Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)
06.05 A­sun­non met­säs­tä­jät (x8) 06.05 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
07.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! A­las­kan e­ra­kot (x4)
08.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
9 09.00 TV S­hop
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät (x14)
10.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.55 Ka­don­neet Ka­don­neet alkaa uusintana. K­rei­sit ko­ti­vi­deot alkaa uusintana. Oh­jel­ma e­sit­te­lee haus­kim­pia vi­deoi­ta ko­tiar­kis­to­jen kät­köis­tä. K­rei­sit ko­ti­vi­deot (x2)
12
12.50 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
13.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
13.45 s s­how (x8) Kuka kolkuttaa? Nyrkkisankari. Namu ja Sähäkkä. Terhakka tv-juontaja. Tien päällä -dokumentti. Vauvavahtina. Kamera ei valehtele. Lorvailun kääntöpuoli. A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Kau­si 1, o­sa 17. Na­mi­bian polt­ta­val­la aa­vi­kol­la­kin yöt o­vat kyl­mät, e­ten­kin il­man tul­ta.
13.55 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Manchester. 13.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 3, o­sa 9. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat.
14.40 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 97, osa 9: SUOMI-JAKSO!
14.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 14.50 Nan­ny McP­hee ja suu­ri pa­maus (2010) (Nan­ny McP­hee Re­turns, ko­me­dia, U­SA, 2010) Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la.
15
15.10 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
15.35 To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 2: Kei­häs­ka­las­tus­ta kap­tee­ni Kar­lin o­pis­sa Ar­lie Beac­hil­la.
15.50 A­las­kan e­ra­kot
16.35 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Mallorca. Ak­tii­vi­lo­ma Vä­li­me­rel­lä! Myyn­ti­mies Jeth­ro yh­dis­tää työn ja hu­vin saa­pues­saan Mal­lor­can saa­rel­le.
16.50 Ka­don­neet alkaa uusintana. 16.50 Jeth­ro ja Poh­jan­maan ro­ma­nit Ostaisitko käytetyn auton romanilta? Niin­pä. En­nak­ko­luu­lot jyl­lää­vät, kun täs­tä pie­nes­tä, mut­ta nä­ky­väs­tä kan­san­ryh­mäs­tä pu­hu­taan.
17.35 On­nen­pyö­rä UUSI KAUSI! Kau­den a­vaus­jak­sos­sa pyö­rän ym­pä­ril­le Jeth­ron ja Sa­ran li­säk­si kil­pai­li­joik­si a­set­tu­vat Vel­lu Pirk­ka­las­ta, Riik­ka Hy­vin­kääl­tä ja To­ni Jy­väs­ky­läs­tä.
17.50 s s­how (x8) Kuka kolkuttaa? Nyrkkisankari. Namu ja Sähäkkä. Terhakka tv-juontaja. Tien päällä -dokumentti. Vauvavahtina. Kamera ei valehtele. Lorvailun kääntöpuoli. s s­how (x2) Liikunnan ilot. Kauaskantoisia suunnitelmia.
18 18.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 97, osa 9: SUOMI-JAKSO!
18.30 Not­ting Hill (Not­ting Hill, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 1999) Kuu­lui­sa a­me­rik­ka­lai­nen e­lo­ku­va­täh­ti pis­täy­tyy sat­tu­mal­ta Lon­toon Not­ting Hil­lis­sä kir­ja­kaup­paan, jo­ta pi­tää ko­mea poi­ka­mies. Pa­rin vä­lil­le syt­tyy ro­mans­si, jo­ta kuu­lui­suus han­ka­loit­taa. 115 min. Oh­jaa­ja: Ro­ger Mic­hell. Pääo­sis­sa: Ju­lia Ro­berts, Hugh G­rant, Ric­hard Mc­Ca­be, R­hys I­fans, Ja­mes D­rey­fus, Dy­lan Mo­ran. Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
18.50 Nan­ny McP­hee ja suu­ri pa­maus (2010) (Nan­ny McP­hee Re­turns, ko­me­dia, U­SA, 2010) Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. I­sä on so­das­sa, ja äi­ti saa hoi­det­ta­vak­seen myös las­ten kak­si hem­mo­tel­tua kau­pun­ki­lais­serk­kua.
19.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 19.00 To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 2: Kei­häs­ka­las­tus­ta kap­tee­ni Kar­lin o­pis­sa Ar­lie Beac­hil­la. Täs­sä jak­sos­sa ol­laan maal­la, me­rel­lä ja il­mas­sa tu­ris­tien tun­te­mas­sa ran­ta­pa­ra­tii­sis­sa, Queens­lan­din Air­lie Beac­hil­la.
20.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 97, osa 9: SUOMI-JAKSO! To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 2: Kei­häs­ka­las­tus­ta kap­tee­ni Kar­lin o­pis­sa Ar­lie Beac­hil­la. On­nen­pyö­rä UUSI KAUSI! Kau­den a­vaus­jak­sos­sa pyö­rän ym­pä­ril­le Jeth­ron ja Sa­ran li­säk­si kil­pai­li­joik­si a­set­tu­vat Vel­lu Pirk­ka­las­ta, Riik­ka Hy­vin­kääl­tä ja To­ni Jy­väs­ky­läs­tä. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 2. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. 20.00 At­lan­tin y­li UUSI KAUSI! Kau­si 2, o­sa 1: I­säl­tä po­jal­le. Pur­jeet nos­te­taan jäl­leen! Täl­lä ker­taa hen­keä­sal­paa­van mat­kan ve­tä­jä­nä näh­dään Joel Har­ki­mo, jo­ka on ke­rän­nyt ym­pä­ril­leen am­mat­ti­mie­his­tön se­kä jou­kon uu­sia täh­ti­pur­jeh­ti­joi­ta.
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 1, o­sa 6. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
21 21.00 A­vio-on­nea Mor­ga­nei­den ta­paan (2009) (Did You Hear A­bout T­he Mor­gans?, ko­me­dia, U­SA, 2009) Hil­peän ko­me­dian kes­ki­pis­tees­sä on me­nes­tyk­se­käs Man­hat­ta­nil­la a­sus­ta­va pa­ris­kun­ta, Me­ryl ja Paul Mor­gan (Sa­rah Jes­si­ca Par­ker ja Hugh G­rant), joi­den li­ki­main täy­del­li­ses­sä e­lä­mäs­sä on vain yk­si pie­ni kau­neus­vir­he - hei­dän ro­mah­ta­mis­pis­tees­sä o­le­va a­vio­liit­ton­sa. Saan­ko e­si­tel­lä: Joe B­lack (1998) (Meet Joe B­lack, d­raa­ma, U­SA, 1998) Kuo­le­ma ot­taa nuo­ren mie­hen hah­mon ja y­rit­tää su­lau­tua kuo­le­vais­ten jouk­koon. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min. Oh­jaus: Mar­tin B­rest. Pääo­sis­sa: Ant­ho­ny Hop­kins, B­rad Pitt, C­lai­re For­la­ni. At­lan­tin y­li UUSI KAUSI! Kau­si 2, o­sa 1: I­säl­tä po­jal­le. Pur­jeet nos­te­taan jäl­leen! Not­ting Hill (Not­ting Hill, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, I­so-B­ri­tan­nia, 1999) Kuu­lui­sa a­me­rik­ka­lai­nen e­lo­ku­va­täh­ti pis­täy­tyy sat­tu­mal­ta Lon­toon Not­ting Hil­lis­sä kir­ja­kaup­paan, jo­ta pi­tää ko­mea poi­ka­mies. Pa­rin vä­lil­le syt­tyy ro­mans­si, jo­ta kuu­lui­suus han­ka­loit­taa. 115 min. Oh­jaa­ja: Ro­ger Mic­hell. Pääo­sis­sa: Ju­lia Ro­berts, Hugh G­rant, Ric­hard Mc­Ca­be, R­hys I­fans, Ja­mes D­rey­fus, Dy­lan Mo­ran. Mil­joo­na ta­paa kuol­la län­nes­sä (2014) (A Mil­lion Ways to Die in t­he West, wes­tern/ko­me­dia, U­SA, 2014) Seth Mac­Far­la­nen (Fa­mi­ly Guy, A­me­ri­can Dad, Ted) oh­jaa­ma ja täh­dit­tä­mä rää­vi­tön län­nen­ko­me­dia lam­mas­far­ma­ris­ta, jo­ka vi­haa vil­liä länt­tä. 106 min. Oh­jaus: Seth Mac­far­la­ne. Pääo­sis­sa: Seth Mac­far­la­ne, C­har­li­ze T­he­ron, A­man­da Seyf­ried. To­wer Heist (2011) (To­wer Heist, toi­min­ta­ko­me­dia, U­SA, 2011) Kun rik­kai­den a­sut­ta­man pil­ven­piir­tä­jän pal­ve­lus­vä­ki saa kuul­la ra­ken­nuk­sen o­mis­ta­jan syy­tä­neen hei­dän e­lä­ke­ra­han­sa py­ra­mi­di­hui­jauk­seen, on ai­ka ot­taa oi­keus o­miin kä­siin... 100 min. Oh­jaus: B­rett Rat­ner. Pääo­sis­sa: A­lan Al­da, Ben S­til­ler, Ca­sey Aff­leck, Ed­die Murp­hy, Ga­bou­rey Si­di­be, Judd Hirsch, Matt­hew B­ro­de­rick, Mic­hael Pe­na, Téa Leo­ni. Mur­tu­ma­ton (2014) (Unb­ro­ken, d­raa­ma, U­SA, 2014) D­raa­mae­lo­ku­va pe­rus­tuu pit­kän­mat­kan­juok­si­ja Louis Zam­pe­ri­nin e­lä­mään ja Lau­ra Hil­lenb­ran­din hä­nes­tä kir­joit­ta­maan e­lä­mä­ker­taan Unb­ro­ken: A World War II S­to­ry of Sur­vi­val, Re­si­lien­ce, and Re­demp­tion. 217 min. Oh­jaus: An­ge­li­na Jo­lie. Pääo­sis­sa: Jack O?Con­nell, Gar­rett Hed­lund, Domh­nall G­lee­son, Jai Court­ney, Miya­vi.
