Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
06.25 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
07.20 Maail­man ou­doimmat ruoat
07.30 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.25 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. Kau­den avaus­jak­sos­sa hän ko­kei­lee ma­ku­ja le­gen­daa­ri­sel­ta Po­ny Exp­ress -pos­tireitiltä.
Kausi 5. Jaksot 4-3.
07.15 Ih­meel­li­set minikodit
08.20 TV Shop
(, )
08.20 TV Shop
ke: (, )
08.25 TV Shop
(, )
9
09.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
Kausi 148. Jaksot 5-5.
09.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
09.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
09.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
09.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
(Beachf­ront Bar­gain Hunt,..
10.25 Kiin­teis­töveljekset
10.15 Kiin­teis­töveljekset
10.10 Eu­roo­pan rajavartijat
10.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
10.30 Kiin­teis­töveljekset
10.30 Kiin­teis­töveljekset
10.20 Nik­karimestarit
10.45 Kiin­teis­töveljekset
11.25 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
11.25 Upea li­ha­va elämäni
11.10 Upea li­ha­va elämäni
11.30 Upea li­ha­va elämäni
11.20 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai ä­lä, on täällä taas!..
11.40 Upea li­ha­va elämäni
12
12.10 Mie­he­ni on raskaana
12.05 Nik­karimestarit
12.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
12.30 Ih­meel­li­set minikodit
12.25 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Alkaa uusintana. Brad Pitt...
12.35 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.05 Nan­ny McP­hee ja suuri pamaus
Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. Isä on so­das­sa, ja äi­ti saa hoi­det­ta­vak­seen myös las­ten kak­si hem­mo­tel­tua kau­pun­ki­laisserkkua...
(Nanny McPhee returns, Perhe, Yhdysvallat, 2010)
13.25 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.20 Maail­man ou­doimmat ruoat
13.30 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
14.05 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Onnen risteily.
14.10 Nik­karimestarit
14.05 Nik­karimestarit
14.05 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Alkaa uusintana. Brad Pitt...
14.20 Mie­he­ni on raskaana
14.35 Steve Jobs
Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va vie di­gi­taa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ku­lis­sien taak­se ja piir­tää in­tii­min hen­ki­lö­ku­van mie­hes­tä sen kes­kiös­sä. Mic­hael Fass­ben­der näyt­te­lee Ste­ve Job­sia, App­len pe­rus­ta­jaa ja alan­sa edel­lä­kävijää...
(Steve Jobs, Elämäkerta, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 2015)
15
15.05 Tohtori Paise
Alkaa uusintana.
15.05 Ih­meel­li­set minikodit
15.00 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti
Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan ku­riin. Hän jou­tuu palk­kaa­maan ai­na uu­sia las­ten­hoi­ta­jia, kun­nes pai­kal­le saa­puu sa­la­pe­räi­nen nainen,..
(Nanny McPhee, Perhe, Yhdysvallat, 2005)
15.05 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai ä­lä, on täällä taas!..
15.15 Herra Deeds
Pik­ku­kau­pun­gin kas­vat­ti Deeds pe­rii yl­lät­täen iso­se­tän­sä me­diaim­pe­riu­min. Hy­vän­tah­toi­nen Deeds saa suur­kau­pun­gis­sa osak­seen pilkkaa,..
(Elokuva: Herra Deeds, Komedia, Yhdysvallat, 2002)
15.15 Land of the Lost
Huip­pu­koo­mik­ko Will Fer­rel­lin täh­dit­tä­mä viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va uran­sa aal­lon­poh­jas­sa ole­vas­ta tie­de­mie­hes­tä, jo­ka pää­tyy apu­rien­sa kans­sa toi­seen ulot­tuvuuteen,..
(Land of the Lost, Seikkailu, Yhdysvallat, 2009)
16.05 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien ilmiö,..
16.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eurooppaa.
16.05 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Es­panja, 2020)
17.00 Nik­karimestarit
Lah­jak­kai­den kä­den­tai­ta­jien tii­mi kun­nos­taa rik­ki­näi­set ja unoh­de­tut ko­din ta­va­rat uu­teen lois­toon ja en­nen kaik­kea ta­kai­sin käyt­töön. (The Wee­kend Works­hop, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 1. Jaksot 7-8.
17.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-Lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
17.00 Ri­ver of No Return
Alkaa uusintana. Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
16.55 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Iholla
1. uu­si kau­si Ihol­la-sar­jas­ta. TV5 esit­tää mais­tiai­si­na sar­jan kak­si en­sim­mäis­tä jaksoa...
17.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
17.10 Croodit
Vauh­di­kas ani­maa­tio­ko­me­dia ker­too luo­la­per­hees­tä, jo­ka tem­pau­tuu elä­män­sä seik­kai­luun suo­ja­muu­rien lu­his­tut­tua hei­dän ym­pä­ril­tään. Per­heel­le avau­tuu täy­sin uu­si ai­nut­laa­tui­nen maail­ma täyn­nä mi­tä ih­meel­li­sim­piä hah­mo­ja ja yl­lät­tä­viä ti­lan­teita. 87 min.
(The Croods, Animaatio, Yhdysvallat, 2013)
18
18.00 Ih­meel­li­set minikodit
Jen­na ja Guil­lau­me mat­kus­ta­vat ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja mu­ka­naan lii­ku­tel­ta­va va­jaa 12-ne­liöi­nen mi­nikotinsa...
18.00 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai ä­lä, on täällä taas!..
18.00 Nan­ny McP­hee - sa­tu­mai­nen lastenvahti
Seit­se­män lap­sen les­kek­si jää­nyt isä ei saa jäl­ki­kas­vuaan ku­riin. Hän jou­tuu palk­kaa­maan ai­na uu­sia las­ten­hoi­ta­jia, kun­nes pai­kal­le saa­puu sa­la­pe­räi­nen nai­nen, jo­ka saa lap­set tot­te­le­maan tai­kuu­den avulla...
(Nanny McPhee, Perhe, Yhdysvallat, 2005)
18.00 Nan­ny McP­hee ja suuri pamaus
Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. Isä on so­das­sa, ja äi­ti saa hoi­det­ta­vak­seen myös las­ten kak­si hem­mo­tel­tua kau­pun­ki­lais­serk­kua. Pään­vai­vaa ai­heut­taa myös miehen veli,
(Nanny McPhee returns, Perhe, Yhdysvallat, 2010)
19.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Alkaa uusintana. Brad Pitt...
19.00 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: Iholla
1. uu­si kau­si Ihol­la-sarjasta...
Kausi 5. Jaksot 1-2.
19.00 Ku­ka mur­ha­si Jeff­rey Epsteinin?
3.
19.00 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien parissa,..
20.00 Ame­ri­can Pie: The Wedding
Ame­ri­can Pie -elo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Jim ja Mic­hel­le päät­tä­vät lyö­dä hynt­tyyt yh­teen, mut­ta hää­suun­ni­tel­mat ei­vät me­ne kui­ten­kaan put­keen, kun taus­ta­pi­rui­na hää­ri­vät tu­tut Stifler,..
(American Wedding, Komedia, Yhdysvallat, Saksa, 2003)
20.00 Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouk­ses­sa. Ai­kui­se­lä­män vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det saa­vat kyy­tiä, kun var­hais­kes­ki-ikäi­set taan­tu­vat jäl­leen tei­nien ta­sol­le. 108 min. Oh­jaus: Hay­den Sch­loss­berg, Jon Hurwitz.
(American Reunion, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
20.00 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työ­paik­ka, ar­ki­ru­tii­ne­ja ja ar­vo­kas ko­koel­ma toi­min­ta­hah­mo­ja. Kui­ten­kin yk­si kes­kei­nen elä­män osa-alue on vie­lä vail­la täyt­ty­mys­tään. An­dy on ni­mit­täin ne­li­kymp­pi­nen neit­syt. Kun oras­ta­va rak­kaus te­kee tuloaan,
(40 Year-Old Virgin, The, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2005)
20.00 Ra­kas­tu­nut murhaajaan
Mi­ten oi­keus­val­tio toi­mii, kun yk­si Tans­kan vaa­ral­li­sim­mis­ta mie­his­tä, Pe­ter Madsen,..
20.00 Voi vel­jet, missä lienet?
1930-lu­vun Mis­sis­sip­piin si­joit­tu­vas­sa vei­ja­ri­ko­me­dias­sa kol­me van­kia kar­kaa van­ki­las­ta se­ka­lai­sin seu­rauk­sin. Mie­het ovat ket­juin kiin­ni toisissaan,..
, Komedia, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2000)
20.00 Girls Trip
Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Re­gi­na Hall, Queen La­ti­fah, Ja­da Pin­kett Smith, Tif­fa­ny Haddish.
(Girls Trip, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
20.00 The Oath
Omis­tau­tu­neen per­hee­ni­sän, sy­dän­ki­rur­gi Fin­nu­rin elä­mä kään­tyy pää­lael­leen, kun hä­nen tei­ni­tyt­tä­ren­sä An­na al­kaa ta­pail­la pai­kal­lis­ta huu­me­dii­le­riä. Kun Fin­nur saa ti­lan­tees­ta tar­peek­seen ja al­kaa uh­kail­la dii­le­riä, käy ilmi,..
(Oath, The, Rikos, Islanti, 2017)
21
21.00 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
Discovery+-palvelussa alkaa 14. 1...
22.00 Wanted
Wes­ley elää tyl­sää kir­jan­pi­tä­jän elä­mää, kun­nes saa tie­tää isän­sä ole­van sa­la­mur­haa­ja. Isä mur­ha­taan, ja Wes­ley siir­tyy kul­ke­maan isän­sä ja­lan­jäl­kiä. 99 min.
(Wanted, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
22.00 Steve Jobs
Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va vie di­gi­taa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ku­lis­sien taak­se ja piir­tää in­tii­min hen­ki­lö­ku­van mie­hes­tä sen kes­kiös­sä. Mic­hael Fass­ben­der näyt­te­lee Ste­ve Job­sia, App­len pe­rus­ta­jaa ja alan­sa edel­lä­kävijää...
(Steve Jobs, Elämäkerta, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 2015)
22.05 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työ­paik­ka, ar­ki­ru­tii­ne­ja ja ar­vo­kas ko­koel­ma toi­min­ta­hah­mo­ja. Kui­ten­kin yk­si kes­kei­nen elä­män osa-alue on vie­lä vail­la täyt­ty­mys­tään. An­dy on ni­mit­täin ne­li­kymp­pi­nen neitsyt.
(40 Year-Old Virgin, The, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2005)
22.10 Sakaali
Bru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä tril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­vois­ta uh­ria. FBI:n agen­tit yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti saa­da tap­pa­jan kiin­ni, en­nen kuin hän eh­tii iskeä...
(The Jackal, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
22.15 Voi vel­jet, missä lienet?
1930-lu­vun Mis­sis­sip­piin si­joit­tu­vas­sa vei­ja­ri­ko­me­dias­sa kol­me van­kia kar­kaa van­ki­las­ta se­ka­lai­sin seu­rauk­sin. Mie­het ovat ket­juin kiin­ni toi­sis­saan, mut­ta yrit­tä­vät sil­ti par­haan­sa mu­kaan löy­tää kät­ke­tyn pank­ki­ryöstösaaliin,
, Komedia, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2000)
22.20 Ame­ri­can Pie: The Wedding
Ame­ri­can Pie -elo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Jim ja Mic­hel­le päät­tä­vät lyö­dä hynt­tyyt yhteen,..
(American Wedding, Komedia, Yhdysvallat, Saksa, 2003)
22.30 dis­co­ve­ry+ tar­joaa: 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
Discovery+-palvelussa alkaa 14. 1...
23.30 Ame­ri­can Pie - Luokkakokous
Tut­tu ka­ve­ri­po­ruk­ka ta­paa vuo­sien jäl­keen luok­ka­ko­kouksessa...
(American Reunion, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
0
00.05 Ted 2
Maailman rääväsuisin nalle on jälleen täällä! Mas­sac­hu­sett­sin osa­val­tio toteaa,..
(Ted 2, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
00.10 Legend
Le­gend ker­too to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­van ta­ri­nan ident­ti­sis­tä gangs­te­ri­kak­so­sis­ta Ro­nald Ron­nie ja Re­gi­nald Reg­gie Kraysta,..
(Legend, Draama, Iso-Britannia, Ranska, 2015)
00.20 40 v. ja neitsyt
An­dyl­la on kaik­kea: oma asun­to, työ­paik­ka, ar­ki­ru­tii­ne­ja ja ar­vo­kas ko­koel­ma toi­min­tahahmoja...
(40 Year-Old Virgin, The, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2005)
00.35 The World's End
Vanha kaveriporukka lähtee nuoruutensa pubikierrokselle. "Kul­tai­nen mai­li", 12 tuop­pia ja 12 pubia,..
(World's End, The, Komedia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Japani, 2013)
00.30 47 Ronin
Kun­nian­sa me­net­tä­nyt sa­mu­rai­jouk­ko päät­tää kos­taa val­tiaan­sa kuoleman...
(47 Ronin, Toiminta, Yhdysvallat, 2013)
00.30 Ame­ri­can Pie: The Wedding
(American Wedding, Komedia, Yhdysvallat, Saksa, 2003)
01.40 Ku­ka mur­ha­si Jeff­rey Epsteinin?
02.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
02.15 Nik­karimestarit
02.40 Ih­meel­li­set minikodit
02.45 Eu­roo­pan rajavartijat
02.40 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
02.40 Nik­karimestarit
02.35 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eurooppaa.
3
03.10 Re­mont­tipainajainen
03.20 Ra­kas­tu­nut murhaajaan
Mi­ten oi­keus­val­tio toimii,..
03.35 Re­mont­tipainajainen
Epäon­ni­set re­mon­toi­jat saa­vat am­mat­ti­tii­mil­tä apua saat­taak­seen pie­leen men­neen työn loppuun.
04.05 Ihas­tut­ta­vat minikodit
05.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
05.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä