Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
04.55 Lailaland
04.20 NCIS
04.35 Lailaland
04.20 Summer House
05.30 Nanny
Kausi 4. Jaksot 11-19.
05.05 Mid­dag med mitt ex
6
06.00 Nanny
Kausi 4. Jaksot 10-19.
06.00 Mid­dag med mitt ex
Un­der en käns­lo­lad­dad mid­dag ställs frågor­na som krä­ver si­na svar. Här kom­mer ex-pa­ren att träffas,..
Kausi 1. Jaksot 1-4.
06.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
06.50 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de nivåerna.
07.40 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
ma: Trina del 1:2.
ti: Trina del 2:2.
ke: Chantelle del 1:2. Ch­ris hjäl­per Chantell,..
to: Chantelle del 2:2.
pe: Alyssa del 1.
08.35 Svens­ka Hollywoodfruar
08.35 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de nivåerna.
08.35 Pro­ject Run­way All Stars
Det här är den sjät­te sä­son­gen av spin-off se­rien från or­gi­nal­se­rien Pro­ject Runway...
08.35 Will & Grace
9
09.05 Pro­ject Run­way All Stars
Det här är den sjät­te sä­son­gen av spin-off se­rien från or­gi­nal­se­rien Pro­ject Runway...
09.45 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
ma: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
ke: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
10.35 Will & Grace
Ö­ver ett årtion­de har pas­se­rat se­dan sist, men nu är de änt­li­gen till­ba­ka – Will och Grace!..
10.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
ke: I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snickare,..
to:
pe:
10.55 Top Chef Jr.
11.55: Tolv styc­ken hopp­ful­la mi­ni­koc­kar täv­lar om den ef­tert­rak­ta­de ti­teln "Top Chef Junior".
11.35 Masterchef USA
Gor­don Ram­say, mest känd för sitt tem­pe­ra­ments­ful­la hu­mör och sitt in­ter­na­tio­nel­la im­pe­rium av mic­he­linst­jär­ne­be­lö­na­de res­tau­ran­ger, har läm­nat Eng­land och är på jakt ef­ter USA:s bäs­ta amatörkock.
11.50 Be­low Deck Mediterranean
ma: Hannah konfronterar Kasey och Brooke angående hierarkin.
ti: Adam sat­sar allt på be­sätt­nings­målti­der­na vil­ket får snac­ket att tystna...
ke: Han­nah bråkar med Joao och Brooke,..
11.50 Un­der­co­ver Boss Canada
11.50 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
12
12.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
ma: Trina del 2:2.
ti: Chantelle del 1:2. Ch­ris hjäl­per Chantell,..
ke: Chantelle del 2:2.
to: Alyssa del 1.
pe: Alyssa del 2.
12.55 Mor­den i Midsomer
Dec­kar­se­rie ba­se­rad på Ca­ro­li­ne Gra­hams pris­be­lö­na­de ro­ma­ner om utp­ress­ning, int­ri­ger, svek, ot­ro­het och mord i den vid förs­ta anb­lic­ken lant­li­ga idyl­len Mid­som­mer, där po­lis­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ald­rig går sysslolös.
13.35 Un­der­co­ver Boss Canada
13.50 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de nivåerna.
14.45 Mor­den i Midsomer
Dec­kar­se­rie ba­se­rad på Ca­ro­li­ne Gra­hams pris­be­lö­na­de ro­ma­ner om utp­ress­ning, int­ri­ger, svek, ot­ro­het och mord i den vid förs­ta anb­lic­ken lant­li­ga idyl­len Mid­som­mer, där po­lis­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ald­rig går sysslolös.
14.50 elokuva: All About Steve
Den smar­ta men smått gal­na kor­sords­konst­ruk­tö­ren Ma­ry Ho­ro­witz (Sand­ra Bul­lock) blir helt be­ta­gen av ka­me­ra­man­nen Ste­ve (Brad­ley Cooper) .
14.55 Gor­don, Gi­no And Fred's Road Trip
14.55 Ju­nior Masterchef USA
to: De två mest be­gåva­de ju­nior­koc­kar­na möts i årets stora final,..
14.55 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
14.55: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
15
16.00 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
ti: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
16.50 elokuva: Ju­ras­sic Park III
Pa­leon­to­lo­gen Alan Grant går mot­vil­ligt med på att gui­da en ä­ven­ty­ra­re och hans fru på en flyg­re­sa ö­ver di­no­sau­rieön. Men pa­ret är in­te vad de ver­kar, och uppd­ra­get för­vand­las snart till en mardröm.
16.55 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kol­le­gan, din nä­ra vän el­ler barn­doms­kär­le­ken som du ald­rig fick en chans med...
17.00 Be­low Deck Mediterranean
ma: Hannah konfronterar Kasey och Brooke angående hierarkin.
ti: Adam sat­sar allt på be­sätt­nings­målti­der­na vil­ket får snac­ket att tystna...
ke: Han­nah bråkar med Joao och Broo­ke, vil­ket får den lågmäl­da Broo­ke att slå tillbaka.
17.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Vi äls­kar att ki­ka in ba­kom ku­lis­ser­na på den till sy­nes per­fek­ta värl­den hos de rika...
18.00 Lyxfällan
ti: Kat­he­ri­ne bor till­sam­mans med sin man och de­ras två barn st­rax utan­för Göteborg...
to: And­reas från Os­kars­hamn går stän­digt runt med ett dåligt sam­ve­te gen­te­mot fö­räldrarna...
18.00 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kollegan,..
17.55 Un­der­co­ver Boss Canada
18
18.45 elokuva: Ne­ver been kissed
Jo­sie ar­be­tar som re­di­ge­ra­re på en tid­ning och får chans att sk­ri­va en ar­ti­kel om en sko­la. Men det in­ne­bär att hon, som fort­fa­ran­de är su­per­nör­dig, måste åte­rupp­le­va sin avs­kyd­da skoltid.
19.00 Ju­nior Masterchef USA
ti: De fy­ra åters­tåen­de ju­nior­koc­kar­na ut­ma­nas till att gö­ra en av värl­dens mest fruk­ta­de desserter,
ke: De två mest be­gåva­de ju­nior­koc­kar­na möts i årets stora final,..
19.00 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
19.00 elokuva: All About Steve
Den smar­ta men smått gal­na kor­sords­konst­ruk­tö­ren Ma­ry Ho­ro­witz (Sand­ra Bul­lock) blir helt be­ta­gen av ka­me­ra­man­nen Ste­ve (Brad­ley Coo­per) . När hon för­lo­rar sitt jobb bör­jar hon för­föl­ja sin kär­lek ö­ver hela landet.
18.55 Gor­don, Gi­no And Fred's Road Trip
Gän­get avs­lu­tar sin re­sa i Te­xas där de tes­tar sin man­lig­het, blir skogs­hug­ga­re, spe­lar kycklingbingo,
20.00 Lyxfällan
ke: And­reas från Os­kars­hamn går stän­digt runt med ett dåligt sam­ve­te gen­te­mot fö­räldrarna...
20.00 Norr­malmspolisen
I Norr­malms­po­li­sen föl­jer vi po­li­ser­na som skyd­dar Sve­ri­ges hjär­ta – he­la Stock­holms in­ners­tad. Här trängs Ser­gels torg,..
21
21.00 Mor­den i Midsomer
Dec­kar­se­rie ba­se­rad på Ca­ro­li­ne Gra­hams pris­be­lö­na­de ro­ma­ner om utp­ress­ning, int­ri­ger, svek, ot­ro­het och mord i den vid förs­ta anb­lic­ken lant­li­ga idyl­len Mid­som­mer, där po­lis­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ald­rig går sysslolös.
21.00 Svenska fall
I au­gus­ti 2006 brin­ner Barb­ro Karls­sons och Ber­til San­dins hus på nor­ra Ö­land ner till grunden...
21.00 I hu­vu­det på en mördare
Fallet med dubbelmordet i Dalby stenbrott chockade Sverige.
21.00 elokuva: Char­lies änglar
Den nör­di­ga Na­ta­lie Cook, tuf­fin­gen Dy­lan San­ders och den ele­gan­ta Alex Mun­day är tre att­rak­ti­va kvin­nor som är li­ka bra på att få män att tap­pa ha­kan som att ge dem en rak höger...
21.00 elokuva: Char­lies Äng­lar - Utan hämningar
Char­lies äng­lar Alex, Nat och Dy­lan tvin­gas åte­ri­gen tvin­gas de tre kvinn­li­ga agen­ter­na förk­lä sig till nä­ra nog oi­gen­känn­lig­het och ta sig an ett avan­ce­rat de­tektivuppdrag.
21.00 elokuva: Karate Kid
Dre Par­ker och hans mor har flyt­tat till Ki­na från Det­roit. Han har dock svårt att an­pas­sa sig till sin nya om­giv­ning. På sko­lan blir han olyck­ligt fö­räls­kad i sin klass­kam­rat, Mei Yeng, vil­ket får ho­nom mob­bad av kamps­port­fe­no­me­net, Cheng. Iso­le­ra­de och des­pe­rat, be­rät­tar Dre om si­na prob­lem för den lug­na vakt­mäs­ta­ren, Mr. Han - en kung Fu-mästare.
21.00 elokuva: Passengers
Ava­lon är ett rymds­kepp som trans­por­te­rar tu­sen­tals ko­lo­nis­ter till en ny pla­net. Ett fel får dock sömn­kaps­lar­na till me­ka­ni­kern Jim Pres­ton och för­fat­ta­ren Au­ro­ra La­ne att öpp­nas nit­tio år för ti­digt. De­ras in­le­dan­de um­gän­ge le­der till en spi­ran­de ro­mans när ro­bot­bar­ten­dern Art­hur av miss­tag avs­lö­jar en oro­väc­kan­de hemlighet.
22.00 Chicago Med
Få en käns­lo­lad­dad inb­lick i det dag­li­ga ar­be­tet på det pul­se­ran­de sjuk­hu­set i Chi­ca­go. Här tam­pas den mo­di­ga och he­rois­ka per­so­na­len med svåra fall,
Kausi 5. Jaksot 19-20.
22.00 NCIS: Los Angeles
Office of Special Projects (OSP)..
23.00 Carter
23.00 Carter
23.00 For Life
23.15 elokuva: The Moun­tain Between Us
23.35 elokuva: Char­lies änglar
Den nör­di­ga Na­talie Cook,..
0
00.00 NCIS
Na­vy CIS hand­lar om den ame­ri­kans­ka flot­tans eg­na "ord­nings­makt", NCIS, som bes­tår av ett an­tal kri­mi­nal­tek­ni­ker. NCIS,..
00.00 elokuva: Exo­dus: Gods And Kings
01.00 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Mars­hall, be­rät­ta­de att han tänk­te fria till sin flick­vän, Lily...
01.35 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Marshall,..
Kausi 2. Jaksot 11-14.
01.35 elokuva: Char­lies Äng­lar - Utan hämningar
Char­lies änglar Alex,..
02.00 Advokaten
Kausi 1. Jaksot 1-4.
02.50 Carter
02.50 Chicago Med
02.50 Carter
02.50 For Life
03.05 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Marshall,..
3
03.35 The Blacklist
I en av Viap­lays mest po­pu­lä­ra se­rier föl­jer vi FBI-agen­ten Eli­za­beth Keen,..
03.25 The Blacklist
03.35 I hu­vu­det på en mördare
04.10 Lailaland
04.20 NCIS
04.20 Summer House
04.20 Will & Grace
04.45 Mid­dag med mitt ex