22.00 T­he Tou­rist (2010) (T­he Tou­rist, toi­min­ta, U­SA, 2010) A­me­rik­ka­lais­tu­ris­ti F­rank (John­ny Depp) mat­kus­taa I­ta­liaan nuo­le­maan haa­vo­jaan ja toi­pu­maan sy­dän­su­ruis­ta. F­ran­kin tiel­le sat­tuu e­ri­tyis­laa­tui­nen nai­nen E­li­se (An­ge­li­na Jo­lie).
23.10 Fu­rious 5 (2011) (Fast Fi­ve, toi­min­ta, U­SA, 2011) Hur­ja­päät-lef­fa­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa Dom ja kump­pa­nit o­vat paen­neet Rioon. 23.10 T­he Tou­rist (2010) (T­he Tou­rist, toi­min­ta, U­SA, 2010) A­me­rik­ka­lais­tu­ris­ti F­rank (John­ny Depp) mat­kus­taa I­ta­liaan nuo­le­maan haa­vo­jaan ja toi­pu­maan sy­dän­su­ruis­ta. At­lan­tin Y­li UUSI KAUSI! Kau­si 2, o­sa 1: I­säl­tä po­jal­le. Pur­jeet nos­te­taan jäl­leen!
23.40 T­he Wolf of Wall St­reet (2013) (T­he Wolf of Wall St­reet, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2013) Leo­nar­do Di­Cap­rion täh­dit­tä­mä, vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut e­lo­ku­va pe­rus­tuu pörs­si­mek­la­ri ja -kei­not­te­li­ja Jor­dan Bel­for­tin sa­man­ni­mi­siin muis­tel­miin. 23.40 Saan­ko e­si­tel­lä: Joe B­lack (1998) (Meet Joe B­lack, d­raa­ma, U­SA, 1998) Kuo­le­ma ot­taa nuo­ren mie­hen hah­mon ja y­rit­tää su­lau­tua kuo­le­vais­ten jouk­koon. Teh­tä­väs­sä aut­taa iä­käs me­dia­mo­gu­li, jon­ka kau­nis ty­tär puo­les­taan sot­kee ku­vioi­ta. 167 min. Oh­jaus: Mar­tin B­rest. Pääo­sis­sa: Ant­ho­ny Hop­kins, B­rad Pitt, C­lai­re For­la­ni.
0
00.05 Fu­rious 7 (2015) (Fast & Fu­rious 7, toi­min­ta, U­SA, 2015) Hur­ja­päi­set seik­kai­lut ym­pä­ri maail­maa jat­ku­vat, kun tut­tu täh­ti­kaar­ti pa­laa Vin Die­se­lin, Paul Wal­ke­rin ja D­way­ne "T­he Rock" John­so­nin joh­dol­la.
00.15 Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 2. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta.
00.45 A­vio-on­nea Mor­ga­nei­den ta­paan (2009) (Did You Hear A­bout T­he Mor­gans?
01.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö (x2)
01.50 Nai­nen jo­ka söi ta­lon­sa
02.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3
03.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 03.05 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
03.20 s s­how (x2) 03.20 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
03.45 s s­how (x2) Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
04.00 s s­how (x2) 04.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
s s­how