Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
05.55 Noin viikon studio
05.55 MOT
05.55 Eränkävijät
05.55 El­lan matkassa
05.55 Akuutti
6
06.25 Ylen aamu
ma: Yritysten on tarkistettava tietoturvakäytäntönsä
ti: Vastaamon tietomurrossa voi olla anastettu kymmeniätuhansia tietoja 6. 40 Ko­ro­nan vai­ku­tuk­set suo­ma­lais­ten lii­kun­taan 6. 54 USA:n kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ri­ni­mi­tys 7. 11 Mil­tä tie­to­vuo­to- ja ki­ris­tys­ta­paus tun­tuu uh­ris­ta 7. 41 Jäl­kipörssi 8.
07.05 Prisma: Ra­tin ta­kana robotti
07.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
His­to­rial­li­ses­sa Vads­te­nan kau­pun­gis­sa on ai­van ihas­tut­ta­va vanha talo...
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Historia: Solidarnosc
08.05 Avara luonto: Man­te­rei­den planeetta
08.55 Ta­ri­noi­ta järviltä
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 It­se asiassa kuultuna
Irja Askola Ir­ja As­ko­la oli en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen nais­puo­li­nen piispa...
09.05 Flink­ki­lä & Kellomäki
Hiljaisen vallankumouksen soturi
09.30 Puo­li seitsemän
#puo­li7 Hy­vän­tuu­li­nen asiaoh­jel­ma. Juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­käläinen.
09.55 Uutisohjelmia
10.00 Kyläsairaala
Kau­si 6. 1960-lu­vul­le si­joit­tu­va brit­ti­läi­nen draa­ma­sar­ja kes­kit­tyy Yorks­hi­res­sa si­jait­se­van St Ai­dan's Royal Free Hos­pi­tal sai­raa­lan toi­min­taan. Po­ti­lais­ta pal­jas­tuu eri­lai­sia elä­män­ta­ri­noi­ta ilon ja su­run keskellä.
Jaksot 7-11.
10.00 Ju­malanpalvelus
Py­häin­päi­vän No­ja­tuo­li­kir­kos­sa pu­hu­mas­sa kuo­le­masta prof...
10.00 Ju­malanpalvelus
Pääo­sin va­paaeh­tois­ten voi­min to­teu­tet­tu lu­te­ri­lai­nen Va­rik­ko­mes­su Pis­pa­lan kir­kos­sa Tampereella...
10.48 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.47 Sanakirja
10.47 Erän­kä­vi­jät: Rii­kan ja pa­pan kalaretki
10.47 Ne­nä­päivä auttaa
10.47 Lah­joita puhetta
10.45 Se­niori työssä
10.50 Alueuutiset
10.50: Yle Uutiset Uusimaa
11.14: Yle Uutiset Häme
11.22: Yle Uutiset Pirkanmaa
11.30: Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo
11.38: Yle Uutiset Itä-Suomi
11.46: Yle Uutiset Pohjanmaa
12.02: Yle Uutiset Lappi
10.55 Pisara
11.00 Ju­malanpalvelus
Toi­va­kan kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa tee­ma­na it­sen­sä tutkiminen...
11.00 Alueuutiset
11.00 Mi­kaela & Thomas
11.16 Kirje Ruotsiin
11.25 Nenäpäivä
Rauhaa ja rakkautta - Nenäpäivän konsertti Ma­ke lo­ve, not war!..
12
12.00 Akuutti
12.14 Oddasat
12.24 Oddasat
12.30 Ta­pah­tui Mallorcalla
(Mal­lor­ca Fi­les, S1) si­joit­tuu es­pan­ja­lai­sel­le lo­ma­saa­rel­le. Täy­sil­lä työ­hön­sä heit­täy­ty­vä brit­tiet­si­vä Mi­ran­da Bla­ke on saa­nut ko­men­nuk­sen Mallorcalle,..
Jaksot 7-10.
12.30 Dra­ken et­sivätoimisto
Ystävä hädässä Uu­sia jaksoja...
12.40 RSO Mu­siikkitalossa
Kamarimusiikkia Musiikkitalosta Si­van Ma­gen, harp­pu, Ta­mi Pohjola,..
12.55 Elämäni Biisi
Vexi Salmi -erikoisjakso Elä­mä­ni Bii­si kun­nioit­taa Ve­xi Sal­men elä­mää ja uraa eri­kois­jak­sol­la, jos­sa Ve­xin työ­to­ve­rit ja kol­le­gat paljastavat,..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Tyt­tö läh­tee kasarmiin
(1956) . Ko­me­dia tytöstä,..
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Yh­tei­nen vaimomme
O: Valentin Vaala. N: Mar­jat­ta Kal­lio, Kos­ti Kle­me­lä, Ee­ro Eloranta...
1956
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Viisi vekkulia
Ko­me­dia ikä­mie­his­tä, jot­ka viet­tä­vät elä­ke­päi­viään yh­tei­ses­sä poi­ka­mie­sa­sun­nos­sa nuo­ren­nus­lääk­kee­nään nuo­ri sihteeri...
(Suomi 1956, 102')
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Se al­koi sateessa
Jän­ni­ty­se­lo­ku­va per­he­tytöstä,..
(Suomi 1953, 80')
13.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Fen­na­da-klassikot
Olemme kaikki syyllisiä Jän­ni­tysd­raa­ma opis­ke­li­japojasta,..
(1954)
13.26 Ne­nä­päivä auttaa
13.30 Pisara
13.35 Py­hän haudan kirkko
Je­ru­sa­le­mis­sa si­jait­se­va Py­hän hau­dan kirk­ko on ra­ken­net­tu paikalle,..
14.30 Muisti
14.35 Muisti
14.30 El­lan matkassa
Manchingista Biberbachiin
14.25 Perjantai
Mihin tarvitsemme eläinkokeita?
14.40 Vuosirenkaita
14.40 Uutisvuosi
15
15.00 Ylen aamu
Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun ai­heis­ta. Suo­men­kie­li­nen oh­jel­ma­tekstitys...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat
15.05 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Ylen aamu
Ylen aamun parhaat Koos­te­lä­he­tys Ylen aa­mun aiheista...
15.00 Eränkävijät
Erämaan ehdoilla
15.05 elokuva: Her­cu­le Poi­rot: Nei­ti Lemon erehtyy
Poi­rot'n maail­man­kir­jat ovat se­kai­sin: hä­nen pil­kun­tark­ka sih­tee­rin­sä te­kee lyön­ti­vir­hei­tä. Mutta miksi?..
15.30 Akuutti
Tiedostatko miten juot?
15.40 A-stu­dio viit­tomakielellä
15.55 Arto Nyberg
Haastateltavina Joonas Mäkipelto, Kaik­kien ai­kojen 500...
15.55 A-studio
Miten terveystiedot pidetään turvassa?
15.54 Ruokamuisto
16.00 A-studio
pe: A-Talk: A-Talk
16.00 Sy­dän­lää­kä­rin syöksykierre
Kiinteistökauppoja Kiin­teis­tökauppoja...
16.10 MOT
16.40 Uutisohjelmia
16.46 Pie­ni suuri maailma
16.50 Uutisohjelmia
16.50 Uutisohjelmia
17.07 Ne­nä­päivä auttaa
17.10 Ta­pah­tui Mallorcalla
(Mal­lor­ca Fi­les, S1) si­joit­tuu es­pan­ja­lai­sel­le lo­ma­saa­rel­le. Täy­sil­lä työ­hön­sä heit­täy­ty­vä brit­tiet­si­vä Mi­ran­da Bla­ke on saa­nut ko­men­nuk­sen Mallorcalle,..
17.10 Dra­ken et­sivätoimisto
Ka­na­da­lai­nen dek­ka­ri­sar­ja Dra­ken et­si­vä­toi­mis­to si­joit­tuu 1920-lu­vun Torontoon,..
Jaksot 1-2.
17.10 Flink­ki­lä & Kellomäki
Hiljaisen vallankumouksen soturi Hil­jai­sen val­lan­ku­mouk­sen soturi...
17.10 Kuo­le­ma maalaa taulun
Haavoitettu 2/2
17.56 Pie­ni suuri maailma
18
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.00 Yle Uutiset 18.00
18.10 Urheiluruutu
18.21 Uutisohjelmia
18.15 Strömsö
Tilkkutöitä ramikankaasta
18.15 Eränkävijät
Supinaa ja pillitystä
18.30 Puo­li seitsemän
Juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen. #puo­li7 Hy­vän­tuu­li­nen asiaoh­jel­ma. Juon­ta­ji­na Su­san­na Lai­ne ja Mik­ko Ke­käläinen.
18.45 Avara luonto: Man­te­rei­den planeetta
Etelä-Amerikka Ete­lä-Amerikka...
18.45 Arto Nyberg
Haastateltavina Viivi Altonen, Ismo Alanko ja Vilma Viitanen
19.00 Historia: Solidarnosc
19.00 Jää­hy­väisten kesä
Pariisi Pa­rii­si. Con­nie ha­luaa ero­ta mie­hes­tään Doug­la­sis­ta 20 vuo­den avio­lii­ton jälkeen...
19.00 Prisma: Ra­tin ta­kana robotti
19.00 Nenäpäivä
Rauhaa ja rakkautta - Nenäpäivän konsertti Ma­ke lo­ve, not war!..
19.00 Poi­ka jo­ka ka­to­si musiikkiin
Perheenlisäystä Per­heen­lisäystä...
19.34 Ta­ri­noi­ta järviltä
19.30 Kettu
Pian salaisuus Pian sa­lai­suus. Joes­ta löy­tyy tei­ni­ty­tön ruumis...
19.40 Scott & Bailey
Ei pelkkää päivänpaistetta Ei pelk­kää päi­vän­paistetta...
19.53 Flashback
19.53 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
19.57 Ne­nä­päivä auttaa
20.00 MOT
20.00 Akuutti
20.00 El­lan matkassa
20.00 Marja Sannikka
20.29 Yle Uutiset 20.30
20.55 Urheiluruutu
21
21.00 A-studio
Miten terveystiedot pidetään turvassa?
21.00 A-studio
21.05 A-studio
to: A-Talk: A-Talk
21.05 Perjantai
Mihin tarvitsemme eläinkokeita? Eläin­ko­kei­ta tehdään,..
21.05 Elämäni Biisi
Vexi Salmi -erikoisjakso Elä­mä­ni Bii­si kun­nioit­taa Ve­xi Sal­men elä­mää ja uraa eri­kois­jak­sol­la, jos­sa Ve­xin työ­to­ve­rit ja kol­le­gat pal­jas­ta­vat, mi­kä on hei­dän elä­män­sä Ve­xi-bii­si. Vie­rai­na An­ne Mat­ti­la, Heik­ki Paavilainen,..
21.00 Rauhantekijä
Vuoret ovat ainoat ystävämme Vuo­ret ovat ai­noat ys­tävämme...
21.30 Per­jantai-dokkari
21.41 Noin viikon studio
21.49 Urheiluruutu
21.45 Ministeri
Par­la­ment­ti pui eu­roon siir­ty­mis­tä. Be­ne­dikt sen si­jaan työs­tää kes­kiai­kais­ta kä­si­kir­joi­tus­ta mu­sikaaliksi...
21.53 Yle Uu­ti­set Uutis-Suomi
22.01 Rauhantekijä
Uusi aika Uusi aika...
22.00 Jäl­jet päät­ty­vät Berliiniin
Kallis muisto Kal­lis muisto...
22.00 The Vil­la­ge - Hy­vien ih­misten kylä
Ei saa luovuttaa Ei saa luovuttaa...
22.00 Ulkolinja: Trum­pin en­sim­mäinen kausi
22.00 Ba­bylon Berlin
Totuuteen, valoon! Uu­sia jak­so­ja. To­tuu­teen, valoon!..
22.35 Pu­nainen lanka
Sanoittaja Vexi Salmi Ihan uu­no­na elä­män edessä...
22.40 Ulkolinja: Trum­pin en­sim­mäinen kausi
22.45 Oddasat
22.45 Marja Sannikka
22.51 Oddasat
23.00 Prisma: Eu­roop­pa, ih­mi­sen alkukoti?
23.00 Perjantai
23.05 Ministeri
Vt...
23.05 The Long Song - or­ja­tytön laulu
The Long Song - orjatytön laulu (12) And­rea Le­vyn no­vel­liin pe­rus­tu­va minisarja,..
(The Long Song, S1, Yhdysvallat 2018)
23.15 Oddasat
23.20 Sär­kynyt enkeli
Särkynyt enkeli (12) Isä Mic­hael Ker­ri­gan toi­mii pap­pi­na köy­häs­sä kau­pun­ki­seu­rakunnassa,..
23.40 Puo­li seitsemän
Inka Kallén
23.30 Puo­li seitsemän
23.31 Marja Sannikka
23.55 Puo­li seitsemän
00.00 Puo­li seitsemän
0
00.35 Puo­li seitsemän