Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.00 Kiin­teis­töveljekset
05.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.00 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
05.30 Kiin­teis­töveljekset
06.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 7. Jaksot 17-18.
06.05 Kiin­teis­töveljekset
06.05 Kiin­teis­töveljekset
06.25 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la reiteillä.
to: (Bi­zar­re Foods With And­rew Zim­mern, Lifestyle,
pe: (Bi­zar­re Foods with And­rew Zim­mern, Lifestyle,
la:
07.15 Maail­man ou­doimmat ruoat
07.20 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.10 TV Shop
(, )
08.00 TV Shop
ke: (, )
07.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
08.15 TV Shop
(, )
08.25 TV Shop
(, )
9
09.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
09.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
09.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. (Beachf­ront Bargain Hunt,
09.25 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
09.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.05 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
10.00 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
10.15 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
10.30 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
Sar­jas­sa seu­ra­taan Uta­hin erä­maas­sa asu­van mor­mo­niyh­tei­sön elä­mää. Mo­nia­viois­ten per­hei­den ar­kea ku­va­taan vuo­den ajan Rock­land Ranchilla.
Kausi 1. Jaksot 3-4.
11.15 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
11.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, Tosi-tv,
12
12.05 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
Sar­jas­sa seu­ra­taan Uta­hin erä­maas­sa asu­van mor­mo­niyh­tei­sön elä­mää. Mo­nia­viois­ten per­hei­den ar­kea ku­va­taan vuo­den ajan Rock­land Ranc­hil­la. Enoch Fos­ter odot­taa seit­se­mät­tä­tois­ta las­taan toi­sen vai­mon­sa Lil­lia­nin kans­sa. (Three Wives,
12.00 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
Sar­jas­sa seu­ra­taan Uta­hin erä­maas­sa asu­van mor­mo­niyh­tei­sön elä­mää. Mo­nia­viois­ten per­hei­den ar­kea ku­va­taan vuo­den ajan Rock­land Ranchilla.
Kausi 1. Jaksot 1-2.
12.10 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
12.20 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
12.30 Sing
Li­ki 90 mu­siik­ki­hit­tiä si­säl­tä­väs­sä ani­maa­tios­sa tyy­li­käs koa­la­her­ra Bus­ter Moon joh­taa par­haat päi­vän­sä näh­nyt­tä teat­te­ria. Pe­las­taak­seen teat­te­rin­sa hän päät­tää jär­jes­tää maail­man mah­ta­vim­man lau­lu­kilpailun...
(Sing, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
13.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. (Bi­zar­re Foods With And­rew Zim­mern, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
13.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la reiteillä.
to: (Bi­zar­re Foods With And­rew Zimmern,
pe: (Bi­zar­re Foods with And­rew Zimmern,
14.00 Koi­ran­pen­nut kil­pa­sil­la: Valmennusleiri
Eri­kois­jak­sos­sa kur­kis­te­taan ku­lis­sien taakse,..
14.00 Ihas­tut­ta­vat koiranpennut
Söpöysvaroitus!
14.05 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
14.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Melissa McCarthy.
14.10 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
14.15 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
14.40 Hain tarina
Va­las­pe­su­lan duu­na­ris­ta Os­ca­ris­ta tu­lee odot­ta­mat­ta san­ka­ri, kun hän ker­too suu­ren val­koi­sen valheen...
(Shark Tale, Animaatio, Yhdysvallat, 2004)
15
15.15 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas playboy,..
(Flintstones in Viva Rock Vegas, The, Komedia, Yhdysvallat, 2000)
15.00 The Program
Irlantilainen urheilujournalisti David Walsh (Ch­ris O'Dowd) epäi­lee mo­nin­ker­tai­sen Tour de Fran­ce -voit­ta­ja Lan­ce Armst­ron­gin (Ben Foster)..
(Program, The, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2015)
15.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Melissa McCarthy.
15.00 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suunnitelma.
(Flintstones in Viva Rock Vegas, The, Komedia, Yhdysvallat, 2000)
15.10 Ki­vi­set ja Soraset
Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la. Tah­von suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la Re­tu ko­hoaa ural­laan va­ra­toi­mi­tus­johtajaksi,..
(Flintstones, The, Komedia, Yhdysvallat, 1994)
15.15 Va­leh­te­le­mi­sen sie­tä­mätön keveys
Ric­ky Ger­vai­sin kä­si­kir­joit­ta­ma ko­me­dia ker­too maail­mas­ta, jos­sa ku­kaan ei osaa valehdella...
(Invention of Lying, The, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
16.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eurooppaa.
16.15 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Es­panja, 2020)
16.50 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
Kausi 10. Jaksot 1-2.
17.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.10 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tun­net­tu, 680 ki­lo­met­riä pit­kä Salmonjoki...
17.30 Top Gear: Erikoisjakso
28. kau­den eri­kois­jak­so. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear (Sea­son 28) (Spe­cials) , Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
17.50 Sing
Li­ki 90 mu­siik­ki­hit­tiä si­säl­tä­väs­sä ani­maa­tios­sa tyy­li­käs koa­la­her­ra Bus­ter Moon joh­taa par­haat päi­vän­sä näh­nyt­tä teat­te­ria. Pe­las­taak­seen teat­te­rin­sa hän päät­tää jär­jes­tää maail­man mah­ta­vim­man lau­lu­kil­pai­lun. Vii­si kil­pai­li­jaa nou­see­kin oi­tis ylit­se mui­den. 97 min. Oh­jaus: Garth Jennings.
(Sing, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
18
18.20 Hain tarina
Va­las­pe­su­lan duu­na­ris­ta Os­ca­ris­ta tu­lee odot­ta­mat­ta san­ka­ri, kun hän ker­too suu­ren val­koi­sen valheen...
(Shark Tale, Animaatio, Yhdysvallat, 2004)
19.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Melissa McCarthy.
19.00 Ka­donneet Suomi
UU­SI SAR­JA Sar­ja ker­too Suo­mes­sa ta­pah­tu­neis­ta ih­mis­ten ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta se­kä ta­pauksista,..
19.00 Sek­si­kult­ti NXIVM:n uhrit
19.00 Ka­donneet Suomi
UU­SI SAR­JA Sar­ja ker­too Suo­mes­sa ta­pah­tu­neis­ta ih­mis­ten ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta se­kä ta­pauk­sis­ta, jois­sa suo­ma­lai­nen on ka­don­nut ulkomailla...
20.00 Va­leh­te­le­mi­sen sie­tä­mätön keveys
Ric­ky Ger­vai­sin kä­si­kir­joit­ta­ma ko­me­dia ker­too maail­mas­ta, jos­sa ku­kaan ei osaa va­leh­del­la. Ger­vai­sin esit­tä­mä Mark kui­ten­kin op­pii va­leh­te­lun ja­lon tai­don ja päät­tää käyt­tää ky­kyä hy­väk­seen. 91 min.
(Invention of Lying, The, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
20.00 Char­lie Wilsonin sota
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la draa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta, jo­ka ryh­tyy aseis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vul­la. 89 min. Oh­jaus: Mike Nichols.
(Charlie Wilson's War, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2007)
20.00 Isän nimeen
To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va elo­ku­va ker­too nuo­res­ta ir­lan­ti­lais­mie­hes­tä, jo­ka per­hei­neen ja ys­tä­vi­neen tuo­mit­tiin vää­rin pe­rus­tein elin­kau­ti­seen ter­ro­ris­mis­ta epäil­ty­nä, ja jo­ka ryh­tyi van­ki­las­ta­kä­sin tais­te­luun vää­ryy­den kor­jaa­mi­sek­si. Oh­jaus: Jim She­ri­dan. Pääo­sis­sa: Em­ma Thomp­son, Da­niel Day-Le­wis, Pe­te Post­leth­wai­te, John Lynch,
(In the Name of the Father, Draama, Irlanti, 1993)
20.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
20.00 Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta täh­dis­tä, Cris­tia­no Ro­nal­dos­ta. 14 kuu­kau­den ajan ku­vat­tu elo­ku­va näyt­tää en­nen­nä­ke­mät­tö­män läheltä,
(Ronaldo, Dokumenttielokuva, Iso-Britannia, Espanja, 2015)
20.00 Breaking In
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Gab­riel­le Union esit­tää nais­ta, jon­ka kah­ta las­ta pi­de­tään van­ki­na mur­to­var­mak­si suun­ni­tel­lus­sa ta­los­sa. Ei ole an­saa ei­kä temp­pua, ei­kä eten­kään mies­tä, jo­ka es­täi­si hän­tä mur­tau­tu­mas­ta ta­loon pe­las­taak­seen lap­sen­sa. 83 min. Oh­jaus: Ja­mes McTeigue.
