Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10)

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

07.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

A­las­kan tai­vaal­la (x4)

08.10 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

alkaa uusintana.

08.20 Pa­ko­huo­ne

9

09.10 TV S­hop

10.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10)

A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

10.45 s s­how (x5)

Vesitorni. Punk-mimmi. Mummin menoa. Hyde muuttaa. Hyvä poika.

11.05 s s­how (x5)

Myyjäiset. Viimeinen työpäivä. Ovimikon köysi. Laurie ja professori. Pyhäinpäivä.

11.15 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Kiin­teis­tö­vel­jek­set

12

12.05 s s­how (x6)

Rukkaset. Padot murtuvat. Myötä- ja vastoinkäymisiä. Isät ja pojat kilpasilla. Töitä tarjolla. Teille vai meille?

s s­how (x2)

Lantti sormuksesta. Fezin hankalat halut.

12.15 Pa­ko­huo­ne

13.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

13.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

13.20 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

Pa­ko­huo­ne

Kau­si 1, o­sa 5. Tä­män­ker­tai­ses­sa jak­sos­sa jouk­kueet rat­ko­vat teh­tä­viä kii­na­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa.

13.35 Pa­ko­huo­ne

14.05 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Kausi 5 alkaa uusintana. Yksisarvisia ja Tarot-ennustuksia. Pihahommia ja olympialaisia.

14.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

14.15 Ju­dy Moo­dy ja kaik­kien ai­ko­jen ke­sä

(2011) (Ju­dy Moo­dy and t­he Not Bum­mer Sum­mer, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2011) Kol­mas­luok­ka­lai­nen Ju­dy pet­tyy pa­has­ti, kun ka­ve­rit läh­te­vät­kin ke­sä­lo­man a­jak­si reis­suun.

14.35 Hei, ku­ka pu­huu

(1989) (Look W­ho's Tal­king, ko­me­dia, U­SA, 1989) Yk­sin­huol­ta­ja Mol­lien Mi­key-poi­ka ei o­le ta­val­li­nen lap­si, sil­lä hän kom­men­toi äi­tin­sä toi­mia var­sin suo­ra­su­kai­ses­ti.
15

15.00 A­las­kan tai­vaal­la

Keltanokka-Ben. Ammu se! Syväjäädytys. Metakka metsässä. Temppu vai Tweto?

16.00 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

alkaa uusintana.

Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Kausi 5 alkaa uusintana. Uu­si ke­sä ja uu­det ke­säa­pu­lai­set.

16.25 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Yksisarvisia ja Tarot-ennustuksia.

16.55 s s­how (x10)

Rukkaset. Padot murtuvat. Myötä- ja vastoinkäymisiä. Isät ja pojat kilpasilla. Töitä tarjolla. Teille vai meille? Lantti sormuksesta. Fezin hankalat halut. Koiranruokaa haudattuna. Harharetken hinta.

G­ra­ce (x2)

17.25 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Turistikauden loppu. Vii­mei­set­kin tu­ris­tit o­vat kai­kon­neet ja Yl­läs on hil­jen­ty­nyt täy­sin. Jou­nin kaup­pa ja las­ket­te­lu­rin­teet am­mot­ta­vat tyh­jyyt­tään.
18

18.00 A­las­kan tai­vaal­la

Ammu se! Syväjäädytys. Metakka metsässä. Temppu vai Tweto?

A­las­kan tai­vaal­la

Hyvästi aurinko. Syk­syl­lä al­kaa taas vuo­sit­tai­nen muut­to­lii­ke. Lu­ke läh­tee uh­ka­roh­keal­le pe­las­tus­len­nol­le.

On­nen­pyö­rä

Kau­si 2, o­sa 8. On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma!

18.25 Hei, ku­ka pu­huu myös

(1990) (Look W­ho's Tal­king Too, ko­me­dia, U­SA, 1990) Mi­key saa pik­ku­sis­kon, jo­ka on ai­van yh­tä pu­he­lias­ta sort­tia kuin i­so­vel­jen­sä. Se­kä van­hem­pien et­tä si­sa­rus­ten vä­li­set konf­lik­tit o­vat ar­ki­päi­vää täs­sä me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa.

19.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Kausi 5 alkaa uusintana. Yksisarvisia ja Tarot-ennustuksia. Pihahommia ja olympialaisia.

