Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x6)

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le

06.05 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

06.20 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta

06.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja

06.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

06.50 Kis­sa­kuis­kaa­ja

07.30 Kak­ku­ku­nin­gas (x6)

07.55 90 päi­vää mor­sia­me­na

08.05 Buying A­las­ka (x2)

Dog Mushing Millionaires U­pea, mut­ta haas­ta­va A­las­ka on ai­nut­laa­tui­nen paik­ka maail­mas­sa, ja uu­niik­kia on myös siel­lä e­lä­mi­nen ja a­su­mi­nen.

08.55 1+5 ty­tär­tä

9

09.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen (x2)

Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. O­soit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set e­rot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel?

09.50 Si­sar­vai­mot

A Family Meltdown Courting Another Wife One More Woman in Kody's Life Anthropologists Move In First a Verdict, Then a Lawyer

10.40 Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x2)

Classic American Modern Southern Charm Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah B­rent rien­tää a­puun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet o­vat lui­su­neet pa­has­ti y­li bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Pop­pyl­le.

10.50 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x4)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin.

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x6)

Sister Knows Best A Family Affair Showing off Your Assets Brides and Their Boys Family Rules Father of the Bride

11.00 Kaik­ki koi­ris­ta: ro­tuo­pas (x2)

Ruma vai söpö?

11.55 Pie­ni suu­ri per­he

Call Off Easter? Kysymyksiä. Kesäloma. Kylpyhuoneremontti.
12

12.15 Kaik­ki kis­sois­ta (x2)

2. kauden jaksot alkavat uusintana. Manx, Burmese, Siberian, Russian Blue, Cornish Rex, Singapura

12.45 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa.

12.55 90 päi­vää mor­sia­me­na

Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin.

13.45 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

Sister Knows Best A Family Affair Showing off Your Assets Brides and Their Boys Family Rules Father of the Bride Better Than the First More Than a Wedding

13.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

14.10 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri (x3)

Mile High Mutt Street Dog A Full Heart Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min e­läin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa P­lan­ned Pet­hood P­lus -k­li­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia e­läi­miä se­kä k­li­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin.

14.50 Buying A­las­ka (x4)

Million Air Big Wheels and Big Deals Trailblazers Glacier City

14.50 Buying A­las­ka (x2)

Escape From Juneau Gold Town
15

15.25 Buying A­las­ka

Dog Mushing Millionaires Treehouse Tour

15.55 Jo­tain lai­nat­tua, jo­tain uut­ta (x10)

16.55 Si­sar­vai­mot

Courting Another Wife One More Woman in Kody's Life Anthropologists Move In First a Verdict, Then a Lawyer Divorce

17.10 90 päi­vää mor­sia­me­na

Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta.

17.55 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)

Kak­ku­ku­nin­gas: Kak­sin­tais­to

Carnival and Bollywood Bud­dy Va­last­ro ja Duff Gold­man ki­saa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa toi­siaan vas­taan sel­vit­tääk­seen kum­pi on maail­man pa­ras lei­pu­ri.
18

19.00 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x2)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa.

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

Sister Knows Best A Family Affair Showing off Your Assets Brides and Their Boys Family Rules Father of the Bride Better Than the First More Than a Wedding

Bud­dy?s Big Ba­ke­down (x2)

Bud­dy Va­last­ro on yk­si me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä kon­diit­to­reis­ta Yh­dys­val­lois­sa ja hä­net tun­ne­taan u­peis­ta luo­muk­sis­taan. Täl­lä ker­taa hän an­taa vuo­ron muil­le lah­jak­kail­le te­ki­jöil­le, jot­ka pää­se­vät ki­saa­maan sii­tä, ku­ka lei­poo par­hai­ten. Jo­kai­nen ha­luaa lei­poa ku­ten Bud­dy.

Si­sar­vai­mot

Guide To Wedded Bliss Ko­dy B­row­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen e­lä­mää.

20.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Ser­kuk­set Ca­sey, A­man­da, A­my ja Ed o­vat sai­raal­loi­sen li­ha­via.

90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.

Si­sar­vai­mot

Guide To Wedded Bliss Ko­dy B­row­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen e­lä­mää.

Mi­nä o­len Jazz

Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää. 17-vuo­tias Jazz val­mis­tau­tuu kou­lun päät­tä­jäis tans­siai­siin, mut­ta kaik­ki ei me­ne suun­ni­tel­mien mu­kaan.

Kak­ku­ku­nin­gas (x4)

Helicopters, Hypnosis and Hay Bales Red, White and Chew Snowman, Mentor And Model Mary Hay Bales And A Health Scare Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. To­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan Ho­bo­ke­nis­sa, New Jer­seys­sä si­jait­se­van per­he­lei­po­mon ar­kea.
21

21.00 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

(2018) Sarja seuraa teinivanhempien elämää. Kos­ka nuo­ret o­vat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän o­mien van­hem­pien­sa on o­tet­ta­va oh­jat kä­siin­sä.

21.00 U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni

W­hit­ney T­ho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon.

21.00 Pal­jas­tin lap­se­ni

Ym­mär­tä­vät­kö lap­se­si so­siaa­li­sen me­dian vaa­rat? Do­ku­men­tis­sa El­liott Mor­gan aut­taa kak­sia van­hem­pia, joi­den tei­ni-i­käi­set tyt­tä­ret käyt­täy­ty­vät huo­les­tut­ta­vas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ja saat­ta­vat ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tään it­sen­sä vaa­raan.

21.55 Jät­ti­läis­nai­set

B­ryan ko­sii Ha­leig­hia, ja pa­ri jul­kis­taa kih­lauk­sen­sa. Col­leen y­rit­tää ta­pail­la mie­hiä, mut­ta t­ref­fit me­ne­vät jo­ko huo­nos­ti tai päät­ty­vät he­ti al­kuun­sa.

21.55 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Stepping on the Scale Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.

Si­sar­vai­moa et­si­mäs­sä

S­now­de­nit ja Alld­red­get o­vat jäl­leen uu­sien vai­hei­den e­des­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja Mc­Gee­sit.

A­pua, tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

Sar­ja seu­raa kol­men tei­ni-i­käi­sen pa­ris­kun­nan o­dot­ta­mat­to­mia ras­kauk­sia.

Jät­ti­läis­nai­set

The Tallest Girl in Texas B­ryan ko­sii Ha­leig­hia, ja pa­ri jul­kis­taa kih­lauk­sen­sa. Col­leen y­rit­tää ta­pail­la mie­hiä, mut­ta t­ref­fit me­ne­vät jo­ko huo­nos­ti tai päät­ty­vät he­ti al­kuun­sa.

Jo­die Marsh: Pos­ti­myyn­ti­mor­sia­met

Jo­die mat­kus­taa Un­ka­riin pe­reh­tyäk­seen kas­va­vaan bis­nek­seen, "pos­ti­myyn­ti­mor­sia­miin". Hän ta­paa pai­kan pääl­lä nai­sia, jot­ka kään­ty­vät kan­sain­vä­lis­ten deit­ti­toi­mis­to­jen puo­leen löy­tääk­seen puo­li­son.

22.55 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Ser­kuk­set Ca­sey, A­man­da, A­my ja Ed o­vat sai­raal­loi­sen li­ha­via.

Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

Three's a Crowd Mu­ta­lei­keil­lä on kar­mi­via seu­rauk­sia e­rääl­le pa­ris­kun­nal­le.

A­me­ri­kan ka­ma­lim­mat ta­tuoin­nit (x2)

A Squirrel, a Coyote, and an Actor Elephants, Skaters, and Bears, Oh My!

Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me

Ha­mill­sin ko­ko per­he sai­ras­taa ac­hond­rop­la­siaa e­li k­las­sis­ta ly­hyt­kas­vui­suut­ta, mut­ta tii­vis ja ra­kas­ta­va per­he ei an­na haas­tei­den lan­nis­taa.

Mi­nä o­len Jazz

UUSI KAUSI! Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää.

22.55 U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni

A Sobering Reality W­hit­ney T­ho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon.

23.05 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

(2018) Sarja seuraa teinivanhempien elämää.

23.55 Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le (x14)

Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on e­ri­kois­tu­nut p­lus­koon mor­sius­pu­kui­hin. O­mis­ta­jat A­li­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään a­siak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa. U­nel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vit­se laih­tua, jo­kai­nen mor­sian on kau­nis o­ma­na it­se­nään.
0

00.55 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.

In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.

In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.

In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä.

In­to­hi­mon uh­rit (x2)

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. Sar­ja pu­reu­tuu in­to­hi­mo­ri­kok­siin, joi­den lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on pe­tos ja sen ai­heut­ta­ma hal­lit­se­ma­ton tun­ne­vyö­ry. Ai­na ei o­le sel­vää, on­ko te­ki­jä pet­tä­jä vai uh­ri.

01.55 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

90 päi­vää mor­sia­me­na

Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua.

01.55 Si­sar­vai­mot

Ko­dy B­row­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa.

Mi­nä o­len Jazz

Sar­ja seu­raa t­rans­su­ku­puo­li­sen Jazz Jen­ning­sin e­lä­mää.

02.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

02.05 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

02.55 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

02.55 U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni

02.55 Ly­hyt­kas­vui­nen per­heem­me

3

03.05 Jät­ti­läis­nai­set

03.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Buying A­las­ka

04.35 Kis­sa­kuis­kaa­ja

04.50 Buying A­las­ka

Buying A­las­ka

05.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x2)

05.15 Kak­ku­ku­nin­gas

Hää­pu­ku­ja kur­vik­kail­le