Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.
05.55 Muisti
05.55 Huu­me-Suo­men historia
05.55 Ulos luon­toon Ke­vätseuranta
05.55 Teh­taan san­ka­rit - On­nea etsimässä
05.55 Kandit
6
06.25 Ylen aamu
6. Tuo­reim­mat uu­ti­set, pu­hee­nai­heet ja val­ta­kun­nan kiin­nos­ta­vim­mat vieraat.
ma: Työpaikkojen uusi arki - miten se toteutetaan turvallisesti?
ti: Korona on kurittanut liikenneyrittäjiäkin - miten joukkoliikennettä pitäisi tukea? 39 Mi­nis­te­ri Ha­rak­ka, mi­ten jouk­ko­lii­ken­net­tä pi­täi­si tu­kea 6. 55 Ko­ro­na vai­kut­taa var­hais­kas­va­tuk­seen ke­säl­lä 7. 12 Kii­nan ja Hong­kon­gin vä­lit ki­ris­ty­vät jäl­leen 7. 44 Jäl­kipörssi 8.
ke: Millaisia rikoksia poliisille on koronan aikaan raportoitu? 38 Ri­kol­li­suus ko­ro­na-ai­ka­na 7. 12 Vie­raa­na eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen 7. 43 Jäl­ki­ka­ronk­ka 8. 12 Ki­ma­lais­seu­ran­nal­la et­si­tään tie­toa pö­lyt­täjistä 8.
to: Avaruuden valloitus kiihtyy taas 39 Mi­ten EU:n el­vy­tys vai­kut­taa suo­ma­lais­ten elä­mään 7. 12 Ava­ruus­len­to­jen usi ai­ka­kau­si 7. 25 Ve­net­sian ar­ki 7. 44 Jäl­ki­näy­tös 8. 12 Myö­häi­nen ke­vät hi­das­taa Te­non lo­henpyyntiä 8.
pe: Erikoiskaupassa kuluttajat ovat siirtyneet kivijalasta verkkokauppaan 38 Mi­ten kaup­pa on pär­jän­nyt poik­keus­ke­vään 6. 52 Trump ju­lis­ti so­me­so­dan 7. 12 Ete­lä-Ame­rik­ka on nyt pan­de­mian kes­kus 7. 44 Jäl­kiviisaat 8.
07.00 Historia: Ruot­sa­lai­set Ko­rean sodassa
07.00 Vii­kinkien aikaan
Kaikki tiet vievät Roomaan
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Ma­ja­va­lammen vieraat
Ma­ja­vien luoma,..
08.05 Avara luonto: Wa­le­sin karu luonto
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Ylen aamu
Koulujen päättymistä juhlitaan tänä vuonna uusin tavoin 9...
09.05 Flink­ki­lä & Tastula
Parasta laatua humanisti: itkee, nauraa ja kompuroi Pa­ras­ta laa­tua hu­ma­nis­ti: itkee,..
09.30 Pokka pitää
(U) (Bou­quet, ku­ten hän ha­luaa ni­men­sä kir­joit­taa) ihai­lee ylä­luok­kais­ta elä­mäntyyliä,..
09.30 Kova työ
09.55 Uutisohjelmia
10.00 Sy­dämen asialla
ma: Alakuloa
ti: Ei savua ilman tulta Ei sa­vua il­man tulta...
10.00 Sy­dämen asialla
ke: Anna menneiden olla
to: Tuuraaja Tuuraaja...
10.00 Sy­dämen asialla
Perintöjä Pe­rintöjä...
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Studiokirkko Yhteyden lahja
10.05 Ykkösaamu
Elokuvaohjaaja Renny Harlin
10.46 Pisara
10.47 Pe­las­ta pörriäinen
10.46 Pe­las­ta pörriäinen
10.44 Per­jantai-dokkari
10.45 Se­niori työssä
10.50 Ju­malanpalvelus
Studiokirkko Suvivirren sunnuntai
10.50 Alueuutiset
10.50: Yle Uutiset Uusimaa
11.14: Yle Uutiset Häme
11.22: Yle Uutiset Pirkanmaa
11.30: Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo
11.38: Yle Uutiset Itä-Suomi
11.46: Yle Uutiset Pohjanmaa
12.02: Yle Uutiset Lappi
11.00 Alueuutiset
11.00 Yhdessä aina
Ira­ni­lai­set Lei­la ja Sa­hand rik­koi­vat la­kia ra­kas­tues­saan toi­siin­sa vaik­ka kum­pi­kin oli ta­hoil­laan nai­mi­sis­sa. Pe­las­taak­seen it­sen­sä ja per­heen­sä he päät­tä­vät paeta...
(Love Child, 2019)
11.35 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Kiitos että autoit Kii­tos et­tä autoit...
12
12.14 Oddasat
12.25 Pe­las­ta pörriäinen
12.24 Oddasat
12.30 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
Uu­si vie­hät­tä­vä draa­ma­sar­ja vie maail­maan, jol­loin kir­joi­tet­tiin ihan oi­kei­ta kirjeitä...
