Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
04.30 Younger
04.25 Hus­jä­gar­na - Danmark
05.00 Gla­da Hu­dik - troll­kar­len på turné
05.00 Ingvar Kamprad
05.00 Hus­jä­gar­na - Danmark
04.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
05.35 Younger
06.05 Halv åtta hos mig
Var­je vec­ka får fy­ra för va­rand­ra okän­da per­so­ner tu­ras om att bju­da hem va­rand­ra på middag...
Kausi 20. Jaksot 29-32.
06.00 Younger
05.55 Att byg­ga sitt drömhus
Brit­tisk livss­tils­se­rie från 2016...
06.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
6
06.30 Köket
06.45 Nyhetsmorgon
Vak­na upp till Sve­ri­ges störs­ta mor­gonp­rog­ram, Ny­hets­mor­gon. Se ny­hets­hän­del­ser ut­veck­las och förd­ju­pas, tren­der grans­kas och si­tua­tio­ner av­hand­las i det­ta prog­ram som sänds var­je dag, året runt.
06.55 Bygglov
"Bygg­lov" är ett svenskt in­red­ningsp­rog­ram från 2018...
07.55 Nyhetsmorgon
Direktsänt morgonprogram. Ny­he­ter var­vas med förd­ju­pan­de dis­kus­sio­ner, be­vak­ning av de se­nas­te tren­der­na, per­son­li­ga in­terv­juer, kul­tur och sport.
9
10.00 Downton Abbey
Brittiskt kostymdrama i serieformat. Down­ton Ab­bey är nam­net på det gods som ägs av den aris­tok­ra­tis­ka fa­mil­jen Craw­ley un­der bör­jan av 1900-talet...
10.00 Sum­mer of Rockets
Brit­tisk dra­ma­se­rie från 2019. Sum­mer of Roc­kets är en dra­ma­se­rie i sex de­lar som uts­pe­lar sig i Eng­land un­der Kal­la kri­get. Det är som­ma­ren 1958 och en ju­disk fa­milj, med ryskt påbrå, ham­nar mitt i spän­nin­gar­na mel­lan öst och väst då pap­pan Sa­muel Pet­ruk­hin, en upp­fin­na­re som spe­cia­li­se­rat sig på att till­ver­ka hö­rap­pa­ra­ter, får i uppd­rag att spio­ne­ra åt brit­tis­ka un­der­rät­tel­set­jäns­ten. Se­rien ba­se­ras på re­gis­sö­rens Step­hen Po­lia­koffs släkt­his­to­ria. I rol­ler­na ser vi To­by Step­hens, Kee­ley Ha­wes, Ti­mot­hy Spall och Li­nus Roache.
10.00 Dia­na - sju da­gar som ska­kade världen
Dia­na - sju da­gar som ska­ka­de värl­den är en brit­tisk do­ku­men­tär från 2016, om ef­ters­pe­let till ett av den mo­der­na his­to­riens mest tra­gis­ka ögonblick,..
11.30 Så mycket bättre
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2010. Ar­tis­ter­na Las­se Berg­ha­gen, Lill-Babs, Pet­ter, Tho­mas Di Le­va, Pet­ra "Sep­tem­ber" Marklund,..
11.35 Sve­riges bästa
"Sve­ri­ges bäs­ta" är en svensk un­der­håll­nings­se­rie från 2019...
12
12.00 Bytt är bytt
Bytt är bytt är ett svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2015...
12.15 Bytt är bytt
Bytt är bytt är ett svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2015. Det här är den and­ra sä­son­gen som sänds i tio de­lar. Bytt är bytt är an­tikp­rog­ram­met där de täv­lan­de gis­sar vär­det på spek­ta­ku­lä­ra an­tik­vi­te­ter och dä­ref­ter måste fat­ta sto­ra bes­lut. Tar de rätt bes­lut kan de gå hem en halv mil­jon rikare,..
12.00 Bytt är bytt
Bytt är bytt är ett svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2015...
12.30 Re­nées brygga
Re­nées bryg­ga är ett svenskt un­der­håll­ningsprogram,..
13.00 Karl Fred­rik på Österlen
13.00 Helt sjukt
"Helt Sjukt" är till­ba­ka med en ny sä­song med Pet­ra Me­de som ny prog­ramledare...
12.55 Lot­ta på Liseberg
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2020. Som­mar, sol och mas­sor av allsång...
13.25 Younger
Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di­se­rie om New York-bon Liza,..
Kausi 4. Jaksot 1-3.
13.30 Till­sam­mans med Strömstedts
Svensk livss­tils­se­rie från 2020...
14.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
14.00: I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
13.55 TV4Ny­heterna extra
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lingen i TV,..
13.55 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
13.55: I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
13.55 TV4Ny­heterna extra
TV4Ny­he­ter­na upp­da­te­rar tit­tar­na med den se­nas­te ny­het­sut­veck­lingen i TV,..
14.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
14.00: I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
14.25 Dia­na - sju da­gar som ska­kade världen
Dia­na - sju da­gar som ska­ka­de värl­den är en brit­tisk do­ku­men­tär från 2016, om ef­ters­pe­let till ett av den mo­der­na his­to­riens mest tra­gis­ka ö­gonb­lick, prin­ses­san Dianas död...
14.30 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
15.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
15.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
I En plats i solen: Borta eller hemma bäst?
15
15.25 Kurt och Lang
16.00 Dr Phil
ma: Amerikansk talkshow.
ke: Amerikansk talkshow.
pe: Dr.
16.00 Solsidan
Sol­si­dan är en svensk ko­me­di­se­rie från 2011...
Kausi 2. Jaksot 9-10.
16.25 Kun­gahuset 2019
Jes­per Bör­jes­son har följt kun­ga­fa­mil­jen un­der året som gått. Vi får en unik inb­lick i en hän­del­se­rik var­dag med stats­be­sök, re­sor och of­fi­ciel­la uppd­rag där ett starkt en­ga­ge­mang för mil­jön står i fokus...
16.55 Man­delmanns gård
Ef­ter för­ra årets ext­re­ma tor­ka då Ma­rie och Gus­tav fick skic­ka al­la si­na får till slakt har det bli­vit dags att be­ri­ka gården med ett gäng Got­lands­får, som är en myc­ket tålig ras och kla­rar ext­re­ma vä­der­för­hållanden...
16.50 Man­delmanns gård
Ny säsong hos familjen Mandelmann på gården Djupadal!
16.55 Man­delmanns gård
Ny säsong hos familjen Mandelmann på gården Djupadal!
16.50 Man­delmanns gård
Ny säsong hos familjen Mandelmann på gården Djupadal!
16.55 Som­mar med Ernst
Änt­li­gen är Ernst Kirchs­tei­ger till­ba­ka re­do att för­gyl­la vår sommar...
17.50 Som­mar med Ernst
Vid Skånes sy­döst­ra hörn, på vack­ra Österlen,..
17.50 Bli vän med V75
17.55 Som­mar med Ernst
ma: Svenskt underhållningsprogram med Ernst Kirchsteiger.
ti: Vid Skånes sy­döst­ra hörn, på vack­ra Österlen,..
17.55 Som­mar med Ernst
Vid Skånes sy­döst­ra hörn, på vack­ra Ös­ter­len, tar re­no­ve­ringsp­roff­set Ernst Kirchs­tei­ger sig an en bortg­lömd gam­mal bond­gård på som är i stort be­hov av upprustning...
17.55 Keno
18
18.00 V75 Direkt
Direktsänd V75-omgång. Med tips, in­terv­juer och ana­ly­ser från ex­per­ter­na i studion.
18.00 Wild Kids
Svenskt rea­li­typ­rog­ram från 2020. Långt in i Järv­sös tä­ta sko­gar har två lag, Le­jo­nen och Björ­nar­na, sla­git läger...
18.25 Lot­to, jo­ker och drömvinsten
18.35 Som­mar med Ernst
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Post­kod­mil­jo­nä­ren med sommarvinnare
En per­son har chans att vin­na en mil­jon kro­nor ge­nom att sva­ra rätt på fem­ton frågor...
Kausi 2. Jaksot 24-28.
19.30 Post­kod­mil­jo­nä­ren med sommarvinnare
19.30 Post­kod­mil­jo­nä­ren med sommarvinnare
19.55 Lot­to, jo­ker och drömvinsten
20.00 Lot­ta på Liseberg
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2020. Som­mar, sol och mas­sor av allsång...
20.00 Till­sam­mans med Strömstedts
Svensk livss­tils­se­rie från 2020...
20.00 Solsidan
Sol­si­dan är en svensk ko­me­di­se­rie från 2011...
Kausi 2. Jaksot 9-10.
20.00 Som­mar med Ernst
Änt­li­gen är Ernst Kirchs­tei­ger till­ba­ka re­do att för­gyl­la vår sommar...
20.00 Sve­riges bästa
"Sve­ri­ges bäs­ta" är en svensk un­der­håll­nings­se­rie från 2019...
20.00 Bytt är bytt
Svensk un­der­håll­ning från 2015. I prog­ram­met ska de täv­lan­de lis­ta ut vär­det på spek­ta­ku­lä­ra an­tikviteter...
20.00 Så mycket bättre
Svenskt un­der­håll­ningsp­rog­ram från 2010. Ar­tis­ter­na Las­se Berg­ha­gen, Lill-Babs, Pet­ter, Tho­mas Di Le­va, Pet­ra "Sep­tem­ber" Marklund,..
21
21.00 La­te night con­cert - Zara Larsson
Svensk mu­si­kun­der­håll­ning från 2020...
21.00 Mord i paradiset
21.00 Mor­den i Helsingör
21.00 elokuva: Bad moms
21.00 elokuva: Pitch Perfect
21.30 Beck
21.25 Re­bec­ka Martinsson
Re­bec­ka Mar­tins­son är en svensk dra­ma­se­rie från 2016...
22.00 TV4Ny­he­ter­na och sport
22.00 TV4Nyheterna
22.00 TV4Ny­he­ter­na och sport
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.05 TV4Vädret
22.15 Beck
Beck är ett svenskt kri­mi­nald­ra­ma om po­li­sen Beck, Sve­ri­ges kans­ke po­pu­lä­ras­te po­lis­kom­mis­sa­rie, och hans kollegor...
22.20 Sporten
22.15 elokuva: Bad moms
För­fat­tar­na till ”Baks­mäl­lan” lig­ger ba­kom den­na ko­me­di om tvåbarns­mamman Amy ..
22.15 elokuva: Pitch Perfect
Kri­ti­ker­ro­sad ame­ri­kansk mu­si­kal­film med An­na Kend­rick och Re­bel Wil­son som li­te ovän­tat blev en stor suc­cé på bio...
22.15 Re­bec­ka Martinsson
Re­bec­ka Mar­tins­son är en svensk dra­ma­se­rie från 2016. Det här är den förs­ta sä­son­gen, i fy­ra avs­nitt. Se­rien är ba­se­rad på Åsa Lars­sons dec­kar­ro­ma­ner Det blod som spillts,..
22.25 TV4Vädret
22.30 elokuva: 22 Jump street
22 Jump St­reet är en ame­ri­kansk ac­tion­ko­me­di från 2014. Taj­ta po­lis­duon Sch­midt och Jen­ko får i uppd­rag att job­ba un­der täck­man­tel som ele­ver på ett col­le­ge för att avs­lö­ja en nar­ko­tikahärva,..
22.30 elokuva: Adrift
Ta­mi är ute och re­ser när hon mö­ter seg­la­ren Ric­hard på Tahiti...
22.30 elokuva: Mile 22
Ac­tionth­ril­ler där en hem­lig ame­ri­kansk spe­cials­tyr­ka skic­kas till ett land i Sy­dos­ta­sien för att es­kor­te­ra en po­lis med in­for­ma­tion om ter­rorplaner...
23.20 elokuva: Robocop
Ro­bo­cop är en ame­ri­kansk scien­ce fic­tion-film från 2014...
23.30 elokuva: Our kind of traitor
23.30 Hit­lers döds­dömda svenskar
23.40 CSI
0
00.35 Law & or­der: Spe­cial victims unit
00.30 Law & or­der: Spe­cial victims unit
Kausi 10. Jaksot 18-19.
00.30 Mor­den i Helsingör
00.55 Law & or­der: Spe­cial victims unit
01.30 Elementary
01.25 Elementary
Ele­men­ta­ry är en ame­ri­kansk kri­minalserie,..
01.25 Mord i paradiset
01.50 Elementary
01.40 elokuva: Free state of Jones
01.45 elokuva: Knight of cups
02.25 En plats i so­len: Vintersol
02.20 En plats i so­len: Vintersol
"En plats i so­len: Vin­ter­sol" är en brit­tisk livss­tils­se­rie från 2016. Här hjäl­per fas­tig­het­sex­per­ter per­so­ner som sö­ker sitt dröm­hus där de kan tillb­rin­ga sin se­mes­ter un­der vintern.
02.25 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
föl­jer vi brit­ters jakt på ett nytt hem...
Kausi 6. Jaksot 28-29.
02.45 En plats i so­len: Vintersol
3
04.00 En plats i so­len: Bor­ta el­ler hemma bäst?
04.25 Hus­jä­gar­na - Danmark
04.25 Younger
04.25 Younger
04.25 Younger
04.45 Hus­jä­gar­na - Danmark