Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.00 Say yes to the Dress Britannia
Kausi 2. Jaksot 21-22.
06.40 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
06.20 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 14. Jaksot 6-19.
06.15 Say Yes To The Dress
Kausi 14. Jaksot 10-20.
06.40 Say Yes To The Dress
06.35 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
06.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
Kausi 3. Jaksot 10-11.
07.10 Say Yes to the Dress
07.50 Say Yes to the Dress
08.25 Tar­jous­ten metsästäjät
to: Alkaa uusintana. Li­sa ly­hen­tää asun­to­lai­naan­sa vauhdilla,..
pe: Eri­nin sääs­tö­hi­mo hi­poo hul­luu­den rajoja,..
08.25 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
08.40 Tar­jous­ten metsästäjät
Kausi 2. Jaksot 7-8.
08.35 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
9
09.25 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
Lar­ry in­nos­tuu ret­keilystä,..
ke: Vas­ti­neek­si isä osal­lis­tuu istuntoon,..
to: Alkaa uusintana. The­re­sa päät­tää hoikistua,..
09.40 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
(Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
10.25 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
ke: Alkaa uusintana.
10.20 90 päi­vää morsiamena
11.20: Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
12.20: Mattin ja Chantelin kihlatut saapuvat maahan. An­fi­san ikä­vien temp­pu­jen Jor­ge ei tiedä,..
13.15: Ped­ro ta­paa Chan­te­lin per­heen, jo­ka al­kaa hais­taa pa­la­neen käryä...
10.25 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
10.25: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
10.45 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
11.25 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
11.45 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
12
13.25 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
ti: Alkaa uusintana.
ke: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää.
to:
pe:
13.20 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
13.40 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
14.20 Dragnificent!
Alkaa uusintana. Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
14.15 Äi­ti bestiksenä
Erikoisjakso: Cher ja Dawn. Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
15
15.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sävel?
17.05: Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
15.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
15.10 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
Bar­ry ja Kim Plath ja seit­se­män hei­dän yh­dek­säs­tä lap­ses­taan asu­vat syr­jäi­sel­lä far­mil­la Geor­gian osa­val­tios­sa. Per­he viih­tyy tii­viis­ti omas­sa kup­las­saan kau­ka­na ym­pä­röi­väs­tä maailmasta.
15.15 Say Yes to the Dress Lancashire
15.30 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
16.15 Say Yes to the Dress
17.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
17.05 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
Kausi 2. Jaksot 7-8.
17.00 Dragnificent!
Alkaa uusintana. Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
17.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä naimisiin,
17.20 Upea li­ha­va elämäni
Alkaa uusintana. Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
17.15 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
18
18.00 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Kan­nus­taak­seen mui­ta per­heen­jä­se­niä muut­ta­maan elä­män­sä ter­veel­li­sem­pään suun­taan Be­ver­ly käy lä­pi ma­ha­lau­kun ohi­tus­leikkauksen.
Kausi 2. Jaksot 5-6.
18.00 Say Yes to the Dress Lancashire
18.15 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
19.00 Pra­meat kier­tolaishäät
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­nokaisina,..
19.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress,
19.00 Pra­meat kier­tolaishäät
Sar­jas­sa seu­ra­taan toi­nen tois­taan näyt­tä­väm­piä mus­ta­lais- ja kier­to­lais­häi­tä Amerikassa...
19.15 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
(Dr. Pimp­le Pop­per: Whe­re Are They Now? (Sea­son 2R) (Re­load) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.15 Toh­to­ri Pai­se: Mi­tä heil­le kuuluu nyt?
(Dr. Pimp­le Pop­per: Whe­re Are They Now? (Sea­son 2R) (Re­load) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa tapailla,
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sarjassaan!..
21
21.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
21.00 Say Yes to the Dress Lancashire
21.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.00 300-ki­loinen teini
Teini-ikäinen Justin Williamson painaa reilut 300 kiloa. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­sen po­jan voi pe­las­taa enää vain li­ha­vuusleikkaus...
21.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 Pra­meat kier­tolaishäät
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
22.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
22.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
22.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
23.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
23.05 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 5. Jaksot 7-11.
0
00.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.50 Tohtori Paise
Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­pylöitä...
Kausi 2. Jaksot 1-6.
02.50 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Kos­ka nuo­ret ovat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän omien van­hem­pien­sa on otet­ta­va oh­jat kä­siin­sä. Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen hetkiä,
Kausi 3. Jaksot 6-11.
3
03.50 Upea li­ha­va elämäni
(Aka Whit­ney Tho­re Pro­ject) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 2. Jaksot 12-19.
03.45 Upea li­ha­va elämäni
(My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe (Aka Whit­ney Tho­re Pro­ject) , Tosi-tv,
03.55 Upea li­ha­va elämäni
04.50 Kate Plus 8
Ka­te Gos­se­lin luot­saa avioe­ron­sa jäl­keen yk­sin kah­dek­san­lap­sis­ta suur­per­het­tään. Sar­ja seu­raa tii­viin per­heen vauh­di­kasta arkea.
04.55 Kate Plus 8
05.15 Kakkukuningas