Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

Kak­ku­ku­nin­gas

Kak­ku­ku­nin­gas

Kis­sa­kuis­kaa­ja

06.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x8)

06.15 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

Kis­sa­kuis­kaa­ja

07.10 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

07.20 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät

07.50 Kak­ku­ku­nin­gas (x10)

08.10 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met o­vat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo.

A Ba­by S­to­ry (x2)

08.20 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Pissed Off! Il­keä kis­sa es­tää Ro­bia ja S­tep­ha­niea saa­mas­ta vau­vaa ja Jes­si­can kis­sa ra­kas­taa ta­kaa-a­joa ja raa­pi­mis­ta.
9

09.10 A Ba­by S­to­ry (x8)

Syn­ny­tyk­seen liit­tyy u­sein d­raa­maa ja täs­sä sar­jas­sa ka­me­rat o­vat siel­lä, mis­sä ta­pah­tuu. En­nen kuin uu­si tu­lo­kas saa­daan per­hee­seen koe­taan jän­nit­tä­viä het­kiä. Syn­ny­tys saat­taa al­kaa en­nen ai­ko­jaan tai lää­kä­ri päät­tää, et­tä ti­lan­ne vaa­tii kei­sa­rin­leik­kauk­sen.

Si­sar­vai­mot

4. kausi alkaa uusintana.

09.20 90 päi­vää mor­sia­me­na (x2)

10.10 Si­sar­vai­mot (x5)

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

10.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

11.05 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

UUSI KAUSI!

11.05 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x10)

Orange Appeal Tiaras and Tribulations Thou Shall Not Wear Strapless No Passion for Fashion Mama-in-Law Knows Best Potty Party In-Law and Order Sisters and Frothers Size Matters Show Up and Shut Up

11.55 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

Sar­jas­sa seu­ra­taan ruot­sa­lai­sen lau­la­ja-näyt­te­li­jä Per­nil­la Wahlg­re­nin ja hä­nen per­heen­sä vä­ri­käs­tä e­lä­mää.
12

12.05 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

12.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen

12.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

Brotherly Love A Dress Like None the Rest Father Knows Dress Challenge After Challenge Style Therapy Sample Sale Madness! Drama, Drama, Drama! Worth the Wait Agree to Disagree Vision Confusion

13.05 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

13.45 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

13.55 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Vii­mei­nen pu­do­tus­haas­te en­nen fi­naa­lia koit­taa.

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

13.55 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät (x2)

14.50 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät (x2)

Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x2)

15

15.00 Buying A­las­ka

15.20 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät

Kausi 1 alkaa uusintana.

15.50 Tah­don mor­sius­pu­vun: Kaa­sot (x8)

16.00 Si­sar­vai­mot

Taloprojekti ei etene suunnitellusti.

16.20 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma (x6)

17.00 Si­sar­vai­mot (x5)

Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

17.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

Kak­ku­ku­nin­gas (x2)

Bud­dy suun­nit­te­lee poi­kan­sa en­si­kom­muu­nio­juh­laan ka­kun, jon­ka ver­tais­ta ei o­le en­nen näh­ty. Ralph te­kee viik­siai­hei­sen ka­kun pai­kal­li­sen par­ta- ja viik­si­ker­hon ko­koon­tu­mi­seen. Ka­kus­sa on jo­pa viik­set, jot­ka kas­va­vat pi­tuut­ta.

A­me­ri­kan lap­si­mis­sit

Nä­mä pie­net ty­töt ja po­jat se­kä hei­dän van­hem­pan­sa ta­voit­te­le­vat me­nes­tys­tä kei­no­ja kaih­ta­mat­ta!
18

19.00 Kak­ku­ku­nin­gas (x8)

U­pea li­ha­va e­lä­mä­ni

(2018) UUSI KAUSI! W­hit­ney T­ho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa.

Bud­dy?s Big Ba­ke­down (x2)

Bud­dy Va­last­ro on yk­si me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä kon­diit­to­reis­ta Yh­dys­val­lois­sa ja hä­net tun­ne­taan u­peis­ta luo­muk­sis­taan. Täl­lä ker­taa hän an­taa vuo­ron muil­le lah­jak­kail­le te­ki­jöil­le, jot­ka pää­se­vät ki­saa­maan sii­tä, ku­ka lei­poo par­hai­ten. Jo­kai­nen ha­luaa lei­poa ku­ten Bud­dy.

20.00 Per­nil­la Wahlg­re­nin maail­ma

20.00 Tah­don mor­sius­pu­vun!

Mor­sius­pu­ku­lii­ke K­lein­fel­din a­sian­tun­ti­jat o­pas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku o­suu koh­dal­le, se on saa­ta­va, o­li hin­ta mi­kä hy­vän­sä.
21

21.00 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa. Ser­kuk­set Ca­sey, A­man­da, A­my ja Ed o­vat sai­raal­loi­sen li­ha­via.

Tah­don mor­sius­pu­vun!

Mor­sius­pu­ku­lii­ke K­lein­fel­din a­sian­tun­ti­jat o­pas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018) Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain.

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018) Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää a­me­rik­ka­lais­ta, jot­ka o­vat et­si­neet e­lä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain.

Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää. Ku­kin heis­tä on a­jau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa e­teen­päin.

22.00 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

Sarja seuraa teinivanhempien elämää.

Si­sar­vai­mot

UUSI KAUSI! Ko­dy B­row­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen e­lä­mää.

22.00 Si­sar­vai­mot

It's Worse Than We Thought UU­SI KAU­SI! Ko­dy B­row­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen e­lä­mää.

22.50 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! ker­too ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­nat ym­pä­ri maail­maa.

22.50 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! My Skin Feels Like Scales

23.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jäl­keen

Erikoisjakso.

Liian ru­ma rak­kau­teen?

Episode 4 Jen ai­koo vii­mein pal­jas­taa to­del­li­sen it­sen­sä. Mar­cia val­mis­tau­tuu toi­sil­le dei­teil­leen.

A­pua, mi­kä tau­ti!

1 4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.
0

00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017)

00.30 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti!

00.50 Pa­ra­nor­mal Lock­down

00.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018)

Pa­ra­nor­mal Lock­down

Statler City Hotel Nick G­roff ja Kat­ri­na Weid­man viet­tä­vät 72 tun­tia A­me­ri­kan pe­lot­ta­vim­mis­sa, ou­dois­ta ta­pah­tu­mis­ta tun­ne­tuis­sa pai­kois­sa.

Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.

01.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Diee­tin jäl­keen

Erikoisjakso.

01.50 Tu­hat­ki­loi­nen per­he

01.50 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va

(2017) Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti y­li­pai­nois­ten, y­li 300-ki­lois­ten ih­mis­ten e­lä­mää.

90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen

(2018)

Tu­hat­ki­loi­nen per­he

Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen pa­ris­sa.

Sek­si­lei­keis­tä put­kaan (x2)

02.20 Tah­don mor­sius­pu­vun!

02.35 Pa­ra­nor­mal Lock­down

02.50 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

02.50 A­pua! Tyt­tä­re­ni on ras­kaa­na

Pa­ra­nor­mal Lock­down

3

03.25 Si­sar­vai­mot

03.35 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

03.35 Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

Kak­ku­ku­nin­gas: Pa­ras lei­pu­ri

03.45 A­pua, mi­kä tau­ti!

04.35 A Ba­by S­to­ry

04.45 Buying A­las­ka

04.45 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät (x2)

04.45 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät (x2)

Kis­sa­kuis­kaa­ja

05.00 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät

05.15 Tar­jous­ten met­säs­tä­jät

05.15 Kak­ku­ku­nin­gas

05.40 Kak­ku­ku­nin­gas

Kak­ku­ku­nin­gas

05.40 Kak­ku­ku­nin­gas

05.50 Kis­sa­kuis­kaa­ja