Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.00 Say Yes To The Dress
ke: Alkaa uusintana.
05.15 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
05.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
06.20 Say Yes To The Dress
07.10 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
07.20 Tar­jous­ten metsästäjät
(Ext­re­me Cou­po­ning, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Kausi 3. Jaksot 5-8.
07.30 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoittavat,..
Kausi 4. Jaksot 1-2.
07.30 Tar­jous­ten metsästäjät
Alen­nus­ku­pon­kien ke­rää­jät hyö­dyn­tä­vät kaup­po­jen tar­jouk­sia häm­mäs­tyt­tä­vän te­hok­kaas­ti ja hamst­raa­vat alen­nus­ta­va­raa. Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoittavat,..
07.25 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 10. Jaksot 13-16.
08.20 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
(Long Is­land Me­dium, Tosi-tv,
08.30 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
08.30 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
08.30 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elämää...
9
09.25 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
09.25 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elämää...
09.10 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
09.30 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
09.30 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 4. Jaksot 6-7.
10.10 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­no­kai­si­na, kaik­ki muut ovat ol­leet vä­hin­tään kak­so­sia. Jouk­koon mah­tuu myös yh­det neloset.
Kausi 1. Jaksot 1-2.
10.20 1+5 tytärtä
ma: Adam palaa töihin ja Danielle on yksin vastuussa arjesta. Vau­vat ovat vii­den kuu­kau­den ikäi­siä ja ta­lo al­kaa käy­dä pieneksi...
ti: Alkaa uusintana. Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dikkaampaa,.. Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dikkaampaa,..
ke: Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dikkaampaa,..
to:
10.20 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paikkaan...
Kausi 2. Jaksot 6-7.
12
12.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
12.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
12.20 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
12.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
ti: Alkaa uusintana.
ke: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yhdysvallat,
to:
12.20 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.20: Alkaa uusintana.
14.10: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää.
13.05 Dragnificent!
Alkaa uusintana. Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
14.15 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei elä­mä ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen­kään. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
14.05 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
14.05 Say Yes to the Dress Lancashire
15
15.00 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoittavat,..
15.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
16.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan nel­jät­tä 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen -kaut­ta. (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ti: (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days
ke:
to:
pe:
16.05 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
16.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
17.00 Say Yes to the Dress Suomi
(Say Yes To The Dress Suo­mi, To­si-tv, Suomi, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hääpuvun,..
ke: Tois­ta ker­taa nai­mi­siin me­nos­sa ole­va Miia ha­luaa mah­dol­li­sim­man sek­sik­kään puvun,..
to: Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
pe: Oman elä­män­sä dis­neyp­rin­ses­sa Elen et­sii mah­dol­li­sim­man ö­ve­riä hääpukua,..
17.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World,
18
18.00 Say Yes To The Dress
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
18.00 1+5 tytärtä
Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
18.00: Alkaa uusintana.
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
18.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
19.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
19.00 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
Kausi 1. Jaksot 2-13.
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sarjassaan!..
20.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
20.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Oregonissa.
20.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
20.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
20.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
20.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
21.00 90 päi­vää mor­siamena: 2020
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
21.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.00 Dragnificent!
Alkaa uusintana. Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
21.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World,
21.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.00 Say Yes to the Dress Suomi
(Say Yes To The Dress Suo­mi, To­si-tv, Suomi, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
ke: Tois­ta ker­taa nai­mi­siin me­nos­sa ole­va Miia ha­luaa mah­dol­li­sim­man sek­sik­kään puvun,..
to: Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
pe: Oman elä­män­sä dis­neyp­rin­ses­sa Elen et­sii mah­dol­li­sim­man ö­ve­riä hääpukua,..
22.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tun­tui­si, jos tun­te­mat­to­mat tui­jot­tai­si­vat si­nua iho­si ta­kia? Uudessa,..
22.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
23.00 Say Yes To The Dress
22.55 Say Yes To The Dress: Britannia
22.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
22.55 Say Yes To The Dress: Britannia
23.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
23.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
23.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2015)
23.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2015)
23.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2015)
00.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
0
00.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
00.45 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
00.55 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
01.20 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.15 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.50 Sisarvaimot
Kausi 3. Jaksot 12-19.
02.50 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
02.55 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­symisestä...
3
03.45 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
03.40 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
03.45 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
04.30 Kakkukuningas
05.00 Say Yes To The Dress: Britannia
05.00 Say Yes To The Dress: Britannia
05.25 Say Yes To The Dress
05.15 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
05.25 Say Yes To The Dress