Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6
06.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10) Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
07.10 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! A­las­kan e­ra­kot (x4)
08.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
9
09.10 TV S­hop
10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x14)
11.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12
12.05 Ka­don­neet K­rei­sit ko­ti­vi­deot Eläköön, isät! K­rei­sit ko­ti­vi­deot (x2)
13.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
13.10 Lo­ve, Ma­ri­lyn (Lo­ve, Ma­ri­lyn, e­lä­mä­ker­ta, U­SA, 2012) I­ko­ni­sen e­lo­ku­va­täh­ti Ma­ri­lyn Mon­roen g­la­mou­rin ja t­ra­ge­dian vä­rit­tä­mä e­lä­mä ha­kee ver­tais­taan.
14.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Mallorca. s s­how (x8) Ota tai jätä. Päätöksiä ja paljasta pintaa. Kunnes jälleen. Bohemian Rhapsody. Hörhöjä levykaupassa. Paras ystäväni. Lemmenjumalattaren leikit. Sekopäinen seuralainen. 14.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 3, o­sa 13. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat.
14.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 14.55 Ju­dy Moo­dy ja kaik­kien ai­ko­jen ke­sä (2011) (Ju­dy Moo­dy and t­he Not Bum­mer Sum­mer, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2011) Kol­mas­luok­ka­lai­nen Ju­dy pet­tyy pa­has­ti, kun ka­ve­rit läh­te­vät­kin ke­sä­lo­man a­jak­si reis­suun.
15
15.15 It­se il­ki­mys (2010) (Des­pi­cab­le Me, a­ni­maa­tio, U­SA, 2010) Su­per­kon­na G­ru suun­nit­te­lee his­to­rial­lis­ta ryös­töo­pe­raa­tio­ta: hän ai­koo vie­dä kuun tai­vaal­ta.
15.55 A­las­kan e­ra­kot
16.50 Ka­don­neet 16.50 Kak­soi­so­len­not Lon­toos­sa et­si­tään seit­se­mäs­tä kak­soi­so­len­to­pa­ris­ta i­dent­ti­sin­tä.
17.10 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Los Angeles. Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­kus­taa en­kel­ten kau­pun­kiin e­li Los An­ge­le­siin!
17.55 s s­how (x10) Ota tai jätä. Päätöksiä ja paljasta pintaa. Kunnes jälleen. Bohemian Rhapsody. Hörhöjä levykaupassa. Paras ystäväni. Lemmenjumalattaren leikit. Sekopäinen seuralainen. Viesti kaukaa. Koko kaupungin klovni. 17.55 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 77, osa 11: SUOMI-JAKSO!
18
18.10 On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 2. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Jus­si Kan­kaan­pääs­tä, At­te Tam­pe­reel­ta ja Han­na Sam­ma­tis­ta.
18.25 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 3, o­sa 12. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
18.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat It­se il­ki­mys (2010) (Des­pi­cab­le Me, a­ni­maa­tio, U­SA, 2010) Su­per­kon­na G­ru suun­nit­te­lee his­to­rial­lis­ta ryös­töo­pe­raa­tio­ta: hän ai­koo vie­dä kuun tai­vaal­ta. A­pu­naan hä­nel­lä on ku­tis­tus- ja jää­dy­tys­sä­tei­tä se­kä ar­mei­jal­li­nen has­su­ja o­lioi­ta. 18.55 To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kausi 1, osa 3: Krokotiilit Darwinissa. To­mi pää­see yöl­li­sel­le k­ro­ko­tii­lin­pyy­dys­tys­ret­kel­le pai­kal­li­sen k­ro­ko­tii­lia­sian­tun­ti­jan kans­sa.
19.10 Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja (Liar, Liar, ko­me­dia, U­SA, 1997) Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta a­sia­na­ja­ja-i­säs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä i­sä pys­tyi­si o­le­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den a­jan va­leh­te­le­mat­ta. 79 min. Oh­jaus: Tom S­ha­dyac.
