Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
6
06.10 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x6) A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
06.30 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
07.00 A­las­kan e­ra­kot (x2)
07.15 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo! A­las­kan e­ra­kot (x2)
07.30 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
08.05 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Bolivia. Carrie ja Tom ovat entisiä sotilaita. Hippi ja machomies.
08.25 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät
9
09.05 TV S­hop
09.20 TV S­hop
10.05 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x4) A­sun­non met­säs­tä­jät (x4) alkaa uusintana. A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
10.20 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x2)
10.35 s s­how (x5) Fezin hankalat halut. Koiranruokaa haudattuna. Harharetken hinta. Raivoa ja rauhaa. Juhlapäivä.
11.05 Kiin­teis­tö­vel­jek­set s s­how (x4) Isät ja pojat kilpasilla. Töitä tarjolla. Teille vai meille? Lantti sormuksesta.
11.20 Kiin­teis­tö­vel­jek­set
12
12.05 Ka­don­neet Ka­don­neet
13.05 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
13.15 Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!
14.00 s s­how (x8) Vandaalit vauhdissa. Töitä taitaville käsille. Rokkaava työpaikka. Mylläykset mielessä. Äidin oppikirja. Angie. Hörhöt hommissa. Kielletty nautinto. A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Bolivia.
14.10 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 7: Voittaja selviää.
15 15.00 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Bolivia. Carrie ja Tom ovat entisiä sotilaita. Hippi ja machomies. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Vil­li­si­ka­met­säl­lä Out­bac­kis­sa ja lauk­ka­ki­sat Mac­kays­sa. I­son-B­ri­tan­nian hi­mo­hamst­raa­jat Do­ku­men­tis­sa tut­ki­taan pa­ko­no­mai­sen ta­va­ran haa­li­mi­sen vai­ku­tuk­sia hamst­raa­jien ja hei­dän lä­heis­ten­sä e­lä­mään.
16.00 A­las­kan e­ra­kot Myyn­ti­mies Jeth­ro mat­koil­la Manchester. Myyn­ti­mies Jeth­ro on in­to­hi­moi­nen fu­tis­fa­ni. A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 39, osa 9: SUOMI-JAKSO!
16.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
17.00 Ka­don­neet Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 7: Voittaja selviää. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Vil­li­si­ka­met­säl­lä Out­bac­kis­sa ja lauk­ka­ki­sat Mac­kays­sa.
18 18.00 s s­how (x10) Vandaalit vauhdissa. Töitä taitaville käsille. Rokkaava työpaikka. Mylläykset mielessä. Äidin oppikirja. Angie. Hörhöt hommissa. Kielletty nautinto. Leluja läjäpäin. Valheita ja välirikkoja. At­lan­tin y­li (x6) Arjan toinen elämä. Mikon toiset kasvot. Timonen, Amerikan sankari. Viivin päiväkirjan musta sivu. Purjehtijan poika. Maata näkyvissä!
19.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat Kau­si 3, o­sa 4. Luon­nos­ta löy­tyy toi­nen tois­taan u­peam­pia ui­ma­paik­ko­ja, joi­den rin­nal­la hie­noim­mat­kin ih­mi­sen ra­ken­ta­mat al­taat kal­pe­ne­vat. Jeth­ro ja Poh­jan­maan ro­ma­nit Ostaisitko käytetyn auton romanilta? Niin­pä. En­nak­ko­luu­lot jyl­lää­vät, kun täs­tä pie­nes­tä, mut­ta nä­ky­väs­tä kan­san­ryh­mäs­tä pu­hu­taan. Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat En­nak­ko­jak­so: At­lan­tin y­li Ennakkojakso. Jouk­ko suo­ma­lai­sia jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä ot­taa vas­taan e­lä­män­sä haas­teen ja läh­tee pur­jeh­ti­maan At­lan­tin y­li.
20.00 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Kausi 39, osa 9: SUOMI-JAKSO! To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Vil­li­si­ka­met­säl­lä Out­bac­kis­sa ja lauk­ka­ki­sat Mac­kays­sa. Mic­hael Jack­so­nin vii­mei­set het­ket Po­pin ku­nin­kaak­si­kin kut­su­tun Mic­hael Jack­so­nin kuo­le­mas­ta tu­li ke­sä­kuus­sa ku­lu­neek­si 10 vuot­ta. Jeth­ro ja Poh­jan­maan ro­ma­nit Ostaisitko käytetyn auton romanilta? Niin­pä. En­nak­ko­luu­lot jyl­lää­vät, kun täs­tä pie­nes­tä, mut­ta nä­ky­väs­tä kan­san­ryh­mäs­tä pu­hu­taan. At­lan­tin y­li alkaa uusintana. Köy­det ir­ti!
20.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
21 21.00 Yl­peys ja en­nak­ko­luu­lo (P­ri­de & P­re­ju­di­ce, ro­mant­ti­nen d­raa­ma, I­so-B­ri­tan­nia/Rans­ka/U­SA, 2005) Ja­ne Aus­te­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen d­raa­ma E­li­za­beth Ben­ne­tin (K­night­ley) ja her­ra Dar­cyn (Mac­Fa­dyen) rak­kaus­ta­ri­nas­ta 1800-lu­vun Eng­lan­nis­sa. Yl­pey­den ja vää­rin­kä­si­tys­ten ta­kia mo­nen muun­kin kuin hei­dän on­nen­sa on vaa­ras­sa. 116 min. Oh­jaus: Joe W­right. Las­ten­tar­han kyt­tä (1990) (Kin­der­gar­ten Cop, ko­me­dia, U­SA, 1990) Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei e­lä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä. 102 min. Oh­jaa­ja: I­van Reit­man. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, Pa­me­la Reed, Pe­ne­lo­pe Ann Mil­ler, Lin­da Hunt, Ric­hard Ty­son, Car­roll Ba­ker, Cat­hy Mo­riar­ty. I­dent­ti­set kak­so­set (1988) (T­wins, ko­me­dia, U­SA, 1988) Sa­lai­sen ko­keen tu­lok­se­na syn­ty­nyt, fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti y­li­ver­tai­nen Ju­lius Be­ne­dict (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) saa tie­tää kak­sois­vel­jes­tään ja läh­tee et­si­mään tä­tä. Vin­cent (Dan­ny De­Vi­to) o­soit­tau­tuu vel­jen­sä täy­del­li­sek­si vas­ta­koh­dak­si. 97 min. Oh­jaus: I­van Reit­man. U­ni­ted 93 (2006) (U­ni­ted 93, d­raa­ma, U­SA, 2006) E­lo­ku­va ker­too syys­kuun 11. päi­vän is­ku­jen yh­tey­des­sä maa­han pu­don­neen U­ni­ted Air­li­ne­sin len­non 93 ta­pah­tu­mis­ta k­ro­no­lo­gi­ses­ti mah­dol­li­sim­man tar­kas­sa ai­ka­jär­jes­tyk­ses­sä. 138 min. Oh­jaus: Paul G­reeng­rass. Pääo­sis­sa: C­heyen­ne Jack­son, Ch­ris­tian C­le­men­son, Ga­ry Com­mock, O­pal Al­la­din, Pol­ly A­dams, T­rish Ga­tes. Fu­rious 5 (2011) (Fast Fi­ve, toi­min­ta, U­SA, 2011) Hur­ja­päät-lef­fa­sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa Dom ja kump­pa­nit o­vat paen­neet Rioon. Kun he saa­vat pe­rään­sä se­kä sit­keän e­ri­koi­sa­gen­tin et­tä kau­pun­gin häi­jyim­män ri­kos­po­mon, on pa­ras pai­naa nas­ta lau­taan... 120 min. Oh­jaus: Jus­tin Lin. Pääo­sis­sa: D­way­ne John­son, El­sa Pa­ta­ky, Jor­da­na B­rews­ter, Paul Wal­ker, Ty­re­se Gib­son, Vin Die­sel. Fu­rious 7 (2015) (Fast & Fu­rious 7, toi­min­ta, U­SA, 2015) Hur­ja­päi­set seik­kai­lut ym­pä­ri maail­maa jat­ku­vat, kun tut­tu täh­ti­kaar­ti pa­laa Vin Die­se­lin, Paul Wal­ke­rin ja D­way­ne "T­he Rock" John­so­nin joh­dol­la. Jou­tues­saan kyl­mä­ve­ri­sen, kos­toa ha­vit­te­le­van sa­lai­sen o­pe­raa­tion sa­la­mur­haa­jan koh­teek­si hei­dän ai­noa toi­von­sa on pääs­tä ta­kai­sin ra­tin taak­se ja saa­da ne­rok­kaan pai­kan­nus­lait­teen p­ro­to­tyyp­pi. 117 min. Oh­jaus: Ja­mes Wan. Pääo­sis­sa: D­ji­mon Houn­sou, D­way­ne John­son, Ja­son S­tat­ham, Jor­da­na B­rews­ter, Kurt Rus­sell, Lu­cas B­lack, Lu­dac­ris, Mic­hel­le Rod­ri­guez, Paul Wal­ker, Ron­da Rou­sey, To­ny Jaa, Ty­re­se Gib­son, Vin Die­sel. T­he Wolf of Wall St­reet (2013) (T­he Wolf of Wall St­reet, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2013) Leo­nar­do Di­Cap­rion täh­dit­tä­mä, vii­si Os­car-eh­dok­kuut­ta saa­nut e­lo­ku­va pe­rus­tuu pörs­si­mek­la­ri ja -kei­not­te­li­ja Jor­dan Bel­for­tin sa­man­ni­mi­siin muis­tel­miin. 166 min. Oh­jaus: Mar­tin S­cor­se­se. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Jo­nah Hill, Mar­got Rob­bie.
23.15 Ter­mi­na­tor 2 - Tuo­mion päi­vä U-571 (2000) Las­ten­tar­han kyt­tä (1990)
23.40 Kai­ken teo­ria 23.40 I­dent­ti­set kak­so­set (1988)
23.50 U­ni­ted 93 (2006) (U­ni­ted 93, d­raa­ma, U­SA, 2006) E­lo­ku­va ker­too syys­kuun 11. päi­vän is­ku­jen yh­tey­des­sä maa­han pu­don­neen U­ni­ted Air­li­ne­sin len­non 93 ta­pah­tu­mis­ta k­ro­no­lo­gi­ses­ti mah­dol­li­sim­man tar­kas­sa ai­ka­jär­jes­tyk­ses­sä.
0
00.35 To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Vil­li­si­ka­met­säl­lä Out­bac­kis­sa ja lauk­ka­ki­sat Mac­kays­sa.
01.30 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät Carrie ja Tom ovat entisiä sotilaita. Hippi ja machomies.
01.40 A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 01.40 s s­how (x4) Fezin hankalat halut. Koiranruokaa haudattuna. Harharetken hinta. Raivoa ja rauhaa.
02.00 I­son-B­ri­tan­nian hi­mo­hamst­raa­jat A­las­to­mat sel­viy­ty­jät 02.00 Huip­pu­sa­lai­set ui­ma­pai­kat
02.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.40 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 02.50 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
3
03.25 s s­how (x2) Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti 03.25 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
03.45 s s­how (x4) 03.45 s s­how (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
04.05 s s­how (x2) s s­how (x3) Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö