Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
05.55 Muisti
05.55 Eränkävijät
6
06.25 Ylen aamu
6. Tuo­reim­mat uu­ti­set, pu­hee­nai­heet ja val­ta­kun­nan kiin­nos­ta­vim­mat vieraat.
ma: Missä järjestyksessä suomalaiset rokotetaan?
ti: Löytyykö koronaviruksesta vielä lisääkin uusia muunnoksia? 40 Mi­ten es­tää al-Ho­lin lei­ril­tä saa­pu­nei­den ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen 7. 11 Ko­ro­na­vi­ruk­sen uu­si muun­nos le­viää Bri­tan­nias­sa 7. 40 Ke­nia­lais­ten jou­lu 7. 45 Jäl­kipörssi 8.
ke: Koronapandemian aikaisia potilasjonoja puretaan pitkään 40 Kuin­ka suu­ri hoi­to­vel­ka ko­ro­na-ajal­ta syn­tyy 7. 11 Ko­ro­na­vuo­si 2020 sum­mat­tu­na 7. 25 Ko­ro­na täyt­tä­nyt te­ho-osas­tot Ka­li­for­nias­sa 7. 40 Jou­lun tie­lii­ken­ne 7. 46 Jälkidigi 8.
07.00 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
07.00 Prisma: Not­re-Da­men jäl­leen­rakentaminen
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Norr­täl­jes­sä si­jait­se­vas­ta ta­los­ta näkee,..
07.30 To­si ta­ri­na: Tyt­tö, jo­ka nä­ki joulupukin
07.30 Akuutti
07.56 Elämäni Biisi
07.59 Nor­jaa ris­tiin rastiin
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Luontosinfonia
Luon­to­sin­fo­nia on mu­sii­kil­li­nen het­ki suo­ma­lai­ses­sa luon­nos­sa sen kaik­ki­na vuodenaikoina.
08.05 Avara luonto: Ma­ja­vien valtakunta
08.05 Avara luonto: Eläin­maail­man dynastiat
08.05 Me­ri joka katosi
Me­ren­kur­kun saa­ris­to ja sen ai­nut­laa­tui­nen luon­to ovat ovat jää­kau­den muovaamia...
08.53 Poh­jolan luonto
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Puotila
Sa­to­jen roo­lien mies,..
09.05 Suo­mi on maalainen
09.05 Historia: Suu­ren py­ra­mi­din salaisuudet
09.12 Ju­di Dench seik­kai­lee Borneossa
1/2.
09.30 Puo­li seitsemän
09.30 Jou­lu ku­nin­kaal­li­ses­sa ku­pa­ri­keittiössä
09.30 Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­pa­ri ta­paa so­tiem­me veteraaneja
09.35 Melkein totta
09.54 Tar­tu Mik­kiin: Oi Jouluyö
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Hakekaa kätilö! (7) Bar­ba­ran ti­la ei ole kohentunut,..
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Hakekaa kätilö! (7)
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Jouluspesiaali 1/2
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Pääkaupunkiseudun Baptistiseurakuntien jumalanpalvelus
10.05 Yle Live Club for Fi­ve: Jouluna Live
Club for Five: Jouluna Live
10.05 Ha­ke­kaa kätilö!
Hallitsematonta menoa Hal­lit­se­ma­tonta menoa...
10.05 SuomiLOVE
SuomiLOVEn 9. jak­sos­sa sel­vi­te­tään solmuja,..
10.45 Diand­ra: Jou­lu, loisteesi luo
10.52 Alueuutiset
10.53 SuomiLOVE
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Herran syntymä on lähellä.
11.02 Kuusijuhla
11.00 SuomiLOVE
11.00 Muisti
Muisti: Viron ystävät
11.05 Eku­mee­ni­nen joulu 2020
11.05 RSO Mu­siikkitalossa
Beethovenin sinfonia nro 5
11.10 Sar­pa­ne­va Sarpanevasta
11.30 Mur­ha­tun mie­hen vii­meinen tahto
Lii­ke­mies Alf­red Kor­de­lin mur­ha­taan Mom­mi­lan ve­ri­löy­lyssä 1917...
11.45 Pisara
11.54 Kah­den polven treffit
11.55 Suo­men Tur­ku ju­lis­taa joulurauhan
11.50 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
12
12.00 Akuutti
12.00 Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin uu­denvuodenpuhe
12.12 Uutisohjelmia
12.14 Oddasat
12.10 Kuusijuhla
Kuusijuhlan jouluaatto on iloisia jouluyllätyksiä!
12.16 Oddasat
12.20 Mys­ti­nen metsätyömies
Viekää minut baariin!
12.26 Sanakirja
12.30 Ys­tävättäret
(U) Kuu­sio­sai­nen sar­ja ker­too kol­mes­ta nai­ses­ta ja hei­dän pit­käs­tä ys­tä­vyy­des­tään. Jo­kai­sel­la on omas­sa elä­mäs­sään vaikeuksia,..
12.30 Uu­den­vuo­den kon­sert­ti Wienistä
Perinteinen uudenvuoden konsertti suoraan Wienistä. Tä­nä vuon­na Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­ja joh­taa ita­lia­lais­maest­ro Ric­car­do Mu­ti. Lot­ta Ema­nuels­son se­los­taa suomeksi...
12.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Oma maa
An­nin ja Vei­kon rak­kaus jou­tuu koe­tuk­sel­le, kun he läh­te­vät so­dan jäl­keen Poh­jois-Kar­ja­lan um­pi­met­sään rai­vaa­maan asu­tus­ti­laa. N: Oo­na Ai­ro­la, Konsta Laakso,
Suomi 2018.
13.00 Estradilla
Maailman kauneimmat joululaulut 2
13.17 ko­ti­mai­nen elokuva: Musta rakkaus
. O: Edvin Laine. N: Ee­va-Kaa­ri­na Vo­la­nen, Jus­si Jurk­ka, El­sa Tu­ra­kai­nen, Aku Korhonen...
1957
13.17 ko­ti­mai­nen elokuva: Tans­si yli hautojen
. O: Toivo Särkkä. N: Leif Wa­ger, Ei­la Peit­sa­lo, Ar­vo Le­hes­maa. Mi­ka Wal­ta­rin kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tuva elokuva.
1950
13.17 ko­ti­mai­nen elokuva: Sysmäläinen
O: Valentin Vaala. N: Ola­vi Rei­mas, Sirk­ka Sa­ri, Vil­ho Au­vi­nen, Kerttu Salmi...
1938
13.20 Eränkävijät
Helmipöllön kohtalo
13.55 Kuusijuhla
13.50 Akuutti
14.05 Metsolat
Metsolat - Muistojen joulu
14.20 elokuva: Agat­ha ja Ish­tarin kirous
Agat­ha Ch­ris­tie päät­tää mat­kus­taa Bagh­da­diin pae­tak­seen avioe­ron­sa ai­heut­ta­maa surua...
14.15 It­se asiassa kuultuna
Itse asiassa kuultuna: Eino Grön Tan­gon kruu­na­ma­ton kuningas,..
14.52 Uutisvuosi
14.57 Elämäni Biisi
14.55 Diand­ra ja Aar­ne Pel­ko­nen: Oi jouluyö
15
15.00 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­teks­ti­tys. Ylen aa­mu an­taa par­haat eväät nou­se­vaan uu­tispäivään.
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.00 Kuusijuhla
Kuusijuhlan jouluaatto on iloisia jouluyllätyksiä!
15.01 Ja­ri Ter­vo haastattelee
Tapio Bergholm
15.09 Ju­hat luonnossa
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Tee­tä kolmelle
(Sad Cypress) Poi­rot tais­te­lee ai­kaa vas­taan sääs­tääk­seen kak­sois­mur­has­ta tuo­mi­tun nuo­ren nai­sen hengen...
15.45 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.50 Diand­ran ja Aar­nen kau­neim­mat joululaulut
15.55 Arto Nyberg
Elina Knihtilä,..
15.55 A-studio
Britanniassa leviää muuntunut koronavirus
15.56 Re­von­tu­lien armoilla
Au­rin­gos­ta tu­le­va hiuk­kas­myrs­ky saa ai­kaan ko­mei­ta revontulia...
16.00 Sy­dän­lää­kä­rin syöksykierre
Kun kissa on poissa Kun kis­sa on poissa...
16.15 Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Lucian kanssa
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.54 Uutisohjelmia
17.06 Kuusijuhla
17.10 Rauhantekijä
Maastakarkoitus Maas­ta­kar­koi­tus. Kur­dien vai­not Is­tan­bu­lis­sa alkavat...
17.10 Rauhantekijä
Varastetut aseet Va­ras­te­tut aseet...
17.10 Rauhantekijä
Neuvottelu Neuvottelu...
17.10 Downton Abbey
Downton Abbey (7) Vuo­si lä­he­nee lop­puaan ja kar­ta­no val­mis­tau­tuu jou­lunviettoon...
17.10 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Näkemyseroja Nä­kemyseroja...
17.10 Ju­di Dench seik­kai­lee Borneossa
1/2. Ju­di Dench on mat­kan­nut 11 000 ki­lo­met­riä Bor­neon saarelle...
17.10 Jut­tu jo­ka ei jätä rauhaan
Vuonna 1997 Vuon­na 1997. De­ni­sen ura on eden­nyt huimasti...
17.53 Elämäni Biisi
17.56 Yle uu­tis­ten jou­lu­tervehdys 2020
17.57 Kuusijuhla
17.55 Yle uu­tis­ten jou­lu­tervehdys 2020
17.55 Pie­ni suuri maailma
17.55 Maa­na­lainen elämä
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Kuusijuhla
Kuusijuhlan jouluaatto on iloisia jouluyllätyksiä!
18.10 Ikimuistoinen
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Luontosinfonia
Luon­to­sin­fo­nia on mu­sii­kil­li­nen het­ki suo­ma­lai­ses­sa luon­nos­sa sen kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Ku­vai­lu­tulk­kaus­mah­dol­li­suus TV-esityksessä.
18.15 Ve­den saartamat
Rosala - Bengtskär - Örö
18.30 Mur­ha­tun mie­hen vii­meinen tahto
Lii­ke­mies Alf­red Kor­de­lin mur­ha­taan Mom­mi­lan ve­ri­löy­lyssä 1917...
18.30 Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­pa­ri ta­paa so­tiem­me veteraaneja
18.30 Suo­ma­laista lasia
18.30 Suo­mi on maalainen
Susirajan tuolla puolen
18.57 Kuusijuhla
18.45 elokuva: Agat­ha ja kes­kiyön murhat
Agat­ha Ch­ris­tie ja Tra­vis Pick­ford elä­vät niuk­kaa elä­mää 1940-lu­vun Lon­toos­sa toi­sen maail­man­so­dan aikana...
19.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
19.00 Sar­pa­ne­va Sarpanevasta
Ti­mo Sar­pa­ne­va oli suo­ma­lai­sen muo­toi­lun kul­ta­kau­den kes­kei­nen taiteilija...
19.00 Svengaava Joulu
Sven­gaa­van Jou­lun täh­ti­nä lois­ta­vat Ma­ria Yli­pää, Walt­te­ri To­rik­ka ja Sa­mi Pitkämö...
19.00 Vii­mei­nen tan­go Halifaxissa
Tedin tarina Te­din tarina...
19.30 Historia: Egyp­tin unoh­dettu pyramidi
19.28 Poh­jolan luonto
19.49 Nor­jan eläimiä
19.40 Scott & Bailey
Minkä taakseen jättää... Min­kä taak­seen jät­tää. . . Ta­kau­tu­mas­sa pa­la­taan menneeseen...
19.50 Diand­ra ja Aar­ne Pel­ko­nen: Oi jouluyö
19.54 Exp­loring Earth
19.55 Elämäni Biisi
20.00 Akuutti
20.00 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
20.00 Lai­ka, La­da, Marx ja mä
20.20 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
20.15 Kuusijuhla
20.16 Mit­ta­tilaustyönä
20.29 Yle Uutiset 20.30
Puo­li yh­dek­sän tv-uu­ti­set ko­koaa si­nul­le päi­vän tär­keim­mät uu­ti­set lä­hel­tä ja kaukaa,
20.30 Yle Uutiset 20.30
20.45 Kuusijuhla
20.45 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.59 A-studio
Joulu koronan varjossa
20.55 Urheiluruutu
20.55 It­se asiassa kuultuna
Itse asiassa kuultuna: Eino Grön Tan­gon kruu­na­ma­ton kuningas,..
21
21.00 A-studio
Britanniassa leviää muuntunut koronavirus
21.05 Diand­ran ja Aar­nen kau­neim­mat joululaulut
21.00 An­na laulu lahjaksi
Pau­la Koi­vu­nie­mi, Ant­ti Ke­to­nen, Ar­ja Sai­jon­maa, As­te, Iri­na, Kyös­ti Mä­ki-Mat­ti­la ja Mi­ra Luo­ti esit­tä­vät uu­sia ja van­ho­ja jou­lulauluja...
21.05 White Wall
Suljettu Sul­jet­tu. He­len us­koo, et­tä Lars on te­ke­mäs­sä jo­tain pe­ruut­ta­ma­ton­ta ko­ko maail­man kannalta...
21.11 ko­ti­mai­nen elokuva: Pie­niä suu­ria valheita
Isä et­sii uut­ta al­kua it­sel­leen ja po­jal­leen, mut­ta pik­ku­ky­län has­sun ky­räi­le­vä il­ma­pii­ri ka­saa es­tei­tä hei­dän tielleen...
Suomi 2018.
21.30 Per­jantai-dokkari
21.42 Kuusijuhla
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.50 Ba­bylon Berlin
Meedio ja musta hevonen Mee­dio ja mus­ta hevonen...
21.50 Top Dog
Alkuleimahdus Uu­si sar­ja. Al­ku­leimahdus...
22.01 White Wall
Ratkaisu Ratkaisu...
22.01 Lau­lu­ja rakkaudesta
Jo­kai­sen iho kai­paa kos­ke­tus­ta, jo­kai­nen kai­paa rak­kaut­ta ja ol­la ra­kas­tet­tu. Mut­ta saa­ko van­ha­na ra­kas­taa in­to­himoisesti?..
22.09 Urheiluruutu
22.13 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.20 Digihuijatut
Avunpyyntö Avunpyyntö...
22.30 Jou­luyön messu
Paa­vi Fran­cis­cus toi­mit­taa pe­rin­tei­sen Jou­luyön Py­hän mes­sun Pie­ta­rin­kir­kos­ta Roo­mas­ta. Se­los­tus: ve­li Gab­riel Salmela OP.
22.35 Ko­mi­sa­rio Montalbano
Intohimon karuselli In­to­hi­mon ka­ru­sel­li. Sal­von aa­mu al­kaa ta­val­li­sen omi­tui­ses­ti - par­vek­keen al­la syn­tyy tap­pe­lu. Muuan an­tiik­ki­kaup­pa on pol­tet­tu po­rok­si, il­mei­ses­ti tuhopoltto,..
22.35 elokuva: Bre­xit - temp­pu ja mi­ten se tehtiin
Bri­tan­nia ää­nes­ti EU-eros­ta hei­nä­kuus­sa 2016. Tie­däm­me to­ki ku­ka voit­ti, mut­ta em­me eh­kä tie­dä miten...
22.46 Oddasat
22.41 SuomiLOVE
SuomiLOVEn 9. jak­sos­sa sel­vi­te­tään solmuja,..
22.50 Is­mo Alan­ko: Ih­mi­nen, mut­ta mikä se on?
23.00 Prisma: Kieh­tovat kissat
23.11 Oddasat
23.25 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
23.41 Ti­mant­tinen keikka
Jonna Tervomaa - Tilassa
23.55 Kiri
23.55 Oddasat
0
00.12 Ra­ja­ton: Hil­jai­nen jouluyö
22.35 elokuva: Hienoin hetki
(Their Finest, Iso-Britannia 2016)
00.05 KORK ja Kurt Nil­sen jou­lutunnelmissa
00.42 Tap­pa­jan kantapäillä
23.40 Yle Live: Sa­mu­li Edelmann & OSL