Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.00 Gril­li­mes­ta­ri maailmalla
06.15 Gril­li­mes­ta­ri maailmalla
06.20 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
06.15 Gril­li­mes­ta­ri maailmalla
06.40 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seu­raa­vak­si? Sar­jas­sa seu­ra­taan kun­nian­hi­moi­sia muu­tos­töi­tä, kun per­heet re­mon­toi­vat uu­det ran­ta­ta­lon­sa täy­del­li­sek­si lo­ma­pa­ra­tii­sik­si. (Beachf­ront Bar­gain Hunt Re­no­va­tion, li­fes­ty­le, USA, 2015)
Kausi 1. Jaksot 8-12.
06.45 Ran­ta­ta­lot remontissa
Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on han­kit­tu, mut­ta mi­tä seuraavaksi?..
07.10 Asun­non metsästäjät
07.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 124. Jaksot 4-8.
07.35 Asun­non metsästäjät
07.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
08.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
1. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
07.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Kausi 1. Jaksot 2-4.
08.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
08.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
08.05 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 2. Jaksot 18-20.
08.30 Kiin­teis­töveljekset
08.30 Kiin­teis­töveljekset
08.30 Kiin­teis­töveljekset
9
09.15 TV Shop
09.00 TV Shop
09.25 TV Shop
09.20 TV Shop
09.25 TV Shop
10.00 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
10.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, li­fes­ty­le, USA, 2017)
Kausi 6. Jaksot 9-18.
10.25 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
10.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 6. Jaksot 11-12.
11.20 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 124. Jaksot 5-9.
11.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 6. Jaksot 13-14.
11.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä bud­jet­tia. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,
11.50 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12
12.15 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 2. Jaksot 18-19.
12.00 Kiin­teis­töveljekset
12.10 Kiin­teis­töveljekset
12.10 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.55 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
12.40 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Virheitä ja vahinkoja.
13.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
Kausi 19. Jaksot 18-19.
13.05 Ruo­kakaupparalli
UUSI KAUSI!
13.05 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Täs­sä jak­sos­sa näy­te­tään unoh­tu­mat­to­mia hetkiä,..
13.30 elokuva: Steve Jobs
Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va vie di­gi­taa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ku­lis­sien taak­se ja piir­tää in­tii­min hen­ki­lö­ku­van mie­hes­tä sen kes­kiös­sä. Mic­hael Fass­ben­der näyt­te­lee Ste­ve Job­sia, App­len pe­rus­ta­jaa ja alan­sa edel­lä­kävijää...
(Steve Jobs, elämäkerta, USA, Iso-Britannia, 2015)
13.55 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
ma: Virheitä ja vahinkoja.
ti: Täs­sä jak­sos­sa näy­te­tään unoh­tu­mat­to­mia het­kiä, hy­väs­sä ja pahassa...
13.45 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
(TOP 20 Fun­niest, viih­de, USA, 2013)
13.55 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Ko­ti­vi­deois­sa nau­rat­ta­vat mah­ta­vat mokat,..
13.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
14.40 Koi­rat kil­pasilla 2020
14.35 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
14.50 elokuva: Beet­ho­venin toinen
New­to­nien nok­ke­la bern­har­di­lais­koi­ra Beet­ho­ven koh­taa jat­ko-osas­sa he­mai­se­van la­ji­to­ve­rin, Mis­syn, ja pe­rus­taa perheen...
(Beethoven's 2nd, komedia, USA, 1993)
14.45 elokuva: Ker­santti Bilko
(Sgt. Ko­me­dia ker­san­tis­ta, jo­ka käyt­tää ar­mei­jan tu­ki­koh­taa ja omai­suut­ta omiin lait­to­miin bis­nek­siin­sä. 87 min...
Bilko, komedia, USA, 1996)
14.45 Will & Grace
14.45: Grace
15.40: 11. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
16.05: Grace
14.50 Krei­sit kotivideot
Oh­jel­ma esit­te­lee haus­kim­pia vi­deoi­ta ko­tiar­kis­to­jen kät­köis­tä. (Ma­ke You Laugh Out Loud,
15
15.30 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan ta­va­rois­ta, jot­ka hei­dän tu­lee os­taa kirp­pu­to­ril­ta tun­nin aikana...
15.40 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
16.25 Ruo­kakaupparalli
Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­teal­taas­ta, tai ai­ne­so­sia saa ol­la mak­si­mis­saan vii­si. No­pein ja nok­ke­lin kok­ki kuit­taa ki­san päät­teek­si mit­ta­van ra­hapalkinnon!
Kausi 19. Jaksot 19-2.
16.35 elokuva: Beet­ho­venin viides
Beet­ho­ven-elo­ku­va­sar­jan vii­den­nes­sä osas­sa 12-vuo­tias Sa­ra ja hä­nen koi­ran­sa Beet­ho­ven mat­kus­ta­vat ke­säk­si tyl­sään pik­ku­kau­pun­kiin Fred­dy-se­dän vie­raik­si. Hil­jai­nen maa­lai­se­lä­mä muut­tuu jän­nit­tä­väk­si seikkailuksi,..
(Beethoven's 5th, perhe-elokuva, USA, 2003)
16.35 elokuva: Minions
Yk­si­so­lui­si­na eliöi­nä al­kun­sa saa­nei­den kä­ty­rien elä­män­teh­tä­vä on toi­mia kaik­kein il­keim­pien il­ki­mys­ten pik­ku apu­lai­si­na. Nyt kä­ty­rit ovat jää­neet il­man isän­tää, ja toi­met­to­mi­na ne me­net­tä­vät elä­mänhalunsa...
(Minions, animaatio, USA, 2015)
17.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, li­fes­ty­le, USA, 2017)
Kausi 6. Jaksot 11-18.
17.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 6. Jaksot 19-20.
18
18.10 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan ta­va­rois­ta, jot­ka hei­dän tu­lee os­taa kirp­pu­to­ril­ta tun­nin ai­ka­na. Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean ra­ha­po­tin! (Flea Mar­ket Flip, to­si-tv, USA, 2016)
Kausi 13. Jaksot 7-14.
18.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan silloin,..
18.15 Will & Grace
la: Grace
su: 11. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Grace .. Grace
19.00 Will & Grace
ma: Grace
ti: 11. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Grace .. Grace
19.00 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
19.05 Kova laki
Ko­va la­ki on yk­si te­le­vi­sio­his­to­rian me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ja ar­vos­te­tuim­mis­ta ri­kos­sar­jois­ta. Em­my-pal­ki­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan leh­tien ot­si­kois­sa ol­lei­den ri­kos­ta­paus­ten tut­ki­mus­ta ja oi­keus­kä­sit­te­lyä. (Law and Or­der, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
19.10 elokuva: Minions
Yk­si­so­lui­si­na eliöi­nä al­kun­sa saa­nei­den kä­ty­rien elä­män­teh­tä­vä on toi­mia kaik­kein il­keim­pien il­ki­mys­ten pik­ku apu­lai­si­na. Nyt kä­ty­rit ovat jää­neet il­man isäntää,..
(Minions, animaatio, USA, 2015)
20.00 Kova laki
Ko­va la­ki on yk­si te­le­vi­sio­his­to­rian me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ja ar­vos­te­tuim­mis­ta ri­kos­sar­jois­ta. Em­my-pal­ki­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan leh­tien ot­si­kois­sa ol­lei­den ri­kos­ta­paus­ten tut­ki­mus­ta ja oi­keus­kä­sit­te­lyä. (Law and Or­der, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
21
21.00 elokuva: 8 Mile
Ka­ruis­ta läh­tö­koh­dis­ta pon­nis­ta­va val­koi­nen duu­na­ri Jim­my (Emi­nem) yrit­tää lyö­dä lä­pi mus­tien hal­lit­se­mis­sa rap-pii­reis­sä 1990-lu­vun puo­li­vä­lin Det­roi­tis­sa. 102 min. Oh­jaus: Cur­tis Han­son. Pääo­sis­sa: Brit­ta­ny Murphy,..
(8 Mile, draama, USA, 2002)
21.00 elokuva: Steve Jobs
Elä­mä­ker­tae­lo­ku­va vie di­gi­taa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen ku­lis­sien taak­se ja piir­tää in­tii­min hen­ki­lö­ku­van mie­hes­tä sen kes­kiös­sä. Mic­hael Fass­ben­der näyt­te­lee Ste­ve Job­sia, App­len pe­rus­ta­jaa ja alan­sa edel­lä­kävijää...
(Steve Jobs, elämäkerta, USA, Iso-Britannia, 2015)
21.00 elokuva: Hurjapäät
Nuo­ri po­lii­si Brian O'Con­ner so­lut­tau­tuu pei­te­teh­tä­vis­sä Do­mi­ni­cin joh­ta­maan ka­tu­kaa­ha­ri­jen­giin sel­vit­tääk­seen rek­ka­kaappauksia...
(The Fast and the Furious, toiminta, USA, 2001)
21.00 elokuva: U-571
Toi­sen maail­man­so­dan ai­kaan si­joit­tu­vas­sa so­tae­lo­ku­vas­sa eri­kois­kou­lu­tuk­sen saa­nut va­le­pu­kui­nen ame­rik­ka­lais­mie­his­tö yrit­tää val­la­ta sak­sa­lais­ten U-571 -su­kel­lusveneen...
(U-571, toiminta, USA, 2000)
21.00 elokuva: Girls Trip
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min. Oh­jaus: Malcolm D.
2017
21.00 elokuva: Mr. Bean lomailee
No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän kään­teen, jos­ta seu­raa hy­ker­ryt­tä­vä kom­mel­lus­ten ket­ju­reak­tio. 80 min. Oh­jaus: Ste­ven Bendelack...
(Mr. Beans Holiday, komedia, Iso-Britannia/Ranska, Saksa, 2006)
21.00 elokuva: John­ny Eng­lish - Uu­destisyntynyt
Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa epä­to­den­nä­köi­se­nä agent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaa­raa. Eng­lish on hio­nut tai­to­jaan vuo­sia Aa­sian syr­jäi­ses­sä kolkassa...
(Johnny English Reborn, komedia, USA, 2011)
22.40 elokuva: Girls Trip
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min.
2017
23.00 elokuva: Steve Jobs
(Steve Jobs, elämäkerta, USA, Iso-Britannia, 2015)
22.55 elokuva: Battleship
Kan­sain­vä­li­nen lai­vas­to­so­ta­har­joi­tus muut­tuu lei­kis­tä todeksi,..
(Battleship, toiminta/seikkailu/sci-fi, USA, 2012)
23.05 elokuva: Fast & Furious 5
(Fast Five, toiminta, USA, 2011)
23.10 elokuva: Hurjapäät
(The Fast and the Furious, toiminta, USA, 2001)
23.15 elokuva: 8 Mile
Ka­ruis­ta läh­tö­koh­dis­ta pon­nis­ta­va val­koi­nen duu­nari Jimmy ..
(8 Mile, draama, USA, 2002)
23.15 elokuva: U-571
(U-571, toiminta, USA, 2000)
0
01.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 19-21.
01.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
01.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.40 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
02.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 6. Jaksot 11-14.
02.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
01.55 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.00 elokuva: 8 Mile
Ka­ruis­ta läh­tö­koh­dis­ta pon­nis­ta­va val­koi­nen duu­na­ri Jim­my (Eminem)..
(8 Mile, draama, USA, 2002)
02.15 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.45 Kirpputorikisa
Kausi 13. Jaksot 9-10.
02.35 Kirpputorikisa
Kausi 13. Jaksot 13-14.
3
03.05 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
03.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
03.05 Kirpputorikisa
03.30 Ruo­kakaupparalli
03.50 Kirpputorikisa
03.45 Kiin­teis­töveljekset
03.40 Koi­rat kil­pasilla 2020
03.55 Krei­sit kotivideot
04.00 Ruo­kakaupparalli
04.00 Krei­sit kotivideot
04.20 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.35 Ruo­kakaupparalli