Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
05.45 Kiin­teis­töveljekset
05.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
05.05 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
05.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.10 Kiin­teis­töveljekset
Kausi 7. Jaksot 12-14.
06.45 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
06.10 Kiin­teis­töveljekset
06.40 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
06.15 Kiin­teis­töveljekset
07.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la reiteillä.
Kausi 11. Jaksot 4-6.
07.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.40 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
08.05 TV Shop
ma: (, )
08.05 TV Shop
(, )
08.05 TV Shop
(, )
08.15 TV Shop
(, )
08.40 TV Shop
(, )
9
09.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maailmaa.
09.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
09.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
09.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
09.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
09.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
09.50 Kiin­teis­töveljekset
10.10 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
10.10 Kiin­teis­töveljekset
10.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.15 Upea li­ha­va elämäni
Alkaa uusintana. Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
10.50 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
10.50 Upea li­ha­va elämäni
11.05 Upea li­ha­va elämäni
11.10 Upea li­ha­va elämäni
172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ti: Alkaa uusintana.
11.05 Upea li­ha­va elämäni
11.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
12
12.05 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Jeremy Renner.
12.10 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
12.05 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
12.40 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.05 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la reiteillä.
13.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.05 Ihas­tut­ta­vat koiranpennut
Söpöysvaroitus! Eläi­noh­jel­man täh­tiä ovat suloiset,..
13.45 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
13.40 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Viola Davis.
14.00 Ri­ver of No Return
13.55 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
14.05 K-9: P.I. - Kyttäkaksikko
Huu­me­po­lii­si Tho­mas Doo­ley on juu­ri jää­mäs­sä eläk­keel­le, kun hän jou­tuu to­dis­ta­maan aseel­lis­ta ryöstöä...
, Toiminta, Yhdysvallat, 2002)
14.10 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
14.05 Ki­vi­set ja Soraset
Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la. Tah­von suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la Re­tu ko­hoaa ural­laan va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, ja pian Re­tu vai­moi­neen pää­see naut­ti­maan ma­keas­ta elämästä...
(Flintstones, The, Komedia, Yhdysvallat, 1994)
14.45 Lomaterapiaa
Neljä pariskuntaa viettää lomaa trooppisella saarella. Yh­den pa­ris­kun­nan avio­liit­to on mu­re­ne­mas­sa. He pa­nos­ta­vat liit­toon­sa läh­te­mäl­lä mat­kal­le ja kut­su­vat ys­tä­vän­sä seu­rak­seen saa­dak­seen ryh­mäa­lennuksen...
(Couples Retreat, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
14.45 Snowtime!
Kou­lu­jen jou­lu­lo­man al­kaes­sa jouk­ko kou­lu­lai­sia suun­nit­te­lee suu­ren, tar­kas­ti or­ga­ni­soi­dun lu­mi­so­dan. Lu­mi­pal­lo­jen heit­te­le­mi­nen al­kaa haus­kanpitona,..
, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15.00 Ku­bo ja sa­mu­raiseikkailu
(Kubo And the Two Strings, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
14.55 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eurooppaa.
15
15.15 Koi­ran­pen­nut kil­pa­sil­la: Valmennusleiri
Eri­kois­jak­sos­sa kur­kis­te­taan ku­lis­sien taakse,..
16.00 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai älä,..
16.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Viola Davis.
16.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
16.15 Ihas­tut­ta­vat koiranpennut
Söpöysvaroitus!
16.25 Ma­da­gas­ca­rin pingviinit
Rä­py­lä­ne­lik­ko Kip­pa­ri, Alo­kas, Ri­co ja Ko­wals­ki tem­pau­tuu mu­kaan maail­man­laa­jui­seen va­koo­jao­pe­raa­tioon. Kip­pa­ri on ope­raa­tion ai­vot, Ko­wals­ki toi­min­nan­mies, Ri­co voi pu­laut­taa suus­taan mi­tä ta­han­sa, kir­jai­mellisesti,..
(Penguins Of Madagascar, Animaatio, Yhdysvallat, 2014)
17.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
ti: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ke: (My 600-Lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
to: (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.00 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Vegas
Näin alkoi legendaaristen Kivisten ja Sorasten tarina! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas play­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min. Oh­jaus: Brian Le­vant. Pääo­sis­sa: Ja­ne Kra­kows­ki, Joan Collins,
(Flintstones in Viva Rock Vegas, The, Komedia, Yhdysvallat, 2000)
17.15 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
18
18.05 Ki­vi­set ja Soraset
Kump­pa­nuk­set Re­tu ja Tah­vo työs­ken­te­le­vät Lius­keen lou­hok­sel­la. Tah­von suo­siol­li­sel­la avus­tuk­sel­la Re­tu ko­hoaa ural­laan va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, ja pian Re­tu vai­moi­neen pää­see naut­ti­maan ma­keas­ta elä­mäs­tä. Mut­ta Ki­vi­ky­läs­sä kaik­ki ei ole kohdallaan,
(Flintstones, The, Komedia, Yhdysvallat, 1994)
18.20 Snowtime!
Kou­lu­jen jou­lu­lo­man al­kaes­sa jouk­ko kou­lu­lai­sia suun­nit­te­lee suu­ren, tar­kas­ti or­ga­ni­soi­dun lu­mi­so­dan. Lu­mi­pal­lo­jen heit­te­le­mi­nen al­kaa haus­kan­pi­to­na, mut­ta saa tais­te­lun ede­tes­sä va­ka­via sävyjä.
, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
19.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­menttisarja,
19.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Viola Davis.
19.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut jäl­kiä jättämättä
Vii­den lap­sen äiti,..
19.00 Sek­si­kultin uhrit
Nel­jä yh­dys­val­ta­lai­seen 20 vuot­ta pyö­ri­nee­seen NXIVM-sek­si­kult­tiin kuu­lu­nut­ta nais­ta on kuol­lut tai kadonnut...
18.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien parissa,..
20.00 Lomaterapiaa
Neljä pariskuntaa viettää lomaa trooppisella saarella. Yh­den pa­ris­kun­nan avio­liit­to on mu­re­ne­mas­sa. He pa­nos­ta­vat liit­toon­sa läh­te­mäl­lä mat­kal­le ja kut­su­vat ys­tä­vän­sä seu­rak­seen saa­dak­seen ryh­mäa­len­nuk­sen. Vas­ta pe­ril­lä käy ilmi,..
(Couples Retreat, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
20.00 Lo­kakuun taivas
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Neu­vos­to­lii­ton Sput­kik-ava­ruus­ra­ke­tis­ta ins­pi­roi­tu­nut Ho­mer Hic­kam ryh­tyy ra­ken­ta­maan omaa ra­ket­tia ys­tä­vien­sä kans­sa isän­sä toi­vei­den vas­tai­ses­ti. 108 min. Oh­jaus: Joe Johns­ton. Pääo­sis­sa: Jack Gyl­len­haal, Ch­ris Coo­per, Laura Dern,
(October Sky, Draama, Yhdysvallat, 1999)
20.00 The Debt
En­ti­nen Is­rae­lin tie­dus­te­lu­pal­ve­lun agent­ti pa­laa muis­tois­saan 60-lu­vun Ber­lii­niin, jos­sa hä­nen oli mää­rä van­gi­ta tun­net­tu nat­si­so­ta­ri­kol­li­nen kah­den agent­ti­to­ve­rin­sa kans­sa. 103 min. Oh­jaus: John Mad­den. Pääo­sis­sa: Cia­rán Hinds, Helen Mirren,
(Debt, The, Trilleri, Yhdysvallat, 2011)
20.00 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
20.00 Hurjapäät
Nuo­ri po­lii­si Brian O'Con­ner so­lut­tau­tuu pei­te­teh­tä­vis­sä Do­mi­ni­cin joh­ta­maan ka­tu­kaa­ha­ri­jen­giin sel­vit­tääk­seen rek­ka­kaap­pauk­sia. Pian Bria­nin hen­ki­lö­koh­tai­set mo­tii­vit al­ka­vat tul­la po­lii­sin­työn tiel­le. 97 min. Oh­jaus: Rob Cohen.
(Fast and the Furious, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2001)
20.00 2 Fast 2 Furious
Elo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa en­ti­nen po­lii­si Brian O'Con­nor jou­tuu avus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion. 97 min. Oh­jaus: John Sing­le­ton. Pääo­sis­sa: Eva Men­des, Paul Wal­ker, Ty­rese Gibson.
