Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.35 Tar­jous­ten metsästäjät
Kausi 1. Jaksot 12-8.
06.40 Say Yes To The Dress
06.35 Tar­jous­ten metsästäjät
07.05 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, to­si-tv, USA, 2014)
Kausi 12. Jaksot 2-6.
07.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­teisiin. (Dr.
07.05 Say Yes To The Dress
07.30 Say yes to the Dress Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. (Say Yes to the Dress UK, to­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2016)
Kausi 2. Jaksot 14-33.
07.30 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, to­si-tv, USA, 2016)
9
09.25 Vau­va muuttaa kaiken
Las­ta odot­ta­vat pa­ris­kun­nat pääs­tä­vät ka­me­rat elä­mään­sä seu­raa­maan mat­kaa koh­ti van­hem­muut­ta, jo­hon kas­va­mi­nen ei ai­na ta­pah­du il­man kipuilua.
Kausi 2. Jaksot 10-4.
09.50 Kak­ku­ku­nin­gas: Paras leipuri
11.05: Koristelutaitoja testataan. Pu­do­tus­haas­tees­sa pi­tää val­mis­taa veis­tos­kak­ku elä­vän mallin mukaan,
10.15 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2018)
ma: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
11.10 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. (Out­daugh­te­red: The Bus­by Quints, to­si-tv, USA, 2016)
11.10 1+5 tytärtä
3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paikkaan...
12
12.00 Sisarvaimot
Jak­sos­sa käy­dään lä­pi Ko­dyn en­sim­mäi­sen vai­mon, Merin,..
6. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
Ko­dy ja Ch­ris­ti­ne läh­te­vät hää­päi­vän­sä kun­niak­si Gal­vestoniin...
to: Brownit osallistuvat pahvivenekisaan.
12.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun koteihin,..
12.00 Kate Plus 8
(Ka­te Plus 8, to­si-tv, USA, 2011)
12.55: Au­to­lo­man jat­kues­sa ai­kui­sil­le tu­lee rii­taa niin ruuasta,..
13.45: Jak­sos­sa muis­tel­laan men­nei­tä ja suun­na­taan kat­se tu­le­vaisuuteen...
12.55 Sisarvaimot
13.50 Viisi vaimoani
Per­heen­pää Bra­dy Wil­liam­sil­la on yh­teen­sä vii­si vai­moa. (My Fi­ve Wi­ves, to­si-tv, USA, 2013)
13.45 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress saa­puu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon et­si­mään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sinta asua...
14.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Nel­jä ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja ai­koo nyt jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pul­li­ses­ti. Co­rey seu­raa sy­dän­tään Ecua­do­riin, ja yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Tif­fa­ny vie poi­kan­sa Ete­lä-Af­rik­kaan. Isoäi­ti Jen­ny on löy­tä­nyt sie­lun­kump­pa­nin­sa In­tias­ta, ja Paul suun­taa Brasiliaan.
14.40 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin lä­hei­nen? Sar­jas­sa ta­va­taan äi­te­jä ja tyt­tä­riä, joi­den ys­tä­vyys saa het­kit­täin mel­koi­set mit­ta­suh­teet. (sMot­he­red, to­si-tv, USA, 2020)
Kausi 2. Jaksot 2-4.
15
15.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600lb Li­fe, to­si-tv, USA, 2017)
15.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2017)
15.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2017)
15.35 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
5. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, tosi-tv, USA, 2019)
15.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
16.25 Say Yes to the Dress Lancashire
17.15 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
17.20 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, tosi-tv, USA, 2019)
17.20 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­bys­ta tu­li yh­des­sä yös­sä suur­per­heen van­hem­mat, kun he sai­vat 4-vuo­tiaan esi­kois­tyt­tä­ren­sä seu­rak­si Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­set ko­ko­naan ty­töis­tä koos­tu­vat vitoset.
17.15 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
17.15 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2019)
17.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2020)
17.25 Tu­hat­ki­loinen perhe
Li­ha­vuu­des­ta kär­si­vä per­he tais­te­lee laih­dut­ta­mi­sen parissa...
18
18.15 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2017)
18.10 Vih­doin yhdessä
UUSI SARJA!
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600lb Life, tosi-tv, USA, 2018)
18.59 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan tuoretta,..
19.00 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, to­si-tv, USA, 2019)
19.00: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
19.00 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin uu­sim­mas­sa ver­sios­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
Kausi 1. Jaksot 8-9.
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now?
, tosi-tv, USA, 2019)
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan tuoretta,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2020)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vähemmän,
, tosi-tv, USA, 2019)
20.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin lä­hei­nen? Sar­jas­sa ta­va­taan äi­te­jä ja tyttäriä,
21
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tun­tui­si, jos tun­te­mat­to­mat tui­jot­tai­si­vat si­nua iho­si ta­kia? Uudessa,..
21.00 Vih­doin yhdessä
UUSI SARJA! Kos­ket­ta­va sar­ja saat­taa yh­teen maail­man har­vi­nai­sim­mis­ta sai­rauk­sis­ta kär­si­viä ihmisiä...
21.00 Say Yes To The Dress
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tun­tui­si, jos tun­te­mat­to­mat tui­jot­tai­si­vat si­nua iho­si ta­kia? Uudessa,..
21.00 Kel­paan­ko rakkauteen?
Me­lin­dal­la on syn­nyn­näi­nen oi­reyh­ty­mä, jon­ka myö­tä hä­nel­lä on ly­hen­ty­nyt sel­kä­ran­ka ja toi­mi­mat­to­mat jalat...
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
22.00 Kau­neu­so­pe­raa­tio helvetistä
Nai­set syy­tä­vät ra­haa yhä kas­va­vis­sa mää­rin ul­ko­nä­köönsä,..
22.00 Viisi vaimoani
Tatuointi. Bra­dy on suun­ni­tel­lut ta­tuoin­nin ot­ta­mis­ta jo vuo­sien ajan,..
22.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
Kausi 3. Jaksot 11-2.
22.00 Pra­meat kier­tolaishäät
Sar­jas­sa seu­ra­taan toi­nen tois­taan näyt­tä­väm­piä mus­ta­lais- ja kier­to­lais­häi­tä Amerikassa...
22.55 Tohtori Paise
22.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
22.55 Tohtori Paise
22.55 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
22.55 Tohtori Paise
22.55 Jo­tain lai­nat­tua, jotain uutta
(So­met­hing Bor­ro­wed, So­met­hing New, to­si-tv, USA, 2014)
23.50 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
ti: Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
ke:
to:
pe:
23.50 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, tosi-tv, USA, 2020)
0
01.30 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
Kausi 6. Jaksot 8-13.
02.25 Tohtori Paise
Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­py­löi­tä. (Dr. Pimp­le Pop­per, to­si-tv, USA, 2019)
Kausi 2. Jaksot 4-10.
3
03.15 Pienten perhe
Kausi 5. Jaksot 39-6.
04.15 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress,