Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
05.55 Noin viikon studio
05.55 MOT
05.55 Luon­to­ret­kel­lä: Mui­nai­se­läin rajaseudulla
05.55 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
6. Tuo­reim­mat uu­ti­set, pu­hee­nai­heet ja val­ta­kun­nan kiin­nos­ta­vim­mat vieraat.
ma: Miksi kaikki eivät halua ottaa odotettua koronarokotetta?
ti: Mikä on hittipelien suosion salaisuus? 39 Poik­keus­vuo­si jat­kuu ko­ti­maan po­li­tii­kas­sa­kin 7. 12 Mi­kä te­kee tie­to­ko­ne­pe­lis­tä suo­si­tun 7. 24 Ko­ro­nas­ta kär­si­vä In­tia saa jo ro­kot­teen 7. 44 Jäl­kipörssi 8.
ke: Missä kunnossa lapset ja nuoret ovat? 39 Mil­lä mal­lil­la on las­ten kes­tä­vyys­kun­to 7. 11 Val­ko-Ve­nä­jän mie­le­no­soi­tuk­set jat­ku­neet nel­jä kuu­kaut­ta 7. 40 Suo­ma­lais­ten Goog­le-haut ko­ro­na­vuon­na 7. 45 Jälkidigi 8.
to: Miksi koirasusia halutaan lemmikeiksi? 39 Koi­ra­su­det - kiel­let­ty­jä, mut­ta yhä ha­lut­tu­ja 7. 12 Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to 7. 24 Ra­port­ti Kii­nan Wu­ha­nis­ta 7. 44 Jäl­ki­näy­tös 8. 16 Ko­ro­na-ajan ko­vat vaa­ti­muk­set ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­löstölle 8.
pe: Millaisilla toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä? 40 Ovat­ko ko­ro­na­toi­met on­nis­tu­neet alueel­li­ses­ti 7. 11 Maat ker­to­vat pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teis­taan 7. 25 Pääs­tiin­kö EU-huip­pu­ko­kouk­ses­sa rat­kai­sui­hin 7. 41 Jäl­kiviisaat 8.
07.05 Prisma: Kieh­tovat koirat
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Sanotaan,..
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Historia: Ko­lum­buk­sen edeltäjät
08.05 Avara luonto: Biokon apinat
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Ylen aamu
Perustuslakivaliokunnan politisoituminen puhuttaa 9. 06 Haa­vis­to-ju­pa­kan seu­raukset 9...
09.05 Selkämeri
Selkämeri: Elämän suuri kierto
09.30 Puo­li seitsemän
#puo­li7 Hy­vän­tuu­li­nen asiaoh­jel­ma. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Kekäläinen.
09.55 Uutisohjelmia
10.00 Kyläsairaala
Pohjatyrskyjä Poh­ja­tyrskyjä...
10.00 Kyläsairaala
Vihollinen sisäpiirissä Vi­hol­li­nen si­sä­piirissä...
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Sank­ka lu­mi­py­ry puh­keaa ta­pa­nin­päi­vä­nä. Huo­non sään vuok­si tiet tuk­keu­tu­vat ja put­ket jäätyvät...
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
Hakekaa kätilö! (7)
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Jumalanpalvelus: Riemulaulut - iskelmäkirkko Lah­den Gospelkuoro,..
10.05 Ykkösaamu
Tuula Haatainen
10.49 Alueuutiset
10.45 Flashback
10.45 Näin Norjassa
10.45 Per­jantai-dokkari
10.50 Pisara
10.50 Alueuutiset
10.54 Mies ja auto
10.55 Ju­malanpalvelus
Suo­men it­se­näi­syys­päi­vän eku­mee­ni­nen juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus Hel­sin­gin tuo­miokirkossa...
10.55 Alueuutiset
11.00 Alueuutiset
11.05 Mi­kaela & Thomas
11.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Keisarikunta
Ker­to­mus mu­sii­kis­ta, ys­tä­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta, ja ra­vin­to­las­ta jo­ka het­ken syk­kii 50-lu­vun suo­lai­sen Kot­kan hu­vie­lä­män keskuksena.
12
12.00 Akuutti
12.09 Uutisohjelmia
12.14 Oddasat
12.24 Oddasat
12.30 Toh­tori Intiasta
Vas­ta­val­mis­tu­nut, kun­nian­hi­moi­nen Prem Shar­ma läh­tee työn pe­räs­sä van­haan emä­maa­han suu­rin toi­vein. Bri­tan­nian mai­nos­te­tut ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tuk­set hou­kut­ta­vat kou­lu­tet­tu­ja on­ne­non­ki­joi­ta ul­ko­maita myöten,
Jaksot 2-1.
12.40 RSO Mu­siikkitalossa
Stravinskyn Tulilintu-sarja
12.55 SuomiLOVE
Suo­mi­LO­VEn omat pia­no­vir­tuoo­sit ovat pii­lo­sil­la ja POP-UP-pyö­rä­kor­jaa­mol­la odot­taa me­gas­pektaakkeli...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Mi­nä ja ministeri
. O: Risto Orko. N: Hert­ta Leis­tén, Ida Sal­mi, Uu­no Laak­so, Joel Rin­ne, Top­po El­len­berg ja Bir­git Kronström.
1936
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Voi mei­tä! Anoppi tulee
. O: Erkki Karu. N: Mia Back­man, Geor­ge Malms­tén, Eva Virtanen,..
1933
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Avio­liittoyhtiö
O: Hannu Leminen. N: Tau­no Pa­lo, Bir­git Kronst­röm, Sii­ri An­ger­kos­ki, Uu­no Laakso...
1942
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Syn­ni­tön lankeemus
O: Hannu Leminen. N: Toi­ni Var­tiai­nen, Han­nes Häy­ri­nen, Pent­ti Viljanen...
1943
13.20 ko­ti­mai­nen elokuva: Vih­doin­kin hääyö
(Suo­mi 1957, 72') Ko­me­dia ha­ja­mie­li­ses­tä sää­tie­tei­lijästä,..
13.24 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
13.30 Do­ku­menttiprojekti: Tasemummot
13.55 Veli
14.26 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
14.25 Perjantai
Löydä oma itsesi!
14.32 Muisti
14.30 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
14.48 ko­ti­mai­nen elokuva: Ar­kis­to­ku­via: Fin­lan­dia-katsaus 490
14.42 Ar­kis­to­ku­via: Rahan rata
14.53 Uutisvuosi
14.55 Si­be­liuksen Kuusi
15
15.00 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­teks­ti­tys. Ylen aa­mu an­taa par­haat eväät nou­se­vaan uu­tispäivään.
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Jas­minin catwalk
Iso­na hän muut­ti Pariisiin...
15.05 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Var­jos­sa auringon alla
Poi­rot on lo­mal­la pie­nel­lä ete­lä­ran­ni­kon saa­rel­la, kun eräs ho­tel­li­vie­rais­ta löy­tyy sur­mat­tu­na ran­nal­ta. Mik­si hän kuo­li? N: David Suchet,
(Evil Under the Sun/Britannia 2001)
15.30 Akuutti
Irti sokerikoukusta
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.55 So­me Deep Story
15.55 A-studio
Miten rokotehaluttomuutta torjutaan?
15.55 Ruokamuisto
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
A-Talk: EU:n arvot puntarissa
16.00 Sy­dän­lää­kä­rin syöksykierre
Sitä saa mitä tilaa Si­tä saa mi­tä tilaa...
16.10 Noin viikon studio
16.10 MOT
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.44 Uutisohjelmia
16.45 Erän­kä­vi­jät: Rii­kan ja pa­pan kalaretki
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.09 Toh­tori Intiasta
Karanteenissa Ka­ranteenissa...
17.10 Toh­tori Intiasta
Ihmeiden aika Ih­mei­den ai­ka. Prem odot­taa ro­ko­tusryhmää,..
17.10 Toh­tori Intiasta
Vas­ta­val­mis­tu­nut, kun­nian­hi­moi­nen Prem Shar­ma läh­tee työn pe­räs­sä van­haan emä­maa­han suu­rin toivein...
Jaksot 5-2.
17.10 Selkämeri
Selkämeri: Elämän suuri kierto Sel­kä­me­ren ran­ni­kol­la vuo­ro­kau­teen ei mah­du hil­jais­ta hetkeä...
17.10 Kuo­le­ma maalaa taulun
Osiriksen kirous 1/2
17.55 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
17.57 Kuusijuhla
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Hapantaikinaa ja veistämistä
18.15 Eränkävijät
Kahden kilon siiat
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7 Hy­vän­tuu­li­nen asiaoh­jel­ma. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Kekäläinen.
18.45 Avara luonto: Biokon apinat
18.45 Arto Nyberg
Sakari Orava, Epe Helenius ja Lilli Paasikivi
19.00 Historia: Ko­lum­buk­sen edeltäjät
19.00 Kai­ken­kar­vai­set ystäväni
Karu korkonimi Ka­ru korkonimi...
19.00 Prisma: Kieh­tovat koirat
18.59 Is­mo Alan­ko: Ih­mi­nen, mut­ta mikä se on?
19.00 Vii­mei­nen tan­go Halifaxissa
Seitsemän vuoden kriisi? Uu­sia jak­so­ja. Seit­se­män vuo­den kriisi?..
19.30 Kettu
Täystyrmäys Täys­tyr­mäys. To­si-tv-täh­teä am­mu­taan ja hän va­joaa koomaan...
19.45 Nor­jan eläimiä
19.42 Scott & Bailey
Kalpeena hiljaa Kal­pee­na hiljaa...
19.52 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
19.55 Si­be­liuksen Kuusi
19.53 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
19.55 Pie­ni suuri maailma
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 To­pi - nuo­ren mie­hen elämää
20.05 Ta­ri­noi­den Ruisrock
20.00 Veli
20.15 So­me Deep Story
20.29 Yle Uutiset 20.30
Puo­li yh­dek­sän tv-uu­ti­set ko­koaa si­nul­le päi­vän tär­keim­mät uu­ti­set lä­hel­tä ja kaukaa,
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Miten rokotehaluttomuutta torjutaan? Ko­ro­na­ro­ko­te on pian täällä,..
21.00 A-studio
21.05 A-studio
Koettivatko vihreät painostaa perustuslakivaliokuntaa?
21.05 A-studio
A-Talk: EU:n arvot puntarissa
21.05 Perjantai
Löydä oma itsesi! Mi­hin tar­vit­sem­me elä­män­ta­pa­valmentajia?..
21.05 White Wall
Teologit Teo­lo­git. Sei­nän ar­voi­tus ei rat­kea, vaik­ka si­tä tut­kii He­le­nin kans­sa maail­man joh­ta­va geologi...
21.10 Belgravia
Silmukka kiristyy Sil­muk­ka kiristyy...
21.29 Per­jantai-dokkari
21.41 Maa­na­lainen elämä
21.44 Uutisohjelmia
21.48 Urheiluruutu
21.52 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.56 SuomiLOVE
Suo­mi­LO­VEn omat pia­no­vir­tuoo­sit ovat pii­lo­sil­la ja POP-UP-pyö­rä­kor­jaa­mol­la odot­taa me­gas­pektaakkeli...
21.50 Tap­pa­jan kantapäillä
Tappajan kantapäillä (12)
22.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ajomies
Erään ratamestarin tuulinen kesä.
22.00 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Varjopolitiikkaa Var­jo­po­litiikkaa...
22.01 Digihuijatut
Hyväksikäyttö Hy­väk­sikäyttö...
22.00 Ulkolinja: Ko­ro­nak­rii­si Kanarialla
22.00 Ba­bylon Berlin
Helppoa rahaa Help­poa rahaa...
22.30 So­me Deep Story
22.35 Ulkolinja: Ko­ro­nak­rii­si Kanarialla
Koronavirus hiljensi turismin Kanariansaarilla.
22.45 Oddasat
22.45 Marja Sannikka
22.50 Oddasat
23.05 Oddasat
23.00 Perjantai
Koronan kolhimat Mi­tä tapahtuu,..
23.05 Tap­pa­jan kantapäillä
Tappajan kantapäillä (12)
23.00 Ko­mi­sa­rio Montalbano
Sääntöjen mukaan Sään­tö­jen mu­kaan. Jal­ka­käy­tä­väl­tä löy­tyy vä­hä­pu­kei­nen nai­sen ruumis...
23.00 Yle Live An­ge­li­ka Klas & Tan­guedia Quintet
Angelika Klas & Tanguedia Quintet
23.20 Prisma: Jää­kau­den jättiläiset
23.15 Oddasat
23.29 Puo­li seitsemän
23.25 Ykkösaamu
Tuula Haatainen
23.40 Puo­li seitsemän
23.50 Puo­li seitsemän
0
00.15 Puo­li seitsemän
00.00 Mi­nun musiikkini
00.55 Puo­li seitsemän