Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.25 Ta­ri­nan­metsästäjät
06.25 Lai­ka, La­da, Marx ja mä
06.25 Luon­to­ret­kel­lä: Nuo­ret erämaassa
06.25 Lau­lu si­sällissodasta
06.25 Kandit
06.55 Ylen aamu
ma: Moni palaa tänään työpaikalle - mitä tulisi ottaa huomioon joukkoliikenteessä?
ke: Libanonin pääkaupungin Beirutin satamassa kaksi suurta räjähdystä 7. 11 Mil­tä kes­kus­tan tu­le­vai­suus näyt­tää 7. 22 Bei­ru­tin ti­lan­ne 7. 45 Jäl­ki­di­gi 8. 12 Lah­des­sa nuo­ria kan­nus­tet­tu ke­sä­työy­rit­tä­jyy­teen 8. 18 Hi­ros­hi­man pom­mis­ta 75 vuotta 8.
pe: Maskisuositusta odotetaan edelleen 7. 10 Mas­ki­suo­si­tus tu­los­sa - mi­tä mas­keis­ta pi­tää tie­tää 7. 41 Bi­de­nin va­rap­re­si­dent­tieh­dok­kaan va­lin­ta han­ka­laa 7. 45 Jäl­ki­vii­saat 8. 17 Eka­luok­ka­lais­ten osaa­mi­ses­sa suu­ria eroja 8.
07.00 Huu­tokauppakesä
8/8. Oh­jel­man fi­naa­lis­sa koh­taa­vat aiem­pien jak­so­jen kak­si pa­ras­ta pa­ria Ob­bo­lan huu­to­kau­pas­sa Uu­ma­jan lähellä...
07.20 Kes­kiyön aurinko
3/3. Kun päi­vä ja yö ovat yh­tä pitkiä,..
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Historia: Han­ni­ba­lin Alppien ylitys
08.05 Avara luonto: Saar­ten monet kasvot
08.51 Kah­vin historiaa
08.56 Pe­las­ta pörriäinen
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Joan­na Lum­leyn Kreikka
2/4. Joan­na Lum­ley vie­rai­lee Kor­fun saarella,..
09.05 Luontoretkellä
Likinäköinen albiinopeura ei huomaa kuvaajaa.
09.30 Eränkävijät
Erän­kä­vi­jät on tv-sar­ja met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta ny­ky­päi­vän Suomessa...
Jaksot 11-3.
09.43 Poh­jolan luonto
09.53 Elo­ku­via ikuistamassa
09.55 Uutisohjelmia
10.00 Sy­dämen asialla
Urhea Oscar (12) Ur­hea Oscar...
10.00 Kyläsairaala
Kau­si 1. (U) 1960-lu­vul­le si­joit­tu­va brit­ti­läi­nen draa­ma­sar­ja kes­kit­tyy Yorks­hi­res­sa si­jait­se­van St Ai­dan's Royal Free Hos­pi­tal sai­raa­lan toimintaan.
Jaksot 1-4.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Studiokirkko Jumalalta saadut lahjat
10.05 Is­kelmä-Suomi
Iskelmä-Suomi: Perutaan häät Is­kel­mä on ai­na elä­nyt ajassa...
10.50 Pisara
10.50 8 minuuttia
10.45 Muisti
Muisti: Kibbutsin hedelmät
10.55 Do­ku­menttiprojekti
Hulluus kylässä Kel­lo­kos­ken sai­raa­lan 101 vuot­ta. Elo­ku­va yh­teisöstä,..
11.03 Alueuutiset
11.01 Sanakirja
11.08 Alueuutiset
11.15 Do­ku­menttiprojekti: Ta­kai­sin vapauteen
11.30 Entä jos?
11.30 Eri­kois­ryhmä Köln
(U) (SO­KO Köln) seu­ra­taan po­lii­sin tii­vis­tä tut­ki­ja­ryh­mää. Te­ho­tii­mi sel­vit­te­lee mo­der­nein me­ne­tel­min suur­kau­pun­gis­sa teh­ty­jä ajankohtaisia,
11.35 RSO Mu­siikkitalossa
Pau­la Sundq­vist, viulu,..
12
12.05 Syö­tä­vät sävelet
12.15 Ko­tiin takaisin
(U) (A Pla­ce to Call Ho­me) Aust­ra­lia­lai­ses­sa draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan elä­män­me­noa Ash Par­kin kar­ta­non mail­la 1950-lu­vun lo­pul­la. Sen kes­kus­hen­ki­lö on nuo­ri sai­raan­hoi­ta­ja Sa­rah Adams,..
Jaksot 5-8.
12.15 Pisara
12.15 Hy­vän kar­man sairaala
Jumalatar Ju­ma­la­tar. Ru­byl­la on ris­ti­rii­tai­sia tunteita,..
12.30 Ko­tiin takaisin
Suuret unelmat Suu­ret unelmat...
