Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
05.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
06.15 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2015)
Kausi 1. Jaksot 15-19.
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
06.10 Say Yes To The Dress: Britannia
06.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2012)
Klein­fel­dil­lä on alen­nusmyynti,..
06.45 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 9. Jaksot 9-14.
06.55 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
Per­heen sis­kok­set Le­xi, kyn­siar­tis­ti, ja Bria, vär­jää­jä-meik­kaa­ja, pyö­rit­tä­vät suo­sit­tua Sa­lon Mar­to­ne -lii­ket­tä, jos­sa asiak­kail­le loih­di­taan toi­nen tois­taan näyt­tä­väm­piä tyy­le­jä. (Un­po­lis­hed, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
06.55: Alkaa uusintana.
08.00: Ita­lialainen,..
09.00:
07.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sar­jas­saan! Tii­viis­ti rin­ta rin­nan elä­neet sis­kok­set ovat täl­lä ker­taa vas­tak­kai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Dar­cey yrit­tää pääs­tä yli aiem­mis­ta huo­nois­ta pa­ri­suh­teis­taan, kun taas ra­kas­tu­neen Sta­ceyn al­ba­nia­lai­nen sul­ha­nen saa­puu vih­doin Ame­rik­kaan. (Dar­cey & Sta­cey, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 1. Jaksot 6-10.
09.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­lai­säi­ti, jo­ka väit­tää ky­ke­ne­vän­sä kom­mu­ni­koi­maan kuol­lei­den kans­sa. Hän pal­ve­lee asiak­kai­ta, joil­la on tar­ve vaih­taa aja­tuk­sia me­net­tä­mien­sä lä­heis­ten kans­sa. (Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 9. Jaksot 3-9.
9
10.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
10.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 2. Jaksot 5-9.
11.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
11.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
11.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
11.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, Tosi-tv,
10.55 Say Yes to the Dress Lancashire
12
12.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 2. Jaksot 5-8.
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
13.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 3. Jaksot 6-8.
13.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
14.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
15.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
15.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
15
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elämäänsä,
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
16.55 Say Yes To The Dress
ma: Kleinfeldilla käy myös NFL-pelaajien morsiamia.
ti: Rashin intialaisperhe heittäytyy hankalaksi. Ete­län kau­no­tar DeS­hae ra­kas­taa ki­mal­lus­ta ja dra­matiikkaa...
Alkaa uusintana.
pe: Jos­kus mor­sius­pu­vun hank­ki­mi­nen jää vii­me tippaan,.. Becky pettyi 1.
17.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
18
18.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Nyt ta­ri­na saa jat­koa hei­dän omas­sa tv-sar­jas­saan. Li­sä­maus­teen­sa sop­paan tuo Chan­te­lin vä­ri­käs per­he. (The Fa­mi­ly Chan­tel, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
18.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
18.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
19.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
19.00 Say Yes to the Dress Lancashire
19.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
20.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rakkaansa luo.
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elämäänsä,
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
21
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
21.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
21.00 Say Yes to the Dress Lancashire
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
22.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan po­ti­lai­ta, joi­den ja­lat ovat härs­kis­sä kunnossa...
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
23.00 Apua, mikä tauti!
Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten tarinoihin.
ma: Apua, mikä tauti!
pe: Alkaa uusintana. Apua, mi­kä tauti!..
23.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
23.00 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
0
00.00 Tohtori Paise
Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­pylöitä...
00.00 Upea li­ha­va elämäni
00.00 Toh­to­ri jalkapaise
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
ke: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää...
to:
pe:
la:
su: Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
01.00 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
02.00 Toh­to­ri jalkapaise
02.55 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 2-6.
03.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
03.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Alkaa uusintana.
3
04.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­lai­säi­ti, jo­ka väit­tää ky­ke­ne­vän­sä kom­mu­ni­koi­maan kuol­lei­den kans­sa. Hän pal­ve­lee asiak­kai­ta, joil­la on tar­ve vaih­taa aja­tuk­sia me­net­tä­mien­sä lä­heis­ten kans­sa. (Long Is­land Medium,
04.50 Pienten perhe
04.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, Tosi-tv,