Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.05 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

06.05 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

06.20 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

06.35 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

07.10 Buying A­las­ka

07.20 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)

07.45 90 päi­vää mor­sia­me­na

90 päi­vää mor­sia­me­na

07.45 Si­sar­vai­mot (x2)

08.45 A Ba­by S­to­ry (x8)

9

09.15 A Ba­by S­to­ry

09.45 O­ho, o­len ras­kaa­na! (x10)

09.45 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x10)

10.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

11.55 Hay­ley E­ver Af­ter: T­he D­ress

Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Kausi 1 alkaa uusintana. Paino-ongelma. Ihmelapsi. Lomamatka.
12

12.45 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

V.I.Pnina Sexy Sells The Sale Is On What Does Martha Think? The Sasha Dress I Am a Bride on a Budget This Is Your Day I Won the Battle Against My Twin! I Am Bride-yonce

12.55 90 päi­vää mor­sia­me­na

90 päi­vää mor­sia­me­na

13.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

14.15 Buying A­las­ka

14.50 Buying A­las­ka (x8)

U­pea, mut­ta haas­ta­va A­las­ka on ai­nut­laa­tui­nen paik­ka maail­mas­sa, ja uu­niik­kia on myös siel­lä e­lä­mi­nen ja a­su­mi­nen. Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa seu­ra­taan yh­tä uut­ta ta­loa et­si­vää per­het­tä, jo­ka käy kat­sas­ta­mas­sa kol­me koh­det­ta löy­tääk­seen it­sel­leen par­haan mah­dol­li­sen ko­din.

Tar­jous­ten met­säs­tä­jät (x2)

Kausi 1 alkaa uusintana.
15

15.05 Hay­ley E­ver Af­ter: T­he D­ress

Hay­ley Pai­ge on o­saa­va ja pal­jon ky­syt­ty mor­sius­pu­ku­jen suun­nit­te­li­ja.

15.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x10)

16.05 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma (x5)

Kausi 1 alkaa uusintana. Paino-ongelma. Ihmelapsi. Lomamatka. Tyttöjen ilta.

16.55 Vau­va muut­taa kai­ken

Las­ta o­dot­ta­vat pa­ris­kun­nat pääs­tä­vät ka­me­rat e­lä­mään­sä seu­raa­maan mat­kaa koh­ti van­hem­muut­ta, jo­hon kas­va­mi­nen ei ai­na ta­pah­du il­man ki­pui­lua.
18

18.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

Nä­mä pie­net ty­töt ja po­jat se­kä hei­dän van­hem­pan­sa ta­voit­te­le­vat me­nes­tys­tä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta!

19.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)

Jau­ho­peu­ka­loi­den suo­sik­ki­sar­ja seu­raa New Jer­seys­sä si­jait­se­van Car­lo's Ba­ke­ry -per­he­lei­po­mon ar­kea, jos­sa nok­ka­mie­he­nä hää­rää kak­ku­mes­ta­ri Bud­dy Va­last­ro. Toi­nen tois­taan us­ko­mat­to­mam­mat vi­siot muut­tu­vat Bud­dyn tii­min kä­sis­sä syö­tä­vik­si tai­de­teok­sik­si. O­hes­sa per­heel­lä riit­tää haas­tei­ta no­peas­ti kas­va­van lei­po­mon pyö­rit­tä­mi­ses­sä.

Bud­dy?s Big Ba­ke­down (x2)

Bud­dy Va­last­ro on yk­si me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä kon­diit­to­reis­ta Yh­dys­val­lois­sa ja hä­net tun­ne­taan u­peis­ta luo­muk­sis­taan. Täl­lä ker­taa hän an­taa vuo­ron muil­le lah­jak­kail­le te­ki­jöil­le, jot­ka pää­se­vät ki­saa­maan sii­tä, ku­ka lei­poo par­hai­ten. Jo­kai­nen ha­luaa lei­poa ku­ten Bud­dy.

20.00 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Kausi 1 alkaa uusintana. Paino-ongelma. Ihmelapsi. Lomamatka.

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa.

Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x2)

Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päi­vä­nä. Da­vid E­ma­nuel pa­laa Es­se­xiin aut­ta­maan vaa­ti­via mor­sia­mia löy­tä­mään u­nel­mien­sa pu­vun.
21

21.00 Toh­to­ri pai­se

Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.

Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x2)

Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päi­vä­nä. Da­vid E­ma­nuel pa­laa Es­se­xiin aut­ta­maan vaa­ti­via mor­sia­mia löy­tä­mään u­nel­mien­sa pu­vun.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel?

Ma­ma Me­dium (x2)

Jennie Mariella on erityinen kyky. Hän pys­tyy kom­mu­ni­koi­maan se­kä e­lä­vien et­tä kuol­lei­den kans­sa. Jen­nie hyö­dyn­tää em­pa­tia­ky­kyään lu­kies­saan ih­mis­ten e­ner­gioi­ta ja aut­taa hei­tä löy­tä­mään yh­tey­den pu­he­ky­kyn­sä me­net­tä­nei­den se­kä me­neh­ty­nei­den lä­heis­ten kans­sa.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel?

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

Block Party T­he­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi o­mien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka o­vat me­net­tä­neet lä­hei­siään.

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa. U­nel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vit­se laih­tua, jo­kai­nen mor­sian on kau­nis o­ma­na it­se­nään.

22.00 Pie­ni pa­ris­kun­ta

Bill K­lein ja Jen Ar­nold ei­vät o­le i­han ta­val­li­nen pa­ris­kun­ta, sil­lä he o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm.

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa.

22.00 Suu­ren­moi­set mor­sia­met (x2)

Kausi 1 alkaa uusintana. Taking it to the Catwalk

Ma­ma Me­dium (x2)

Faded Memories Surprising a Psychic Jen­nie Ma­riel­la on e­ri­tyi­nen ky­ky. Hän pys­tyy kom­mu­ni­koi­maan se­kä e­lä­vien et­tä kuol­lei­den kans­sa. Jen­nie hyö­dyn­tää em­pa­tia­ky­kyään lu­kies­saan ih­mis­ten e­ner­gioi­ta ja aut­taa hei­tä löy­tä­mään yh­tey­den pu­he­ky­kyn­sä me­net­tä­nei­den se­kä me­neh­ty­nei­den lä­heis­ten kans­sa.

22.55 Jät­ti­läis­nai­set

Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. Nä­mä huo­mat­ta­van pit­kät nai­set koh­taa­vat haas­tei­ta se­kä ar­ki­päi­vän ti­lan­teis­sa et­tä ym­pä­ris­tön suh­tau­tu­mi­ses­sa hei­hin.

Liian ru­ma rak­kau­teen?

Kausi 1 alkaa uusintana.

23.05 A­pua, mi­kä tau­ti! (x2)

Episode 5 Born with Four Legs

23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2015)

23.55 Toh­to­ri pai­se

Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.
0

00.55 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Sar­ja pu­reu­tuu in­to­hi­mo­ri­kok­siin, joi­den lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on pe­tos ja sen ai­heut­ta­ma hal­lit­se­ma­ton tun­ne­vyö­ry.

In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.

Sek­si­lei­keis­tä put­kaan (x2)

The Virgin Brian; Photobombed Hawaii 5 Oh No; Navy Squeals

01.55 Toh­to­ri pai­se

Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x2)

Jo­kai­nen mor­sian an­sait­see täy­del­li­sen me­kon tär­keä­nä päi­vä­nä.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

Ma­ma Me­dium (x2)

Jennie Mariella on erityinen kyky. Hän pys­tyy kom­mu­ni­koi­maan se­kä e­lä­vien et­tä kuol­lei­den kans­sa.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

01.55 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.

02.10 Toh­to­ri pai­se

02.55 Pie­ni pa­ris­kun­ta

02.55 Pie­ni pa­ris­kun­ta

Ma­ma Me­dium

3

03.05 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

03.50 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

03.50 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

04.00 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

04.00 Buying A­las­ka (x2)

Buying A­las­ka (x2)

04.35 Buying A­las­ka

04.55 Buying A­las­ka

04.55 Buying A­las­ka

04.55 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

05.10 Kak­ku­ku­nin­gas

Buying A­las­ka

Kak­ku­ku­nin­gas

Tar­jous­ten met­säs­tä­jät

Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na

Kak­ku­ku­nin­gas