Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
05.55 Noin viikon studio
05.55 MOT
05.55 Ve­den saartamat
05.55 Kult­tuu­ri­cocktail Live
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
07.00 Prisma: Yk­si­näi­syy­den aikakausi
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
Bo­hus­län on Ruot­sin län­ti­sin maakunta,..
08.00 Uutisohjelmia
08.00 Avara luonto: Ta­run­hoh­toi­nen Yellowstone
08.05 Suo­ma­lai­set ikimetsät
Suomessa on hyvin vähän luonnontilaisia metsiä.
08.53 UMK21
08.50 Poh­jolan luonto
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Per­jantai-dokkari
09.05 Historia: Ra­jo­ja rik­ko­vat astronautit
09.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Kun aseveljet muuttuivat vihollisiksi,..
09.30 Puo­li seitsemän
10.00 Ha­ke­kaa kätilö!
T: BBC. Draa­ma­sar­ja Ha­ke­kaa kätilö!..
ma: Sisarusapua
ti: Syksyn koittaessa Suur­ta huol­ta ai­heut­taa tieto,..
10.00 Pikku naisia
(U) (Litt­le Wo­men) Loui­sa May Al­cot­tin ra­kas­tet­tuun tyt­tö­ro­maa­niin pe­rus­tu­va uu­si kol­men jak­son mi­ni­sar­ja ker­too nel­jän nuo­ren nai­sen vart­tu­mi­ses­ta koh­ti ai­kui­suut­ta Yh­dys­val­tain si­säl­lis­sodan aikana.
Jaksot 1-3.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ju­malanpalvelus
Jumalanpalvelus Kokemäen kirkossa Ju­ma­lan­pal­ve­lus Ko­ke­mäen kir­kos­sa. Li­tur­gi­na Heidi Laine,..
10.05 Ykkösaamu
10.45 Viimeinen sana
10.55 Pisara
10.55 SuomiLOVE
11.00 Ju­malanpalvelus
Uuden Tikkurilan kirkon vihkimismessu
11.00 Alueuutiset
11.00: Yle Uutiset Uusimaa
11.08: Yle Uutiset Kaakkois-Suomi
11.24: Yle Uutiset Häme
11.32: Yle Uutiset Pirkanmaa
11.40: Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo
11.48: Yle Uutiset Itä-Suomi
12.12: Yle Uutiset Lappi
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.15 Ku­nin­kaal­li­sia lööppejä
Kiusalliset paljastukset
12
12.00 Har­ry ja Meg­han: Ro­manssi kahdelle
12.24 Oddasat
Teks­ti­tet­ty suo­mek­si ja ruotsiksi...
12.30 Akuutti
12.40 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Oi­keu­den tuo­ma­ri Oli­via Lock­hart on yk­si Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la si­jait­se­van Ce­dar Co­ven pik­ku­kau­pun­gin syk­ki­vis­tä sy­dä­mis­tä. Hä­nel­lä on ai­kuis­tu­va ty­tär, val­ta­vas­ti ys­tä­viä se­kä äiti,..
12.40 RSO Mu­siikkitalossa
Barokkia RSO esit­tää mm. Te­le­man­nin ja Jo­hann Jo­seph Fu­xin mu­siikkia. Es...
12.45 Kyl­lä BBC hoitaa
Kyllä BBC hoitaa (S) Trans­vestiitti,..
13.00 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
13.15 Yle Olohuone
Tommi Läntinen, Turku
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Ro­va­nie­men markkinoilla
. O: Jorma Nortimo. N: Rei­no Helismaa,..
1951
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Se­re­naa­diluutnantti
. O: Ossi Elstelä. N: Hen­ry Theel, Os­si Els­te­lä, Si­nik­ka Koskela,..
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Mil­jo­näärimonni
(1953) So­ti­las­fars­si rik­kaas­ta nuo­rukaisesta,..
13.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Län­nen lokarin veli
. O: Jorma Nortimo. N: Esa Pa­ka­ri­nen, Hen­ry Theel, El­sa Turakainen,..
13.35 Pisara
13.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Kum­mituskievari
Fars­si iloi­ses­ta me­nos­ta kum­mi­tus­kie­va­ris­sa, jos­sa tuk­kijätkät,..
13.40 Kult­tuu­ri­cocktail Live
14.00 Marja Sannikka
14.10 Vaiheessa
14.25 Yh­dis­te­tyn maailmancup
Seefeld, mäkiosuus Yh­dis­te­tyn mä­kio­suus, HS109. See­feld, Itävalta...
14.30 Perjantai
Perjantai
14.46 ko­ti­mai­nen elokuva: Ar­kis­to­ku­via: P E Svinhufvud
14.40 Uutisvuosi
14.40 Ylen aamu
14.55 Tulossa...
14.50 Ar­kis­to­ku­via: Rytmin siivin
14.52 UMK21
15
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.10 A-studio
A-Talk: Puheenjohtajatentti
15.10 UMK21
15.20 Noin viikon studio
Noin viikon studio
15.15 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Kor­tit pöydällä
(Cards on the Table) Poi­rot kut­su­taan ar­voi­ses­saan seu­ras­sa korttipeliin,..
15.55 A-studio
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Arto Nyberg
15.55 Ruokamatkat
15.50 Ve­den saartamat
Hailuoto
16.00 A-studio
16.10 MOT
16.23 Uutisohjelmia
16.25 Yh­dis­te­tyn maailmancup
Seefeld, hiihto-osuus
16.35 Ruokamatkat
16.40 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
16.56 Tulossa...
17.00 Uutisohjelmia
17.07 Noin viikon studio
17.06 UMK21
17.10 Ce­dar Co­ve - Oli­vian valinta
Oi­keu­den tuo­ma­ri Oli­via Lock­hart on yk­si Yh­dys­val­tain län­si­ran­ni­kol­la si­jait­se­van Ce­dar Co­ven pik­ku­kau­pun­gin syk­ki­vis­tä sy­dä­mis­tä. Hä­nel­lä on ai­kuis­tu­va ty­tär, val­ta­vas­ti ys­tä­viä se­kä äi­ti, jol­la on pis­tä­mä­tön tai­to työn­tää nok­kan­sa jo­ka asiaan ja pu­hua vä­lil­lä ohi suunsa...
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Kun aseveljet muuttuivat vihollisiksi,.. Kun ase­vel­jet muut­tui­vat vi­hollisiksi,..
17.10 Et­si­vä­pa­ri Sha­kes­pea­re & Hathaway
Viikatemiehen vierailu Vii­ka­te­mie­hen vierailu...
17.55 UMK21
17.54 UMK21
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Va­paa-ajan ohjelma,..
18.15 Erän­kä­vi­jät: Al­peil­ta Arktiselle
Selviytyjät Ste­fa­no val­mis­tau­tuu Ski Moun­tai­nee­ring -kil­pai­lun jär­jes­tämiseen...
18.30 Puo­li seitsemän
18.45 Avara luonto: Ta­run­hoh­toi­nen Yellowstone
Talvi Yellowstonessa Tal­vi Yel­lowstonessa...
19.00 Historia: Ra­jo­ja rik­ko­vat astronautit
19.00 At­lan­tic Crossing
Yli Atlantin Hen­gen­vaa­ral­li­nen mat­ka yli At­lan­tin muo­dos­tuu dra­maattiseksi...
19.00 Prisma: Yk­si­näi­syy­den aikakausi
19.00 Ku­nin­kaal­li­sia lööppejä
19.00 Nur­ses - Nuo­ret sai­raanhoitajat
19.10 Arto Nyberg
19.36 UMK21
19.47 Ruot­sin ku­nin­gas­kun­nan historia
19.44 Elo­ku­via ikuistamassa
19.40 Scott & Bailey
Noottia ja laiminlyöntejä Noot­tia ja lai­min­lyöntejä...
19.52 UMK21
19.51 SuomiLOVE
19.55 UMK21
19.55 UMK21
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 Kult­tuu­ri­cocktail Live
20.00 Noin viikon studio
20.00 Marja Sannikka
20.00 Luon­to­het­ki: In­tian ih­meel­li­set eläimet
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
20.50 Urheiluruutu
20.45 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
21.00 A-studio
21.05 A-studio
to: A-Talk: Puheenjohtajatentti
21.05 Perjantai
Perjantai
21.05 Ivalo
Myrsky nousee Myrs­ky nou­see. Mur­his­ta epäil­lyn Rau­no­lan toi­min­ta saa po­lii­sit ymmälleen...
21.10 Yle Olohuone
Tommi Läntinen, Turku
21.30 Per­jantai-dokkari
21.42 Noin viikon studio
21.49 Urheiluruutu
21.45 Uutisohjelmia
21.49 Urheiluruutu
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.05 A-studio
A-Talk: Puheenjohtajatentti
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
21.55 Tra­ces - Jäljet
Vaiston varassa Vais­ton varassa...
21.50 Top Dog
Perhosvaikutus Per­hosvaikutus...
22.00 Ivalo
Jäljet lumessa Jäl­jet lumessa...
22.00 Eri­kois­ryhmä Köln
Murhaviikonloppu Mur­ha­viikonloppu...
22.00 Syntinen
Syntinen (16)
22.00 Hil­jai­nen todistaja
Siivellä 2/2 Len­to­ko­ne­tur­man mah­dol­li­sia syi­tä pois­sul­je­taan yk­si kerrallaan...
22.30 Ulkolinja: Ko­ro­nak­rii­si Kanarialla
22.32 Tulossa...
22.41 UMK21
22.40 Kat­ri He­le­na - juhlakonsertti
Tampere-talossa 3. 11...
22.35 Ulkolinja: Ko­ro­nak­rii­si Kanarialla
22.46 Oddasat
23.00 Yle Olohuone
Laura Närhi, Porvoo
23.00 Perjantai
Pitääkö seksityötä hävetä? On­ko sek­sityö OK?..
23.00 Marja Sannikka
22.55 Viimeinen sana
23.10 Oddasat
23.20 Oddasat
23.25 Ve­ra Stanhope tutkii
Kaunan rikkoma koti Kau­nan rik­koma koti...
23.25 Ykkösaamu
23.30 Puo­li seitsemän
23.35 Top Dog
Lupaus ja lahja Lu­paus ja lahja...
23.45 Prisma: Mik­si ki­lot kertyvät?
23.40 M - Mur­haa­ja keskellämme
0
00.32 Puo­li seitsemän
00.25 Puo­li seitsemän
00.20 Puo­li seitsemän
00.55 Puo­li seitsemän