12.20 Kandit
Jaksamisen rajoilla
12.50 Eränkävijät
Erän­kä­vi­jät on tv-sar­ja met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta ny­ky­päi­vän Suo­mes­sa. Erän­kä­vi­jöi­den nel­jäs tuo­tan­to­kau­si tuo mu­ka­naan uu­sia pää­hen­kilöitä,..
13.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Tytön huivi
Orpopojan valssin jatko-osassa J.
13.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Yks' ta­val­li­nen Virtanen
Ta­tu Pek­ka­ri­sen mu­siik­ki­näy­tel­mään pe­rus­tu­va rak­kauskomedia...
(Suomi 1959, 77')
13.05 ko­ti­mai­nen elokuva: Kaks' ta­val­lista Lahtista
O: Ville Salminen. N: Leif Wa­ger, Tommi Rinne,..
1960
13.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Vuokrasulhanen
O: Valentin Vaala. N: Lea Jout­se­no, Ta­pio Nurk­ka. Komedia,..
13.05 Ta­ri­nan­metsästäjät
Rauma: Heiffati rallaa, heiffati hei
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Or­po­pojan valssi
O: Ville Salminen. N: Sa­ka­ri Halonen,..
13.35 Lau­lu si­sällissodasta
Loppu
14.05 Eränkävijät
Kau­si 4. Erän­kä­vi­jät on tv-sar­ja met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta ny­ky­päi­vän Suomessa...
14.24 Ruokamuisto
14.15 Uutisvuosi
14.16 Eu­roo­pan ko­ro­na­lo­ki: vyö­ry ja vastarinta
Pandemia muutti maanosan arjen parissa kuukaudessa.
14.25 Ruokamuisto
14.25 Ruokamuisto
14.30 Mei­dän maam­me - Vårt land
Suo­ma­lai­nen Slow-TV- oh­jel­ma­sar­ja. (U) Mei­dän maam­me on ai­nut­laa­tui­nen oh­jelmasarja,..
Jaksot 11-15.
15
15.00 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Ylen aa­mu an­taa par­haat eväät nou­se­vaan uu­tis­päi­vään. Tuo­reim­mat uu­ti­set, pu­hee­nai­heet ja val­ta­kun­nan kiin­nos­ta­vim­mat vieraat.
15.05 Hengen asein
Osa 3/4. Ajan ja täi­den tap­poa. Ase­ma­so­ta loi ky­syn­tää va­lis­tuk­sel­le ja viihteelle...
15.15 Kos­kaan ei ole liian myöhäistä
3/4.
15.50 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
15.50 A-studio
15.55 Lai­ka, La­da, Marx ja mä
15.50 A-studio
15.55 An­tiik­ki­kaksintaistelu
16.00 Sy­dän­lää­kä­rin syöksykierre
(U) Aust­ra­lia­lais­sar­jan Sy­dän­lää­kä­rin syök­sy­kier­re pää­hen­ki­lö Hugh Knight on nuo­ri lää­kä­ri, lu­paa­va sy­dän­ki­rur­gi Sydneystä...
16.20 Pe­las­ta pörriäinen
16.25 Teh­dään historiaa
Jaksot 6-10.
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.08 Ko­tiin takaisin
(U) (A Pla­ce to Call Ho­me) Aust­ra­lia­lai­ses­sa draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan elä­män­me­noa Ash Par­kin kar­ta­non mail­la 1950-lu­vun lo­pul­la. Sen kes­kus­hen­ki­lö on nuo­ri sai­raan­hoi­ta­ja Sa­rah Adams,..
17.08 Ko­tiin takaisin
Kunnes kuolema erottaa Kun­nes kuo­le­ma erot­taa. Re­né val­mis­tau­tuu leikkaukseen,..
17.10 Ko­tiin takaisin
Isien synnit Isien syn­nit. Geor­ge tie­tää vii­mein tu­le­van­sa pian isäk­si lapselle,..
17.10 Ko­tiin takaisin
Surun murtama Su­run mur­ta­ma. Sa­rah pa­laa ko­tiin ras­kain mielin...
17.10 Luontoretkellä
Likinäköinen albiinopeura ei huomaa kuvaajaa.
17.10 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
Vähemmän kuljettu tie 2/2
17.49 Pelt­sin ja To­min retkeilyvinkit
17.50 Kirje Ruotsiin
17.56 Maa­na­lainen elämä
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.12 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
18.10 Urheiluruutu
18.20 8 minuuttia
18.15 Itä­me­ren suo­je­li­jat Peltsi ja Tom
18.15 Poh­jolan luonto
18.30 Eränkävijät
Erän­kä­vi­jät on tv-sar­ja met­säs­tyk­ses­tä ja ka­las­tuk­ses­ta ny­ky­päi­vän Suo­mes­sa. Erän­kä­vi­jöi­den nel­jäs tuo­tan­to­kau­si tuo mu­ka­naan uu­sia pää­hen­kilöitä,..
18.30 Is­kel­mätarinoita
Iskelmäfetissi La­val­la ke­sän 2018 Is­kel­mä­fes­ti­vaa­leil­la Ja­ri Sil­lan­pää, Ju­ha Ta­pio, Mat­ti ja Teppo,..
18.45 Avara luonto: Saar­ten monet kasvot
Tuli Tuli...
19.00 Historia: Fran­co - unoh­det­tu diktaattori
19.00 Ero­ja ja avioeroja
Syyllistä hakemassa Syyl­lis­tä hakemassa...
19.00 Eu­roo­pan ko­ro­na­lo­ki: vyö­ry ja vastarinta
Pandemia muutti maanosan arjen parissa kuukaudessa.
19.00 Joan­na Lum­leyn Kreikka
2/4. Joan­na Lum­ley vie­rai­lee Kor­fun saarella,..
19.00 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Kurpitsajuhla
(Halloween Party) Syk­syn kur­pit­sa­juh­lan ai­kaan muuan pilt­ti väit­tää Poi­ro­til­le näh­neen­sä murhan...
19.35 Pe­las­ta pörriäinen
19.30 Syyttäjä
Rahasta vai rakkaudesta? Ra­has­ta vai rak­kau­des­ta? Va­ra­kas van­ha nai­nen löy­tyy ko­toaan surmattuna...
19.46 Päi­vä Ruotsissa
19.40 Ve­ra Stanhope tutkii
Vauhdin hurmaa 2/2 Oli­ko uh­ri vää­räs­sä pai­kas­sa huo­noon aikaan,..
19.56 Pe­las­ta pörriäinen
19.54 Flashback
19.55 Maa­na­lainen elämä
20.00 Lai­ka, La­da, Marx ja mä
20.00 Lau­lu si­sällissodasta
20.00 Kandit
20.00 Ta­ri­nan­metsästäjät
20.29 Yle Uutiset 20.30
ma: Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.56 Rak­kaus ja laki
Vanhempainrakkaus Van­hem­pain­rak­kaus. Ku­ka on syyl­li­nen ja ku­ka syytön,..
21
21.00 A-studio
Keskustan huipulla tuulee.
21.00 All­sång på Skansen
Allsång på Skansen
21.05 A-studio
Koronan toinen aalto uhkaa
21.05 Jac­kie Mal­ton: Ri­kol­li­sen jäljillä
Tappaja työvuorossa Tap­pa­ja työvuorossa...
21.05 Tu­kalat paikat
Meitä jyrätään Mei­tä jy­rä­tään. Uu­si su­ku­lai­nen il­mes­tyy Wal­te­rin pe­rin­töapajille...
21.00 Epäi­lyksen siemen
Ilojen ilta Uu­si sar­ja. Ilo­jen il­ta. Skot­lan­ti­lai­nen ky­lä Kirk­dar­roch on idyl­li­nen lintukoto...
21.35 Per­jantai-dokkari
21.40 8 minuuttia
21.54 Urheiluruutu
21.54 Urheiluruutu
21.45 Is­kel­mätarinoita
Iskelmäfetissi La­val­la ke­sän 2018 Is­kel­mä­fes­ti­vaa­leil­la Ja­ri Sil­lan­pää, Ju­ha Ta­pio, Mat­ti ja Teppo,..
21.50 Ch­ris­ti­ne Kee­lerin tapaus
Uusi vuosi 1962 Uu­si vuosi 1962...
21.58 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.58 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.59 Urheiluruutu
22.04 Urheiluruutu
22.03 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.03 Urheiluruutu
22.06 Rak­kaus ja laki
Seksuaalinen rakkaus Sek­suaa­li­nen rakkaus...
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.06 Kimppakämppä
Valheita Valheita...
22.11 Ulkolinja: Unelmana USA
Pää­se­vät­kö he Yh­dys­valtoihin,..
22.08 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.16 Kah­den keik­ka - vaa­ral­li­set yhdessä
Kastikekahakka Kas­ti­kekahakka...
22.16 Pe­rieng­lan­ti­lai­nen skandaali
Puntit tasan? Pun­tit tasan?..
22.51 Varjojen maa
Epätoivon tuolla puolen Epä­toi­von tuol­la puolen...
22.45 Shet­land­saarten murhat
Shetlandsaarten murhat (12) Cas­sien tur­val­li­suus on nyt taat­tu. Pe­re­zin vaisto sanoo,..
22.50 Ulkolinja: Unelmana USA
22.55 Prisma: To­tuus hii­li­hydraateista
23.05 Dub­lin Mur­ders - Tap­pa­ja Dublinissa
Kirottu elämä Ki­rot­tu elämä...
23.16 Jac­kie Mal­ton: Ri­kol­li­sen jäljillä
23.15 YleXPop
YleXPop 2020: Olavi Uusivirta
23.40 Ti­mant­tinen keikka
23.40 Las­sen karaokeilta
23.55 Superaivot
23.50 Mullan alta
0