20.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 77, osa 11: SUOMI-JAKSO! To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kausi 1, osa 3: Krokotiilit Darwinissa. To­mi pää­see yöl­li­sel­le k­ro­ko­tii­lin­pyy­dys­tys­ret­kel­le pai­kal­li­sen k­ro­ko­tii­lia­sian­tun­ti­jan kans­sa. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 2. Täl­lä ker­taa kil­pai­li­joik­si tu­le­vat Jus­si Kan­kaan­pääs­tä, At­te Tam­pe­reel­ta ja Han­na Sam­ma­tis­ta. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 2. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. 20.00 At­lan­tin Y­li Kau­si 2, o­sa 2: Mar­ti­na - jul­ki­suu­den mo­net kas­vot. ?Koh­ti ok­su­ja ja sen y­li.? Ve­neel­lä äm­pä­ri vaih­taa o­mis­ta­jaa ei­vät­kä vah­dit toi­mi. Mar­ti­na on ko­ke­nut i­son me­ne­tyk­sen e­lä­mäs­sään.
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 3, o­sa 12. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
21 21.00 T­he D­ress­ma­ker (T­he D­ress­ma­ker, d­raa­ma, Aust­ra­lia, 2015) Voi­ma­kas­tah­toi­nen Til­ly pa­laa hoi­ta­maan sai­ras­ta äi­tiään pie­neen, ta­ka­pa­jui­seen ko­ti­ky­lään­sä. Seu­dul­le en­sim­mäis­tä ker­taa sit­ten lap­suu­ten­sa pa­laa­va nai­nen on nyt maail­man­luo­kan muo­din am­mat­ti­lai­nen. Ko­ti­ky­läs­sään Til­ly saa luo­muk­sil­laan a­su­jen­sa kan­ta­jat ku­kois­ta­maan, mut­ta sa­mal­la ki­ris­ty­vät vä­lit nii­den ih­mis­ten kans­sa, jot­ka ai­koi­naan sai­vat hä­net läh­te­mään. In­si­de Man (2006) (In­si­de Man, t­ril­le­ri, U­SA, 2006) Naa­mioi­tu­neet ryös­tä­jät lin­noit­tau­tu­vat man­hat­ta­ni­lai­seen pank­kiin ja uh­kaa­vat tap­paa pant­ti­van­git, jos hei­dän vaa­ti­muk­siin­sa ei suos­tu­ta. Ri­kos­tut­ki­ja Keith F­ra­zier lä­he­te­tään pai­kal­le, ja hän saa pian huo­ma­ta, et­tei ky­sees­sä o­le­kaan i­han ta­va­no­mai­nen pank­ki­ryös­tö. Pan­kin palk­kaa­ma sa­la­pe­räi­nen neu­vot­te­li­ja Ma­de­lei­ne W­hi­te se­koit­taa pak­kaa en­ti­ses­tään. At­lan­tin Y­li Kau­si 2, o­sa 2: Mar­ti­na - jul­ki­suu­den mo­net kas­vot. ?Koh­ti ok­su­ja ja sen y­li.? Ve­neel­lä äm­pä­ri vaih­taa o­mis­ta­jaa ei­vät­kä vah­dit toi­mi. T­he So­cial Net­work (2010) (T­he So­cial Net­work, d­raa­ma, U­SA, 2010) Har­var­dis­sa o­pis­ke­le­va Mark Zuc­ker­berg saa 2000-lu­vun a­lus­sa i­dean uu­des­ta so­siaa­li­ses­ta ver­kos­ta in­ter­ne­tis­sä. A­siat e­te­ne­vät vauh­dil­la ja bis­nes al­kaa ku­kois­taa, mut­ta me­nes­tyk­sel­lä on myös run­saas­ti var­jo­puo­lia. 111 min. Oh­jaus: Da­vid Finc­her. Han­cock (2008) (Han­cock, toi­min­ta, U­SA, 2008) Kun al­ko­ho­liin me­ne­vä John Han­cock (Will S­mith) saa su­per­voi­mat, hän al­kaa käyt­tää ky­ky­jään u­ro­te­koi­hin. Sa­mal­la vää­ri­nym­mär­ret­ty san­ka­ri saa kui­ten­kin ai­kaan myös tu­hoa ja s­kan­daa­le­ja. 90 min. Oh­jaus: Pe­ter Berg. For­sa­ken (2015) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! John Hen­ry C­lay­ton jät­tää vuon­na 1872 u­ran­sa pys­sy­san­ka­ri­na ja pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa Fow­le­riin Wyo­min­gis­sa kor­ja­tak­seen vä­lin­sä i­sän­sä, pas­to­ri C­lay­to­nin kans­sa. Kau­pun­ki on kui­ten­kin kaaok­sen val­las­sa: seu­dun lä­vit­se suun­ni­tel­laan rau­ta­tie­tä ja ri­kol­li­set ter­ro­ri­soi­vat ti­lal­li­sia, jot­ka ei­vät suos­tu myy­mään mai­taan. T­he Inc­re­dib­le Hulk (2008) Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu. Toh­to­ri B­ru­ce Ban­ner pii­lek­sii b­ra­si­lia­lai­ses­sa s­lum­mis­sa, kun hä­nen o­lin­paik­kan­sa pal­jas­tuu ja hä­nen on pa­lat­ta­va U­SA:han et­si­mään pa­ran­nus­kei­noa ti­laan­sa. 102 min. Oh­jaus: Louis Le­ter­rier. Pääo­sis­sa: Ed­ward Nor­ton, Liv Ty­ler, Tim B­la­ke Nel­son, Tim Roth, Wil­liam Hurt.
22.00 Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja (Liar, Liar, ko­me­dia, U­SA, 1997) Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta a­sia­na­ja­ja-i­säs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä i­sä pys­tyi­si o­le­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den a­jan va­leh­te­le­mat­ta.
22.50 In­si­de Man (2006) (In­si­de Man, t­ril­le­ri, U­SA, 2006) Naa­mioi­tu­neet ryös­tä­jät lin­noit­tau­tu­vat man­hat­ta­ni­lai­seen pank­kiin ja uh­kaa­vat tap­paa pant­ti­van­git, jos hei­dän vaa­ti­muk­siin­sa ei suos­tu­ta. Ri­kos­tut­ki­ja Keith F­ra­zier lä­he­te­tään pai­kal­le, ja hän saa pian huo­ma­ta, et­tei ky­sees­sä o­le­kaan i­han ta­va­no­mai­nen pank­ki­ryös­tö. At­lan­tin Y­li Kau­si 2, o­sa 2: Mar­ti­na - jul­ki­suu­den mo­net kas­vot. ?Koh­ti ok­su­ja ja sen y­li.? Ve­neel­lä äm­pä­ri vaih­taa o­mis­ta­jaa ei­vät­kä vah­dit toi­mi.
23.10 Va­leh­te­li­ja, va­leh­te­li­ja (Liar, Liar, ko­me­dia, U­SA, 1997) Jim Car­reyn täh­dit­tä­mä ko­me­dia ker­too jat­ku­vas­ti löö­pe­riä pu­hu­vas­ta a­sia­na­ja­ja-i­säs­tä ja hä­nen pie­nes­tä po­jas­taan, jon­ka har­tain syn­ty­mä­päi­vä­toi­ve on, et­tä i­sä pys­tyi­si o­le­maan ko­ko­nai­sen vuo­ro­kau­den a­jan va­leh­te­le­mat­ta.
23.25 Not­ting Hill 23.25 T­he D­ress­ma­ker (T­he D­ress­ma­ker, d­raa­ma, Aust­ra­lia, 2015) Voi­ma­kas­tah­toi­nen Til­ly pa­laa hoi­ta­maan sai­ras­ta äi­tiään pie­neen, ta­ka­pa­jui­seen ko­ti­ky­lään­sä.
23.45 Mil­joo­na ta­paa kuol­la län­nes­sä (2014) To­wer Heist (2011)
23.55 Han­cock (2008) (Han­cock, toi­min­ta, U­SA, 2008) Kun al­ko­ho­liin me­ne­vä John Han­cock (Will S­mith) saa su­per­voi­mat, hän al­kaa käyt­tää ky­ky­jään u­ro­te­koi­hin.
0
01.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
01.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
01.45 Mur­tu­ma­ton (2014)
01.55 Kak­soi­so­len­not Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 01.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 3, o­sa 15. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat.
02.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.45 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.55 Ka­don­neet
3
03.20 s s­how (x2)
03.45 s s­how (x8)
03.55 A­sun­non met­säs­tä­jät
04.15 A­sun­non met­säs­tä­jät Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti