Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na
06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) Tah­don mor­sius­pu­vun!
06.15 Pie­ni suu­ri per­he (x2)
06.40 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x6)
06.50 Pien­ten per­he
07.25 U­nel­mien hää­pu­vut
07.50 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) 90 päi­vää mor­sia­me­na (x4) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (x4) 07.50 Si­sar­vai­mot (x5)
08.20 1+5 ty­tär­tä (x3)
9
09.50 Pien­ten per­he 11. kauden erikoisjaksot. Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x8)
10.50 Si­sar­vai­mot (x2)
11.20 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2) alkaa uusintana.
11.50 Pien­ten per­he 11. kauden erikoisjaksot.
12
12.50 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Si­sar­vai­mot (x4) Si­sar­vai­mot (x3) Si­sar­vai­mot (x2)
13.00 Pien­ten per­he (x2) Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, U­SA, 2016).
13.20 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x7)
14.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x2) 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen (x2) Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x2) 14.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x2) alkaa uusintana. 14.55 Jill & Jes­sa: E­lä­mä jat­kuu Sar­jas­sa seu­ra­taan suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san e­lä­mää.
15
16.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x2) 16.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 16.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.
17.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2) 17.00 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 6. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set.
18 18.00 Jät­ti­läis­nai­set Maail­ma näyt­täy­tyy y­li kak­si­met­ri­sel­le hy­vin e­ri­lai­se­na. Kak­ku­ku­nin­gas (x8) Ter­ve­tu­loa kuu­to­set UUSI KAUSI! Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la UUSI SARJA! Nel­jä a­me­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja ai­koo nyt jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti.
19.00 Toh­to­ri Pai­se Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan. Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8) Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va alkaa uusintana. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, U­SA, 2017) Ka­te P­lus Da­te UUSI SARJA! Jon ja Ka­te +8 -sar­jas­ta tut­tu Ka­te Gos­se­lin a­loit­te­lee deit­tai­lua ol­tuaan y­li vuo­si­kym­me­nen sink­ku­na. A­pu­naan hä­nel­lä on a­vio­liit­to­vä­lit­tä­jiä se­kä tei­ni-i­käi­set kak­sos­tyt­tä­ren­sä Ma­dy ja Ca­ra.
20.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Vat­sas­taan kiin­ni o­le­vat sia­mi­lai­set kak­so­set aio­taan e­rot­taa B­ra­si­lias­sa. E­tio­pia­lai­sel­la tei­ni­ty­töl­lä taas on val­ta­va kas­vain kau­las­saan. 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Kau­si 4, o­sa 11. Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va (x2) alkaa uusintana. 1+5 ty­tär­tä Kau­si 4, o­sa 6. Da­niel­le ja A­dam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan e­si­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vi­to­set. Mi­nä o­len Jazz alkaa uusintana. T­rans­su­ku­puo­li­sen tei­ni­ty­tön Jaz­zin ins­pi­roi­va ta­ri­na jat­kuu sar­jan uu­sis­sa jak­sois­sa. 20.00 Pien­ten per­he Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, U­SA, 2019).
21 21.00 Löy­sät pois! Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää u­sein jäl­keen­sä löy­sää i­hoa. Sar­jas­sa mit­ta­van laih­du­tuk­sen lä­pi­käy­neet pää­se­vät ki­rur­gin kä­sit­te­lyyn, jon­ka myö­tä ta­voi­te uu­des­ta k­ro­pas­ta to­teu­tuu vih­doin. 21.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set UUSI KAUSI! Wald­rop­sin per­heen kol­me e­lä­väis­tä poi­kaa pi­ti­vät van­hem­pan­sa Court­neyn ja E­ri­cin kii­rei­si­nä. Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah Kau­si 1, o­sa 5. Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Toh­to­ri Pai­se (x2) Pie­ni suu­ri per­he Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, U­SA, 2019).
22.00 In­to­hi­mon uh­rit 4. kausi alkaa uusintana. Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Pien­ten per­he Kau­si 14, o­sa 7. Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien e­lä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, O­re­go­nis­sa. 22.00 Pie­ni suu­ri per­he Kau­si 5, o­sa 4. Sar­ja seu­raa Johns­to­nin pie­nen suu­ren per­heen e­lä­mää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, U­SA, 2019) A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na Kau­si 2, o­sa 14. Sar­ja seu­raa tei­ni­van­hem­pien e­lä­mää. Kos­ka nuo­ret o­vat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän o­mien van­hem­pien­sa on o­tet­ta­va oh­jat kä­siin­sä. 22.00 In­to­hi­mon uh­rit Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Sar­ja pu­reu­tuu in­to­hi­mo­ri­kok­siin, joi­den lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on pe­tos ja sen ai­heut­ta­ma hal­lit­se­ma­ton tun­ne­vyö­ry.
23.00 Jät­ti­läis­nai­set Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun Puusta pudonnut. A­pua, mi­kä tau­ti! 1+5 ty­tär­tä 23.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 2, o­sa 3. Vat­sas­taan kiin­ni o­le­vat sia­mi­lai­set kak­so­set aio­taan e­rot­taa B­ra­si­lias­sa. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 270-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.
0 00.00 In­to­hi­mon uh­rit alkaa uusintana. U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni
01.00 Jät­ti­läis­nai­set 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heil­le kuu­luu? 1+5 ty­tär­tä Mi­nä o­len Jazz 01.00 Toh­to­ri Pai­se Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut o­ma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo y­li 15 vuo­den a­jan.
02.00 Toh­to­ri Pai­se 02.00 Ter­ve­tu­loa kuu­to­set Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah 02.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja
3 03.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Pien­ten per­he Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va Pie­ni suu­ri per­he A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na 03.00 Kak­ku­ku­nin­gas
04.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja
04.10 Tah­don mor­sius­pu­vun!
04.45 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x2)
05.00 Tah­don mor­sius­pu­vun!
05.25 U­nel­mien hää­pu­vut
05.50 90 päi­vää mor­sia­me­na 05.50 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen