Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 26 27 28 29 30
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
04.45 Bilprovningen
04.20 NCIS
04.40 How I Met Your Mother
05.00 Bilprovningen
05.30 Kids Do the Cra­ziest Things
05.30 Nanny
6
06.00 Nanny
Kausi 2. Jaksot 20-5.
06.00 Nanny
06.00 Bilprovningen
06.25 Bilprovningen
06.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snic­ka­re, måla­re, gran­nar, vän­ner och be­kan­ta mot kloc­kan för ge­nom­fö­ra månads­långa re­no­ve­ringsp­ro­jekt på ba­ra en vecka!
Kausi 4. Jaksot 28-5.
06.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
07.10 Un­der­cover Boss US
07.40 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
ke: Tif­fa­ny, ä­ven kal­lad Pearls,..
to:
pe: Vin­nars­kal­len Rac­hel bör­ja­de dan­sa re­dan vid tre års ålder...
07.30 elokuva: Yellowbird
Yel­low­bird är en pyt­te­li­ten fö­räld­ra­lös fågel som ald­rig läm­nat sitt bo...
08.35 Svens­ka Hollywoodfruar
De svens­ka Hol­ly­woodf­ruar­na Ma­ria Mon­ta­za­mi, Ag­nes-Ni­co­le Win­ter och Isa­bel Ad­rian är till­ba­ka. I den fjär­de sä­son­gen av prog­ram­met får de sälls­kap av den ti­di­ga­re New York-frun Gu­nil­la Pers­son som flyt­tat till dröm­mar­nas stad för att för­verk­li­ga sin egen men fram­fö­rallt dot­tern Eri­kas dröm­mar om ett liv i st­rålkas­tarnas sken.
Kausi 4. Jaksot 1-5.
08.55 Li­fe in Pieces
9
09.20 Top Chef Jr.
Tolv styc­ken hopp­ful­la mi­ni­koc­kar täv­lar om den ef­tert­rak­ta­de ti­teln "Top Chef Junior".
09.45 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Vi föl­jer Man­hat­tans mest am­bi­tiö­sa mäk­lar­fir­mor som gör af­fä­rer för mil­jon­tals dol­lar utan att blinka...
Kausi 4. Jaksot 11-12.
09.30 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Svens­ka mäk­la­ren Fred­rik Ek­lund har sålt lä­gen­he­ter till Ca­meron Diaz,..
09.45 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Svens­ka mäk­la­ren Fred­rik Ek­lund har sålt lä­gen­he­ter till Ca­me­ron Diaz, John Le­gend och Da­niel Craig. Nu är han en av hu­vud­per­so­ner­na i Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York...
09.55 Will & Grace
Ö­ver ett årtion­de har pas­se­rat se­dan sist, men nu är de änt­li­gen till­ba­ka – Will och Grace!..
10.25 Mor­den i Midsomer
Mys­tis­ka ljuss­ken syns på him­len ö­ver den kän­da UFO-skådarp­lat­sen Coo­per Hill. En lo­kal skogs­vand­rar dör på en kons­tigt sätt och UFO-skådar­be­sö­ka­re är ö­ver­ty­ga­de om att det är utomg­jor­din­gar som är ans­va­ri­ga. Del 2:6.
10.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
10.35 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
10.45 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
I den här se­rien käm­par ett gäng in­red­ning­sar­ki­tek­ter till­sam­mans med snic­ka­re, måla­re, gran­nar, vän­ner och be­kan­ta mot kloc­kan för ge­nom­fö­ra månads­långa re­no­ve­ringsp­ro­jekt på ba­ra en vecka!
10.55 Ext­re­me Ma­keo­ver: Home Edition
10.55 elokuva: Snyltgästen
New­ton byg­ger ett dröm­hus till sig och sin äls­ka­de Bec­ky, men hon vill var­ken ha hu­set el­ler ho­nom. Han träf­far ser­vit­ri­sen Gwen och de tillb­rin­gar nat­ten ihop. Gwen "oc­ku­pe­rar" nya huset,
11.35 Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ky­le, Eri­ka, Dorit,..
11.50 Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
11.55 Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
De glitt­ran­de Be­ver­ly Hills-da­mer­na är till­ba­ka för en ny sä­song med ext­ra­va­gan­ta re­sor, gal­na upp­tåg, dra­ma, ro­li­ga och ofatt­ba­ra ö­ver­raskningar.
Kausi 9. Jaksot 19-21.
12
12.30 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
Tif­fa­ny, ä­ven kal­lad Pearls,..
12.30 Masterchef USA
Gor­don Ram­say, mest känd för sitt tem­pe­ra­ments­ful­la hu­mör och sitt in­ter­na­tio­nel­la im­pe­rium av mic­he­linst­jär­ne­be­lö­na­de res­tau­ran­ger, har läm­nat Eng­land och är på jakt ef­ter USA:s bäs­ta amatörkock.
12.50 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
12.55 Ext­re­me Ma­keo­ver: Weight Loss Edition
to: Vin­nars­kal­len Rac­hel bör­ja­de dan­sa re­dan vid tre års ålder...
pe:
13.00 Masterchef USA
Gor­don Ram­say, mest känd för sitt tem­pe­ra­ments­ful­la hu­mör och sitt in­ter­na­tio­nel­la im­pe­rium av mic­he­linst­jär­ne­be­lö­na­de res­tau­ran­ger, har läm­nat Eng­land och är på jakt ef­ter USA:s bäs­ta amatörkock.
13.35 Un­der­cover Boss US
13.50 Un­der­cover Boss US
13.55 Un­der­cover Boss US
14.20 Will & Grace
14.35 Masterchef USA
Gor­don Ramsay,..
14.55 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kol­le­gan på jobbet,..
14.55 Gor­don Ram­say's 24 Hours to Hell and Back
På en­dast 24 tim­mar ska Gor­don Ram­say hjäl­pa res­tau­ran­ger som står vid rui­nens brant att kom­ma på föt­ter igen. Först skic­kar han ut ett ö­ver­vakningsteam,
14.55 Mor­den i Midsomer
Mys­tis­ka ljuss­ken syns på him­len ö­ver den kän­da UFO-skådarp­lat­sen Coo­per Hill. En lo­kal skogs­vand­rar dör på en kons­tigt sätt och UFO-skådar­be­sö­ka­re är ö­ver­ty­ga­de om att det är utomg­jor­din­gar som är ans­va­ri­ga. Del 2:6.
14.50 elokuva: Kär i karriären
Mic­hael J Fox spe­lar Doug Ire­land, en por­tier på ett stort New York-ho­tell. Det är hans jobb att se till att gäs­ter­nas önsk­nin­gar upp­fylls och att de är nöj­da och belåtna...
15
15.30 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Svens­ka mäk­la­ren Fred­rik Ek­lund har sålt lä­gen­he­ter till Ca­me­ron Diaz, John Le­gend och Da­niel Craig...
15.55 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
15.55 Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York
Svens­ka mäk­la­ren Fred­rik Ek­lund har sålt lä­gen­he­ter till Ca­me­ron Diaz, John Le­gend och Da­niel Craig. Nu är han en av hu­vud­per­so­ner­na i Mil­lion Dol­lar Lis­ting New York...
Kausi 5. Jaksot 2-4.
16.55 elokuva: Kär i karriären
Mic­hael J Fox spe­lar Doug Ire­land, en por­tier på ett stort New York-ho­tell. Det är hans jobb att se till att gäs­ter­nas önsk­nin­gar upp­fylls och att de är nöj­da och be­låtna. Dougs dröm är att själv dri­va ett stort lyx­ho­tell har långt framsk­rid­na pla­ner på detta.
16.50 elokuva: Hope Springs
Kay och Ar­nold är ett gift par vars äk­tens­kap sjun­ger på sis­ta ver­sen, en­ligt Kay. När hon hör ta­las om en rykt­bar äk­tens­kaps­rådgi­va­re, med li­te an­nor­lun­da me­to­der, i den lil­la sta­den Ho­pe Sp­rings fan­ti­se­rar hon di­rekt om en nystart.
17.00 Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
ti: De glitt­ran­de Be­ver­ly Hills-da­mer­na är till­ba­ka för en ny sä­song med ext­ra­va­gan­ta re­sor, galna upptåg,
ke:
to:
pe: Kvin­nor­na sam­las för att ta­la ige­nom oförätter,..
18
18.00 Lyxfällan
ti: TV3:s stora tittarfavorit Lyxfällan är tillbaka.
ke: The­re­se, 34 år, från Sva­löv skyl­ler gär­na si­na skul­der på ytt­re oms­tändigheter...
18.00 Hem­li­ga beundrare
Kys­sen du ald­rig kun­nat glöm­ma, här­li­ga kollegan,..
18.50 elokuva: Drömbilden
Affärskvinnan Kate (Jen­ni­fer Anis­ton) in­ser att al­la som avan­ce­rar på kar­riärs­te­gen har ett sta­bilt hem­liv upp­fin­ner hon en fik­tiv fäst­man i hopp om att det­ta ska hjäl­pa hen­ne att sti­ga i graderna.
19.00 Masterchef USA
Gor­don Ramsay,..
19.00 Gor­don Ram­say's 24 Hours to Hell and Back
På en­dast 24 tim­mar ska Gor­don Ram­say hjäl­pa res­tau­ran­ger som står vid rui­nens brant att kom­ma på föt­ter igen. Först skic­kar han ut ett ö­ver­vak­nings­team, sen går han un­der­co­ver för att se prob­le­men med eg­na ö­gon in­nan han och hans team för­vand­lar res­tau­ran­gen till ett vin­nan­de koncept.
19.00 How I Met Your Mother
How I Met Your Mother,..
19.00 Gor­don, Gi­no And Fred's Road Trip
19.30 Bar­nens drottning
20.00 Lyxfällan
ma: TV3:s stora tittarfavorit Lyxfällan är tillbaka.
ti: The­re­se, 34 år, från Sva­löv skyl­ler gär­na si­na skul­der på ytt­re oms­tändigheter...
to: Ch­ris­to­fer är Mal­mö FF-kil­len som brän­ner al­la si­na pen­gar på fot­bolls­matc­her och öl...
20.00 Gor­don Ram­say's 24 Hours to Hell and Back
Ram­says "Hell on Wheels" an­län­der till Mis­sis­sip­pi, till Sher­mans restaurang,..
20.00 Norr­malmspolisen
I Norr­malms­po­li­sen föl­jer vi po­li­ser­na som skyd­dar Sve­ri­ges hjär­ta – he­la Stock­holms in­ners­tad. Här trängs Ser­gels torg,..
21
21.00 På grän­sen med Peter Jihde
21.00 Svenska fall
21.00 I hu­vu­det på en mördare
Jan­ne Tuo­me­la blir känd som "Den leen­de styck­mördaren",..
21.00 I hu­vu­det på en gärningsman
21.00 elokuva: Hope Springs
Kay och Ar­nold är ett gift par vars äk­tens­kap sjun­ger på sis­ta ver­sen, en­ligt Kay. När hon hör ta­las om en rykt­bar äk­tens­kaps­rådgi­va­re, med li­te an­nor­lun­da me­to­der, i den lil­la sta­den Ho­pe Sp­rings fan­ti­se­rar hon di­rekt om en nystart.
21.00 elokuva: Shanghai Knights
Då en ki­ne­sisk upp­rors­ma­ka­re dö­dar Wangs far och se­dan flyr till Eng­land bes­täm­mer sig Wang och Roy att föl­ja ef­ter ho­nom för att häm­nas. Wangs sys­ter Lin har fått sam­ma idé och på vä­gen upp­täc­ker hon att man kons­pi­re­rar för att mör­da den kung­li­ga familjen,..
21.00 elokuva: Hajen
Den lil­la or­ten Ami­ty i Mas­sac­hu­setts le­ver på tu­ris­ter­na så att de kla­rar sig på vin­ter­hal­våret. Men när en ba­da­re blir dö­dad av en jät­tes­tor haj så får po­lisc­hef Bro­dy ta ett svårt bes­lut: Att stän­ga st­ran­den pre­cis fö­re den värs­ta som­mar­rus­hen i juli.
22.00 I hu­vu­det på en gärningsman
22.00 Chicago Med
Få en käns­lo­lad­dad inb­lick i det dag­li­ga ar­be­tet på det pul­se­ran­de sjuk­hu­set i Chicago...
22.00 NCIS: Los Angeles
Office of Special Projects (OSP)..
22.00 Svenska fall
23.00 Gone
Som ö­ver­le­va­re i ett be­römt kid­napp­nings­fall blir Kit ti­digt ly­hörd för lik­nan­de fall. Till­sam­mans med agen­ten som räd­da­de hen­ne, ar­be­tar hon i en spe­cials­tyr­ka som sö­ker ef­ter sak­na­de personer.
Kausi 1. Jaksot 10-12.
23.00 For Life
Fast i fän­gel­se, dömd för ett brott han in­te begått,..
23.15 elokuva: Speed
Håll i dig or­dent­ligt och gör dig re­do för spän­ning på högtryck,..
23.25 elokuva: Friends with Kids
23.50 elokuva: Drömbilden
Affärskvinnan Kate (Jen­ni­fer Aniston)..
0
00.00 NCIS
Kausi 10. Jaksot 18-21.
01.00 How I Met Your Mother
How I Met Your Mot­her, är en ko­me­di om Ted och hur han blev kär. Allt bör­ja­de när Teds bäs­ta kom­pis, Marshall,..
01.35 elokuva: Dolt under ytan
Det har gått ett år sedan Dr. Nor­man Spen­cer var ot­ro­gen mot sin vack­ra fru, Claire...
01.40 elokuva: Prometheus
02.00 NCIS: Los Angeles
Kausi 11. Jaksot 9-12.
02.05 Svenska fall
02.50 Gone
Kausi 1. Jaksot 10-12.
02.50 For Life
3
03.00 How I Met Your Mother
How I Met Your Mot­her, är en ko­me­di om Ted och hur han blev kär...
03.35 Un­der­cover Boss US
Kausi 6. Jaksot 8-11.
03.55 Un­der­cover Boss US
03.50 Summer House
04.20 NCIS
04.15 The Di­sap­pea­ran­ce Of Maura Murray
04.40 How I Met Your Mother