Jaksot 6-8.
12.30 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
En­tä jos tär­keä kir­je, jon­ka lä­he­tit, ei pääs­syt­kään kos­kaan perille?..
12.40 RSO Mu­siikkitalossa
Kapellimestarina Jukka-Pekka Saraste
12.51 Teh­taan san­ka­rit - On­nea etsimässä
13.11 ko­ti­mai­nen elokuva: Olin nah­juksen vaimo
Ko­me­dia seu­ra­pii­ri­kau­nottaresta,..
(Suomi 1961, 95')
13.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Si­nut minä tahdon
. O: Valentin Vaala. N: Hil­le­vi La­gers­tam, Ta­pio Rau­ta­vaa­ra, An­ni Hä­mäläinen,..
1949
13.11 Sanakirja
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Sil­lan­kor­van emäntä
Elo­ku­va maa­ti­lan les­kie­männästä,..
(Suomi 1953, 84')
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Fen­na­da-klassikot
Ratavartijan kaunis Inkeri (1950) . Kol­miod­raa­ma ra­ta­vartijasta,..
1956
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Juha
Juhani Ahon romaaniin perustuva kolmiodraama. Osa­puo­li­na hy­vän­tah­toinen Juha,..
1937
13.20 Egenland
Suo­mi on täyn­nä ai­nut­ker­tai­sia elä­myk­siä, ta­ri­noi­ta ja hen­ki­löi­tä. Egen­land esit­te­lee ylei­sön eh­dot­ta­mia, oma­lei­mai­sia näh­tä­vyyk­siä ja kieh­to­via per­soo­nia ym­päri maan...
13.31 Syö­tä­vät sävelet
13.40 Pisara
13.45 Prisma: Ter­vey­den salaisuudet
14.33 Sa­man taivaan alla
14.38 Ulos luon­toon Ke­vätseuranta
14.45 Päi­vä Ruotsissa
14.40 Vuosirenkaita
14.46 Ylen eri­kois­lä­he­tyk­set ko­ro­naviruksesta
14.51 Palanen
14.50 Char­les & Dia­na: To­tuus häistä
Keskiviikkona 29. 7. 1981 klo 11:30,..
15
15.00 Ylen eri­kois­lä­he­tyk­set ko­ro­naviruksesta
Ylen eri­kois­lä­he­tys ker­too tuo­reim­mat tie­dot ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta meil­lä ja maailmalla...
15.05 Luon­to­ret­kel­lä: Pehmeä kivi
15.30 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys...
15.30 Per­jantai-dokkari
15.32 mar­jut­tuu­lik­ki - tä­tä­kin on kokeiltava
15.30 A-studio
15.35 Kandit
Diagnoosin löytämisen vaikeus
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.50 Poldark
Poldark (12) Ross ja Des­par­dit pa­laa­vat Lon­too­seen, kam­pan­joi­maan kuu­lu­vas­ti or­juut­ta vastaan...
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.05 Dra­ken et­sivätoimisto
Vaarallista muotia Vaa­ral­lis­ta muotia...
16.10 Pokka pitää
(U) (Bou­quet, ku­ten hän ha­luaa ni­men­sä kirjoittaa)..
16.10 Pokka pitää
16.44 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Ka­don­neen kir­jeen arvoitus
En­tä jos tär­keä kir­je, jon­ka lä­he­tit, ei pääs­syt­kään kos­kaan pe­ril­le? Uu­si vie­hät­tä­vä draa­ma­sar­ja vie maail­maan, jol­loin kir­joi­tet­tiin ihan oi­kei­ta kir­jei­tä. Sa­mal­la se on su­kel­lus mo­nen­kir­ja­vien ih­mis­koh­ta­lo­jen, kat­ken­nei­den ih­mis­suh­tei­den ja vä­lil­lä myös ri­kos­ten maailmaan.
17.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Kyllä elämä kantaa Kyl­lä elä­mä kan­taa. Roi­sin, pie­nen lap­sen äiti,..
17.10 Mur­hia ja kantrimusiikkia
Steampunkia ja pienoismalleja 2/2
17.53 Nor­jan sa­laiset huoneet
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
Il­lan en­sim­mäi­nen pit­kä tv-uu­tislähetys...
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Stugor
Luovien ihmisten mökki ja Lagercrantzin maaginen tuoli
18.15 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.30 Egenland
Suo­mi on täyn­nä ai­nut­ker­tai­sia elä­myk­siä, ta­ri­noi­ta ja hen­kilöitä...
18.30 Yhdessä aina
Ira­ni­lai­set Lei­la ja Sa­hand rik­koi­vat la­kia ra­kas­tues­saan toi­siin­sa vaik­ka kum­pi­kin oli ta­hoil­laan nai­mi­sis­sa. Pe­las­taak­seen it­sen­sä ja per­heen­sä he päät­tä­vät paeta...
(Love Child, 2019)
18.30 Luon­to­ret­kel­lä: Huip­pu­vuorten laella
18.40 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.45 Avara luonto: Wa­le­sin karu luonto
Poh­joi­sen ka­ru vuoristo,..
18.45 Is­kelmä-Suomi
Iskelmä-Suomi: Kohtalon tähdet Suo­ma­lai­nen is­kel­mä­täh­ti ei saa ol­la liian täydellinen...
19.00 Historia: Ruot­sa­lai­set Ko­rean sodassa
19.00 Es­pan­ja­lai­nen prinsessa
Yltiöpäinen suunnitelma Yl­tiö­päi­nen suunnitelma...
19.00 Prisma: Ter­vey­den salaisuudet
Onnellisuus On­nellisuus...
18.55 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Koh­ta­lo­kas viikonloppu
(The Hollow/Iso-Britannia) Poi­rot viet­tää vii­kon­lop­pua omi­tui­sen per­heen kans­sa. Uh­kaa­va kään­ne tapahtuu,..
19.40 Grantchester
Henkilökohtaista Hen­ki­lö­koh­tais­ta. Vi­cin nyrk­kei­ly­sa­li pur­suaa väkeä,..
19.45 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Bonussaatavia Bo­nussaatavia...
19.53 Pie­ni suuri maailma
19.53 Tiesitkö?
20.00 Huu­me-Suo­men historia
20.00 Teh­taan san­ka­rit - On­nea etsimässä
20.00 Kandit
20.20 SuomiLOVE
20.29 Yle Uutiset 20.30
ma: Yle Uutiset
20.29 Yle Uutiset 20.30
Puo­li yh­dek­sän tv-uu­ti­set ko­koaa si­nul­le päi­vän tär­keim­mät uu­ti­set lä­hel­tä ja kau­kaa, jot­ta maail­man ym­mär­tä­mi­nen oli­si helpompaa.
20.29 Yle Uutiset 20.30
Jo­ka päivä.
20.50 Urheiluruutu
20.55 Urheiluruutu
20.55 Nuori Morse
Tuo suuri mysteeri Tuo suu­ri mys­tee­ri. Mor­se on ko­ke­nut kol­hu­ja se­kä työs­sä et­tä yk­si­tyi­se­lä­mäs­sä. Syn­tyy­kö hä­nen ja op­pi-isän vä­lil­le ylit­tä­mä­tön kuilu?..
20.55 ko­ti­mai­nen elokuva: Tyhjiö
Mah­tu­vat­ko kah­den ih­mi­sen suu­ret kun­nian­hi­mot sa­maan pa­ri­suhteeseen?..
Suomi 2018.
21
21.00 A-studio
Poikkeuksellinen valta
21.00 A-studio
Riesana valkoposkihanhet
21.00 Urheiluruutu
21.05 A-studio
EU:n elpymisrahasto
21.05 A-studio
Voidaanko kalliita hävittäjähankintoja lykätä?
21.05 Ihme
Papin omatunto Pa­pin omatunto...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.41 Maa­na­lainen elämä
21.44 Uutisohjelmia
21.49 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.00 Karppi
Mustaa vettä Mus­taa vet­tä. Mys­tee­ri sel­viää. Rat­kai­su­ja tehdään,..
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Rakkaus veitsenterällä Rak­kaus veit­sen­terällä...
22.00 The Long Song - or­ja­tytön laulu
The Long Song - orjatytön laulu (12) Elä­mä Ami­ty-plan­taa­sil­la on mie­len­kiintoista...
(The Long Song, S1, Yhdysvallat 2018)
22.00 Ulkolinja: Ta­kai­sin Fukushimaan
21.59 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.10 Kun to­mu laskeutuu
Kun tomu laskeutuu (16) Eli­sa­beth päät­tää ero­ta oi­keus­mi­nis­te­rin teh­tävästä...
22.25 Yle Live: Ve­sa-Matti Loiri
Yle Live: Vesa-Matti Loiri
22.30 Twin
Twin (12) Erik ta­paa en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä Maryn...
22.50 Oddasat
22.45 Oddasat
23.00 Do­ku­menttiprojekti: An­teeksiantamaton
22.55 Oddasat
23.05 Prisma: Ter­vey­den salaisuudet
23.10 Rau­ha maan päälle
Rauha maan päälle (12) Ryh­mä to­teut­ti aikeensa,..
23.10 Oddasat
23.25 Oddasat
23.15 Ulkolinja: Ta­kai­sin Fukushimaan
23.25 Elämäni Biisi
Raivotyökalu ja maailman paras biisi Las­se Kur­ki, Abreu,..
23.25 Tu­han­sien rai­tojen miehet
23.40 Mahdoton maa
23.55 Docs­top: Kal­lon­metsästäjät
0
00.05 Kova työ
00.10 Ykkösaamu