(2 Fast 2 Furious, Toiminta, Yhdysvallat, 2003)
20.00 Blockers
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Saa­des­saan sel­vil­le tyt­tä­rien­sä sa­lai­sen suun­ni­tel­man pääs­tä eroon neit­syy­des­tään kou­lun päät­tä­jäis­juh­lis­sa kol­me van­hem­paa yh­dis­tää voi­man­sa es­tääk­seen tei­nien ai­keet. 92 min. Oh­jaus: Kay Can­non. Pääo­sis­sa: Les­lie Mann, Ike Ba­rin­holtz, John Ce­na, Kath­ryn New­ton, Ge­ral­di­ne Viswanathan,
(Blockers, Komedia, Yhdysvallat, 2018)
21
21.00 Me­rirosvoradio
Vuo­teen 1966 si­joit­tu­va brit­ti­läi­nen ko­me­diae­lo­ku­va ker­too lait­to­mas­ta ra­dioa­se­mas­ta, jo­ka soit­ti kuu­li­joil­leen rock-mu­siik­kia me­rel­tä kä­sin. Sek­si, vii­na ja mo­nen­lai­set kom­mel­luk­set kuu­lui­vat huip­pu­suo­sit­tu­jen juon­ta­jien ar­keen. 123 min. Oh­jaus: Ric­hard Cur­tis. Pääo­sis­sa: Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Bill Nig­hy, Nick Frost. (Boat that Rocked, The
22.15 Lomaterapiaa
Neljä pariskuntaa viettää lomaa trooppisella saarella. Yh­den pa­ris­kun­nan avio­liit­to on mu­re­ne­mas­sa. He pa­nos­ta­vat liit­toon­sa läh­te­mäl­lä mat­kal­le ja kut­su­vat ys­tä­vän­sä seu­rak­seen saa­dak­seen ryh­mäa­lennuksen...
(Couples Retreat, Komedia, Yhdysvallat, 2009)
22.10 The Debt
En­ti­nen Is­rae­lin tie­dus­te­lu­pal­ve­lun agent­ti pa­laa muis­tois­saan 60-lu­vun Ber­lii­niin, jos­sa hä­nen oli mää­rä van­gi­ta tun­net­tu nat­si­so­ta­ri­kol­li­nen kah­den agent­ti­to­ve­rin­sa kans­sa. 103 min. Oh­jaus: John Madden.
(Debt, The, Trilleri, Yhdysvallat, 2011)
22.10 Lo­kakuun taivas
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Neu­vos­to­lii­ton Sput­kik-ava­ruus­ra­ke­tis­ta ins­pi­roi­tu­nut Ho­mer Hic­kam ryh­tyy ra­ken­ta­maan omaa ra­ket­tia ys­tä­vien­sä kans­sa isän­sä toi­vei­den vas­tai­ses­ti. 108 min. Oh­jaus: Joe Johns­ton. Pääo­sis­sa: Jack Gyllenhaal,
(October Sky, Draama, Yhdysvallat, 1999)
22.05 Hurjapäät
Nuo­ri po­lii­si Brian O'Con­ner so­lut­tau­tuu pei­te­teh­tä­vis­sä Do­mi­ni­cin joh­ta­maan ka­tu­kaa­ha­ri­jen­giin sel­vit­tääk­seen rek­ka­kaap­pauk­sia. Pian Bria­nin hen­ki­lö­koh­tai­set mo­tii­vit al­ka­vat tul­la po­lii­sin­työn tiel­le. 97 min. Oh­jaus: Rob Co­hen. Pääo­sis­sa: Chad Lindberg,
(Fast and the Furious, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2001)
22.20 I Do... Until I Don't
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Elo­ku­van­te­ki­jä Vi­via­nin mu­kaan avio­lii­ton tu­li­si ol­la seit­se­män vuo­den mit­tai­nen so­pi­mus, jo­ka voi­daan ha­lu­tes­saan uu­sia tä­män jälkeen...
Until I Don't, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
22.15 Last Knights
Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan avul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (Clive Owen)..
(Last Knights, Toiminta, Tšekinmaa, Etelä-Korea, 2015)
23.50 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
0
00.15 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
00.15 The Debt
En­ti­nen Is­rae­lin tie­dus­te­lu­pal­ve­lun agent­ti pa­laa muis­tois­saan 60-lu­vun Berliiniin,..
(Debt, The, Trilleri, Yhdysvallat, 2011)
00.25 Vaa­ral­liset vampit
Mus­ta ko­me­dia ker­too kah­des­ta nai­ses­ta, Do­rot­hys­ta ja Petulasta,..
(Beautiful Creatures, Komedia, Iso-Britannia, 2001)
00.25 We Steal Sec­rets: The Sto­ry of WikiLeaks
(We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks, Dokumenttielokuva, Yhdysvallat, 2013)
00.30 Ra­kas­tu­nut murhaajaan
00.25 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut jäl­kiä jättämättä
00.50 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut jäl­kiä jättämättä
01.05 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
01.20 Me­rirosvoradio
01.30 Sek­si­kultin uhrit
01.40 Ku­ka mur­ha­si Jeff­rey Epsteinin?
01.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
02.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
02.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-Lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
02.30 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
02.30 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Sa­la­tut pu­he­linkeskustelut
3
03.05 Eu­roo­pan rajavartijat
03.00 Koi­ran­pen­nut kil­pa­sil­la: Valmennusleiri
03.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.35 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
03.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.25 Eu­roo­pan rajavartijat
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.05 Hel­lyt­tä­vät pikkupennut
05.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
05.45 Kiin­teis­töveljekset