Sto­ne. Pääo­sis­sa: Ca­ro­li­ne Ka­va, Frank Wha­ley, Jer­ry Le­vi­ne, Ky­ra Sedg­wick, Ray­mond J. Bar­ry, Tom Crui­se, Willem Dafoe.
(Born on the Fourth of July, Draama, Yhdysvallat, 1989)
21.00 Jim: The Ja­mes Foley Story
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too toi­mit­ta­ja ja so­ta­kir­jeen­vaih­ta­ja Ja­mes "Jim" Fo­leyn elä­mäs­tä. Fo­ley kid­na­pat­tiin vuon­na 2012 Syy­rias­sa ja ka­to­si jäl­jettömiin...
(Jim: The James Foley Story, Dokumenttielokuva, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Karhuryhmä
Mi­tä yh­teis­tä on po­lii­sil­la ja ri­kol­lis­maail­mas­sa ai­kai­sem­min toi­mi­neel­la am­mat­tirosvolla?..
21.00 Fast & Furious 4
Fast & Fu­rious -toi­min­tae­lo­ku­vien nel­jän­nes­sä osas­sa Dom To­ret­to ja Brian O'Con­ner koh­taa­vat jäl­leen. Hei­dän on unoh­det­ta­va kes­ki­näi­nen vi­han­pi­ton­sa ja luo­tet­ta­va taas toi­siin­sa, jot­ta he on­nis­tui­si­vat nap­paa­maan ison huu­me­lii­gan pomon...
(Fast & Furious 4, Toiminta, Yhdysvallat, 2009)
21.00 Fast & Furious 6
Kun ve­nä­läi­nen so­ti­las­saat­tue jou­tuu is­kun koh­teek­si Mos­ko­vas­sa, agent­ti Hobbs tur­vau­tuu ai­noaan mie­heen, jo­ka voi aut­taa hän­tä löy­tä­mään syyl­li­sen: Do­mi­nic To­ret­toon. To­ret­to lu­pau­tuu apuun saa­tuaan sel­vil­le Let­tyn ole­van elos­sa ja te­ke­vän töi­tä Hobb­sin yk­kös­koh­teen, eri­kois­jouk­ko­jen palk­ka­tap­pa­jan Owen Shaw'n, ja tä­män tai­ta­van jengin kanssa.
(Fast & Furious 6, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
21.00 Fast & Furious 8
Hur­ja­päät-elo­ku­va­sar­jan kah­dek­sas osa vie jäl­leen rä­jäh­tä­vän toi­min­nan ää­rel­le! Do­min ja Let­tyn men­tyä nai­mi­siin ja Bria­nin ja Mian ve­täy­dyt­tyä ku­viois­ta maail­man­kier­tä­jien tii­mi on löy­tä­nyt nor­maa­lia muis­tut­ta­van elä­män­me­non. Mut­ta kun sa­la­pe­räi­nen nai­nen hou­kut­te­lee Do­min jäl­leen ri­kos­ten po­luil­le, tii­mil­lä on edes­sään en­nen­nä­ke­mät­tö­miä koet­te­le­muk­sia. 122 min. Oh­jaus: F. Gary Gray.
(Fate of the Furious, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
22.00 John­ny Eng­lish is­kee jälleen
Kun ky­ber­hyök­käys pal­jas­taa kaik­kien Bri­tan­nian sa­lais­ten agent­tien hen­ki­löl­li­syy­det, tu­na­ria­gen­tis­ta John­ny Eng­lis­his­tä tu­lee sa­lai­sen pal­ve­lun ai­noa toivo...
(Johnny English Strikes Again, Toimintakomedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
23.10 Johnny English
(Johnny English, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2003)
23.15 Jim: The Ja­mes Foley Story
(Jim: The James Foley Story, Dokumenttielokuva, Yhdysvallat, 2016)
23.20 John­ny Eng­lish - Uu­destisyntynyt
(Johnny English Reborn, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2011)
23.30 Karhuryhmä
23.45 To­tal Re­call - unoh­da tai kuole
Doug­las Quaid ha­luaa to­teut­taa jat­ku­vas­ti tois­tu­van unen­sa ja mat­kus­taa Marsiin...
(Total Recall, Toiminta, Yhdysvallat, 1990)
23.40 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
0
00.00 Ident­ti­set kaksoset
Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syntynyt,..
(Twins, Komedia, Yhdysvallat, 1988)
00.30 Rid­dic­kin aikakirja
Pi­meän uh­ka -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-osas­sa palk­kion­met­säs­tä­jiä pa­ke­ne­va van­ki­kar­ku­ri Rid­dick saa vas­taan­sa ko­ko uni­ver­su­mia uh­kaa­vat nek­romongerit...
(Chronicles of Riddick, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2004)
01.00 Karhuryhmä
01.15 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
01.25 Ka­donneet Suomi
01.35 Ident­ti­set kaksoset
Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syn­ty­nyt, fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti yli­ver­tai­nen Ju­lius Be­ne­dict saa tie­tää kak­sois­vel­jes­tään ja läh­tee et­si­mään tätä...
(Twins, Komedia, Yhdysvallat, 1988)
01.55 Oblivion
(Oblivion, Scifi, Yhdysvallat, 2013)
02.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.20 Pakohuone
02.25 Mer­ten sankarit
02.55 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
3
03.05 Erak­ko­per­he erämaassa
03.05 Erak­ko­per­he erämaassa
03.20 Erak­ko­per­he erämaassa
03.25 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
03.55 Talo täynnä
03.50 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
04.10 Will & Grace
04.05 Mi­kä ih­meen asunto?
04.25 Will & Grace
04.20 Playa Del Sol
04.25 Eu­roo­pan rajavartijat
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Kausi 6. Jaksot 2-4.
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma