Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
04.00 Uu­ti­sik­ku­na Uu­ti­sik­ku­na
05.55 Ais­tien haas­ta­ja MOT: Met­sä­jä­tin ko­vat ot­teet maail­mal­la Luon­to­het­ki: Mo­ni­muo­toi­nen Aust­ra­lia As­valt­ti­vii­da­kot E­los­sa 24h
6
06.25 Y­len Aa­mu-tv
07.05 Poh­jois­mai­set Luon­to­mat­kal­la
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 His­to­ria: So­dan synk­kä var­jo
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Y­len Aa­mu-tv
09.30 Ter­vei­set toi­sen­lai­ses­ta ho­tel­lis­ta Puo­li seit­se­män Puo­li seit­se­män: Mik­ko A­la­ta­lo Vieraana Mikko Alatalo. Puo­li seit­se­män: E­va Polt­ti­la Puo­li seit­se­män: Jon­na Gea­gea
10.00 Sy­dä­men a­sial­la Tuntemattomien ystävällisyyttä. Vankilaan vai valkokankaalle. Lihaa ja verta. Ei antauduta. Jouluvalmisteluja. Y­le Uu­ti­set
10.05 Yk­kö­saa­mu
A­lueuu­ti­set (x10) Y­le Od­da­sat A­lueuu­ti­set (x20) Per­jan­tai-dok­ka­ri: Ruo­ka­la 1, Ts­her­no­byl
10.55 Pi­sa­ra 10.55 Uu­ti­sik­ku­na 10.55 Y­le Uu­ti­set
11.05 Vii­den vuo­si­kym­me­nen ik­ku­na Oh­jel­ma su­kel­taa Tv-uu­tis­ten his­to­riaan. 11.05 A­lueuu­ti­set (x10)
12
12.05 Od­da­sat 12.05 Od­da­sat
12.25 Mid­so­me­rin mur­hat Od­da­sat
12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa
13.15 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mei­dän poi­kam­me (1929) O: Erkki Karu. R: A­xel S­lan­gus, Hel­ge Ra­nin, Bir­git Ser­ge­lius. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mei­dän poi­kam­me me­rel­lä (1933) O: Erkki Karu. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Mei­dän poi­kam­me il­mas­sa - me maas­sa (1934) (Suo­mi 1934, 93'). O: Erk­ki Ka­ru. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kar­ta­non nai­set (1944) O: Ilmari Unho. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Suo­mi­sen Ol­li yl­lät­tää (1945) (Suo­mi 1945, 85'). O: Or­vo Saa­ri­ki­vi.
13.30 P­ris­ma: Hy­vä pa­ha lu­ki­häi­riö? Jo­ka kym­me­nes kär­sii op­pi­mis­ta ja e­lä­mää han­ka­loit­ta­vas­ta lu­ki­häi­riös­tä, mut­ta voi­si­ko sii­tä ol­la myös hyö­tyä ih­mi­sel­le?
14.30 E­los­sa 24h
Ar­kis­to­ku­via: O­man ko­din o­mis­ta­jak­si
Ka­las­sa!
15 15.00 Y­le Uu­ti­set
15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si Pi­sa­ra
15.10 Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Näin uu­ti­set syn­ty­vät - Tun­ti Y­len uu­tis­päi­väs­tä A-s­tu­dio Y­len Aa­mu-tv: Tä­nään ot­si­kois­sa Doc Mar­tin Älä unohda minua.
15.45 Y­le Od­da­sat
15.50 No­vos­ti Y­le
15.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
16.00 Ar­to Ny­berg A-s­tu­dio 16.00 E­dus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti A-Talk
16.15 A-s­tu­dio viit­to­ma­kie­lel­le tul­kat­tu­na
16.45 Y­le Od­da­sat 16.45 Y­le Od­da­sat
16.50 No­vos­ti Y­le 16.50 No­vos­ti Y­le
16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä 16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si Y­le Uu­ti­set
17.05 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si Mid­so­me­rin mur­hat Kau­si 20. Pel­käät­kö pel­le­jä 2/2? Fer­ra­been sir­kuk­sen ym­pä­ril­lä kuo­huu, ja t­ra­ge­dia is­kee y­hä uu­des­taan.
17.10 Mid­so­me­rin mur­hat Mid­so­me­rin mur­hat Kau­si 20. Kun­nes kuo­le­ma e­rot­taa 1/2. Vai­mo raa­haa in­not­to­man Bar­na­byn ys­tä­vät­tä­ren­sä po­jan häi­hin. Mid­so­me­rin mur­hat Kau­si 20. Kun­nes kuo­le­ma e­rot­taa 2/2. Sur­mat­tiin­ko ra­dio­juon­ta­ja oh­jel­mien­sa vuok­si? Mid­so­me­rin mur­hat Kau­si 20. Pel­käät­kö pel­le­jä 1/2? Seu­dul­le saa­puu kier­tä­vä sir­kus, jon­ka lois­ton päi­vät o­vat ta­ka­na­päin. 17.10 Tas­tu­la "Luulin, että mä kuolen siihen. " Nuo­ruu­den per­he­vä­ki­val­ta jät­ti jäl­jen. Raa­kel Lig­nell Maa­rit Tas­tu­lan haas­tat­te­lus­sa.
18 18.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu
18.15 Y­le Uu­ti­set a­lueel­ta­si St­röm­sö Va­paa-a­jan oh­jel­ma, jos­sa kä­si­tel­lään mm. ruuan­lait­toa, puu­tar­han­hoi­toa, as­kar­te­lua ja puu­töi­tä.
18.30 Puo­li seit­se­män Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä El­li­noo­ra a­vaa Puo­li seis­kan 10-vuo­tis­juh­la­syk­syn. Puo­li seit­se­män: Mik­ko A­la­ta­lo Vieraana Mikko Alatalo. Puo­li seit­se­män: E­va Polt­ti­la Puo­li seit­se­män: Jon­na Gea­gea Puo­li seit­se­män Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen.
18.45 A­va­ra luon­to: Le­pa­kot lä­hi­ku­vas­sa Kun yö las­keu­tuu, mil­joo­nat le­pa­kot läh­te­vät len­toon.
19.00 His­to­ria: So­dan synk­kä var­jo En­sim­mäi­sen maail­man­so­dan jäl­keen joi­ta­kin so­ti­lai­ta kut­sut­tiin pel­ku­reik­si, kos­ka so­dan ai­heut­ta­ma ah­dis­tus ja kau­hu jäi­vät ky­te­mään hei­dän mie­liin­sä. Pol­dark Kau­si 5, 5/8. Ross ja Des­par­dit pa­laa­vat Lon­too­seen, kam­pan­joi­maan kuu­lu­vas­ti or­juut­ta vas­taan. P­ris­ma: Hy­vä pa­ha lu­ki­häi­riö? Jo­ka kym­me­nes kär­sii op­pi­mis­ta ja e­lä­mää han­ka­loit­ta­vas­ta lu­ki­häi­riös­tä, mut­ta voi­si­ko sii­tä ol­la myös hyö­tyä ih­mi­sel­le? Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: King Bi­bi Ben­ja­min Ne­tan­ja­hun tie val­taan ja Is­rae­lin pit­käai­kai­sim­mak­si pää­mi­nis­te­rik­si. Hy­vät suh­teet Yh­dys­val­toi­hin o­vat vii­toit­ta­neet ris­ti­rii­tai­sen per­soo­nan tie­tä. Hy­vän kar­man sai­raa­la Kuun vetovoima. On täy­den­kuun yö, ja sai­raa­laan tuo­daan ran­nal­le huuh­tou­tu­nut, muis­tin­sa me­net­tä­nyt mies.
19.40 Mit­ta­ti­laus­työ­nä G­rantc­hes­ter Pyhät ja pahat. Kun han­ka­lia a­sioi­ta y­rit­tää pa­toa liian pit­kään, ne voi­vat rä­jäh­tää kä­siin.
20.00 MOT: Met­sä­jä­tin ko­vat ot­teet maail­mal­la S­to­ra En­so on se­kaan­tu­nut tu­leh­tu­nei­siin maa­kiis­toi­hin B­ra­si­lias­sa. As­valt­ti­vii­da­kot Luontoa ei voi leikkiä loppuun. E­los­sa 24h Kau­si 3, 3/8. P­las­tiik­ka­ki­rur­gi Pat­rik Las­sus kor­jaa Os­mon pa­has­ti tu­hou­tu­nei­ta kas­vo­ja. 20.00 Uk­ko­la
20.25 Y­le Uu­ti­set
20.50 Ur­hei­lu­ruu­tu Ur­hei­lu­ruu­tu
21 21.00 A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-s­tu­dio A-Talk Joan­na ja Jen­ni­fer: To­del­la u­pee­ta samp­pan­jaa Le­gen­daa­ri­sen To­del­la u­pee­ta -ko­me­dia­sar­jan näyt­te­li­jä­kak­sik­ko Joan­na Lum­ley ja Jen­ni­fer Saun­ders o­vat ol­leet työ­to­ve­rei­ta ja ys­tä­viä jo 25 vuo­den a­jan.
21.15 Hy­vät kat­so­jat Uu­den kau­den a­loi­tus­jak­sos­sa ki­saa­vat täh­tien tans­si­no­pet­ta­jat Mar­ko Ke­rä­nen, Ans­ku Bergst­röm ja Saa­na A­kio­la se­kä ko­ti- ja si­sus­tu­soh­jel­mis­ta tu­tut Han­na Su­ma­ri, Tui­ja Peh­ko­nen ja To­mi Kou­vo­la.
21.30 Per­jan­tai-dok­ka­ri: Mui­jal­ta tur­paan
21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu
21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Y­le Uu­ti­set
22.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Syysp­rins­si Ta­ri­na hul­lus­ta, kai­ken muut­ta­vas­ta rak­kau­des­ta 1980-lu­vun pun­kin ja uu­den aal­lon Hel­sin­gis­sä. N: Lau­ra Birn, Lau­ri Til­ka­nen, Pau­la Ve­sa­la, O­la­vi Uu­si­vir­ta. E­ri­kois­ryh­mä Köln Verirahat. Mies löy­tyy sur­mat­tu­na a­sun­nos­taan. Pank - pan­kin nou­su ja u­ho 7/10. Ruot­sa­lais­pank­ki neu­vot­te­lee kes­kus­pan­kin kans­sa o­mis­tus­jär­jes­te­lyis­tä, mut­ta va­kuut­taa sa­mal­la ai­kei­den­sa viat­to­muut­ta. Ul­ko­lin­ja: So­ta kor­keim­mas­ta oi­keu­des­ta Do­nald T­rump ni­mit­ti B­rett Ka­va­naug'n kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­rik­si pit­kän kamp­pai­lun jäl­keen. Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi Nuo­ri Mor­se Uusia jaksoja. Pyl­vään juu­rel­la. Ox­for­din po­lii­sis­sa pu­hal­ta­vat kyl­mät vii­mat ja en­ti­nen Cow­leyn vä­ki on le­vi­tel­ty kuin a­ka­nat tuu­leen. Mor­se on a­len­net­tu ky­lä­po­lii­sik­si, mut­ta pik­ku­ty­tön ka­toa­mi­nen muut­taa kai­ken.
22.10 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja
22.35 Dic­te Wagnerin askeleissa. Dic­te jou­tuu hy­väs­te­le­mään ys­tä­vän ja työ­to­ve­rin. Hau­ta­jai­sis­sa muuan pie­ni tyt­tö pyy­tää a­pua, ja Dic­te huo­maa o­le­van­sa poh­jim­mil­taan tut­ki­ja, jo­ka ei an­na pe­rik­si kos­kaan.
22.45 Od­da­sat
22.55 Vi­haa­ni et­te saa An­toi­ne Lei­ri­sin vai­mo am­mut­tiin Pa­rii­sin is­kus­sa. Lei­ris kir­joit­ti so­mes­sa, et­tei­vät ter­ro­ris­tit an­sait­se hä­nen vi­haan­sa. Od­da­sat
23.05 Uk­ko­la: On­ko po­lii­si vi­her­vas­sa­ri vai per­su? Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Lauantaikuristaja. Od­da­sat
23.20 Jäl­jet päät­ty­vät Ber­lii­niin Kaikkiruokainen. Rob­bie Colt­ra­ne: Rat­kai­se­vat to­dis­teet Lauantaikuristaja. Vuon­na 1973 kol­me nuor­ta tyt­töä rais­kat­tiin ja ku­ris­tet­tiin kuu­den vii­kon si­säl­lä Wa­le­sis­sa.
23.30 Od­da­sat
23.40 P­ris­ma: Lei­kin voi­ma 23.40 Val­koi­sia val­hei­ta Vaimoni on kuollut!
23.55 His­to­ria: Kes­ki­tys­lei­ri Rans­kas­sa 23.55 Ul­ko­lin­ja: So­ta kor­keim­mas­ta oi­keu­des­ta Do­nald T­rump ni­mit­ti B­rett Ka­va­naug'n kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­rik­si pit­kän kamp­pai­lun jäl­keen.
0
00.05 Puo­li seit­se­män: Mik­ko A­la­ta­lo Vieraana Mikko Alatalo. 00.05 Pol­dark
00.35 Puo­li seit­se­män Uu­ti­sik­ku­na Puo­li seit­se­män: E­va Polt­ti­la
00.50 Puo­li seit­se­män: Jon­na Gea­gea 00.50 Yk­kö­saa­mu
01.05 Uu­ti­sik­ku­na 01.05 Uu­ti­sik­ku­na 01.05 Puo­li seit­se­män
01.20 Uu­ti­sik­ku­na
01.35 Uu­ti­sik­ku­na 01.35 Uu­ti­sik­ku­na
3