Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
05.25 Kakkukuningas
05.00 Upea li­ha­va elämäni
05.00 Say Yes To The Dress
05.00 Upea li­ha­va elämäni
06.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
Kausi 2. Jaksot 7-8.
06.15 Say Yes To The Dress: Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
Kausi 4. Jaksot 6-6.
06.50 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 10. Jaksot 3-4.
06.55 Say Yes to the Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 10. Jaksot 5-6.
06.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
06.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
07.55 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Kan­nus­taak­seen mui­ta per­heen­jä­se­niä muut­ta­maan elä­män­sä ter­veel­li­sem­pään suun­taan Be­ver­ly käy lä­pi ma­ha­lau­kun ohi­tus­leik­kauk­sen. Hän on val­mis lait­ta­maan oman elä­män­sä vaa­ka­lau­dal­le, jot­ta sai­si muun­kin per­heen pu­dot­ta­maan pai­noaan. (My 3000lb Fa­mi­ly, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 2. Jaksot 5-9.
07.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
08.00 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 7. Jaksot 12-15.
08.55 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­lai­säi­ti, jo­ka väit­tää ky­ke­ne­vän­sä kom­mu­ni­koi­maan kuol­lei­den kans­sa. Hän pal­ve­lee asiak­kai­ta, joil­la on tar­ve vaih­taa aja­tuk­sia me­net­tä­mien­sä lä­heis­ten kans­sa. (Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 6. Jaksot 16-24.
9
10.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Counting On,
10.05 Pienten perhe
to: Alkaa uusintana.
09.55 Say Yes To The Dress
10.05 Ly­hyt­kas­vuinen äiti
Do­ku­men­tis­sa seu­ra­taan juu­ri eron­neen ly­hyt­kas­vui­sen kol­men lap­sen äi­din elämää...
11.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­puku löytyy,
11.05 Say Yes To The Dress
Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 17. Jaksot 1-2.
11.00 Say Yes To The Dress
10.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
11.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.05 Say Yes To The Dress: Britannia
Kau­si 4, osa 9...
Kausi 4. Jaksot 9-9.
12.05 Say Yes To The Dress: Britannia
11.55 Pienten perhe
Alkaa uusintana.
12
12.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
Kausi 3. Jaksot 3-4.
12.35 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
12.35 Kakkukuningas
12.35 Kakkukuningas
12.55 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
13.10 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
ti: , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ke:
to:
pe:
13.55 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
14.55 Häis­tä ensiapuun
Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta unel­ma­hää­suun­ni­tel­mis­ta, jot­ka ovat­kin joh­ta­neet ki­vu­liaas­ti ensiapuun.
15
15.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
17.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Pop­pyl­le. (Na­te & Je­re­miah By De­sign, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
17.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
17.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
18
18.00 Say Yes To The Dress
18.00 Say Yes to the Dress
18.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 17. Jaksot 6-8.
18.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
19.00 Say Yes To The Dress: Britannia
19.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huo­ma­ta, et­tei tu­le­va anop­pi aio pääs­tää po­jas­taan ir­ti helpolla.
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
UU­SI KAU­SI Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Say Yes To The Dress: Britannia
19.00 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
Ita­lia­lai­nen, New Yor­kin Long Is­lan­dil­la asu­va Mar­to­ne­sin per­he on iloi­nen ja ää­ne­käs kokoonpano,..
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
19.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
20.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
20.00 Say Yes to the Dress Lancashire
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
21
21.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he jälkipyykki
21.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
Alkaa uusintana. The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­lai­säi­ti, jo­ka väit­tää ky­ke­ne­vän­sä kom­mu­ni­koi­maan kuol­lei­den kans­sa. Hän pal­ve­lee asiak­kai­ta, joil­la on tar­ve vaih­taa aja­tuk­sia me­net­tä­mien­sä lä­heis­ten kanssa.
21.00 Häis­tä ensiapuun
Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta unel­ma­hää­suun­nitelmista,..
21.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
22.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
22.00 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
Ita­lialainen,..
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
22.00 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
22.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi, lää­kä­ri Sand­ra Lee on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kystia,..
22.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
23.00 Say Yes To The Dress
23.00 Say Yes to the Dress
23.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yhdysvallat,
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
23.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Ko­me­dien­ne ot­taa kä­si­nu­ken mu­kaan pe­ti­puu­hiin koh­ta­lok­kain seurauksin,..
23.50 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
0
00.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
00.00 Say Yes To The Dress: Britannia
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
00.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
00.05 Say Yes To The Dress: Britannia
00.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
00.35 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
Kausi 4. Jaksot 7-8.
00.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
Kausi 4. Jaksot 10-11.
00.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
02.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
01.50 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
02.25 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
02.30 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
Kausi 6. Jaksot 1-2.
02.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he jälkipyykki
02.50 Sa­ta­ki­loiset siskot
3
03.00 Sisarvaimot
03.30 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves (Season 6) ,..
03.35 Sisarvaimot
03.35 Sisarvaimot
04.00 Upea li­ha­va elämäni
03.45 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 2. Jaksot 7-10.
04.30 Upea li­ha­va elämäni
04.30 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
04.30 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
04.35 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yhdysvallat,
05.00 Say Yes To The Dress
04.50 Say Yes To The Dress
05.25 Kakkukuningas