Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
06.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4) 06.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4)
06.55 Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko (x2)
07.15 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! 07.15 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
08.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Varo Bayoulla. Kaikki likoon. 08.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
08.45 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
9
09.05 TV S­hop 09.05 TV S­hop
10.05 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4) 10.05 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.45 s s­how (x4) Tummat jäljet. Pakko olla parempi. Rakkauskiemuroita. Mökkihöperyyttä.
11.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set 11.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12
12.05 Ka­don­neet 12.05 Ka­don­neet
12.40 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la UUSI KAUSI! Kau­si 137, o­sa 1: SUO­MI-JAK­SO!
13.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 13.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
13.10 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
13.40 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 3, o­sa 2. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat.
13.55 s s­how (x2) Hääoppaita ja tuhmia kirjoja. Pientä vahvistusta. 13.55 s s­how (x4) Kipinöitä. Astu vaunuun! Tahdotko varmasti? Etsijöitä.
14.05 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti
14.40 s T­rea­su­re Tail (2014) (Beet­ho­ven's T­rea­su­re Tail, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2014) Suo­sik­ki­koi­ra Beet­ho­ven seik­kai­lee läm­min­hen­ki­ses­sä per­he­ko­me­dias­sa.
14.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Kaikki likoon. 14.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
15
15.55 Ka­don­neet 15.55 A­las­kan e­ra­kot
16.20 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Praha. Myyn­ti­mies Jeth­ro las­keu­tuu tä­nään ta­ka­tuk­kien maa­han ja sen pää­kau­pun­kiin P­ra­haan!
16.55 Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko 16.55 Ka­don­neet
17.25 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 6: Mark­ki­noin­nin ih­meel­li­nen maail­ma. On ai­ka suun­ni­tel­la tuot­teen lan­see­raus ja miet­tiä mi­ten tuot­tees­ta saa­daan il­miö.
17.55 s s­how (x4) Hääoppaita ja tuhmia kirjoja. Pientä vahvistusta. Alastomat ja ketaleet. Vartin yli viisi. 17.55 s s­how (x4) Tahdotko varmasti? Etsijöitä. Tulevaisuudennäkymiä. Värillä ei väliä.
18
18.25 Jem And T­he Ho­log­rams (2015) (Jem And T­he Ho­log­rams, fan­ta­siad­raa­ma, U­SA, 2015) Mu­sii­kil­la höys­te­tys­sä e­lo­ku­vas­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö Jer­ri­ca ot­taa sa­lai­sen i­den­ti­tee­tin: hä­nes­tä tu­lee roh­kea ja u­pea su­per­täh­ti Jem. Kun Jer­ri­ca uh­kaa ka­dot­taa yh­tey­den e­lä­mäs­sä oi­keas­ti tär­kei­siin a­sioi­hin, hän huo­maa, et­tä jot­kut ky­vyt o­vat liian e­ri­tyi­siä sa­las­sa pi­det­tä­vik­si. 110 min.
18.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 18.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 3, o­sa 3. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat. s T­rea­su­re Tail (2014) (Beet­ho­ven's T­rea­su­re Tail, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2014) Suo­sik­ki­koi­ra Beet­ho­ven seik­kai­lee läm­min­hen­ki­ses­sä per­he­ko­me­dias­sa. Kar­va­tas­su o­mis­ta­ji­neen jää ju­miin pie­neen ran­ta­ky­lään, mis­sä hän ys­tä­vys­tyy pai­kal­li­sen po­jan kans­sa.
19.55 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la UUSI KAUSI! Kau­si 137, o­sa 1: SUO­MI-JAK­SO! Su­ku­lais­ke­sä Kau­si 1, o­sa 10. Jens ja Åsa muut­ta­vat lap­si­neen ke­säk­si Åsan van­hem­pien mö­kil­le, jon­ka pi­täi­si ol­la tyh­jil­lään. 19.55 Is­mo (x2)
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Is­mo Kau­si 2, o­sa 5. Fik­tii­vi­nen ko­me­dia­sar­ja vie maail­man haus­kim­mak­si ih­mi­sek­si k­ruu­na­tun Is­mo Lei­ko­lan täl­lä ker­taa i­son me­ren taak­se.
21 21.00 Ai­na e­ka ker­ta (2004) (50 First Da­tes, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2004) Nais­ten­mies Hen­ry ta­paa Lu­cyn ja ra­kas­tuu, mut­ta ei tie­dä, et­tä Lu­cyl­la on ly­hyt­kes­toi­sen muis­tin häi­riö. Tä­män ta­kia Hen­ryn täy­tyy is­keä Lu­cy jo­ka päi­vä uu­des­taan. 89 min. Oh­jaus: Pe­ter Se­gel. Kuin lin­tu lan­gal­la (1990) (Bird On A Wi­re, toi­min­ta­ko­me­dia, U­SA, 1990) To­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­mas­sa o­le­va mies koh­taa sat­tu­mal­ta en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä ja ve­tää tä­män­kin mu­kaan hen­gen­vaa­ral­li­seen pa­koi­luun­sa. 111 min. Oh­jaus: John Bad­ham. Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Gol­die Hawn, Da­vid Car­ra­di­ne. 21.00 Ho­li­day (2006) (T­he Ho­li­day, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2006) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kah­des­ta rak­kau­teen pet­ty­nees­tä nai­ses­ta, jot­ka ha­ke­vat e­lä­mäl­leen si­säl­töä vaih­ta­mal­la ko­te­ja. 125 min. Oh­jaus: Nan­cy Meyers. Pääo­sis­sa: Ca­me­ron Diaz, E­li Wal­lach, Jack B­lack, Ju­de Law, Ka­te Wins­let. Ter­mi­na­tor 2 - Tuo­mion päi­vä (Ter­mi­na­tor 2: Judg­ment Day, toi­min­ta, U­SA, Rans­ka, 1991) Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa kak­si ter­mi­naat­to­ria saa­puu vuo­des­ta 2029 ha­ke­maan 11-vuo­tias­ta John Con­no­ria, jos­ta o­li­si tar­koi­tus teh­dä tu­le­vai­suu­des­sa ih­mis­ten vas­ta­rin­ta­liik­keen joh­ta­ja. 128 min. Oh­jaus: Ja­mes Ca­me­ron. Pääo­sis­sa: Earl Boen, Ed­ward Fur­long, Lin­da Ha­mil­ton, Ro­bert Pat­rick, Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger. U-571 (2000) (U-571, toi­min­ta, U­SA, 2000) Toi­sen maail­man­so­dan ai­kaan si­joit­tu­vas­sa so­tae­lo­ku­vas­sa e­ri­kois­kou­lu­tuk­sen saa­nut va­le­pu­kui­nen a­me­rik­ka­lais­mie­his­tö y­rit­tää val­la­ta sak­sa­lais­ten U-571 -su­kel­lus­ve­neen. A­me­rik­ka­lai­set ha­mua­vat hal­tuun­sa su­kel­lus­ve­nees­sä o­le­vaa sa­la­kie­li­lai­te E­nig­maa. 106 min. Oh­jaus: Jo­nat­han Mos­tow. Pääo­sis­sa: Bill Pax­ton, Har­vey Kei­tel, Jon Bon Jo­vi, Matt­hew Mc­Co­naug­hey.
23.00 Hur­ja­päät (2001)
23.20 2 Fast 2 Fu­rious (2003) Hur­ja­päät: To­kio D­rift (2006) 23.20 Kuin lin­tu lan­gal­la (1990) (Bird On A Wi­re, toi­min­ta­ko­me­dia, U­SA, 1990) To­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­mas­sa o­le­va mies koh­taa sat­tu­mal­ta en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä ja ve­tää tä­män­kin mu­kaan hen­gen­vaa­ral­li­seen pa­koi­luun­sa. 111 min. Ho­li­day (2006) (T­he Ho­li­day, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2006) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kah­des­ta rak­kau­teen pet­ty­nees­tä nai­ses­ta, jot­ka ha­ke­vat e­lä­mäl­leen si­säl­töä vaih­ta­mal­la ko­te­ja. 125 min. Oh­jaus: Nan­cy Meyers. Pääo­sis­sa: Ca­me­ron Diaz, E­li Wal­lach, Jack B­lack, Ju­de Law, Ka­te Wins­let.
23.50 Luun­murs­kaa­jat (2005) King Kong (King Kong, seik­kai­lu/fan­ta­sia, Uu­si-See­lan­ti/U­SA/Sak­sa, 2005) Näyt­tä­vä uu­si ver­sio le­gen­daa­ri­ses­ta seik­kai­lus­ta, jos­sa fil­mi­ryh­mä saa­puu sa­la­pe­räi­sel­le saa­rel­le 1930-lu­vul­la ja kau­no­tar val­loit­taa jät­ti­läi­sa­pi­nan sy­dä­men.
0
01.00 I­son-B­ri­tan­nian li­ha­vin nai­nen
01.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
02.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 02.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 02.00 Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la
02.20 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
02.55 Es­ki­mo­nuor­ten pa­ko 02.55 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat 02.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
3
03.15 s s­how (x2) 03.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
03.55 s s­how (x2) 03.55 s s­how (x2) 03.55 A­las­kan e­ra­kot
04.10 s s­how