Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.45 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 8. Jaksot 2-11.
05.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
06.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
06.50 Tu­hat­ki­loinen perhe
Kan­nus­taak­seen mui­ta per­heen­jä­se­niä muut­ta­maan elä­män­sä ter­veel­li­sem­pään suun­taan Be­ver­ly käy lä­pi ma­ha­lau­kun ohi­tus­leik­kauk­sen. Hän on val­mis lait­ta­maan oman elä­män­sä vaa­ka­lau­dal­le, jot­ta sai­si muun­kin per­heen pu­dot­ta­maan pai­noaan. (My 3000lb Fa­mi­ly, Viih­de, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 1-5.
06.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
Kausi 2. Jaksot 3-4.
07.00 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 7. Jaksot 6-9.
07.55 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­lai­säi­ti, jo­ka väit­tää ky­ke­ne­vän­sä kom­mu­ni­koi­maan kuol­lei­den kans­sa. Hän pal­ve­lee asiak­kai­ta, joil­la on tar­ve vaih­taa aja­tuk­sia me­net­tä­mien­sä lä­heis­ten kans­sa. (Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 6. Jaksot 2-10.
08.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ma: Alkaa uusintana.
08.55 Say Yes To The Dress
9
09.05 Maail­man pienin nainen
09.55 Say Yes to the Dress
Alkaa uusintana.
10.05 Say Yes to the Dress
10.00 Say Yes to the Dress
10.05 Say Yes to the Dress
09.55 Say Yes to the Dress
09.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elämää...
10.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.00 Say Yes To The Dress: Britannia
11.00 Say Yes To The Dress: Britannia
11.00 Say Yes To The Dress: Britannia
11.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dikkaampaa,..
11.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dikkaampaa,..
11.30 Kakkukuningas
11.30 Kakkukuningas
11.30 Kakkukuningas
12.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
12
12.55 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
14.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
14.00 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
ke: Alkaa uusintana.
to: Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua.
pe:
14.00 Häis­tä ensiapuun
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta unel­ma­hää­suun­nitelmista,..
15
15.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
15.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Pop­pyl­le. (Na­te & Je­re­miah By De­sign, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
ma: Alkaa uusintana.
16.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
17.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
17.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
18
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huo­ma­ta, et­tei tu­le­va anop­pi aio pääs­tää po­jas­taan ir­ti helpolla.
18.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
to: (Cur­vy Bri­des Bou­ti­que, Tosi-tv,
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 Re­he­vien rakastajat
Kol­mio­sai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­ris­kun­tiin, jois­sa nai­nen on mies­tään huo­mat­ta­vas­ti kookkaampi...
18.00 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
19.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
19.00 Say Yes to the Dress Lancashire
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
20.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he jälkipyykki
20.00 Pie­ni suuri perhe
Alkaa uusintana. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen elä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
20.00 Häis­tä ensiapuun
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta unel­ma­hää­suun­nitelmista,..
20.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
20.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
21.00 Re­he­vien rakastajat
Kol­mio­sai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­riskuntiin,..
21.00 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
21.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi, lää­kä­ri Sand­ra Lee on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kystia,..
21.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
22.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
22.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Pa­ris­kun­nan tai­deil­ta muut­tuu pai­na­jai­sek­si, kun sek­si­ses­sio ko­me­ros­sa ai­heut­taa ikä­vän vamman...
22.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
23.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
23.00 Say Yes To The Dress: Britannia
23.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Kausi 2. Jaksot 7-8.
23.05 Say Yes To The Dress: Britannia
23.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
23.05 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
23.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 6. Jaksot 11-14.
23.40 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Alkaa uusintana. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
0
00.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
00.35 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
01.35 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
01.30 Sisarvaimot
Kausi 5. Jaksot 19-20.
02.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he jälkipyykki
02.05 Löysät pois!
02.35 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
02.35 Upea li­ha­va elämäni
172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, Tosi-tv,
02.55 Upea li­ha­va elämäni
03.05 Upea li­ha­va elämäni
3
03.35 Upea li­ha­va elämäni
Kausi 5. Jaksot 12-13.
03.55 Say Yes To The Dress
04.05 Kakkukuningas
Kausi 5. Jaksot 13-14.
04.30 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin tilaisuuteen.
05.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
05.25 Say Yes To The Dress
05.20 Say Yes To The Dress: Britannia
05.15 Say Yes To The Dress: Britannia
05.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
05.45 Say Yes To The Dress