Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na Uu­ti­sik­ku­na
05.55 Noin Vii­kon S­tu­dio MOT: Pi­meää kaup­paa Suo­men pe­to­lin­nuil­la E­rän­kä­vi­jät 4: E­rän­kä­vi­jät Jas­mi­nin cat­walk E­los­sa 24h
6
06.25 Y­len Aa­mu-tv
07.05 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: Es­pan­jan­tau­ti, tap­pa­va pan­de­mia Vuon­na 1918 suur­so­dan kaiut o­li­vat tus­kin hil­jen­neet, kun maail­maa koh­ta­si uu­si, nä­ky­mä­tön vi­hol­li­nen.
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len Aa­mu-tv
09.30 Puo­li seit­se­män
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Viimeinen mahdollisuus. Sotajuttuja. Kukkulan arvoitus. Kulkija. Lasten leikkiä. Y­le Uu­ti­set
10.05 Yk­kö­saa­mu
A­lueuu­ti­set (x40) Per­jan­tai-dok­ka­ri: Hy­väs­ti nä­kö ja kuu­lo
11.00 Pi­sa­ra 11.00 Y­le Uu­ti­set
11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus Temp­pe­liau­kion kir­kon 50-vuo­tis­juh­la­mes­su. 11.05 A­lueuu­ti­set (x10)
12
12.05 Run­de - lin­tu­saa­ri Od­da­sat
12.25 Y­le Od­da­sat
12.30 T­he Heights, var­jo­jen pa­ra­tii­si Lähdön tunnelmaa. Ruoas­ta ja rak­kau­des­ta Uusi sarja. Tunteet pinnassa. Yhteisvoimin. Valheiden verkko. R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa
13.10 A-s­tu­dio Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pu­nai­nen vii­va Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mä ok­sal­la y­lim­mäl­lä (1954) Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Puck (Suomi, 1942, 92'). O: Han­nu Le­mi­nen. P­ris­ma: To­tuus st­res­sis­tä St­res­siä pi­de­tään yh­te­nä 2000-lu­vun suu­rim­mis­ta ter­vey­son­gel­mis­ta.
13.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: E­teen­päin - e­lä­mään (1939) (Suo­mi 1939, 100'). O: T. J. Särk­kä.
14.00 Vä­li­ky­sy­mys työl­li­syy­des­tä Hal­li­tus vas­taa ko­koo­muk­sen a­lul­le pa­ne­maan vä­li­ky­sy­myk­seen ta­lous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kas­ta. 14.00 Ter­veys vai huip­pu-ur­hei­lu? Kan­sain­vä­li­nen y­lei­sur­hei­lu­liit­to, IAAF, mää­rit­ti nai­sur­hei­li­joil­le tiu­kan tes­tos­te­ro­ni­ra­jan.
14.35 Ar­kis­to­ku­via: Mat­kai­li­jan kei­tai­ta
15 15.00 Y­le Uu­ti­set 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si 15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra
15.10 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa 15.10 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa A-s­tu­dio Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa E­los­sa 24h
15.40 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu­na Y­le Od­da­sat 15.40 Vai­hees­sa: U­nel­mien nai­nen
15.50 No­vos­ti Y­le
15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.00 Ar­to Ny­berg 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-Talk Doc Mar­tin Alku aina hankalaa. Mar­tin a­loit­taa te­ra­pian, jos­ta tu­lee kah­den ko­va­kal­lon koh­taa­mi­nen.
16.15 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa MOT: Pi­meää kaup­paa Suo­men pe­to­lin­nuil­la
16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 Y­le Od­da­sat
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si
17.10 Ruoas­ta ja rak­kau­des­ta Uusi sarja. Tunteet pinnassa. Yhteisvoimin. Ruoas­ta ja rak­kau­des­ta Valheiden verkko. Gi­nan ja Leon ys­tä­vä men­nei­syy­des­tä il­mes­tyy mai­se­miin. Ruoas­ta ja rak­kau­des­ta Uusi aika. Pen­ro­sen ho­tel­lil­la me­nee hy­vin, lii­ke­toi­min­ta ku­kois­taa ja a­siak­kai­ta riit­tää. Tas­tu­la Kaksi Karhua ja mielen supervoimat. Mik­ke­lin pant­ti­van­kid­raa­mas­sa vam­mau­tu­nut po­lii­si Jus­si Mak­ku­la ja ex-kar­hu, kir­jai­li­ja Har­ri Gus­tafs­berg An­ne F­link­ki­län haas­tat­te­lus­sa.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si St­röm­sö I­tuin­si­nöö­ri Sa­mu­li Lau­ri­kai­nen näyt­tää, kuin­ka help­poa on kas­vat­taa it­se her­kul­li­sia ja ter­veel­li­siä i­tu­ja ja ver­so­ja.
18.30 Puo­li seit­se­män
18.45 A­va­ra luon­to: St­rut­si - e­lä­mää juos­ten St­rut­si on e­ri­tyi­nen lin­tu - se ei len­nä ei­kä lau­la, mut­ta se o­saa juos­ta 70 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la ja tap­paa ih­mi­sen yh­del­lä voi­mak­kaal­la pot­kul­la.
19.00 His­to­ria: Es­pan­jan­tau­ti, tap­pa­va pan­de­mia Vuon­na 1918 suur­so­dan kaiut o­li­vat tus­kin hil­jen­neet, kun maail­maa koh­ta­si uu­si, nä­ky­mä­tön vi­hol­li­nen. Sa­lai­suuk­sien ke­sä Uusi sarja. Suu­ri u­nel­ma. S­tep­hen Po­lia­kof­fin mi­ni­sar­ja si­joit­tuu Kyl­män so­dan B­ri­tan­niaan. Vuon­na 1958 maail­ma o­li kaaok­ses­sa, ja kaik­kea vie­ras­ta pe­lät­tiin. Ter­veys vai huip­pu-ur­hei­lu? Kan­sain­vä­li­nen y­lei­sur­hei­lu­liit­to, IAAF, mää­rit­ti nai­sur­hei­li­joil­le tiu­kan tes­tos­te­ro­ni­ra­jan. It­se a­sias­sa kuul­tu­na : Neil Hard­wick It­se a­sias­sa kuul­tu­na oh­jaa­ja Neil Hard­wick. Pu­het­ta po­li­tii­kas­ta, ä­lyk­kyy­des­tä, haus­kuut­ta­mi­sen va­ka­vuu­des­ta, Suo­mes­ta ja suo­ma­lai­sis­ta. Hy­vän kar­man sai­raa­la Sydämen ääni. Huo­not vä­lit Ly­diaan saa Ru­byn te­ke­mään äk­ki­näi­sen ja yl­lät­tä­vän pää­tök­sen.
19.40 So­me deep s­to­ry 2019 / vi­deo: SDS: Sin­nit­te­lyä nol­la­tu­loil­la Mur­haa­ja­jah­ti Verkko kiristyy. Po­lii­si on saar­ta­nut e­päil­lyn, vaan saa­daan­ko hä­net kiin­ni e­los­sa? Sen jäl­keen var­min­kin e­päi­ly pi­tää vie­lä näyt­tää to­teen niin, et­tä to­dis­teet pi­tä­vät oi­keu­des­sa.
20.00 MOT: Pi­meää kaup­paa Suo­men pe­to­lin­nuil­la Jas­mi­nin cat­walk Jas­min pu­to­si pie­ne­nä i­sän­sä tai­ka­laa­tik­koon. I­so­na hän muut­ti Pa­rii­siin. E­los­sa 24h Kau­si 3, 7/8. Ne­li­raa­ja­hal­vaan­tu­nut Ju­ha-Mat­ti me­nee kä­si­leik­kauk­seen Hel­sin­gis­sä. Noin Vii­kon S­tu­dio A­jan­koh­tais­sa­tii­ria juon­ta­vat koo­mi­kot Ee­va Vek­ki ja An­ders He­le­nius. Uk­ko­la
20.30 Y­le Uu­ti­set
20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio Nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut tuu­lia­jol­la - mik­si ah­dis­tu­nei­ta nuo­ria pal­lo­tel­laan luu­kul­ta toi­sel­le? A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-Talk Per­jan­tai Ih­mi­sen e­lä­mä on yh­tä luo­pu­mis­ta, mut­ta voi­ko kai­ken hy­väk­syä?
21.15 Hy­vät kat­so­jat Hy­vät kat­so­jat nau­ra­vat ja her­kis­ty­vät Mar­coa myö­ten kyy­ne­liin, kun Ki­vi­kas­vot Is­mo Sa­ja­kor­pi, Ilk­ka Hem­ming ja Mat­ti Sii­to­nen koh­taa­vat Huu­li­vei­kot Ju­ha Lai­ti­lan, Juk­ka Laak­so­sen ja Joo­nas Myl­ly­ve­rä­jän.
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ko­ti­syn­ny­tys
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi
22.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: I­ki­tie Jus­si Ke­to­la kar­kaa vai­noo­jiaan ra­jan y­li S­ta­li­nin Neu­vos­to­liit­toon, työ­läis­ten pa­ra­tii­siin jo­ka pian muut­tuu hel­ve­tik­si. N: Tom­mi Kor­pe­la, Sid­se Ba­bett K­nud­sen. E­ri­kois­ryh­mä Köln Viimeinen matka. Si­sä­ve­si­lai­van kap­tee­ni löy­tyy kuol­lee­na sa­ta­ma-al­taas­ta. Deutsch­land 86 Uusi sarja Täi tervassa. Neu­vos­to­lii­ton sul­jet­tua ra­ha­ha­nat I­tä-Sak­sa ha­kee kiih­keäs­ti uu­sia tu­lon­läh­tei­tä. Ul­ko­lin­ja: Uu­si kyl­mä so­ta? Kan­sain­vä­li­set jän­nit­teet o­vat jäl­leen voi­mis­tu­neet, ja suur­val­ta­suh­teet o­vat kyl­mem­mät kuin Kyl­män so­dan ai­ka­na. Hil­jai­nen to­dis­ta­ja Kau­si 21, 8/10. E­rää­nä kau­nii­na päi­vä­nä 2/2. E­ri­tyi­ses­ti C­la­ris­sa uu­moi­lee, et­tä hoi­va­ko­din toi­min­ta ei kes­tä päi­vän­va­loa. Kos­ton kier­re Uusi sarja. So­sio­lo­gian p­ro­fes­so­ri Leah Da­le on tun­nol­li­nen ja pi­det­ty o­pet­ta­ja, jo­ka ot­taa työn­sä va­ka­vas­ti.
22.45 Od­da­sat Od­da­sat 22.45 Jack Tay­lor Kerran poliisi. .. Ir­lan­ti­laist­ril­le­rin an­ti­san­ka­ri on vii­naan me­ne­vä vir­ka­heit­to po­lii­si. Sa­tun­nai­nen pyyn­tö et­siä e­räs ka­don­nut tyt­tö te­kee hä­nes­tä yk­si­tyi­set­si­vän. Sii­tä ei Gar­da i­lah­du.
22.55 Per­jan­tai 22.55 Od­da­sat
23.05 Uk­ko­la Vii­kin­kien ai­kaan Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Kun sanat eivät riitä.
23.35 Od­da­sat Puo­li seit­se­män Val­koi­sia val­hei­ta Pelurin painajainen.
23.55 P­ris­ma: Täy­del­li­nen ih­mis­ke­ho 23.55 Puo­li seit­se­män Vieraana elokuvaohjaaja Zaida Bergroth. 23.55 Ul­ko­lin­ja: Uu­si kyl­mä so­ta? Kan­sain­vä­li­set jän­nit­teet o­vat jäl­leen voi­mis­tu­neet, ja suur­val­ta­suh­teet o­vat kyl­mem­mät kuin Kyl­män so­dan ai­ka­na.
0
00.10 Uu­ti­sik­ku­na 00.10 Puo­li seit­se­män
00.25 Puo­li seit­se­män 00.25 Uu­ti­sik­ku­na
00.40 Puo­li seit­se­män 00.40 Uu­ti­sik­ku­na
00.50 Uu­ti­sik­ku­na 00.50 Yk­kö­saa­mu Vie­raa­na op­po­si­tio­puo­lue ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­po.
01.15 Uu­ti­sik­ku­na
01.30 Uu­ti­sik­ku­na
3