Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4)
06.05 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
06.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la 06.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kiin­teis­tö­vel­jek­set
06.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set 06.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
07.25 s s­how (x2)
07.55 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti s s­how (x8)
08.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
08.25 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 4: Suu­ri ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus. Kil­pai­li­jat koh­taa­vat ku­lut­ta­jat kau­pas­sa tuot­teen mais­ta­tuk­sen mer­keis­sä.
08.55 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la TV S­hop A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la 08.55 TV S­hop
9
09.25 TV S­hop 09.25 TV S­hop
10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4) 10.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la 10.25 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la alkaa uusintana. Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Pihahommia ja olympialaisia. Ve­san ja Ja­nen uu­si ko­ti on si­säl­tä re­mon­toi­tu, nyt on vuo­ros­sa puu­tar­han kun­nos­tus.
10.35 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
10.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
11.25 U­nel­ma­häät
11.35 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 5: Riskibisnes. Kil­pai­lu ko­ve­nee, ja on ai­ka miet­tiä, mi­ten tuo­te kul­kee teh­taal­ta kau­pan hyl­lyl­le.
11.55 s s­how (x10) Kunnes jälleen. alkaa uusintana. Hörhöjä levykaupassa. Paras ystäväni. Lemmenjumalattaren leikit. Sekopäinen seuralainen. Viesti kaukaa. Koko kaupungin klovni. Kypsässä seurassa. Verrattomat kämppäkaverit.
12
12.25 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Ve­gas (2000) (T­he F­lints­to­nes in Vi­va Rock Ve­gas, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2000) Näin al­koi le­gen­daa­ris­ten Ki­vis­ten ja So­ras­ten ta­ri­na!
12.35 On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein!
12.55 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
13.40 s T­rea­su­re Tail (2014) (Beet­ho­ven's T­rea­su­re Tail, per­he­ko­me­dia, U­SA, 2014) Suo­sik­ki­koi­ra Beet­ho­ven seik­kai­lee läm­min­hen­ki­ses­sä per­he­ko­me­dias­sa.
13.55 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa Metsällä. Yksin kotona. Nyt tai ei koskaan. Susilauma hajoaa. Browntownin nousu. A­las­kan e­rä­maas­sa e­lää seit­sen­lap­si­nen B­row­nin per­he. He a­su­vat yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­la il­man mu­ka­vuuk­sia, ja luon­non ar­moil­la he o­vat täy­sin riip­pu­vai­sia toi­sis­taan.
14.20 Ju­ras­sic Park (Ju­ras­sic Park, seik­kai­lu/s­ci-fi, U­SA, 1993) Syr­jäi­sel­le saa­rel­le di­no­sau­rus­tee­ma­puis­ton pe­rus­ta­nut mil­jo­nää­ri kut­suu ryh­män tie­de­mie­hiä tu­tus­tu­maan luo­muk­seen­sa. Tes­ti­kier­ros muut­tuu hur­jak­si seik­kai­luk­si tur­va­lait­tei­den pet­täes­sä.
14.55 Top Gear: Huip­pu­mo­kat Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Pihahommia ja olympialaisia. On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin?
15
15.30 Ka­don­nut maail­ma - Ju­ras­sic Park (T­he Lost World: Ju­ras­sic Park, toi­min­ta, seik­kai­lu, s­ci­fi, U­SA, 1997) Di­no­sau­rus­seik­kai­lun jat­ko-o­sas­sa tut­ki­mus­ryh­mä saa teh­tä­väk­seen kar­toit­taa sa­lais­ta saar­ta, jo­ka ku­hi­see hir­mu­lis­ko­ja. O­tuk­set kiin­nos­ta­vat myös ah­net­ta lii­ke­mies­tä.
15.55 De­sign by Lau­ri U­nel­ma­häät Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
16.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät ext­re­me Sarja alkaa uusintana. Ark­ti­set ve­det (x2)
17.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
18 18.00 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa Yksin kotona. Nyt tai ei koskaan. Susilauma hajoaa. Browntownin nousu. Hajota ja hallitse. A­las­kan e­rä­maas­sa e­lää seit­sen­lap­si­nen B­row­nin per­he. He a­su­vat yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­la il­man mu­ka­vuuk­sia, ja luon­non ar­moil­la he o­vat täy­sin riip­pu­vai­sia toi­sis­taan. (A­las­kan Bush Peop­le, to­si-tv, U­SA, 2015) On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään vo­kaa­le­ja os­ta­vat Mik­ko Wi­vo­lin Hel­sin­gis­tä, Sa­mi Kat­te­lus Tu­rus­ta ja Tiia-Rii­na Kor­te Pirk­ka­las­ta. Top Gear: Huip­pu­mo­kat O­sa 2/2. Top Gear -tii­mi on päät­tä­nyt niel­lä yl­pey­ten­sä ja ja­kaa e­päon­ni­sim­mat ja viih­dyt­tä­vim­mät het­ken­sä.
19.00 U­nel­ma­häät Kau­si 1, o­sa 6. Ne­nä­lii­nat kos­tu­vat ja räis­ky­vä i­lo on pin­nas­sa, kun 28-vuo­tiaat An­na-Maa­ria Im­mo­nen se­kä Ni­ko Pyr­hö­nen vi­hi­tään a­vio­liit­toon Ran­ta­sal­mel­la, mor­sia­men ko­ti­seu­dul­la E­te­lä-Sa­vos­sa. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Top Gear: Huip­pu­mo­kat O­sa 2/2. Top Gear -tii­mi on päät­tä­nyt niel­lä yl­pey­ten­sä ja ja­kaa e­päon­ni­sim­mat ja viih­dyt­tä­vim­mät het­ken­sä. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 7: Vil­le Lei­no ja E­ve­lii­na A­lan­ne 1/2. Pa­ris­kun­ta on hank­ki­nut u­pean me­ren­ran­ta­ton­tin In­koos­ta jo jon­kin ai­kaa sit­ten.
19.15 Pad­ding­ton (Pad­ding­ton, per­he-e­lo­ku­va, U­SA, 2014) Har­ry Pot­te­rin tuot­ta­jan e­lo­ku­va ker­too nuo­res­ta kar­hus­ta, jo­ka mat­kus­taa Pe­run pe­ru­koil­ta Lon­too­seen et­si­mään uut­ta ko­tia ja pää­tyy Pad­ding­to­nin ju­na-a­se­mal­le kau­las­saan lap­pu, jos­sa lu­kee "huo­leh­ti­kaa täs­tä kar­hus­ta. Kii­tos.". Ys­tä­väl­li­nen B­row­nin per­he ni­meää kar­hun Pad­ding­to­nik­si ja an­taa sil­le ti­la­päi­sen ko­din.
20.00 Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 6. En­ti­nen mis­si­fi­na­lis­ti E­li­na et­sii ran­ta­häi­hin so­pi­vaa pu­kua ja haa­vei­lee saa­van­sa Ja­ri Sil­lan­pään e­siin­ty­mään häi­hin­sä. Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set Pihahommia ja olympialaisia. Ve­san ja Ja­nen uu­si ko­ti on si­säl­tä re­mon­toi­tu, nyt on vuo­ros­sa puu­tar­han kun­nos­tus. On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Kaj Kun­nas Exc­lu­si­ve UUSI SARJA! Kaj Kun­nas haas­tat­te­lee uu­des­sa kes­kus­te­luoh­jel­mas­saan yk­si­noi­keu­del­la tun­net­tu­ja, mie­len­kiin­toi­sia suo­ma­lai­sia. Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 6. En­ti­nen mis­si­fi­na­lis­ti E­li­na et­sii ran­ta­häi­hin so­pi­vaa pu­kua ja haa­vei­lee saa­van­sa Ja­ri Sil­lan­pään e­siin­ty­mään häi­hin­sä.
21 21.00 Kaj Kun­nas Exc­lu­si­ve UUSI SARJA! Kaj Kun­nas haas­tat­te­lee uu­des­sa kes­kus­te­luoh­jel­mas­saan yk­si­noi­keu­del­la tun­net­tu­ja, mie­len­kiin­toi­sia suo­ma­lai­sia. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 7: Vil­le Lei­no ja E­ve­lii­na A­lan­ne 1/2. Pa­ris­kun­ta on hank­ki­nut u­pean me­ren­ran­ta­ton­tin In­koos­ta jo jon­kin ai­kaa sit­ten. To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Kau­si 1, o­sa 6: Hong Kong - Voo­doo-tai­ko­ja ja rai­von pur­kua. Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 6: Imatran kolmoissurma. 23-vuo­tias i­mat­ra­lai­nen nuo­ru­kai­nen sur­ma­si am­pu­mal­la sat­tu­man­va­rai­ses­ti kol­me nais­ta pik­ku­jou­luyö­nä 2016 kä­ve­ly­ka­dul­la ra­vin­to­lan e­des­sä. Ju­ras­sic Park (Ju­ras­sic Park, seik­kai­lu/s­ci-fi, U­SA, 1993) Syr­jäi­sel­le saa­rel­le di­no­sau­rus­tee­ma­puis­ton pe­rus­ta­nut mil­jo­nää­ri kut­suu ryh­män tie­de­mie­hiä tu­tus­tu­maan luo­muk­seen­sa. Tes­ti­kier­ros muut­tuu hur­jak­si seik­kai­luk­si tur­va­lait­tei­den pet­täes­sä. 115 min. Oh­jaus: S­te­ven S­piel­berg. Pääo­sis­sa: A­ria­na Ric­hards, Bob Peck, Jeff Goldb­lum, Jo­seph Maz­zel­lo, Lau­ra Dern, Mar­tin Fer­re­ro, Ric­hard At­ten­bo­rough, Sam Neill, Sa­muel L. Ka­don­nut maail­ma - Ju­ras­sic Park (T­he Lost World: Ju­ras­sic Park, toi­min­ta, seik­kai­lu, s­ci­fi, U­SA, 1997) Di­no­sau­rus­seik­kai­lun jat­ko-o­sas­sa tut­ki­mus­ryh­mä saa teh­tä­väk­seen kar­toit­taa sa­lais­ta saar­ta, jo­ka ku­hi­see hir­mu­lis­ko­ja. O­tuk­set kiin­nos­ta­vat myös ah­net­ta lii­ke­mies­tä. 123 min. Oh­jaus: S­te­ven S­piel­berg. Pääo­sis­sa: Ar­liss Ho­ward, Jeff Goldb­lum, Ju­lian­ne Moo­re, Pe­te Post­leth­wai­te, Pe­ter S­tor­ma­re, Ric­hard At­ten­bo­rough, Vin­ce Vaughn. Ju­ras­sic Park III (2001) (Ju­ras­sic Park III, s­ci­fi, U­SA, 2001) Pa­leon­to­lo­gi toh­to­ri A­lan G­rant saa hou­kut­te­le­van tar­jouk­sen ryh­tyä op­paak­si rik­kaal­le pa­ris­kun­nal­le Is­la Sor­na -di­no­sau­rus­saa­ren y­li­len­nol­le. Vas­toin G­ran­tin tah­toa ret­ki­kun­ta las­keu­tuu­kin di­no­sau­rus­ten a­sut­ta­mal­le saa­rel­le, jos­ta pois pää­sy ei on­nis­tu­kaan ai­van yh­tä hel­pos­ti. 81 min. Oh­jaus: Joe Johns­ton.
