Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
05.00 Younger
04.45 Younger
05.00 Hus­jä­gar­na - Danmark
04.30 Younger
05.05 Younger
05.25 Köket
05.30 Köket
05.30 Younger
05.45 Nyhetsmorgon
ti: Vak­na upp till Sve­ri­ges störs­ta mor­gonp­rog­ram, Ny­hetsmorgon...
ke:
to:
pe: Direktsänt morgonprogram. Ny­he­ter var­vas med förd­ju­pan­de dis­kussioner,..
6
06.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem. Till sin hjälp har de er­far­na mäk­la­re som hit­tar guldk­lim­par­na som upp­fyl­ler både de­ras öns­ke­mål och de­ras budget,..
07.00 Bygglov
"Bygg­lov" är ett svenskt in­red­ningsp­rog­ram från 2018...
07.55 Nyhetsmorgon
Ny­he­ter var­vas med förd­ju­pan­de dis­kus­sio­ner, be­vak­ning av de se­nas­te tren­der­na, per­son­li­ga in­terv­juer, kul­tur och sport.
la: Direktsänt morgonprogram.
9
10.00 Dr Phil
ma: Amerikansk talkshow. Dr. Phil fort­sät­ter sitt mö­te med Ju­dy, Mi­ke och de­ras dot­ter Michelle...
ti: Phil träf­far ex-pa­ret Bran­di och Vic­tor som har en bro­kig his­to­ria tillsammans... Dr, Phil fort­sät­ter sam­ta­let med Bran­di och Vic­tor och de­ras trass­li­ga för­hållande...
ke: En mor vill läm­na sin fa­milj för en 26 år gam­mal ke­nyansk präst hon träf­fat på Internet...
to: Dr Phil fort­sät­ter sam­ta­let med det fråns­kil­da pa­ret Jim och Ch­ris­ti­na och de­ras dotter Tara... En tol­vårig poj­ke blir miss­hand­lad av sin far som tror att poj­ken är be­satt av demoner...
pe: Lind­say kän­ner sig mob­bad av si­na fö­räld­rar och systrar,.. Lor­rai­ne har prob­lem med sin sys­ter­son To­ny som tror att han ska bli en fram­gångs­rik rappare...
11.30 Så mycket bättre
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2010. Ar­tis­ter­na Las­se Berg­ha­gen, Lill-Babs, Pet­ter, Tho­mas Di Le­va, Pet­ra "Sep­tem­ber" Marklund,..
11.35 Fångar­na på fortet
Fort Boyard utan­för Frank­ri­kes at­lant­kust är spelp­lats när prog­ram­le­dar­na Gun­de Svan och Ag­ne­ta Sjö­din le­der si­na lag ge­nom klu­ri­ga gåtor,..
12
12.00 Bytt är bytt
Bytt är bytt är ett svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2015. Det här är den and­ra sä­son­gen som sänds i tio de­lar. Bytt är bytt är an­tikp­rog­ram­met där de täv­lan­de gis­sar vär­det på spek­ta­ku­lä­ra an­tik­vi­te­ter och dä­ref­ter måste fat­ta sto­ra bes­lut. Tar de rätt bes­lut kan de gå hem en halv mil­jon rikare,..
13.00 Helt sjukt
"Helt Sjukt" är till­ba­ka med en ny sä­song med Pet­ra Me­de som ny prog­ram­le­da­re. Var­je avs­nitt be­söks av folk­kä­ra pa­tien­ter som på ett öp­penh­jär­tigt sätt be­rät­tar som si­na häl­sop­rob­lem och om hur det kan va­ra att le­va med en diagnos...
Kausi 3. Jaksot 2-6.
12.55 Lot­ta på Liseberg
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2020. Som­mar, sol och mas­sor av allsång...
13.00 Re­nées brygga
Re­nées bryg­ga är ett svenskt un­der­håll­ningsprogram,..
14.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
14.00: I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
13.55 TV4Ny­heterna extra
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lingen i TV,..
14.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
14.00: I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
13.55 TV4Ny­heterna extra
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lingen i TV,..
14.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
14.00: I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
13.55 Till­sam­mans med Strömstedts
Svensk livss­tils­se­rie från 2020...
