Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.00 Suu­ren­moi­set morsiamet
(Cur­vy Bri­des, To­si-tv, Yh­dys­val­lat, 2014) .
05.00 Kakkukuningas
06.00 Suu­ren­moi­set morsiamet
05.40 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.10 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­teisiin. (Dr.
06.40 Say yes to the Dress Britannia
06.25 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.50 Say yes to the Dress Britannia
07.00 Say yes to the Dress Britannia
07.10 Say Yes To The Dress
Alkaa uusintana.
07.20 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saatava,
07.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
Kausi 4. Jaksot 4-5.
08.00 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.00 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. (Ext­re­me Cou­po­ning, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
9
09.10 Tar­jous­ten metsästäjät
09.15 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
09.55 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
to: The­re­san isäs­tä tuntuu,..
09.55 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
09.55: Alkaa uusintana.
10.05 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
(Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­val­lat, 2014) .
10.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
11.05 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
11.05 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
11.05: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
11.50 Pienten perhe
to: Alkaa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
pe:
12
12.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­val­lat, 2018) .
13.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
13.30 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
13.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2016)
13.50 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
14.25 Viisi vaimoani
Per­heen­pää Bra­dy Wil­liam­sil­la on yh­teen­sä vii­si vai­moa. (My fi­ve wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
14.40 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
15
15.20 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
ti: Alkaa uusintana.
15.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
15.35 Say Yes to the Dress Lancashire
16.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
16.30 Say Yes to the Dress
17.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
17.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
17.05 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
17.10 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
17.25 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.00 300-ki­loinen teini
Teini-ikäinen Justin Williamson painaa reilut 300 kiloa.
18.00 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Kan­nus­taak­seen mui­ta per­heen­jä­se­niä muut­ta­maan elä­män­sä ter­veel­li­sem­pään suun­taan Be­ver­ly käy lä­pi ma­ha­lau­kun ohi­tus­leikkauksen.
Kausi 2. Jaksot 9-10.
18.05 Say Yes to the Dress Lancashire
18.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja. Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan tuoretta,..
18.20 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World,
19.00 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
Su­per­suo­si­tun Toh­to­ri Pai­se -sar­jan spin of­fis­sa käy­dään lä­pi iki­muis­toi­sim­pia sar­jas­sa näh­ty­jä ta­pauk­sia se­kä selvitetään,
19.00 Pra­meat kier­tolaishäät
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­nokaisina,..
19.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress,
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
19.20 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
Su­per­suo­si­tun Toh­to­ri Pai­se -sar­jan spin of­fis­sa käy­dään lä­pi iki­muis­toi­sim­pia sar­jas­sa näh­ty­jä ta­pauk­sia se­kä sel­vi­te­tään, mi­tä po­ti­lail­le kuu­luu elä­män mul­lis­ta­neen ope­raa­tion jäl­keen. (Dr. Pimple Popper,
20.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.40 Dr. Pimple Popper
(Dr. Pimp­le Pop­per (Sea­son 3) , To­si-tv, Yh­dys­val­lat, 2019) .
21
21.00 Äi­ti bestiksenä
Erikoisjakso: Cher ja Dawn. Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
21.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Portlandissa,
21.00 Say Yes to the Dress Lancashire
21.00 Dr. Pimple Popper
(Dr. Pimp­le Pop­per (Sea­son 3) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
21.35 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
21.55 Pra­meat kier­tolaishäät
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
22.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
21.55 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
22.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Avio­pa­rin kiih­keä pyyk­ki­päi­vä kes­key­tyy, kun vai­mo saa kohtauksen...
22.50 Toh­to­ri Pai­se: Jouluspesiaali
Kystat saavat kyytiä ja rasvapatit paukkuvat!
(The 12 Pops of Christmas, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
22.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
22.50 Toh­to­ri Pai­se: Jouluspesiaali
Kystat saavat kyytiä ja rasvapatit paukkuvat!
(The 12 Pops of Christmas, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
22.45 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pisteeseen,
(My 600-Lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
22.55 Si­sar­vai­moa etsimässä
(Seeking Sister Wife, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
22.55 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
22.55 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
23.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2016)
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
23.50 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
0
00.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2016)
00.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2016)
00.15 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
00.30 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
00.45 Apua, mikä tauti!
01.30 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
01.40 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
Kausi 2. Jaksot 4-5.
01.25 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 2. Jaksot 21-23.
01.55 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
01.55 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
02.25 Sisarvaimot
(Sis­ter Wives,..
02.25 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
02.25 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
02.45 Sisarvaimot
02.45 Sisarvaimot
3
03.15 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
03.15 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
03.25 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
04.05 Say Yes To The Dress
04.00 Upea li­ha­va elämäni
04.25 Kakkukuningas
04.50 Say Yes To The Dress
05.00 Kakkukuningas
05.05 Kakkukuningas
05.00 Kakkukuningas
05.05 Kakkukuningas
05.10 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
05.40 Say Yes To The Dress: Britannia