Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.
6
06.53 Lastenohjelmia
06.53 Kaapo
06.53 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.54 Lastenohjelmia
07.11 Martta puhuu
07.14 Pikku Kakkonen
07.17 Lastenohjelmia
07.15 Lastenohjelmia
07.15 Ric­hard Scar­ry: Tou­hu­lan arvoituksia
07.34 Ryhmä Hau
07.36 Pyöräillään
07.36 Lastenohjelmia
07.38 Lastenohjelmia
07.42 Lastenohjelmia
07.46 Ota koppi!
07.46 Kil­len kimppakyyti
07.59 Lastenohjelmia
07.54 Vekarat
07.57 Lastenohjelmia
07.55 Stella ja Sami
08.00 Sii­ri ja Krokotiili
08.01 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.07 Lastenohjelmia
08.07 Lastenohjelmia
08.19 Pikku Kakkonen
08.19 Ryhmä Hau
08.21 Lastenohjelmia
08.22 Lastenohjelmia
08.34 Ja­rin ja Ka­rin kesäloma
08.44 Lastenohjelmia
08.43 Bomppiduu
08.48 Tä­nään Galaxissa
08.50 Jumppahetki
08.58 Pikku Kakkonen
9
09.00 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
ma: Turhaa kaikki
ti: Uusivuosi Uusivuosi...
ke: Vaiettu sielu Vaiettu sielu...
to: Takaisin kouluun Ta­kai­sin kouluun...
pe: Pikkusisko Pikkusisko...
09.00 Lastenohjelmia
09.08 Jenni
09.12 Alii­sa ja yksisarvinen
09.23 Mahti-Mopsi
09.33 Vil­li tulevaisuus
09.31 Es­tei­tä ja ylityksiä
09.50 Näin Norjassa
09.58 Tä­nään Galaxissa
10.00 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­mediasarja,..
10.00 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
10.00 Pik­ku Kak­ko­sen kevätjuhla
10.00 Ylen Futiskesä
Ylen ka­na­vil­la nau­ti­taan tou­ko-hei­nä­kuus­sa yh­teen­sä kym­me­nen vii­kon ajan huip­pu­fu­tis­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta. Yle TV2:ssa ja Yle Aree­nas­sa näh­dään nais­ten ja mies­ten ar­vo­ki­sa­fi­naa­le­ja, Suo­mi-fu­tik­sen his­to­riaa, ta­ri­noi­ta ja do­ku­ment­te­ja. Ke­sä­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na, jo­na Huuh­ka­jien his­to­rial­li­sen EM-ura­kan pi­ti al­kaa, on vuo­ros­sa Fu­tis­ke­sän su­per­vii­kon­lop­pu, jon­ka ai­ka­na jal­ka­pal­lo­herk­kua nau­ti­taan lä­hes kym­me­nen tun­tia. Yle Olo­huo­neen Fu­tis­ke­sä-vii­kon­lo­pus­sa per­jan­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta lä­he­tys on py­hi­tet­ty kat­so­jien EM-toi­veil­le ja -muis­toil­le, lauan­tai­na 13. ke­sä­kuu­ta kes­ki­ty­tään suo­ma­lai­sen jal­ka­pal­lon ko­ho­koh­tiin ja sun­nun­tai­na 14. ke­sä­kuu­ta pa­la­taan ke­sään 1992, jol­loin Gö­te­bor­gis­sa pe­lat­tiin yk­si EM-his­to­rian iki­muis­toi­sim­mis­ta lop­puot­te­luis­ta. Li­säk­si oh­jel­mis­tos­sa näh­dään tou­ko­kuun lo­pus­ta al­kaen vii­kot­tain kan­sain­vä­li­siä jal­ka­pal­lo­do­kumentteja.
10.00: Ylen Futiskesä: Fifan MM-finaali 1998
12.00: Ylen Futiskesä: Fifan MM-finaali 2006
15.00: Ylen Futiskesä: Fifan MM-finaali 2010
10.30 Rat­tikärpäset
(U) Me suo­ma­lai­set olem­me au­to­kan­saa, mut­ta mi­tä au­tois­sam­me ta­pah­tuu, kun ovet sul­keu­tu­vat ja moot­to­ri käynnistyy?..
10.30 Muumilaakso
Ku­vai­lu­tulk­kaus­mah­dol­li­suus TV-esi­tyk­ses­sä. Val­loit­ta­van Muu­mi­laak­so-sar­jan toi­nen kau­si al­kaa! Muu­mi­peik­ko on taas vuot­ta van­hem­pi ja hän py­ris­te­lee ah­ke­ras­ti eroon Muu­mi­mam­man ja Muu­mi­pa­pan tur­val­li­ses­ta helmasta...
11.00 Apua, meil­le syntyy vauva
11.00 Mot­her­land - äitien sota
11.00 Köy­hä vai hemmoteltu
1/2.
11.00 Lap­suu­te­ni vä­ki­val­lan varjossa
Kun lap­si jou­tuu to­dis­ta­maan per­he­väkivaltaa,..
11.30 Muut­toa­pua uusperheelle
Muuttoapua uusperheelle
11.45 Ko­va ulkokuori
11.50 UP
11.55 Pe­las­ta pörriäinen
12
12.00 Li­nen mu­ka­na maailman ympäri
12.00 Am­bu­lanssi apuun!
10/10.
12.00 Uu­si koti koiralle
Toiveikas terrieri Toi­vei­kas terrieri...
12.15 Kän­nyk­kä­ku­vaa­jat kilpasilla
12.25 Pirjo
12.30 Per­he, jo­ka ris­keerasi kaiken
12.30 Weg­gen hui­ma­päät Lofooteilla
12.30 Tur­vet­ta ja timantteja
(2006) Tar­peet­to­mal­ta tun­tu­val­ta tur­ve­suol­ta löy­tyy yl­lät­täen kim­ber­liit­tiä. Kuus­nie­me­läis­ten kes­kuu­des­sa al­kaa kiih­keä kil­pa­juok­su, ku­ka maan omis­taa ja kel­le ja­lo­ki­vet kuu­lu­vat. Kuu­sio­sai­nen maa­lais­ko­me­dia on Kuus­nie­mi-sar­jo­jen vii­meinen kausi.
12.45 Huu­meet keskellämme
12.40 Loukko
12.50 Erä­maan armoilla
2/6. Täl­lä ker­taa Lar­sin täy­tyy et­siä ruo­kan­sa luon­nosta itse...
13.00 UP
13.05 Eläin­ten ystävät
13.12 Pirjo
13.06 Jas­minin catwalk
13.15 Eläin­ten ystävät
13.20 Yle Olohuone
#yleo­lo­huo­ne Nyt on yh­des­sä ole­mi­sen het­ki. Yle Olo­huo­ne on ta­pah­tu­ma­sar­ja, jo­hon voi osal­lis­tua ja vai­kut­taa tu­le­mal­la pai­kal­le vir­tuaa­li­ses­ti. Yle Olo­huo­ne tar­joaa kult­tuu­ria isois­ta ar­tis­teis­ta kiin­nos­ta­viin eri­koi­suuk­siin. Mu­siik­kia, ku­va­tai­det­ta, teat­te­ria, näyt­te­lyi­tä, urheilua,..
13.30 Yle Olohuone
Luontoilta Ra­dios­ta tut­tu Luon­toil­ta pa­laa te­levisioon,..
13.35 Ja he eli­vät on­nellisina ...
4/8.
13.50 Luontomatkalla
7/9. Mag­da­le­na ja An­ders kil­pai­le­vat Tuk­hol­mas­sa siitä,..
14.35 Köy­hä vai hemmoteltu
1/2.
14.50 Li­nen mu­ka­na maailman ympäri
14.50 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
Eläinsairaala
15.00 Yle Olohuone
Kevätjuhla Hai­kean­su­loi­nen Ke­vät­juh­la-lä­he­tys päät­tää Yle Olo­huo­neen sar­jan. Mi­kael Gab­riel, Ellinoora,..
15
15.00 Jumppahetki
15.10 Syke
Jälkeläisiä Jäl­keläisiä...
15.20 Yk­si­ne­läjä Severin
15.20 Weg­gen hui­ma­päät Lofooteilla
15.20 Kän­nyk­kä­ku­vaa­jat kilpasilla
15.50 Jumppahetki
16.00 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
16.00 Ko­va ulkokuori
16.00 Apua, meil­le syntyy vauva
16.01 Pe­las­ta pörriäinen
16.00 Eläi­met lä­hel­lä sydäntä
16.00 YleXPop
YleXPop 2020 Ke­sän pa­ras aloi­tus suo­ra­na st­rii­mi­nä Her­ne­saa­res­ta Hel­sin­gis­tä. La­val­la mm. San­ni, Ola­vi Uu­si­vir­ta, Get­to­ma­sa, Mou­hous, Ye­boyah ja Behm. Lä­he­tyk­sen juon­taa ja ar­tis­tien kans­sa puu­has­te­lee The­Man­ni­nen. Jo­ka­vuo­ti­nen YleX­Pop on tä­nä vuon­na vir­tuaa­li­ta­pah­tu­ma, jo­ka tar­joaa ke­sän par­haan aloituksen.
16.05 Uusi Päivä
16.30 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­mediasarja,..
16.35 Muumilaakso
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ma: Aineettomia lahjaideoita.
ti: Katsellaan Iinan kanssa Tipo, Mitä ihmettä? , Isot ko­neet, Pii ja Poju,..
ke: Kat­sel­laan Yas­mi­nin kans­sa Si­mo, Uu­la ja Kuu, Hert­ta lii­ken­tees­sä, Enni ja Roi,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Kerk­ko Kuk­ko, San­ni Sateenkaari,
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Suu­ren­moi­nen her­ra Kunk­ku, Haus­kan met­säs­tä­jät, Rik­ke, Fluugalaiset,
18
18.04 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.00 Muumilaakso
18.00 Mi­kaelin naiset
18.04 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.00 Diego Maradona
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Die­go Ma­ra­do­nas­ta: jal­ka­pal­lo­kent­tien ih­meis­tä, huu­meis­ta ja ma­fias­ta. Pal­kit­tu oh­jaa­ja Asif Ka­pa­dia (Amy ja Sen­na) sai kä­siin­sä 500 tun­tia en­nen­nä­ke­mä­tön­tä ku­va­ma­te­riaa­lia jal­ka­pal­lon ju­ma­lak­si­kin kut­su­tus­ta Die­go Maradonasta.
18.10 Casualty
Turhaa kaikki Tur­haa kaik­ki. Se­bil­lä on se­li­tet­tä­vää Dylanille,..
18.10 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
ke: Vaiettu sielu
to: Takaisin kouluun Ta­kai­sin kouluun...
pe: Pikkusisko Pikkusisko...
18.25 Casualty
Uusivuosi Uu­si­vuo­si. Se­bis­tä ja Dy­la­nis­ta läh­tee liik­keel­le juo­ru­jen vyöry...
19.00 Muumilaakso
19.00 Vo­gue Wil­liams: Ir­ti ahdistuksesta
19.00 Yle Olohuone
#yleo­lo­huo­ne Nyt on yh­des­sä ole­mi­sen het­ki. Yle Olo­huo­ne on ta­pah­tu­ma­sar­ja, jo­hon voi osal­lis­tua ja vai­kut­taa tu­le­mal­la pai­kal­le vir­tuaa­li­ses­ti. Yle Olo­huo­ne tar­joaa kult­tuu­ria isois­ta ar­tis­teis­ta kiin­nos­ta­viin eri­koi­suuk­siin. Mu­siik­kia, ku­va­tai­det­ta, teat­te­ria, näyt­te­lyi­tä, ur­hei­lua, luon­toa, viisuja,..
19.23 Pirjo
19.15 Vo­gue Wil­liams: Nyrk­kei­levät naiset
19.30 Mot­her­land - äitien sota
19.50 Ta­ri­noi­den Ruisrock
20.00 Hol­by Ci­tyn sairaala
Sachan piina Sac­han pii­na. Kian pa­laa Ka­na­das­ta ja on val­mis sy­sää­mään Ja­cin eteenpäin,..
20.00 Matkaaja
Matkaaja: Tansania
20.05 Matkaaja
Matkaaja: Tansania Maail­man suu­rim­piin kuu­lu­val­la Tan­gan­ji­ka­jär­vel­lä voi mat­kus­taa yli sa­ta­vuo­tiaal­la mat­kus­ta­jalautalla...
20.10 Uu­si koti koiralle
Toiveikas terrieri Toi­vei­kas terrieri...
20.30 Omavaraiset
20.30 The Gra­ham Norton Show
Vieraat: Michael Bublé, Daisy Haggard,..
20.54 Pirjo
21
21.00 Mr. Robot
Mr. Ro­bo­tin odo­tet­tu nel­jäs ja vii­mei­nen kau­si on tääl­lä. Dys­toop­pi­nen tril­le­ri­sar­ja saa­te­taan hui­maan päätökseen...
Jaksot 12-13.
21.00 Opis­ke­li­ja ja sek­sityöläinen
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ruot­sa­lainen hetki
21.00 Diego Maradona
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Die­go Ma­ra­do­nas­ta: jal­ka­pal­lo­kent­tien ih­meis­tä, huu­meis­ta ja ma­fias­ta. Pal­kit­tu oh­jaa­ja Asif Ka­pa­dia (Amy ja Senna)
21.00 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
21.00 Raviurheilua
Kavionjälkiä: Elitloppet Kak­si suo­ma­lais­he­vos­ta ta­voit­te­lee Eu­roo­pan suu­rim­piin ra­vi­ta­pah­tu­miin kuu­lu­van Elit­lop­pe­tin voit­toa Tukholmassa.
21.45 Orgasmitakuu
21.56 Pirjo
22.06 10 ta­paa tul­la dumpatuksi
22.00 Kohta 18
Kohta 18 (12) "Mä olen nii salee,..
22.00 elokuva: Kukkoilijat
Mus­tan huu­mo­rin jän­ni­tys­ko­me­dia kah­des­ta gangs­te­ris­ta, jot­ka han­ka­lan kei­kan jäl­keen lä­he­te­tään idyl­li­seen Brug­gen kau­pun­kin pa­rin vii­kon "lo­mal­le" - jol­ta ei eh­kä ole­kaan pa­luu­ta. Pääo­sis­sa Co­lin Far­rell, Bren­dan Gleeson,
(In Bruges, Iso-Britannia 2007)
22.10 Isäviikonloput
22.15 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
Hit­ti­sar­ja Au pai­rit jat­kaa mat­kaan­sa jo seit­se­män­nel­le kaudelle!..
22.31 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
Jaksot 1-2.
22.40 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
22.55 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
Jaksot 3-4.
23.05 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
Hit­ti­sar­ja Au pai­rit jat­kaa mat­kaan­sa jo seit­se­män­nel­le kaudelle!..
23.01 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
23.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Ruot­sa­lainen hetki
23.15 Ku­ka mur­ha­si Birgitten?
23.30 Rou­va va­rapresidentti
Aina vaan rouva varapresidentti?
23.45 Lap­suu­te­ni vä­ki­val­lan varjossa
23.55 Kohta 18
0
00.05 Body Hack
00.15 Emi­lie - kes­ken jää­nyt murhatutkimus
00.25 Flow Festival