Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.

05.55 Merk­kien sa­lat

MOT

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

A­kuut­ti

6

06.15 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

06.25 Y­len aa­mu-tv

07.15 Rak­kau­des­ta puu­tar­haan

Luon­to­ret­kel­lä

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 En­sim­mäi­nen a­me­rik­ka­lai­nen

Mek­si­kos­sa me­re­na­lai­ses­ta luo­las­ta löy­det­tiin nuo­ren nai­sen jään­teet 13.000 vuo­den ta­kaa.

A­va­ra luon­to: Luon­non pie­net ih­meet

Jos­kus pie­nim­pien o­len­to­jen ta­ka­na on mi­tä suu­rim­pia ta­ri­noi­ta.

08.55 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Unelma orpokodista, johtamisoppeja hevostallilta, raikasta puhetta työstä ja läsnäolon taidosta

09.30 Puo­li seit­se­män

Pariskuntaperjantai: Sanni ja Mika Poutala

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.00 Sy­dä­men a­sial­la

Kateissa Tappavia tabletteja Lumimyrsky Kaksoisolento Luurankoja kaapissa

Y­le Uu­ti­set

Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE Ai­ka­ko­ne käyn­nis­tää bi­leet me­ga­hi­til­lään ja So­na­ta Arc­ti­ca saa ai­kaan kyl­mät vä­reet!

10.05 Yk­kö­saa­mu

10.45 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na - vi­deo

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Per­jan­tai-dok­ka­ri

10.55 Pi­sa­ra

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set

11.05 Ju­ma­lan­pal­ve­lus

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Uu­si­maa

Y­le Uu­ti­set Viik­ko vii­tot­tu­na

11.10 Y­le Uu­ti­set Hä­me

Y­le Uu­ti­set Kaak­kois-Suo­mi

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Luon­non­la­ki

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va syr­jä­seu­tu­jen maan­vil­je­li­jöi­den kamp­pai­lus­ta muut­tu­vaa maail­maa vas­taan ja to­del­li­suu­den koh­taa­mi­ses­ta.

11.20 Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

Y­le Uu­ti­set Lou­nais-Suo­mi

11.25 Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Hä­me

11.35 Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set Pir­kan­maa

11.45 Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

Y­le Uu­ti­set Kes­ki-Suo­mi

11.50 Yk­sin y­li Poh­jan­me­ren

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

Y­le Uu­ti­set I­tä-Suo­mi

12

12.00 Y­le Uu­ti­set Lap­pi

Y­le Uu­ti­set Poh­jan­maa

12.05 Od­da­sat

Y­le Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Poh­jois-Suo­mi

12.15 Od­da­sat

Y­le Uu­ti­set Lap­pi

12.25 Od­da­sat

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

12.30 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa

Murha paratiisissa (12)

12.30 I­ki­muis­toi­nen

Olavi Virta

12.45 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Tugan Sohijev johtaa R­SO e­sit­tää Jo­han­nes B­rahm­sin sin­fo­nian n­ro 1 c-mol­li op.

13.00 Ral­lin MM

Rallin MM, Korsika, Power Stage - live Ral­lin MM-sar­jan nel­jäs o­sa­kil­pai­lu Kor­si­ka. Suo­ra Po­wer S­ta­ge -e­ri­kois­koe.

13.20 Nel­jä nais­ta

(1942) (Suo­mi 1942, 86'). O: Il­ma­ri Un­ho.

Y­li ra­jan

(1942) (Suo­mi 1942, 82'). O: Wil­ho Il­ma­ri.

Täh­ti­sil­mä

O: Matti Oravisto.

Mu­hok­sen mim­mi

Hor­moo­nit val­loil­laan

(Suo­mi 1948, 70'). O: Or­vo Saa­ri­ki­vi.

13.45 Ku­via G­rön­lan­nis­ta

14.05 P­ris­ma: Ju­pi­te­rin sa­lat

Vaik­ka Ju­pi­ter on suu­rin kai­kis­ta p­la­nee­tois­ta tie­däm­me sii­tä kui­ten­kin yl­lät­tä­vän vä­hän.

14.30 MOT

Vaalirahaa ja salarahaa

14.30 Ku­via G­rön­lan­nis­ta

14.30 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

14.40 Tu­los­sa: Mu­hok­sen Mim­mi

14.50 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

15

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.05 Y­le Uu­ti­set sel­ko­suo­mek­si

Pi­sa­ra

Per­jan­tai

Miksi olen ennakkoluuloinen? Mik­si o­len en­nak­ko­luu­loi­nen?

15.10 Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

Y­len aa­mu-tv

Ylen Aamu-tv: Tänään otsikoissa

A­kuut­ti

Hyvä kuolema Mi­ten koh­da­ta lä­hes­ty­vä kuo­le­ma?

15.40 E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Se­nio­ri työs­sä

Vai­hees­sa

15.55 Ar­to Ny­berg

15.55 Vic­to­ria

Kuningattaren puoliso 6/8. Ku­nin­gat­ta­ren puo­li­so.

T­he Mus­ke­teers

Katinkultaa Kau­si 3, 7/10. Ka­tin­kul­taa. G­ri­maud on paen­nut Pa­rii­sis­ta, ja mus­ke­töö­rit läh­te­vät ta­kaa-a­joon.

16.40 Y­le Od­da­sat

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

16.50 No­vos­ti Y­le

16.55 Y­le Uu­ti­set viit­to­ma­kie­lel­lä

17.00 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

Y­le Uu­ti­set

17.05 Mur­ha pa­ra­tii­sis­sa

Murha paratiisissa (12)

F­link­ki­lä & Tas­tu­la

Unelma orpokodista, johtamisoppeja hevostallilta, raikasta puhetta työstä ja läsnäolon taidosta

B­letch­leyn ne­lik­ko

Koodinmurtajat 2/3 Kau­si 1. Koo­din­mur­ta­jat 2/3. Jo vii­si tyt­töä on kuol­lut, ja po­lii­si on neu­vo­ton.

17.55 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

18

18.00 Y­le Uu­ti­set 18.00

Y­le Uu­ti­set 18.00

18.10 Ur­hei­lu­ruu­tu

18.15 Y­le Uu­ti­set A­lueel­ta­si

St­röm­sö

Vauvakutsut ystävien kesken Vau­va­kut­sut, ba­by s­ho­wer - rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta ni­meä.

Luon­to­het­ki: Maa, ta­run­hoh­toi­nen p­la­neet­ta

Kotini on linnani - eläimilläkin

18.30 Puo­li seit­se­män

Hy­vän­tuu­lis­ta a­siaa, kiin­nos­ta­vat vie­raat, juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7

18.40 I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na - vi­deo

18.45 A­va­ra luon­to: Luon­non pie­net ih­meet

Jos­kus pie­nim­pien o­len­to­jen ta­ka­na on mi­tä suu­rim­pia ta­ri­noi­ta.

Ar­to Ny­berg

19.00 En­sim­mäi­nen a­me­rik­ka­lai­nen

Mek­si­kos­sa me­re­na­lai­ses­ta luo­las­ta löy­det­tiin nuo­ren nai­sen jään­teet 13.000 vuo­den ta­kaa.

E­ro­ja ja a­vioe­ro­ja

5/6. Si­sa­rus­ten vä­li­set kuo­hah­duk­set vä­rei­le­vät y­hä il­mas­sa.

P­ris­ma: Ju­pi­te­rin sa­lat

Vaik­ka Ju­pi­ter on suu­rin kai­kis­ta p­la­nee­tois­ta tie­däm­me sii­tä kui­ten­kin yl­lät­tä­vän vä­hän.

Do­ku­ment­tip­ro­jek­ti: Luon­non­la­ki

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va syr­jä­seu­tu­jen maan­vil­je­li­jöi­den kamp­pai­lus­ta muut­tu­vaa maail­maa vas­taan ja to­del­li­suu­den koh­taa­mi­ses­ta. O: Mi­ka Ran­to­nen, Ve­re­na Net­zer.

Ha­ke­kaa kä­ti­lö!

Jouluspesiaali 1/2 Uu­sia jak­so­ja. Jou­lus­pe­siaa­li, 1/2. Pop­la­ris­sa val­mis­tau­du­taan jou­luun.

19.25 Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

19.30 Syyt­tä­jä

Valheita vain Kau­si 11, 3/8. Val­hei­ta vain. In­ves­toin­ti­pan­kis­sa työs­ken­nel­lyt nuo­ri nai­nen löy­de­tään sur­mat­tu­na.

19.40 Näin Nor­jas­sa

Ve­ra S­tan­ho­pe tut­kii

Kaunan rikkoma koti 2/2 Kau­si 8. Kau­nan rik­ko­ma ko­ti 2/2. Uh­rin mies ei o­le ai­noa, jo­ka y­rit­tää har­haut­taa tut­ki­joi­ta.

19.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

I lo­ve muo­vi: Muo­vi vie­ras­la­ji­na - vi­deo

19.55 Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

19.55 I lo­ve muo­vi: Muo­vi­suh­dek­rii­si

19.55 Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

20.00 MOT

Vaalirahaa ja salarahaa

Vin­ta­ge-val­ta­kun­ta

Vintage-miehet kriisissä

A­kuut­ti

Hyvä kuolema Mi­ten koh­da­ta lä­hes­ty­vä kuo­le­ma?

20.00 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

20.10 Poh­jo­lan luon­to

Karhujen kanssakäymistä

20.25 Y­le Uu­ti­set 20.30

Yle Uutiset

20.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

Ur­hei­lu­ruu­tu

21

21.00 E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019

Per­jan­tai

Miksi olen ennakkoluuloinen? Mik­si o­len en­nak­ko­luu­loi­nen? Us­kal­lan­ko tun­nus­taa en­nak­ko­luu­lo­ni tois­ta ih­mis­tä koh­taan?

21.00 Saat­to­keik­ka

Ka­mal, 16, ja Veik­ko, 76, pää­ty­vät yh­tei­sel­le mat­kal­le koh­ti Kes­ki-Suo­mea. Kum­mal­la­kin on sa­lai­suu­ten­sa, ja var­sin­kin en­nak­ko­luu­lon­sa. N: Noah Kin, Heik­ki Nou­siai­nen. K: K­ha­dar Ah­med, Sa­mu­li Val­ka­ma. O: Sa­mu­li Val­ka­ma. Suo­mi 2017.

21.15 Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE Ai­ka­ko­ne käyn­nis­tää bi­leet me­ga­hi­til­lään ja So­na­ta Arc­ti­ca saa ai­kaan kyl­mät vä­reet! Li­säk­si tun­nel­man kat­toon nos­ta­vat mm. F­ree­man ja Lau­ri Täh­kä se­kä pie­net mu­sa­fa­nit yl­lät­tä­vä He­vi­sau­rus.

21.45 Ur­hei­lu­ruu­tu

21.50 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.00 Ur­hei­lu­ruu­tu

Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Lankeemuksen jälkeen 1/2 Kau­si 19. Lan­kee­muk­sen jäl­keen 1/2. Lon­too­lais-DJ te­kee it­se­mur­han.

22.05 Y­le Uu­ti­set Uu­tis-Suo­mi

22.15 Tom of Fin­land

Tou­ko Laak­so­nen nou­see kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen ku­vil­la jot­ka Suo­mes­sa o­li­vat ai­ka­naan lait­to­mia. Ta­ri­na roh­keu­des­ta ja rak­kau­des­ta. N: Pek­ka St­rang, Lau­ri Til­ka­nen, Jes­si­ca G­ra­bows­ky.

Suo­mi­LO­VE

SuomiLOVE Hui­kea A­gents saa il­lan yl­lä­tyk­seen ri­vei­hin­sä Dan­nyn.

Out­lan­der - Mat­kan­te­ki­jä

Sanansa mittainen mies Kau­si 4, 13/13. Sa­nan­sa mit­tai­nen mies.

Ul­ko­lin­ja: Eu­roo­pan lap­si­kaup­pa

Lap­si­kau­pas­ta on tul­lut mil­joo­na­bis­nes Eu­roo­pas­sa.

22.15 Y­le Uu­ti­set

22.20 Ur­hei­lu­ruu­tu

Y­le Uu­ti­set

22.25 Banc­roft

Bancroft (16) 4/4. Saa­ko Banc­roft na­pat­tua Ka­ma­ran ri­kol­lis­jou­kon pää­te­ki­jät?

Ur­hei­lu­ruu­tu

22.30 So­tu­ri

Sota 3/6. So­ta. CC al­kaa viih­tyä mp-jen­gis­sä ja saa To­mil­ta lii­vin­sä. Hän on nyt mu­ka­na si­sä­pii­ris­sä.

22.55 Od­da­sat

23.10 Od­da­sat

Od­da­sat

Pe­tos

Petos (12)

Ti­mant­ti­nen keik­ka

Yona Ti­mant­ti­sel­la kei­kal­la näh­dään Yo­na due­toi­mas­sa ki­ta­ris­tin­sa Leis­sin kans­sa.

23.20 Hil­jai­nen to­dis­ta­ja

Yksi omistamme 2/2

23.20 Ul­ko­lin­ja: Eu­roo­pan lap­si­kaup­pa

Lap­si­kau­pas­ta on tul­lut mil­joo­na­bis­nes Eu­roo­pas­sa.

23.30 Per­jan­tai

Miksi hengenvaara viehättää?

Banc­roft

0

00.05 Od­da­sat

Puo­li seit­se­män

00.05 Puo­li seit­se­män

Nä­ky­mät­tö­mät san­ka­rit

00.15 San­nik­ka&Uk­ko­la

Sannikka & Ukkola

Yk­kö­saa­mu

00.25 P­ris­ma: Ih­meel­li­nen kuu

00.25 So­tu­ri

Kokelas 2/6. Ko­ke­las.

00.45 Puo­li seit­se­män

01.15 Puo­li seit­se­män

Puo­li seit­se­män