14.25 Var­gat­tac­ken på Kolmården
15
15.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
15.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
15.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem. Till sin hjälp har de er­far­na mäk­la­re som hit­tar guldk­lim­par­na som upp­fyl­ler både de­ras öns­ke­mål och de­ras budget,..
15.30 elokuva: Mother's day
Den st­järn­fyll­da dra­ma­ko­me­din "Mot­her's Day" uts­pe­lar sig just på Mors dag och skild­rar oli­ka as­pek­ter av mo­ders­kap utif­rån några kvin­nors liv. Vi får träf­fa fråns­kil­da San­dy (Jen­ni­fer Anis­ton) vars ex-man är till­sam­mans med en yng­re förmåga,
16.00 Dr Phil
ma: Amerikansk talkshow.
ke: Dr. Phil sam­ta­lar med Will Or­lando Brown...
pe: Amerikansk talkshow.
17.00 Efter fem
Ak­tua­li­tetsp­rog­ram med ett hel­hetsg­repp om da­gens al­la hän­del­ser där vi tar del av ny­fi­ken jour­na­lis­tik som blan­dar all­var med lätt­sam­het i takt med dyg­nets puls. In­gen dag är den and­ra lik, vil­ket all­tid speg­las i Ef­ter fem, med nya äm­nen och gäs­ter var­je dag. Til­de de Pau­la Eby le­der oss med trygg hand ge­nom ny­he­ter, dis­kus­sio­ner och ana­ly­ser, fas­ci­ne­ran­de be­rät­tel­ser och spän­nan­de intervjuer.
Kausi 4. Jaksot 1-2.
17.00 Efter fem
Ak­tua­li­tetsp­rog­ram med ett hel­hetsg­repp om da­gens al­la hän­del­ser där vi tar del av ny­fi­ken jour­na­lis­tik som blan­dar all­var med lätt­sam­het i takt med dyg­nets puls...
17.00 Efter fem
Ak­tua­li­tetsp­rog­ram med ett hel­hetsg­repp om da­gens al­la hän­del­ser där vi tar del av ny­fi­ken jour­na­lis­tik som blan­dar all­var med lätt­sam­het i takt med dyg­nets puls. In­gen dag är den and­ra lik, vil­ket all­tid speg­las i Efter fem,
17.00 Efter fem
16.55 Som­mar med Ernst
Änt­li­gen är Ernst Kirchs­tei­ger till­ba­ka re­do att för­gyl­la vår sommar...
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
17.55 Keno
18
18.00 V75 Direkt
Direktsänd V75-omgång. Med tips, in­terv­juer och ana­ly­ser från ex­per­ter­na i studion.
18.00 Wild Kids
Svenskt rea­li­typ­rog­ram från 2020. Långt in i Järv­sös tä­ta sko­gar har två lag, Le­jo­nen och Björ­nar­na, sla­git läger...
18.25 Lot­to, jo­ker och drömvinsten
18.35 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Dröm­py­ra­mi­den med sommarvinnare
"Dröm­py­ra­mi­den med som­ma­re­vin­na­re" är ett svensk un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2020. Här täv­lar par i att för­sö­ka sva­ra rätt på så många frågor i rad som möjligt...
19.30 Dröm­py­ra­mi­den med sommarvinnare
19.30 Post­kod­mil­jo­nä­ren med sommarvinnare
19.55 Lot­to, jo­ker och drömvinsten
20.00 Lot­ta på Liseberg
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2020. Som­mar, sol och mas­sor av allsång...
20.00 Till­sam­mans med Strömstedts
Svensk livss­tils­se­rie från 2020...
20.00 Home and away
Hyl­lad dra­ma­se­rie som uts­pe­lar sig på Aust­ra­liens kust st­rax utan­för Sydney...
20.00 Som­mar med Ernst
Änt­li­gen är Ernst Kirchs­tei­ger till­ba­ka re­do att för­gyl­la vår sommar...
20.00 Fångar­na på fortet
Fort Boyard utan­för Frank­ri­kes at­lant­kust är spelp­lats när prog­ram­le­dar­na Gun­de Svan och Ag­ne­ta Sjö­din le­der si­na lag ge­nom klu­ri­ga gåtor,..
20.00 Bytt är bytt
Svensk un­der­håll­ning från 2015. I prog­ram­met ska de täv­lan­de lis­ta ut vär­det på spek­ta­ku­lä­ra an­tikviteter...
20.00 Så mycket bättre
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2010. Ar­tis­ter­na Las­se Berg­ha­gen, Lill-Babs, Pet­ter, Tho­mas Di Le­va, Pet­ra "Sep­tem­ber" Marklund,..
21
21.00 Re­nées brygga
Re­nées bryg­ga är ett svenskt un­der­håll­ningsprogram,..
21.00 Mord i paradiset
21.00 Var­gat­tac­ken på Kolmården
21.00 elokuva: The proposal
Romantisk komedi om Margaret (Sand­ra Bul­lock) som är en krä­van­de chef på ar­betsp­lat­sen i New York,..
21.20 Re­bec­ka Martinsson
Re­bec­ka Mar­tins­son är en svensk dra­ma­se­rie från 2016...
21.30 Beck
21.30 elokuva: The Bourne legacy
22.00 TV4Ny­he­ter­na och sport
22.00 TV4Nyheterna
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lin­gen i TV, på TV4 Play och i te­le­fo­nen dygnet runt,..
22.00 TV4Ny­he­ter­na och sport
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.05 TV4Vädret
22.15 Beck
Beck är ett svenskt kri­mi­nald­ra­ma om po­li­sen Beck, Sve­ri­ges kans­ke po­pu­lä­ras­te po­lis­kom­mis­sa­rie, och hans kollegor...
22.15 elokuva: The Bourne legacy
Ef­ter att Ja­son Bour­ne avs­lö­jat CIA:s topp­hem­li­ga prog­ram bör­jar man rö­ja si­na spår och al­la spe­cia­la­gen­ter ska lik­vi­de­ras. Aa­ron Cross (Je­re­my Renner)..
22.15 elokuva: The proposal
Romantisk komedi om Margaret (Sand­ra Bul­lock) som är en krä­van­de chef på ar­betsp­lat­sen i New York, något hen­nes as­sis­tent And­rew (Ryan Reynolds)..
22.15 Re­bec­ka Martinsson
Re­bec­ka Mar­tins­son är en svensk dra­ma­se­rie från 2016. Det här är den förs­ta sä­son­gen, i fy­ra avs­nitt. Se­rien är ba­se­rad på Åsa Lars­sons dec­kar­ro­ma­ner Det blod som spillts,..
22.30 Eko­nominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 Hawaii Five-0
Ha­waii 5-0 är en ame­ri­kansk kri­mi­nal­se­rie, det här är den nion­de sä­son­gen från 2018 i 22 de­lar. Ste­ve Mc­Gar­rett är en fler­fal­digt be­lö­nad ma­ri­nof­fi­cer som nu oms­ko­lat sig till polis...
23.30 elokuva: Drive
23.30 Mord i paradiset
23.40 CSI
00.00 CSI
Kausi 6. Jaksot 17-19.
0
00.25 elokuva: Ronin
Ro­nin är en ame­ri­kansk th­ril­ler från 1998...
00.30 CSI
00.35 Law & or­der: Spe­cial victims unit
01.00 Law & or­der: Spe­cial victims unit
Kausi 10. Jaksot 21-1.
01.30 Elementary
01.30 elokuva: Detroit
01.30 Stella
02.00 Elementary
Ele­men­ta­ry är en ame­ri­kansk kri­minalserie,..
Kausi 6. Jaksot 12-14.
02.30 En plats i so­len: Vintersol
Kausi 4. Jaksot 25-26.
02.30 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
Kausi 6. Jaksot 37-38.
03.00 En plats i so­len: Vintersol
"En plats i so­len: Vin­ter­sol" är en brit­tisk livss­tils­se­rie från 2016...
02.45 En plats i so­len: Vintersol
"En plats i so­len: Vin­ter­sol" är en brit­tisk livss­tils­se­rie från 2016. Här hjäl­per fas­tig­het­sex­per­ter per­so­ner som sö­ker sitt dröm­hus där de kan tillb­rin­ga sin se­mes­ter un­der vintern.
02.55 elokuva: Clueless
Clue­less är en ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­di från 1995. Cher ..
3
04.30 Younger
04.30 Younger
04.45 Younger