Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Say Yes to t­he D­ress (x10) Pie­ni suu­ri per­he (x2) Pien­ten per­he (x4)
07.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10)
08.00 90 päi­vää mor­sia­me­na (x6) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen alkaa uusintana. 1+5 ty­tär­tä (x3)
9
09.55 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x11) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x3) 09.55 Si­sar­vai­mot (x3)
11.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)
11.30 Tah­don mor­sius­pu­vun!
12 12.00 Pien­ten per­he
13.00 Si­sar­vai­mot (x8) Say Yes to t­he D­ress (x2)
14.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) alkaa uusintana.
15 15.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10) Valtapeliä. Sulhasen näkökulma.
16.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu Kau­si 3, o­sa 17. Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää. Pien­ten per­he alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa.
17.00 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2) 17.00 Pie­ni pa­ris­kun­ta Kau­si 10, o­sa 4. Bill K­lein ja Jen Ar­nold o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm. A­vio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen UUSI KAUSI! Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel?
18 18.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x2) Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 5. O­man e­lä­män­sä dis­neyp­rin­ses­sa E­len et­sii mah­dol­li­sim­man ö­ve­riä hää­pu­kua, jos­sa on pal­jon g­lit­te­riä ja röy­he­löi­tä. Kak­ku­ku­nin­gas (x6) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 2, o­sa 6. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä.
19.00 Say Yes to t­he D­ress (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun! alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 7, o­sa 7. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017) 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la (x2)
20.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he Kau­si 1, o­sa 4. Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen UUSI KAUSI! Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 7, o­sa 7. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017) Pie­ni pa­ris­kun­ta Kau­si 10, o­sa 4. Bill K­lein ja Jen Ar­nold o­vat mo­lem­mat al­le 120 cm. A­vio­pa­ri koh­taa jat­ku­vas­ti mo­nen­lai­sia ar­ki­sia on­gel­mia nor­maa­li­ko­kois­ten maail­mas­sa. Say Yes to t­he D­ress (x2)
21 21.00 Toh­to­ri Pai­se Kau­si 2, o­sa 2. Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Kau­si 2, o­sa 6. Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. 21.00 Toh­to­ri Pai­se (x2) alkaa uusintana. 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 4. kau­den e­ri­kois­jak­so: C­han­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­na. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly E­ver Af­ter?, to­si-tv, U­SA, 2019)
22.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 2, o­sa 9. Paa­vi siu­naa mie­hen, jon­ka i­ho on pien­ten kas­vain­ten pei­tos­sa. Tup­la­na alt­ta­ril­la I­dent­ti­set kak­so­set B­rit­ta­ny ja B­ria­na te­ke­vät kai­ken yh­des­sä. He näyt­tä­vät sa­mal­ta, pu­keu­tu­vat ja a­jat­te­le­vat sa­mal­la ta­val­la. Läs­ki­ni pe­las­ti mi­nut Do­ku­men­tis­sa käy­dään lä­pi nel­jä us­ko­ma­ton­ta ta­ri­naa, jois­sa y­li­pai­noi­set ih­mi­set pe­las­tui­vat var­mal­ta kuo­le­mal­ta y­li­mää­räis­ten ki­lo­jen­sa an­sios­ta. Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä Kau­si 1, o­sa 2. B­ri­neyt, S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat kaik­ki e­ri vai­heis­sa uu­den si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 3, o­sa 6. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää.
23.00 Löy­sät pois! Ka­te P­lus Da­te A­pua, mi­kä tau­ti! Pie­ni pa­ris­kun­ta U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni Häis­tä en­sia­puun O­sa 2/3. Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta u­nel­ma­hää­suun­ni­tel­mis­ta, jot­ka o­vat­kin joh­ta­neet ki­vu­liaas­ti en­sia­puun.
0 00.00 In­to­hi­mon uh­rit
01.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he 90 päi­vää mor­sia­me­na: Mi­tä kuu­luu? (x3) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) Pie­ni pa­ris­kun­ta Say Yes to t­he D­ress (x2) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Kau­si 5, o­sa 8. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.
02.00 Toh­to­ri Pai­se 02.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set
3 03.00 A­pua, mi­kä tau­ti! 03.00 Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Löy­sät pois! Tah­don mor­sius­pu­vun: XXL
03.30 Say Yes to t­he D­ress
04.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)
90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen