Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.00 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
06.35 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.15 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
06.40 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.10 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
06.25 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.15 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
06.45 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.45 Suu­ren­moi­set morsiamet
06.45 Suu­ren­moi­set morsiamet
Mor­sius­liik­kees­sä vie­rai­lee diivoja,..
06.55 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2019)
06.55: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
07.05 Say Yes To The Dress: Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Oi­kean hää­pu­vun et­si­mi­ses­sä aut­ta­vat etu­ne­näs­sä mm. prin­ses­sa Dia­nal­le le­gen­daa­ri­sen hää­pu­vun suun­ni­tel­lut Da­vid Ema­nuel se­kä liik­keen omis­ta­ja Ch­ris­ti­ne Dan­do. (Say Yes to the Dress UK, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2018)
Kausi 4. Jaksot 5-24.
07.15 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, USA, 2013)
08.45 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. To­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan Ho­bo­ke­nis­sa, New Jer­seys­sä si­jait­se­van per­he­lei­po­mon ar­kea. (Ca­ke Boss, to­si-tv, USA, 2015)
Kausi 7. Jaksot 19-4.
9
09.00 Vau­va muuttaa kaiken
Las­ta odot­ta­vat pa­ris­kun­nat pääs­tä­vät ka­me­rat elä­mään­sä seu­raa­maan mat­kaa koh­ti van­hem­muut­ta, jo­hon kas­va­mi­nen ei ai­na ta­pah­du il­man ki­pui­lua. (Ba­by Chan­ges Eve­ryt­hing, to­si-tv, USA, 2018)
Kausi 3. Jaksot 6-10.
09.55 Pie­ni suuri perhe
ma: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
ti: (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
ke:
to:
pe: 5. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
10.50 Say Yes To The Dress: Kaasot
to: 2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
pe: Bran­do­nil­le tu­lee mieluisa,..
10.55 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, viih­de, USA, 2019)
11.50 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2018)
11.45 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muu­ten kes­ken. Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Poppylle.
Jaksot 1-3.
12
13.35 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , to­si-tv, USA, 2019)
13.45 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
, tosi-tv, USA, 2019)
14.30 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua. Yh­teen­sä 52 pa­ria ko­koon­tuu New Yor­kin kes­kus­puis­ton Bet­hes­da-suih­ku­läh­teel­le. (Say Yes to the Dress Ame­ri­ca, to­si-tv, Usa, 2020)
Kausi 1. Jaksot 12-11.
15
15.20 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
, tosi-tv, USA, 2017)
15.30 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , to­si-tv, USA, 2017)
Kausi 3. Jaksot 9-10.
15.25 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
, tosi-tv, USA, 2017)
15.30 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
6. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elämää.
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
17.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
Kausi 1. Jaksot 17-20.
17.10 Si­sar­vai­moa etsimässä
Snow­de­nit ja Alld­red­get ovat jäl­leen uu­sien vai­hei­den edes­sä si­sar­vai­mon et­sin­näs­sä. Täl­lä kau­del­la on mu­ka­na myös kak­si uut­ta per­het­tä, Win­der­sit ja McGeesit...
17.10 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
17.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2019)
17.20 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen parissa...
17.15 Say Yes To The Dress
17.15 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2020)
18
18.10 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vähemmän,
, tosi-tv, USA, 2018)
18.10 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua. Yh­teen­sä 52 pa­ria ko­koon­tuu New Yor­kin kes­kus­puis­ton Bet­hes­da-suih­ku­läh­teel­le. (Say Yes to the Dress Ame­ri­ca, to­si-tv, Usa, 2020)
18.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
6. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
18.59 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja.
19.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2015)
Kausi 9. Jaksot 10-11.
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2020)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Erikoissarja. Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan tuoretta,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2020)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2020)
20.00 Kilot pois!
(Fat Chan­ce, to­si-tv, USA, 2015)
21.00: Sarja seuraa kahdeksan ylipainoisen painonpudotusurakkaa.
21.00 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo yli 15 vuo­den ajan. Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kystia,..
21.00 Re­turn To Amish
Breaking Amish -sarjan amissinuorten tarina jatkuu. Ma­ry, Car­me­la, Shel­ly, Lo­well, Dawn, Sab­ri­na ja Je­re­miah ovat kaik­ki suu­rien pää­tös­ten edes­sä. Uu­den ja van­han maail­man vä­lis­sä tai­tei­lu on vaikeaa,
(Return to Amish, tosi-tv, USA, 2018)
20.59 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Omis­ta­jat Ali­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään asiak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa. Unel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vit­se laih­tua, jo­kai­nen mor­sian on kau­nis oma­na itsenään.
Kausi 3. Jaksot 1-4.
21.00 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa, Ca­li­for­nias­sa jo yli 15 vuo­den ajan. Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näppylöitä.
21
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
22.00 Kau­neu­so­pe­raa­tio helvetistä
An­ne kär­sii nän­neistään,..
22.00 Ka­te Plus Date
Jon ja Ka­te +8 -sar­jas­ta tut­tu Ka­te Gos­se­lin aloit­te­lee deit­tai­lua ol­tuaan yli vuo­si­kym­me­nen sinkkuna...
22.55 Toh­to­ri jalkapaise
22.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
22.55 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
22.55 Lahkon vankina
22.55 Toh­to­ri jalkapaise
22.55 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
4. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
pe: Ash­ley on ko­ke­nut lap­suu­des­saan rank­ko­ja asioita,.. Chad ei tun­ne oloaan isäk­si tai aviomieheksi,..
23.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
UUSI KAUSI! Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2020)
0
01.45 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Lää­ke­tie­de ei pys­ty pa­ran­ta­maan heitä,
02.40 Pienten perhe
(Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, USA, 2006)
Kausi 2. Jaksot 1-14.
3
03.40 Sisarvaimot
Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­mon­sa kans­sa. Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen suur­per­heen elä­mää. (Sis­ter Wi­ves, to­si-tv, USA, 2016)
Kausi 7. Jaksot 15-21.
04.30 Kakkukuningas
Kausi 7. Jaksot 2-3.
04.30 Kakkukuningas