22.00 For­get­ting Sa­rah Mars­hall (2008) (For­get­ting Sa­rah Mars­hall, ko­me­dia, U­SA, 2008) Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den mat­kaan. A­pea muu­sik­ko suun­taa Ha­vai­jil­le toi­pu­maan, mut­ta koh­tees­sa o­dot­taa kar­mea yl­lä­tys. Ti­mant­ti­kyt­tä (1999) (B­lue St­reak, ko­me­dia, U­SA, 1999) Vauh­di­kas toi­min­ta­ko­me­dia ti­mant­ti­va­ras Mi­les Lo­ga­nin (Mar­tin Law­ren­ce) e­pä­toi­voi­ses­ta y­ri­tyk­ses­tä löy­tää ryös­tös­sä po­lii­sia­se­mal­le pii­lot­ta­man­sa ti­mant­ti. Term Li­fe (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Sar­ja­ku­va­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa kaik­ki ha­lua­vat Nick Bar­row'n kuo­le­van. E­pä­toi­voi­nen mies ot­taa it­sel­leen hen­ki­va­kuu­tuk­sen Ca­te-tyt­tä­ren­sä hy­väk­si, mut­ta se as­tuu voi­maan vas­ta 21 päi­vän ku­lut­tua. W­hy We Ha­te Kau­si 1, o­sa 6. Kuin­ka op­pi­sim­me o­le­maan rea­goi­mat­ta al­hai­sim­piin im­puls­sei­him­me ja sai­sim­me sen si­jaan si­säi­set en­ke­lim­me he­rää­mään?
22.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 17, o­sa 11. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. 22.55 Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 6: Imatran kolmoissurma. 23-vuo­tias i­mat­ra­lai­nen nuo­ru­kai­nen sur­ma­si am­pu­mal­la sat­tu­man­va­rai­ses­ti kol­me nais­ta pik­ku­jou­luyö­nä 2016 kä­ve­ly­ka­dul­la ra­vin­to­lan e­des­sä.
23.35 Fif­ty S­ha­des Dar­ker (2017) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! To­mi ja us­ko­ma­ton Aa­sia Kau­si 1, o­sa 6: Hong Kong - Voo­doo-tai­ko­ja ja rai­von pur­kua.
23.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Mil­joo­na ta­paa kuol­la län­nes­sä (2014) Ti­mant­ti­kyt­tä (1999) 23.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 17, o­sa 13. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
0
00.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
00.30 Term Li­fe (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Sar­ja­ku­va­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa kaik­ki ha­lua­vat Nick Bar­row'n kuo­le­van. E­pä­toi­voi­nen mies ot­taa it­sel­leen hen­ki­va­kuu­tuk­sen Ca­te-tyt­tä­ren­sä hy­väk­si, mut­ta se as­tuu voi­maan vas­ta 21 päi­vän ku­lut­tua.
00.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 00.50 For­get­ting Sa­rah Mars­hall (2008) (For­get­ting Sa­rah Mars­hall, ko­me­dia, U­SA, 2008) Pe­te­rin maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen kau­nis näyt­te­li­jä­tyt­töys­tä­vän­sä kar­kaa rock-täh­den mat­kaan.
01.15 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
01.50 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa Nyt tai ei koskaan. 01.50 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
02.00 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa 02.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 02.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät ext­re­me
02.25 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.50 s s­how (x2) 02.50 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
3 03.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säa­pu­lai­set
03.15 s s­how 03.15 E­rak­ko­per­he e­rä­maas­sa
03.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
03.45 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va
03.55 s s­how (x4) 03.55 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
04.15 s s­how 04.15 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la