Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
05.55 Elossa 24h
05.55 MOT
05.55 Ulos luontoon
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
ma: Millainen hallituksen kausi on ollut tähän asti?
ti: Mitkä ovat Suomen talouden näkymät puoliväliriihen alla? 6. 39 Mil­lai­sis­ta ase­tel­mis­ta Suo­mi läh­tee puo­li­vä­li­rii­heen? 7. 11 Hy­vin­voin­nin alueel­li­set erot 7. 24 Sak­san kans­le­ri­ki­sa kuu­me­nee 7. 40 Maail­man leh­dis­tön­va­pau­den ti­la 7. 44 Jäl­ki­pörs­si 8. 12 Jär­vi­ruo'ol­la mik­ro­muo­ve­ja vastaan 8.
07.00 Koston aika
Tans­kas­sa otet­tiin uu­del­leen käyt­töön kuo­le­man­ran­gais­tus pian so­dan pää­tyt­tyä tou­ko­kuussa 1945...
07.10 Rak­kau­des­ta puutarhaan
Housut pois ja puutarhaan!
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Luon­non­voi­mien planeetta
08.05 Avara luonto: Luon­non­voi­mien planeetta
08.55 Yh­teis­vastuukeräys
08.50 Poh­jolan luonto
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jantai-dokkari
09.05 Historia: Pa­ho­lai­sen pelastamat
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Pinja ja Janus - Boheemiperheen perintö
09.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
10.00 Hercule Poirot
Ele­gant­ti bel­gia­lais­syn­tyi­nen Poi­rot rat­kai­see ri­kok­sia eten­kin psy­ko­lo­gian avul­la. En­sim­mäi­sen maail­man­so­dan jäl­kei­seen ai­kaan si­joit­tu­va pik­ku­tark­ka et­si­vä on he­rät­tä­nyt ihas­tus­ta kir­joi­na ja tv-elo­ku­vi­na jo vuo­si­kym­menien ajan.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Es­poon tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan per­he­kirk­ko "Ilo" Su­ve­lan kap­pe­lis­sa. Li­tur­gi ja saar­naa­ja Ma­ri Marthin...
10.05 Ykkösaamu
10.52 Lah­joita puhetta
10.51 Alueuutiset
10.45 Viimeinen sana
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Metodistikirkon Studiokirkko
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Jozi Gold
Suljetut kultakaivokset saastuttavat Johannesburgia.
11.45 So­me Deep Story
12
12.00 Akuutti
12.11 Uutisohjelmia
12.15 Oddasat
12.24 Oddasat
12.30 Nais­konstaapeli 56
1950-lu­vul­le si­joit­tu­va sar­ja Brind­for­din pik­ku­kau­pun­gin po­lii­sia­se­mas­ta, jon­ne tu­lee en­sim­mäi­nen nais­po­lii­si. Gi­na Daw­son on unel­ma-am­ma­tis­saan omal­la ko­ti­seudullaan,..
12.30 Mur­ha paratiisissa
Kulissien takana
12.31 Vaiheessa
12.40 Pisara
12.40 Marja Sannikka
Totuus sattuu.
12.45 RSO Mu­siikkitalossa
Kapellimestarina Olari Elts
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: To­si­tarkoituksella
O: Valentin Vaala. N: Lea Jout­se­no, Tau­no Ma­ju­ri, Ta­pio Nurkka...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Poikamiespappa
O: Orvo Saarikivi. N: Sirk­ka Si­pi­lä, An­na­kaa­ri­na, Leo Läh­teen­mä­ki, Sii­ri Angerkoski...
1941
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Hor­moo­nit valloillaan
. O: Orvo Saarikivi. N: Hilk­ka He­li­nä, Joel Rin­ne, Rei­no Val­ka­ma, Rau­ha Rentola...
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Jäl­keen syn­tiin­lankeemuksen
(Suo­mi 1953) ...
13.10 Perjantai
Voiko nuoruuden elää etänä?
13.22 ko­ti­mai­nen elokuva: Lap­seni on minun
O: Jorma Nortimo. N: Ei­no Kai­pai­nen, Kai­su Leppänen,..
13.30 Kult­tuu­ri­cocktail Live
Ääni herättää elokuvan eloon
13.50 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Her­ku­leen urotyöt
(The Labours of Hercules) Kuu­lui­sa tai­de­va­ras har­haut­taa poliisia,..
14.00 Omavaraiset
Tuo­tan­to: Docs­top. Nel­jä suo­ma­lais­ta pon­nis­te­lee ke­vääs­tä syksyyn...
14.30 Itse Valtiaat
14.30 Ylen aamu
14.34 Tulossa...
14.35 Uutisvuosi
14.39 Ju­hat luonnossa
14.45 Itse Valtiaat
14.45 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
14.45 Itse Valtiaat
14.50 Akuutti
Paniikki pakotti pysähtymään
15
15.00 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­teks­ti­tys. Ylen aa­mu an­taa par­haat eväät nou­se­vaan uu­tispäivään.
15.00 A-studio
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.20 Nuori Morse
Voitto tai kuolema! Kir­jas­tos­sa on teh­ty mur­ha, jos­ta jo­pa Mor­sen on vai­kea saa­da sel­koa. St­ran­gen skep­ti­syys kas­vaa, kun ou­to­ja huu­me­kuo­le­mia tu­lee lisää...
15.20 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Esi­rippu laskee
(Poirot's Last Case)
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.40 Uutisohjelmia
15.53 Yh­teis­vastuukeräys
15.55 Arto Nyberg
Tytti Yli-Viikari,..
15.55 A-studio
Miten käy Venäjän opposition?
16.00 Edus­kun­nan kyselytunti
Kan­sa­ne­dus­ta­jat ky­sy­vät hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reil­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista...
16.00 A-studio
A-Talk
16.10 MOT
16.40 Uutisohjelmia
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.04 Uutisohjelmia
17.08 Mur­ha paratiisissa
Ri­kos on ri­kos Ka­ri­bial­la­kin, mut­ta pai­kal­lis­ten let­keä elä­män­tyy­li on joil­le­kin har­maas­ta Eng­lan­nis­ta saa­pu­neil­le tut­ki­joil­le jos­kus liikaa...
Jaksot 1-2.
17.06 Vii­su­kup­la - Eu­ro­vi­sionsbubblan
17.10 Nais­konstaapeli 56
1950-lu­vul­le si­joit­tu­va sar­ja Brind­for­din pik­ku­kau­pun­gin po­lii­sia­se­mas­ta, jon­ne tu­lee en­sim­mäi­nen nais­po­lii­si. Gi­na Daw­son on unel­ma-am­ma­tis­saan omal­la ko­ti­seudullaan,..
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Pinja ja Janus - Boheemiperheen perintö
17.10 Mur­doc­hin murhamysteerit
Vaarallista rakkautta
17.55 Maa­na­lainen elämä
17.56 Vii­su­kup­la - Eu­ro­vi­sionsbubblan
17.54 Yh­teis­vastuukeräys
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Terraarioita ja Strömsö-villapaitoja
18.15 In­tian ih­meel­li­set eläimet
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Juon­ta­ji­na El­la Kan­ni­nen ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. Per­jan­tai­sin juon­ta­ja­kak­sik­ko­na Su­sa­ni Ma­ha­du­ra ja Ol­li-Pekka Kursi.
18.39 Ta­ri­noi­ta järviltä
18.45 Avara luonto: Luon­non­voi­mien planeetta
Meret
18.45 Entä jos?
Entä jos Ambomaasta olisi tullut Suomen siirtomaa?
19.00 Pa­la sydämestä
Näky Ri­ta ja Lau­ra saa­vat so­vi­tel­ta­vak­si huol­ta­juus­kiis­tan pojasta,..
19.00 Avara luonto: Luon­non­voi­mien planeetta
19.00 Historia: Pa­ho­lai­sen pelastamat
19.00 Jozi Gold
Suljetut kultakaivokset saastuttavat Johannesburgia.
19.00 Life
Epäilyksiä ilmassa
19.35 Ta­ri­noi­ta järviltä
19.30 Syyttäjä
Arvoituksellinen hyökkäys
19.40 Scott & Bailey
Hermopeliä Tap­pa­ja leik­kii kis­saa ja hiir­tä po­lii­sin kans­sa. Kuin­ka hän eh­tii jo­ka paikkaan,..
19.50 Mah­ti­ko­nei­ta ja il­mastoihmeitä
19.53 Yh­teis­vastuukeräys
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Marja Sannikka
20.15 Mit­ta­tilaustyönä
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Miten käy Venäjän opposition?
21.00 A-studio
21.05 A-studio
to: A-Talk
21.05 Perjantai
Voiko nuoruuden elää etänä? Ko­ro­na pa­ni nuo­ruu­den pauselle,..
21.05 Pa­la sydämestä
Hyppy Uu­sien tie­to­jen myö­tä Ri­ta on var­ma, et­tä El­li on elos­sa ja ryh­tyy epä­toi­voi­seen et­sin­täy­ritykseen...
21.10 elokuva: Eli­za­beth on kadonnut
Maud on 80-kymppinen äiti ja isoäiti. Hän sai­ras­taa Alz­hei­me­rin tau­tia, mut­ta asuu tois­tai­sek­si vie­lä omas­sa kodissaan...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.49 Urheiluruutu
21.52 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.51 Ver­ta Wienissä
Yön kuningatar Yön ku­nin­ga­tar. Ma­xin kih­la­jais­juh­la kes­key­tyy, kun po­lii­si saa hä­ly­tyk­sen köy­hien kort­te­leis­sa teh­dyis­tä mur­his­ta. Ko­mi­sa­rio Rhein­hardt nap­paa pian tekijän,..
(Vienna Blood, Saksa 2019)
22.00 Karppi
Leski Tuu­li­sen ran­nan uu­me­nis­ta löy­tyy nuo­ren nai­sen ruumis...
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Taivaanrannanmaalari
22.00 Syntinen
Ju­lian on ka­ran­nut yön ai­ka­na si­jaiskodista,..
22.00 Ulkolinja: Van­ki­na Kanarialla
22.00 Mur­hat maalaistalossa
Palikat sekaisin Te­ki­kö Jo­nes va­ka­van virheen,..
22.45 Oddasat
22.46 Viimeinen sana
22.40 ko­ti­mai­nen elokuva: Tun­te­maton mestari
Klaus Hä­rön elo­ku­va ikään­ty­väs­tä tai­de­kauppiaasta,..
Suomi 2019.
23.00 Prisma: Hubb­le - te­les­koopin tarina
23.00 Perjantai
Millaista on kokea julkista häpeää?
22.55 Marja Sannikka
22.55 Oddasat
23.10 Verirahat
Sankarin paluu 14-vuo­tias brit­ti Isaac elää unelmaansa...
23.15 Bancroft
Ajojahti Banc­roft siir­re­tään syr­jään mur­ha­tutkinnasta...
23.25 Puo­li seitsemän
Alma Hätönen
23.20 Ulkolinja: Van­ki­na Kanarialla
23.51 Puo­li seitsemän
23.40 Puo­li seitsemän
0
00.05 Puo­li seitsemän
00.00 Puo­li seitsemän
00.10 Mullan alta
Saima Harmaja (Nelli Milan ja Litku Klemetti)
00.15 Ykkösaamu