19.00 Hei, ku­ka pu­huu

(1989) (Look W­ho's Tal­king, ko­me­dia, U­SA, 1989) Yk­sin­huol­ta­ja Mol­lien Mi­key-poi­ka ei o­le ta­val­li­nen lap­si, sil­lä hän kom­men­toi äi­tin­sä toi­mia var­sin suo­ra­su­kai­ses­ti. Mol­lie ei to­sin ym­mär­rä poi­kan­sa e­lä­mä­noh­jei­ta. Mat­kal­la syn­ny­tys­lai­tok­sel­le Mol­lie ta­paa mu­ka­van tak­si­kus­kin ja Mi­key ta­juaa he­ti mie­hen so­pi­van hä­nen äi­dil­leen. 88 min. Oh­jaus: A­my Hec­ker­ling.

19.15 Ju­dy Moo­dy ja kaik­kien ai­ko­jen ke­sä

(2011) (Ju­dy Moo­dy and t­he Not Bum­mer Sum­mer, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2011) Kol­mas­luok­ka­lai­nen Ju­dy pet­tyy pa­has­ti, kun ka­ve­rit läh­te­vät­kin ke­sä­lo­man a­jak­si reis­suun. On­nek­si las­ten­vah­dik­si saa­pu­va tä­ti tuo sä­pi­nää Ju­dyn ja pik­ku­vel­jen ke­sään.

20.00 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Turistikauden loppu. Vii­mei­set­kin tu­ris­tit o­vat kai­kon­neet ja Yl­läs on hil­jen­ty­nyt täy­sin. Jou­nin kaup­pa ja las­ket­te­lu­rin­teet am­mot­ta­vat tyh­jyyt­tään.

G­ra­ce (x2)

On­nen­pyö­rä

Kau­si 2, o­sa 8. On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma!

Is­mo (x2)

Hyvää tekemässä. Pitkä matka.

20.00 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti

UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Koh­ti fi­naa­lia! Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti on huip­pu­kok­ki ja ruo­ka-a­lan mo­ni­toi­mi­mies Jyr­ki Su­ku­lan luot­saa­ma oh­jel­ma, jos­sa teh­dään suo­ma­lais­ta ruo­ka­val­lan­ku­mous­ta ja et­si­tään seu­raa­vaa me­nes­ty­jää e­lin­tar­vi­ke­bis­nek­seen.
21

21.00 G­ra­ce (x2)

Jaksossa vierailee Jennifer Lopez!

Rid­dic­kin ai­ka­kir­ja

(2004) (T­he Ch­ro­nic­les of Rid­dick, toi­min­ta/seik­kai­lu, U­SA, 2004) Pi­meän uh­ka -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa palk­kion­met­säs­tä­jiä pa­ke­ne­va van­ki­kar­ku­ri Rid­dick (Vin Die­sel) saa vas­taan­sa ko­ko u­ni­ver­su­mia uh­kaa­vat nek­ro­mon­ge­rit. 106 min. Oh­jaus: Da­vid T­wo­hy. Pääo­sis­sa: A­le­xa Da­va­los, Colm Feo­re, Ju­di Dench, Karl Ur­ban, Keith Da­vid, Nick C­hin­lund, T­han­die New­ton, Vin Die­sel.

S­haun of t­he Dead

(2004) (S­haun of t­he Dead, ko­me­dia/kau­hu, U­SA, 2004) Kult­tie­lo­ku­vak­si muo­dos­tu­nut kau­hu­ko­me­dia. 29-vuo­tias S­haun luu­lee, et­tä hä­nel­lä on a­siat huo­nos­ti: hä­nel­lä on kur­ja työ­paik­ka, vaa­ti­va i­sä­puo­li ja ki­reät vä­lit kämp­pä­ka­ve­rin kans­sa.

For­get­ting Sa­rah Mars­hall

(2008) (For­get­ting Sa­rah Mars­hall, ko­me­dia, U­SA, 2008) Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den mat­kaan. A­pea muu­sik­ko suun­taa Ha­vai­jil­le toi­pu­maan, mut­ta koh­tees­sa o­dot­taa kar­mea yl­lä­tys. 101 min. Oh­jaus: Nic­ho­las S­tol­ler.

Pak­su­na

(2007) (K­noc­ked Up, ko­me­dia, U­SA, 2007) Pää­mää­rät­tö­mäs­ti e­lä­män­sä lä­pi pur­jeh­ti­va pil­ven­polt­te­li­ja Ben (Seth Ro­gen) jou­tuu yh­täk­kiä ai­kuis­tu­maan, kun yh­den il­lan hoi­to, u­ra­nou­sus­sa o­le­va viih­de­toi­mit­ta­ja A­li­son (Kat­he­ri­ne Heigl), tu­lee ras­kaak­si. 129 min. Oh­jaus: Judd A­pa­tow. Pääo­sis­sa: Ja­son Se­gel, Jay Ba­ruc­hel, Jo­nah Hill, Kat­he­ri­ne Heigl, Les­lie Mann, Mar­tin S­tarr, Paul Rudd, Seth Ro­gen.

Sa­la­sa­na: Mer­cu­ry

(1998) (Mer­cu­ry Ri­sing, toi­min­ta, U­SA, 1998) Au­tis­ti­nen 9-vuo­tias Si­mon mur­taa mur­ta­mat­to­mak­si luul­lun Mer­cu­ry-koo­din. Kun tur­val­li­suus­ris­ki mää­rä­tään e­li­mi­noi­ta­vak­si, Si­mon jou­tuu to­del­li­seen vaa­raan. 103 min. Oh­jaus: Ha­rold Bec­ker. Pääo­sis­sa: B­ru­ce Wil­lis, A­lec Bald­win, Mi­ko Hug­hes, C­hi McB­ri­de, Kimn Dic­kens, Ro­bert S­tan­ton, Bod­hi Pi­ne Elf­man, Car­rie P­res­ton, L.L. Gin­ter.

Voit­te suu­del­la sul­has­ta

(2007) (I Now P­ro­noun­ce You C­huck & Lar­ry, ko­me­dia, U­SA, 2007) Pa­lo­mies­ka­ve­ruk­set C­huck (A­dam Sand­ler) ja Lar­ry (Ke­vin Ja­mes) as­tu­vat ku­lis­si­ho­moa­vio­liit­toon hui­ja­tak­seen va­kuu­tu­syh­tiö­tä. Mi­ten käy rai­ku­li­sin­kun ja les­ki-i­sän pei­te­ta­ri­nan, kun ku­vioi­hin as­tuu he­mai­se­va a­sia­na­ja­ja? 94 min. Oh­jaus: Den­nis Du­gan. Pääo­sis­sa: A­dam Sand­ler, Jes­si­ca Biel, Ke­vin Ja­mes.

22.00 Wan­der­lust

(2012) (Wan­der­lust, ko­me­dia, U­SA, 2012) E­pä­suo­tui­sa työ­ti­lan­ne pa­kot­taa ne­wyor­ki­lais­pa­ris­kun­nan (Jen­ni­fer A­nis­ton ja Paul Rudd) suu­reen e­lä­män­muu­tok­seen. Löy­tyy­kö on­ni hil­peäs­tä hip­pi­kom­muu­nis­ta maal­la?

23.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.15 La­pin Sam­po ja kaup­piaan rou­va

Turistikauden loppu.

23.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

23.15 Rid­dic­kin ai­ka­kir­ja

(2004) (T­he Ch­ro­nic­les of Rid­dick, toi­min­ta/seik­kai­lu, U­SA, 2004) Pi­meän uh­ka -tie­tei­se­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa palk­kion­met­säs­tä­jiä pa­ke­ne­va van­ki­kar­ku­ri Rid­dick (Vin Die­sel) saa vas­taan­sa ko­ko u­ni­ver­su­mia uh­kaa­vat nek­ro­mon­ge­rit.

For­get­ting Sa­rah Mars­hall

(2008) (For­get­ting Sa­rah Mars­hall, ko­me­dia, U­SA, 2008) Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den mat­kaan.

23.45 S­haun of t­he Dead

(2004) (S­haun of t­he Dead, ko­me­dia/kau­hu, U­SA, 2004) Kult­tie­lo­ku­vak­si muo­dos­tu­nut kau­hu­ko­me­dia.

23.55 Boy­hood

(2014) (Boy­hood, d­raa­ma, U­SA, 2014) Pal­kit­tu d­raa­ma Ma­son-po­jas­ta, jon­ka e­lä­män kään­tei­tä lap­suu­des­ta ai­kui­suu­teen ku­vat­tiin 12 vuo­den a­jan sa­man näyt­te­li­jä­kaar­tin voi­min.

23.55 A­ma­teur Night

(2016)
0

00.10 Wan­der­lust

(2012)

00.10 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

01.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

01.20 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

01.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Yksisarvisia ja Tarot-ennustuksia.

01.55 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

Kausi 5 alkaa uusintana.

01.55 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

02.10 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set

B­rea­king T­he Bank

s s­how (x5)

02.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

02.40 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

02.50 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias

02.50 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

3

03.10 s s­how (x2)

03.10 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät

03.35 s s­how (x4)

03.35 s s­how (x2)

04.00 s s­how

s s­how (x2)