(Breaking In, Toimintatrilleri, Yhdysvallat, 2018)
20.00 American Made
Tom Crui­sen täh­dit­tä­mäs­sä 1970-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa tyl­sis­ty­nyt len­tä­jä ja hui­ja­ri Bar­ry Seal ha­kee jän­ni­tys­tä elä­mään­sä tart­tu­mal­la CIA:n tar­jouk­seen sa­la­ku­va­ta mah­dol­li­sia ete­läa­me­rik­ka­lai­sia vi­hol­lis­ko­nei­ta. Tä­mä ei Sea­lil­le rii­tä, vaan hä­net vär­vä­tään osak­si huu­me­kar­tel­lia ja kul­jet­ta­maan ko­kaii­nia Yh­dysvaltoihin.
(American Made, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
21
21.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Pa­ko vankilasta
22.00 Va­leh­te­le­mi­sen sie­tä­mätön keveys
Ric­ky Ger­vai­sin kä­si­kir­joit­ta­ma ko­me­dia ker­too maail­mas­ta, jos­sa ku­kaan ei osaa va­leh­del­la. Ger­vai­sin esit­tä­mä Mark kui­ten­kin op­pii va­leh­te­lun ja­lon tai­don ja päät­tää käyt­tää ky­kyä hy­väk­seen. 91 min. Oh­jaus: Matt­hew Robinson,
(Invention of Lying, The, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
21.50 Blockers
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Saa­des­saan sel­vil­le tyt­tä­rien­sä sa­lai­sen suun­ni­tel­man pääs­tä eroon neit­syy­des­tään kou­lun päät­tä­jäis­juh­lis­sa kol­me van­hem­paa yh­dis­tää voi­man­sa es­tääk­seen tei­nien ai­keet. 92 min. Oh­jaus: Kay Cannon.
(Blockers, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
21.55 2 Fast 2 Furious
Elo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa en­ti­nen po­lii­si Brian O'Con­nor jou­tuu avus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion. 97 min. Oh­jaus: John Sing­le­ton. Pääo­sis­sa: Eva Men­des, Paul Wal­ker, Ty­rese Gibson.
(2 Fast 2 Furious, Toiminta, Yhdysvallat, 2003)
21.55 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Pa­ko vankilasta
22.00 Me­rirosvoradio
Vuo­teen 1966 si­joit­tu­va brit­ti­läi­nen ko­me­diae­lo­ku­va ker­too lait­to­mas­ta ra­dioa­se­mas­ta, jo­ka soit­ti kuu­li­joil­leen rock-mu­siik­kia me­rel­tä kä­sin. Sek­si, vii­na ja mo­nen­lai­set kom­mel­luk­set kuu­lui­vat huip­pu­suo­sit­tu­jen juon­ta­jien ar­keen. 123 min. Oh­jaus: Ric­hard Curtis.
22.15 Breaking In
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Gab­riel­le Union esit­tää nais­ta, jon­ka kah­ta las­ta pi­de­tään van­ki­na mur­to­var­mak­si suun­ni­tel­lus­sa ta­los­sa. Ei ole an­saa ei­kä temp­pua, ei­kä eten­kään miestä,..
(Breaking In, Toimintatrilleri, Yhdysvallat, 2018)
22.35 Sek­si­kult­ti NXIVM:n uhrit
22.45 Char­lie Wilsonin sota
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la draa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta, jo­ka ryh­tyy aseis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vulla. 89 min.
(Charlie Wilson's War, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2007)
23.40 Isän nimeen
To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va elo­ku­va ker­too nuo­res­ta ir­lan­ti­lais­miehestä,..
(In the Name of the Father, Draama, Irlanti, 1993)
23.50 Lowriders
Los An­ge­le­sin itäo­sis­sa asu­van tei­ni-ikäi­sen ka­tu­tai­tei­li­ja Dan­nyn elä­mä on jumissa...
(Lowriders, Draama, Yhdysvallat, 2017)
0
00.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Kausi 1. Jaksot 9-10.
00.05 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
00.05 Sek­si­kult­ti NXIVM:n uhrit
00.50 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
00.50 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
01.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.05 Ze­ro Dark Thirty
01.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
02.15 Eu­roo­pan rajavartijat
Kausi 1. Jaksot 9-10.
03.00 Kiin­teis­töveljekset
03.05 Kiin­teis­töveljekset
3
03.20 Eu­roo­pan rajavartijat
03.25 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
03.35 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.05 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
05.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.30 Kiin­teis­töveljekset
05.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä