Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
04.55 Lailaland
04.20 NCIS
04.35 Lailaland
04.20 Summer House
05.30 Nanny
Kausi 4. Jaksot 11-19.
05.05 Mid­dag med mitt ex
6
06.00 Nanny
Kausi 4. Jaksot 10-19.
06.00 Mid­dag med mitt ex
Un­der en käns­lo­lad­dad mid­dag ställs frågor­na som krä­ver si­na svar. Här kom­mer ex-pa­ren att träffas,..
Kausi 1. Jaksot 1-4.
06.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
06.50 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de nivåerna.
07.40 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
ma: Trina del 1:2.
ti: Trina del 2:2.
ke: Chantelle del 1:2. Ch­ris hjäl­per Chantell,..
to: Chantelle del 2:2.
pe: Alyssa del 1.
08.35 Svens­ka Hollywoodfruar
08.35 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de nivåerna.
08.35 Pro­ject Run­way All Stars
Det här är den sjät­te sä­son­gen av spin-off se­rien från or­gi­nal­se­rien Pro­ject Runway...
08.35 Will & Grace
9
09.05 Pro­ject Run­way All Stars
Det här är den sjät­te sä­son­gen av spin-off se­rien från or­gi­nal­se­rien Pro­ject Runway...
09.45 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
ma: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
ke: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
10.35 Will & Grace
Ö­ver ett årtion­de har pas­se­rat se­dan sist, men nu är de änt­li­gen till­ba­ka – Will och Grace!..
10.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
ke: I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snickare,..
to:
pe:
10.55 Top Chef Jr.
11.55: Tolv styc­ken hopp­ful­la mi­ni­koc­kar täv­lar om den ef­tert­rak­ta­de ti­teln "Top Chef Junior".
11.35 Masterchef USA
Gor­don Ram­say, mest känd för sitt tem­pe­ra­ments­ful­la hu­mör och sitt in­ter­na­tio­nel­la im­pe­rium av mic­he­linst­jär­ne­be­lö­na­de res­tau­ran­ger, har läm­nat Eng­land och är på jakt ef­ter USA:s bäs­ta amatörkock.
11.50 Be­low Deck Mediterranean
ma: Hannah konfronterar Kasey och Brooke angående hierarkin.
ti: Adam sat­sar allt på be­sätt­nings­målti­der­na vil­ket får snac­ket att tystna...
ke: Han­nah bråkar med Joao och Brooke,..
11.50 Un­der­co­ver Boss Canada
11.50 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
12
12.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
ma: Trina del 2:2.
ti: Chantelle del 1:2. Ch­ris hjäl­per Chantell,..
ke: Chantelle del 2:2.
to: Alyssa del 1.
pe: Alyssa del 2.
12.55 Mor­den i Midsomer
Dec­kar­se­rie ba­se­rad på Ca­ro­li­ne Gra­hams pris­be­lö­na­de ro­ma­ner om utp­ress­ning, int­ri­ger, svek, ot­ro­het och mord i den vid förs­ta anb­lic­ken lant­li­ga idyl­len Mid­som­mer, där po­lis­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ald­rig går sysslolös.
13.35 Un­der­co­ver Boss Canada
13.50 Un­der­co­ver Boss Canada
VD:ar från några av Ka­na­das störs­ta fö­re­tag förk­lär sig som van­li­ga män­nis­kor och bör­jar ar­be­ta på gol­vet för att bätt­re förs­tå hur de­ras fö­re­tag ar­be­tar på de mest grund­läg­gan­de nivåerna.
14.45 Mor­den i Midsomer
Dec­kar­se­rie ba­se­rad på Ca­ro­li­ne Gra­hams pris­be­lö­na­de ro­ma­ner om utp­ress­ning, int­ri­ger, svek, ot­ro­het och mord i den vid förs­ta anb­lic­ken lant­li­ga idyl­len Mid­som­mer, där po­lis­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ald­rig går sysslolös.
14.50 elokuva: All About Steve
Den smar­ta men smått gal­na kor­sords­konst­ruk­tö­ren Ma­ry Ho­ro­witz (Sand­ra Bul­lock) blir helt be­ta­gen av ka­me­ra­man­nen Ste­ve (Brad­ley Cooper) .
14.55 Gor­don, Gi­no And Fred's Road Trip
14.55 Ju­nior Masterchef USA
to: De två mest be­gåva­de ju­nior­koc­kar­na möts i årets stora final,..
14.55 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
14.55: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
15
16.00 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
ti: Nya fastigheter, mer drama, ny mäklare!
16.50 elokuva: Ju­ras­sic Park III
Pa­leon­to­lo­gen Alan Grant går mot­vil­ligt med på att gui­da en ä­ven­ty­ra­re och hans fru på en flyg­re­sa ö­ver di­no­sau­rieön. Men pa­ret är in­te vad de ver­kar, och uppd­ra­get för­vand­las snart till en mardröm.
16.55 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kol­le­gan, din nä­ra vän el­ler barn­doms­kär­le­ken som du ald­rig fick en chans med...
17.00 Be­low Deck Mediterranean
ma: Hannah konfronterar Kasey och Brooke angående hierarkin.
ti: Adam sat­sar allt på be­sätt­nings­målti­der­na vil­ket får snac­ket att tystna...
ke: Han­nah bråkar med Joao och Broo­ke, vil­ket får den lågmäl­da Broo­ke att slå tillbaka.
17.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Vi äls­kar att ki­ka in ba­kom ku­lis­ser­na på den till sy­nes per­fek­ta värl­den hos de rika...
18.00 Lyxfällan
ti: Kat­he­ri­ne bor till­sam­mans med sin man och de­ras två barn st­rax utan­för Göteborg...
to: And­reas från Os­kars­hamn går stän­digt runt med ett dåligt sam­ve­te gen­te­mot fö­räldrarna...
18.00 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kollegan,..
17.55 Un­der­co­ver Boss Canada
18
18.45 elokuva: Ne­ver been kissed
Jo­sie ar­be­tar som re­di­ge­ra­re på en tid­ning och får chans att sk­ri­va en ar­ti­kel om en sko­la. Men det in­ne­bär att hon, som fort­fa­ran­de är su­per­nör­dig, måste åte­rupp­le­va sin avs­kyd­da skoltid.
19.00 Ju­nior Masterchef USA
ti: De fy­ra åters­tåen­de ju­nior­koc­kar­na ut­ma­nas till att gö­ra en av värl­dens mest fruk­ta­de desserter,
ke: De två mest be­gåva­de ju­nior­koc­kar­na möts i årets stora final,..
19.00 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
19.00 elokuva: All About Steve
Den smar­ta men smått gal­na kor­sords­konst­ruk­tö­ren Ma­ry Ho­ro­witz (Sand­ra Bul­lock) blir helt be­ta­gen av ka­me­ra­man­nen Ste­ve (Brad­ley Coo­per) . När hon för­lo­rar sitt jobb bör­jar hon för­föl­ja sin kär­lek ö­ver hela landet.
18.55 Gor­don, Gi­no And Fred's Road Trip
Gän­get avs­lu­tar sin re­sa i Te­xas där de tes­tar sin man­lig­het, blir skogs­hug­ga­re, spe­lar kycklingbingo,
20.00 Lyxfällan
ke: And­reas från Os­kars­hamn går stän­digt runt med ett dåligt sam­ve­te gen­te­mot fö­räldrarna...
20.00 Norr­malmspolisen
I Norr­malms­po­li­sen föl­jer vi po­li­ser­na som skyd­dar Sve­ri­ges hjär­ta – he­la Stock­holms in­ners­tad. Här trängs Ser­gels torg,..
21
21.00 Mor­den i Midsomer
Dec­kar­se­rie ba­se­rad på Ca­ro­li­ne Gra­hams pris­be­lö­na­de ro­ma­ner om utp­ress­ning, int­ri­ger, svek, ot­ro­het och mord i den vid förs­ta anb­lic­ken lant­li­ga idyl­len Mid­som­mer, där po­lis­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ald­rig går sysslolös.
21.00 Svenska fall
I au­gus­ti 2006 brin­ner Barb­ro Karls­sons och Ber­til San­dins hus på nor­ra Ö­land ner till grunden...
21.00 I hu­vu­det på en mördare
Fallet med dubbelmordet i Dalby stenbrott chockade Sverige.
21.00 elokuva: Char­lies änglar
Den nör­di­ga Na­ta­lie Cook, tuf­fin­gen Dy­lan San­ders och den ele­gan­ta Alex Mun­day är tre att­rak­ti­va kvin­nor som är li­ka bra på att få män att tap­pa ha­kan som att ge dem en rak höger...
21.00 elokuva: Char­lies Äng­lar - Utan hämningar
Char­lies äng­lar Alex, Nat och Dy­lan tvin­gas åte­ri­gen tvin­gas de tre kvinn­li­ga agen­ter­na förk­lä sig till nä­ra nog oi­gen­känn­lig­het och ta sig an ett avan­ce­rat de­tektivuppdrag.
21.00 elokuva: Karate Kid
Dre Par­ker och hans mor har flyt­tat till Ki­na från Det­roit. Han har dock svårt att an­pas­sa sig till sin nya om­giv­ning. På sko­lan blir han olyck­ligt fö­räls­kad i sin klass­kam­rat, Mei Yeng, vil­ket får ho­nom mob­bad av kamps­port­fe­no­me­net, Cheng. Iso­le­ra­de och des­pe­rat, be­rät­tar Dre om si­na prob­lem för den lug­na vakt­mäs­ta­ren, Mr. Han - en kung Fu-mästare.
21.00 elokuva: Passengers
Ava­lon är ett rymds­kepp som trans­por­te­rar tu­sen­tals ko­lo­nis­ter till en ny pla­net. Ett fel får dock sömn­kaps­lar­na till me­ka­ni­kern Jim Pres­ton och för­fat­ta­ren Au­ro­ra La­ne att öpp­nas nit­tio år för ti­digt. De­ras in­le­dan­de um­gän­ge le­der till en spi­ran­de ro­mans när ro­bot­bar­ten­dern Art­hur av miss­tag avs­lö­jar en oro­väc­kan­de hemlighet.
22.00 Chicago Med
Få en käns­lo­lad­dad inb­lick i det dag­li­ga ar­be­tet på det pul­se­ran­de sjuk­hu­set i Chi­ca­go. Här tam­pas den mo­di­ga och he­rois­ka per­so­na­len med svåra fall,
Kausi 5. Jaksot 19-20.
22.00 NCIS: Los Angeles
Office of Special Projects (OSP)..
23.00 Carter
23.00 Carter
23.00 For Life
23.15 elokuva: The Moun­tain Between Us
23.35 elokuva: Char­lies änglar
Den nör­di­ga Na­talie Cook,..
0
00.00 NCIS
Na­vy CIS hand­lar om den ame­ri­kans­ka flot­tans eg­na "ord­nings­makt", NCIS, som bes­tår av ett an­tal kri­mi­nal­tek­ni­ker. NCIS,..
00.00 elokuva: Exo­dus: Gods And Kings
01.00 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Mars­hall, be­rät­ta­de att han tänk­te fria till sin flick­vän, Lily...
01.35 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Marshall,..
Kausi 2. Jaksot 11-14.
01.35 elokuva: Char­lies Äng­lar - Utan hämningar
Char­lies änglar Alex,..
02.00 Advokaten
Kausi 1. Jaksot 1-4.
02.50 Carter
02.50 Chicago Med
02.50 Carter
02.50 For Life
03.05 How I Met Your Mother
Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Marshall,..
3
03.35 The Blacklist
I en av Viap­lays mest po­pu­lä­ra se­rier föl­jer vi FBI-agen­ten Eli­za­beth Keen,..
03.25 The Blacklist
03.35 I hu­vu­det på en mördare
04.10 Lailaland
04.20 NCIS
04.20 Summer House
04.20 Will & Grace
04.45 Mid­dag med mitt ex