Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
05.30 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
06.00 Viipurin henki
05.55 MOT
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
6. Tuo­reim­mat uu­ti­set, pu­hee­nai­heet ja val­ta­kun­nan kiin­nos­ta­vim­mat vieraat.
ma: Mitä Haaviston ja Lavrovin tapaamiselta on odotettavissa?
ti: Euroopan komission toiminta kerää kritiikkiä 40 Mi­ten hy­vin EU ajaa Eu­roo­pan ja Suo­men etua 7. 11 Kos­ka Suo­mi saa ava­ruu­teen oman ast­ro­nau­tin 7. 44 Jäl­ki­pörs­si 8. 50 Mat­kus­ta­mi­sen tu­levaisuus 9.
ke: Miten valtio auttaa kulttuurialaa, ministeri Annika Saarikko? 40 Kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko 6. 54 Myan­ma­ris­sa kan­san kuo­hun­ta jat­kuu 7. 11 Nuo­ri­so on tyy­ty­mä­tön elä­mään­sä 7. 41 Jäl­ki­di­gi 8. 12 Tie­teen jul­ki­nen ra­hoi­tus puhuttaa 8.
to: Saiko korona suomalaiset suosimaan kotimaisia vaatteita? 39 Mi­ten osaa­jat riit­tä­vät maa­kun­nis­sa tu­le­vai­suu­des­sa 7. 11 Kiin­nos­taa­ko ko­ti­mai­nen vaa­te ku­lut­ta­jia 7. 25 Mo­ni vi­ro­lai­nen nos­taa elä­ke­va­ro­jaan en­nak­koon 7. 44 Jäl­kinäytös 8.
pe: Millä teemoilla vasemmistoliitto ja vihreät lähtevät kuntavaaleihin? 39 Kun­ta­vaa­li­pu­he ko­ve­nee - mi­nis­te­rit Sa­ra­mo ja Ohi­sa­lo 7. 11 Mi­ten Vi­ron ja Suo­men yh­teis­työ toi­mii? 7. 24 Bi­den pu­huu Eu­roo­pal­le tur­val­li­suu­des­ta 7. 44 Jäl­kiviisaat 8.
07.00 Prisma: Tes­tis­sä kos­meet­tiset hoidot
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
07.50 Nor­jan sa­laiset huoneet
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Ta­run­hoh­toi­nen Yellowstone
08.05 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Luonto on aarteemme
08.49 Ta­ri­noi­ta järviltä
08.56 Lah­joita puhetta
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jantai-dokkari
09.05 Historia: So­ta ja kiel­letty rakkaus
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Yksi eläimistä Yk­si eläimistä...
09.30 Puo­li seitsemän
#puo­li7 Hy­vän­tuu­li­nen asiaoh­jel­ma. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Kekäläinen.
09.56 UMK21
10.00 Ero­ja ja avioeroja
T: BBC. (U) De­foen per­heen nai­set työs­ken­te­le­vät jäl­leen sa­mas­sa toi­mis­tos­sa Lon­toon va­rak­kai­den pa­ris­kun­tien avioe­ro­jen parissa...
10.00 Ko­ti­lie­den lämpöä
Kotilieden lämpöä (12)
10.00 Ko­ti­lie­den lämpöä
Brit­ti­läi­nen draa­ma­sar­ja ku­vaa pik­ku­ky­län voi­ma­nai­sia toi­sen maail­man­so­dan aattona,..
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Tuhkakeskiviikon messu
10.05 Ykkösaamu
Antti Vasara
10.45 Alueuutiset
10.45 Viimeinen sana
10.45 So­me Deep Story
10.50 Alueuutiset
10.55 Pisara
10.55 Alueuutiset
11.00 Ju­malanpalvelus
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Mur­doch: me­dia­dy­nas­tia val­lan ytimessä
Dynastian synty
11.45 Palanen
12
12.00 Akuutti
12.05 Uutisohjelmia
12.05 UMK21
Finaali Ku­ka edus­taa Suo­mea Eu­ro­vii­suis­sa 2021 Rot­ter­da­mis­sa? Se sel­viää suo­ras­sa Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­lun fi­naa­li­lä­he­tyk­ses­sä Tam­pe­reen Me­dia­po­lik­ses­ta. Se­los­tuk­sek­si voit va­li­ta suo­men, ruot­sin tai venäjän...
12.19 Poh­jolan luonto
12.14 Oddasat
12.30 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
12.30 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
ke: Pikku riita
to: Sisarusten kesken Si­sa­rus­ten kesken...
12.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Mullin mallin
Laulunumeroista ja sketseistä koottu elokuva.
12.24 Oddasat
12.33 Näin Norjassa
12.40 Pisara
12.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Nuo­ria ihmisiä
O: Ossi Elstelä. N: Han­nes Häy­ri­nen, Mer­vi Järventaus...
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
Hannu Lintu johtaa RSO esit­tää Vil­le Raa­sa­kan uu­den teok­sen se­kä Clau­de De­bus­syn La mer...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Tot­ti­sal­men perillinen
O: Orvo Saarikivi. N: Rai­no Hä­mäläinen,..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Nuo­ruus vauhdissa
O: Valentin Vaala. N: Las­se Lie­mo­la, Lai­la Kinnunen...
13.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Jus­tus jär­jes­tää kaiken
13.36 UMK21
13.40 Itse Valtiaat
13.45 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Törkyhuumorin paikka maailmassa Pahkasika,..
13.51 Exp­loring Earth
13.57 Noin viikon studio
13.55 Ko­ri­pal­lon EM-karsinta
Koripallon EM-karsinta FIN - SUI Mies­ten ko­ri­pal­lon kar­sin­taot­te­lu Suo­mi - Sveit­si. Tbi­li­si, Geor­gia. Se­los­tus Ant­ti-Jus­si Sipilä.
14.00 Vä­li­ky­sy­mys EU:n el­py­mispaketista
Hal­li­tus vas­taa pe­rus­suo­ma­lais­ten alul­le pa­ne­maan vä­li­ky­sy­myk­seen Suo­men osal­lis­tu­mi­ses­ta EU:n el­py­mis­pa­ket­tiin. Suo­ra lähetys.
14.05 Marja Sannikka
Alkoholilaki on laittoman epäselvä
14.20 Ikimuistoinen
14.15 Noin viikon studio
Tunteita ja turvetta
14.27 Ju­hat luonnossa
14.33 Yh­teis­vastuukeräys
14.37 UMK21
14.35 Perjantai
Miksi päihteet ottavat vallan?
14.41 Sanakirja
14.45 Itse Valtiaat
14.45 Itse Valtiaat
14.45 Akuutti
Ikä - jatkuvaa kriisiä?
15
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
Mistä rokotevastaisuus kumpuaa?
15.15 Nuori Morse
Muusa On vuo­si 1969, ja Ox­for­din po­lii­si­hal­lin­to on muu­tok­sen kou­ris­sa. Mor­se on saa­nut ylen­nyk­sen, mi­kä tuo mu­ka­naan kiu­sal­lis­ta vas­tuu­ta. Ar­vo­kas näyt­telyesine,..
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Rou­va Mc­Gin­ty on kuollut
Rou­va Mc­Gin­ty on sur­mat­tu. Jäl­jet viit­taa­vat edes­men­neen vuok­ra­lai­seen, jo­ta odot­taa hir­si­puu. Po­lii­si uumoilee,..
(Mrs McGinty Is Dead, 2008)
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.50 Arto Nyberg
Juha Tynkkynen, Kauko Röyhkä, Kai Myrberg.
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
Mi­kä hin­ta EU:n el­py­mis­pa­ketilla on?..
16.10 MOT
16.20 Itse Valtiaat
16.35 Ta­ri­noi­ta järviltä
16.44 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.45 SuomiLOVE
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.06 Pie­ni suuri maailma
17.06 Sanakirja
17.10 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Oi­keu­den tuo­ma­ri Oli­via Lock­hart on yk­si Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la si­jait­se­van Ce­dar Co­ven pik­ku­kau­pun­gin syk­ki­vis­tä sy­dä­mis­tä. Hä­nel­lä on ai­kuis­tu­va ty­tär, val­ta­vas­ti ys­tä­viä se­kä äi­ti, jol­la on pis­tä­mä­tön tai­to työn­tää nok­kan­sa jo­ka asiaan ja pu­hua vä­lil­lä ohi suunsa...
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Yksi eläimistä Yk­si eläimistä...
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
Huijari
17.54 Yh­teis­vastuukeräys
17.53 Nor­jan sa­laiset huoneet
17.55 UMK21
17.56 SuomiLOVE
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Puutarhasuunnitelma ja muurausta
18.15 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Elämän lähde Mor­gan on läh­te­nyt hea­vy me­tal -lo­mal­le Ete­lä-Nor­jan jahtimaille...
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7 Hy­vän­tuu­li­nen asiaoh­jel­ma. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Kekäläinen.
18.45 Avara luonto: Ta­run­hoh­toi­nen Yellowstone
Yellowstonen joki Yel­lows­tonen joki...
19.00 Historia: So­ta ja kiel­letty rakkaus
19.00 At­lan­tic Crossing
Myrskyisiä aikoja Ja­pa­ni pom­mit­taa Pearl Har­bo­ria. Lan­nis­tu­nut Roo­se­velt ha­kee loh­tua Märt­han luota...
19.00 Prisma: Tes­tis­sä kos­meet­tiset hoidot
Kasvot Kasvot...
19.00 Mur­doch: me­dia­dy­nas­tia val­lan ytimessä
Dynastian synty
18.59 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
Riskejä Gra­ce hoi­taa tapausta,..
19.10 Arto Nyberg
Panu Laturi, Kaija Kärkinen, Aino Huilaja
19.35 Ta­ri­noi­ta järviltä
19.45 Mit­ta­tilaustyönä
19.40 Scott & Bailey
Katkera kilpailu Rac­hel ja Ja­net ki­saa­vat ylen­nyk­ses­tä. Vai­kut­taa­ko tä­mä hei­dän suh­teeseensa?..
19.52 UMK21
19.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2018
19.50 Nor­jan sa­laiset huoneet
19.57 SuomiLOVE
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Noin viikon studio
20.00 Marja Sannikka
20.00 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
20.24 Yh­teis­vastuukeräys
20.29 Yle Uutiset 20.30
Puo­li yh­dek­sän tv-uu­ti­set ko­koaa si­nul­le päi­vän tär­keim­mät uu­ti­set lä­hel­tä ja kaukaa,
20.56 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Haavisto ja Lavrov tapasivat Pietarissa
21.00 A-studio
21.05 A-studio
#yleas­tu­dio Mi­tä ta­pah­tuu uu­tis­ten ta­ka­na? Kat­so A-stu­dio, niin ym­mär­rät enem­män. A-stu­dio maa­nan­tais­ta tors­tai­hin yh­deksältä.
21.05 Perjantai
Miksi päihteet ottavat vallan?
21.00 UMK21
Finaali Ku­ka edus­taa Suo­mea Eu­ro­vii­suis­sa 2021 Rot­ter­da­mis­sa? Se sel­viää suo­ras­sa Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­lun fi­naa­li­lä­he­tyk­ses­sä Tam­pe­reen Me­dia­po­lik­ses­ta. Se­los­tuk­sek­si voit va­li­ta suo­men, ruot­sin tai ve­nä­jän. Ää­nes­tää voit yle. fi-so­vel­luk­sella. yle. 2.
21.05 Ivalo
Ensimmäinen uhri Ni­na pää­see kuu­lus­te­le­maan nel­jät­tä naista...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.41 Noin viikon studio
21.49 Urheiluruutu
21.47 Lah­joita puhetta
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Top Dog
Pahan kosketus Emi­ly ta­juaa myy­neen­sä sie­lun­sa fir­mal­le, jo­ka pe­laa kie­roa peliä...
22.01 Ivalo
Jumalan terve Vi­rus­tut­ki­mus muut­tuu en­tis­tä ajan­koh­taisemmaksi...
22.01 Eri­kois­ryhmä Köln
Muusikon kuolema Muu­si­kon kuolema...
22.01 Syntinen
6/8. Ma­son lä­hes­tyy J. D. :n ta­loa pa­hoin aikein,..
22.01 Ulkolinja: Gad­da­fin ka­don­neet miljardit
Muam­mar Gad­da­fi hal­lit­si Li­byaa rau­tai­sel­la ot­teel­la: ar­vos­te­li­jat mur­hat­tiin, sa­nan­va­paut­ta ei ollut...
22.01 Hil­jai­nen todistaja
Kotona kärsineet 1/2 Ju­na­ra­dal­ta löy­tyy ruu­mis, vie­res­sään puo­li­tyh­jä pullo...
22.45 Oddasat
22.42 Oddasat
22.35 Ulkolinja: Gad­da­fin ka­don­neet miljardit
Muam­mar Gad­da­fi hal­lit­si Li­byaa rau­tai­sel­la ot­teel­la: ar­vos­te­li­jat mur­hat­tiin, sa­nan­va­paut­ta ei ollut...
22.45 Yle Olohuone
Erin, Helsinki
22.46 Exp­loring Earth
22.56 Marja Sannikka
22.55 Viimeinen sana
23.00 Perjantai
Mihin tarvitsemme kauneusleikkauksia?
23.00 Me­lo­difestivalen
Osakilpailu 3 Ruot­sin Me­lo­di­fes­ti­va­le­nin kol­mas osa­kil­pai­lu. Il­lan kil­pai­li­jat ovat Char­lot­te Per­rel­li, Emil As­ser­gård, Kla­ra Ham­marst­röm, Mus­tasch, Elisa,..
23.10 Oddasat
23.25 Puo­li seitsemän
23.24 Ve­ra Stanhope tutkii
Käenpesä Ran­nal­ta löy­tyy nuo­ru­kai­sen ruumis...
23.30 Prisma: Kuu­ba­lai­nen syöpälääke
23.35 Oddasat
23.40 M - Mur­haa­ja keskellämme
23.50 Top Dog
0
00.07 Ykkösaamu
00.25 Puo­li seitsemän
00.40 Puo­li seitsemän
00.35 Puo­li seitsemän
00.55 Puo­li seitsemän