Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.53 Lastenohjelmia
06.52 Kaapo
06.52 Tiketi Tok
06.53 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.52 Lastenohjelmia
06.53 Lastenohjelmia
07.03 Lastenohjelmia
07.08 Oiva
07.18 Lastenohjelmia
07.17 Ket­tu ja Jänö
07.12 Martta puhuu
07.18 Lastenohjelmia
07.15 Olivia
07.29 Pi­kin eläimet
07.28 Lastenohjelmia
07.29 Kep­pihevostalli
07.32 Pet­te­ri Ka­nii­ni -erikoisjaksot
07.37 Näin tehdään
07.37 Lastenohjelmia
07.37 Lastenohjelmia
07.35 Popi Kissa
07.42 Lastenohjelmia
07.49 Nin­ni ja Nestori
07.46 Ota koppi!
07.48 Es­kari edessä
07.46 Lastenohjelmia
07.57 Ryhmä Hau
07.54 Ässäluokka
07.50 Kil­len kimppakyyti
07.53 Stella ja Sami
08.01 Lastenohjelmia
08.00 Sii­ri ja Krokotiili
08.01 Ta­ri­noi­ta puumajasta
08.04 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
08.07 Lastenohjelmia
08.05 Lastenohjelmia
08.19 Lastenohjelmia
08.19 Pikku Kakkonen
08.17 Ryhmä Hau
08.23 Karvinen
08.24 Lastenohjelmia
08.35 Lastenohjelmia
08.37 Ja­rin ja Ka­rin kesäloma
08.42 On­ne­li ja Anneli
08.47 Tä­nään Galaxissa
08.47 Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siikkivideot
08.47 Tä­nään Galaxissa
08.45 Lastenohjelmia
08.50 Näin Norjassa
08.59 Pikku Kakkonen
9
09.00 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
ma: Ethanin haastattelu
ti: Dylanin kaapin sisältö
ke: Suorat sanat Suo­rat sanat...
to: Ratkaiseva totuus Rat­kai­se­va totuus...
pe: Kritiikki kasvaa Kri­tiik­ki kasvaa...
09.00 Lastenohjelmia
09.08 Late Lammas
09.12 Alii­sa ja yksisarvinen
09.15 Karvinen
09.24 Mahti-Mopsi
09.28 Vil­li tulevaisuus
09.31 Jes­si ja Jan­ni - ete­vät et­siväkaksoset
09.49 Lentoon!
09.50 Näin Norjassa
09.54 Harri & Bip
09.57 Tä­nään Galaxissa
10.00 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
10.00 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
10.00 Jopet-show
T: Fil­mi­teol­li­suus Fi­ne Oy. Jo­pet-Show jät­ti hah­moi­hin pe­rus­tu­val­la huu­mo­ril­la vah­van lei­man­sa suo­ma­lai­sen sket­si­viih­teen his­to­riaan. Jo­pet-Show'n tar­koi­tus oli yh­dis­tää sket­si­mes­ta­ri Jo­pe Ruo­nan­suun haus­kat hah­mot tyy­lik­kää­seen vi­suaa­li­seen il­mai­suun. Sii­tä syn­tyi liu­ta le­gen­daa­ri­sia hah­mo­ja ku­ten Lää­kä­ri Kaik­ko­nen, Si­vu­per­soo­na, Rek­ka­mies Mau­ri, Ra­ne & Ra­ne, joi­den ho­ke­mia kan­sa edel­leen­kin in­nol­la tois­taa. R: Jo­pe Ruo­nan­suu, Mi­ka Räi­nä, Juk­ka Toi­vo­nen, Miia Nuu­ti­la. O: Ri­ke Jo­ke­la, Mar­ko Tal­li. Oh­jel­ma si­säl­tää ai­kan­sa il­mai­su­ta­po­ja, joi­ta ei ny­kyai­ka­na käytettäisi.
Jaksot 1-10.
10.00 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asuk­kai­den, nuor­ten ja vart­tu­neem­pien elä­mäs­tä, iloi­neen ja suruineen.
Jaksot 304-307.
10.30 Au pai­rit Uu­des­sa-Seelannissa
Jaksot 1-4.
11.00 To­bias lei­poo maailmalla
11.00 Perheonnea
Sarja alkaa. Ce­ci­lie ja Alek­san­der ra­kas­tu­vat ja päät­tä­vät läh­teä yh­des­sä elä­män­sä matkalle...
11.00 Avoimena
11.00 Iho pettää
11.32 Pet­ra ra­kas­taa itseään
11.35 Team Bachstad
11.50 Ku­lu­tus­ta­va­ratarkastajat
11.55 Se tyyli
11.55 Näytön paikka
Näytön paikka (12)
12
12.01 Unelmakoti
Miaad ha­luaa näyt­tää vai­mol­leen Orianalle,..
12.05 Mi­kaelin naiset
12.10 Lo­foot­tien kalamestari
1/10.
12.15 Riis­tametsällä
3/10.
12.15 To­bias lei­poo maailmalla
12.20 Eloonjääneet
1/3.
12.46 Lah­joita puhetta
12.50 Toimettomat
(U) Mil­lais­ta on, kun tu­le­vai­suus on pe­rut­tu? Yh­des­sä het­kes­sä työ ja toi­meen­tu­lo me­ne­vät al­ta, ja olet ekaa ker­taa työt­tömänä...
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
6. tuo­tan­to­kausi. (U)..
Jaksot 2-4.
13.10 Tans­ka­lai­nen maajussi
13.30 Luontomatkalla
8/10.
13.40 Luontomatkalla
9/10. Mi­ten on­nis­tuu eläin­ten siir­tois­tu­tus ta­kai­sin alueelle,..
13.30 Luontomatkalla
Ruot­sa­lai­nen luon­to­sar­ja. Yvet­te Her­munds­tad ja Mar­tin Em­te­näs mat­kus­ta­vat eri puo­lil­la maail­maa ja tu­tus­tu­vat pai­kal­li­seen luon­toon ja eläimiin.
Jaksot 10-2.
14.10 Luon­to­ret­kel­lä: Nor­jan tunturipeurat
14.30 Unelmakoti
Miaad ha­luaa näyt­tää vai­mol­leen Orianalle,..
14.30 Ruot­sin li­ha­vimmat koirat
14.30 Lo­foot­tien kalamestari
1/10.
14.30 Eläin­ten ystävät
14.40 Luon­to­ret­kel­lä: Te­no on pa­ras lohijoki
14.45 Mi­tä vain vuok­se­si, lemmikkini
15
15.00 Ku­lu­tus­ta­va­ratarkastajat
15.00 Eräelämää
15.30 Pet­ra ra­kas­taa itseään
15.30 Mi­kaelin naiset
15.30 Luon­to­ret­kel­lä: Ka­las­ta­jien paratiisi
15.25 Kar­ja­lan kunnailla
Sulosointuja ja hiljaisuuden tuskaa
15.30 Kar­ja­lan kunnailla
R: Heik­ki Kin­nu­nen, Lau­ra Birn, Pe­ter Fran­zén, Eli­na Knih­ti­lä, Heik­ki Hela. (U) ...
15.30: Amorin nuolia
16.17: Sulosointuja ja hiljaisuuden tuskaa
15.40 Näin Norjassa
15.40 Kar­ja­lan kunnailla
Amorin nuolia R: Heik­ki Kin­nu­nen, Lau­ra Birn, Pe­ter Franzén,..
15.50 Team Bachstad
Team Bachstad Karibialla
16.00 Ä­lä ko­kei­le tätä kotona
16.20 Näin Norjassa
16.15 Pik­ku Kak­ko­nen: Seikkailukone
16.30 Uusi Päivä
(U) Uu­si Päi­vä on draa­ma­ko­me­dia­sar­ja, jo­ka ker­too ku­vit­teel­li­sen Vir­tauk­sen kau­pun­gin asukkaiden,
16.55 Pik­ku Kak­ko­nen: Mu­siikkivideot
17.00 Pikku Kakkonen
Las­te­noh­jel­mia jo­ka päivä.
ma: Tuomon kesäkalenteri.
ti: Kat­sel­laan Vee­ran kans­sa Ti­po, En­nen van­haan, Mi­tä ih­met­tä? , Oravametsä,
ke: Kat­sel­laan Yas­mi­nin kans­sa Si­mo, Ih­me­jut­tu, Uu­la ja Kuu, Enni ja Roi,
to: Kat­sel­laan Su­san­nan kans­sa Hei Taa­vi, Es­ka­ri edes­sä, Kerk­ko Kuk­ko, Saa­ra ja Sorsa,
pe: Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Suu­ren­moi­nen her­ra Kunk­ku, Su­per-Sen­ja, Her­tan maailma,
17.05 Näin ra­ken­ne­taan luksusauto
Morgan Näin ra­ken­ne­taan Morgan...
17.57 Lastenohjelmia
17.55 Rallin MM
Jyskälä - 70 vuotta rallin historiaa Ko­ro­na pe­rui tä­män ke­sän Jy­väs­ky­län MM-ral­lin 70-vuo­tis­juh­la­ki­san. Suo­ma­lai­set maail­man­mes­ta­rit ja le­gen­dat muis­te­le­vat maail­man par­haan ral­lin eri vuo­sikymmeniä.
18
18.00 Näin Norjassa
18.03 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
18.00 Näin Norjassa
18.10 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
Jaksot 20-21.
18.15 Ylen ylei­surheilukesä
Espoon GP Se­los­tus Jus­si Es­ko­la ja Kim­mo Port­ti­la. Es­poo. Ruot­sin­kie­li­nen se­los­tus Nik­las Hen­rich­son. Ylen Ylei­sur­hei­lu­ke­sä tuo kai­va­tun li­ve-ur­hei­lun jän­ni­tyk­sen jäl­leen ko­ti­kat­so­moi­hin. Ylei­sur­hei­lu­ke­sä elää het­kes­sä, rea­goi ja pääs­tää ylei­sön aiem­paa lä­hem­mäk­si va­lo­voi­mai­sia ny­kyurheilijoita.
18.10 Casualty
T: BBC. Ca­sual­ty on sai­raa­lad­raa­ma­sar­ja, jon­ka ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Hol­by Ci­tyn sai­raa­lan en­sia­puo­sas­tol­le. Tuo­tanto: BBC.
Jaksot 23-24.
19.00 Siskonpeti
(U) . Pal­kit­tu sket­si­sar­ja Sis­kon­pe­ti ra­vis­te­lee iso­ja tee­mo­ja ku­ten us­ko, toivo,..
19.00 Kar­ja­lan kunnailla
Amorin nuolia R: Heik­ki Kin­nu­nen, Lau­ra Birn, Pe­ter Fran­zén, Eli­na Knihtilä,..
19.00 Kar­ja­lan kunnailla
Sulosointuja ja hiljaisuuden tuskaa Han­na ys­tä­vys­tyy Pu­ha­kan kanssa...
19.00 Siskonpeti
19.02 Yle e-urheilu
Jyväskylän e-rallitapahtuma Di­gi­taa­li­nen ral­li­ta­pah­tu­ma Jy­väs­ky­län Lu­ta­kos­sa. Ta­pah­tu­mas­sa mu­ka­na suo­ma­lai­sia WRC- ja Di­gi­tal Mo­tors­port -kul­jet­ta­jia. Koos­te se­mi­fi­naa­leis­ta ja suo­ra lä­he­tys finaalista.
19.23 Pirjo
19.25 SAS: Eri­kois­jouk­ko­jen ko­vassa koulussa
Kaikki tasavertaisia Kaik­ki ta­sa­vertaisia...
19.30 Rallin MM
Jyskälä - 70 vuotta rallin historiaa Ko­ro­na pe­rui tä­män ke­sän Jy­väs­ky­län MM-ral­lin 70-vuo­tis­juhlakisan...
19.50 Se tyyli
19.50 Mi­kaelin naiset
19.50 Mi­kaelin naiset
20.00 Näytön paikka
Näytön paikka (12)
20.00 Koi­ran­pen­tu­jen ensihetket
Chi­hua­hua Ch­loe ei tu­le toi­meen per­heen toi­sen koi­ran kanssa...
20.00 Näin ra­ken­ne­taan luksusauto
Morgan Näin ra­ken­ne­taan Morgan...
20.15 Kynsin hampain
(U) . 500 vuo­den pääs­tä maa­pal­lo on tu­hon partaalla...
Jaksot 3-4.
20.30 Jopet-show
Tanssii läskien kanssa
20.52 UP
20.50 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
20.56 Lah­joita puhetta
21
21.00 Das Boot - Su­kel­lusvene U-612
Maksun aika Mak­sun ai­ka. Ys­tä­vä jou­tuu hy­väs­te­le­mään toisen...
21.00 Sta­cey Doo­ley: Maail­man­lo­pun odottajat
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Syysprinssi
Ta­ri­na hul­lus­ta, kai­ken muut­ta­vas­ta rak­kau­des­ta 1980-lu­vun pun­kin ja uu­den aal­lon Hel­sin­gis­sä. N: Lau­ra Birn, Lau­ri Til­ka­nen, Paula Vesala,
Suomi, 2016.
21.00 SAS: Eri­kois­jouk­ko­jen ko­vassa koulussa
Kaikki tasavertaisia Kaik­ki ta­sa­vertaisia...
21.00 Mic­hael McIn­ty­re's Big Show
21.00 Koukussa
Koukussa (16) Men­nei­syys il­mes­tyy ri­kos­tut­ki­ja Os­ka­ri Au­tion ovelle...
21.00 elokuva: Us­kol­li­nen puutarhuri
Rac­hel Weisz pal­kit­tiin Os­ca­ril­la John le Car­rén ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­ta tril­le­ris­tä, jos­sa dip­lo­maat­ti tut­kii vai­mon­sa sa­la­pe­räis­tä kuo­le­maa Ke­nias­sa ja löy­tää maail­man­laa­jui­sen sa­la­lii­ton. Muis­sa pääo­sis­sa Ralph Fien­nes, Dan­ny Hus­ton, Bill Nig­hy ja Pe­te Postlethwaite.
(The Constant Gardener, Iso-Britannia 2005)
21.45 Top of the La­ke: China Girl
Top of the Lake: China Girl (12) Ro­bin ja Mi­ran­da saa­vat selville,..
21.50 An­tark­tis - ikui­sen jään seikkailu
Kesä Kesä...
21.52 Lah­joita puhetta
21.50 The Gra­ham Norton Show
Vieraat: Lady Gaga, Chris Evans, Michelle Dockery, Josh Gad, Michaela Coel ja Niall Horan
22.00 Council of Dads
Kaikki pelissä Kaik­ki pe­lis­sä. Ro­bin on ym­mäl­lään saa­mas­taan avusta,..
21.55 ko­ti­mai­nen elokuva: Maa­ta meren alla
Ida hakee paikkaansa maailmassa. Hän ha­luaa it­se­näis­tyä voi­mak­kaas­ta adop­tioäi­dis­tään ja läh­tee Berliiniin...
22.31 Exit
Face off Face off...
22.35 Das Boot - Su­kel­lusvene U-612
Maksun aika Maksun aika...
22.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Syysprinssi
Ta­ri­na hul­lus­ta, kai­ken muut­ta­vas­ta rak­kau­des­ta 1980-lu­vun pun­kin ja uu­den aal­lon Hel­sin­gis­sä. N: Lau­ra Birn, Lau­ri Til­ka­nen, Paula Vesala,
Suomi, 2016.
22.45 Vo­gue Wil­liams: Playgirls
22.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Lau­ri Män­ty­vaa­ran tuuheet ripset
Bes­tis­ka­pi­nal­li­set Sa­tu ja Hei­di van­no­vat et­tei rak­kaus ole kaupan,..
Suomi 2017.
23.10 Kuol­lut mies katoaa
Todistajat Todistajat...
23.05 Mik­si olen niin ruma?
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti ker­too mie­len­ter­veys­häiriöstä,..
23.20 The Gra­ham Norton Show
23.35 Bates Motel
Pimeyden paratiisi Pi­mey­den paratiisi...
23.35 Bates Motel
Kätketty totuus Kät­ket­ty totuus...
23.52 Bates Motel
00.00 Bates Motel
0
00.01 Kynsin hampain
00.05 Yk­sit­täis­ta­paus: Let Her Speak
00.15 Bates Motel