Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
6
06.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
06.15 Say Yes To The Dress
ti: Da­niel­lel­la on har­vi­nai­sen iso povi,.. Klein­fel­dil­lä on alen­nusmyynti,..
Alkaa uusintana.
pe: Nau­li­la saa­puu New Yor­kiin An­go­lasta asti,..
06.15 Say Yes To The Dress
06.45 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Alkaa uusintana.
07.55 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyntämiseen.
Kausi 4. Jaksot 7-8.
07.50 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
Kausi 1. Jaksot 7-8.
08.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Pop­pyl­le. (Na­te & Je­re­miah By De­sign, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
08.00: Alkaa uusintana.
08.55 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
ma: Joulumieltä. The­re­sa aut­taa naista,..
The­re­sa koh­taa epä­luu­loi­sen asiakkaan,..
The­re­sal­la on keik­ka New Yorkissa,..
9
10.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 2. Jaksot 14-19.
09.50 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
09.50: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
10.00 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
12.00: Fi­lip­pii­ni­läis­mor­sia­men ja ikä­mies Mar­kin suh­de ajau­tuu um­pi­ku­jaan, kun Mark ilmoittaa,..
13.05: Alek­sei­ta rii­vaa mus­ta­suk­kai­suus mor­sia­men polt­ta­rei­den takia...
11.00 Pienten perhe
Sar­jas­sa seu­ra­taan ly­hyt­kas­vuis­ten Ro­lof­fien elä­mää ja ar­kea per­heen maa­ti­lal­la Port­lan­dis­sa, Ore­go­nis­sa. (Litt­le Peop­le, Big World, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
12
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män, on mo­ni heis­tä koh­dan­nut ta­ka­pak­ke­ja ja uu­sia on­gel­mia. (My 600-lb Li­fe: Whe­re Are They Now? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
12.55 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
13.55 Say Yes to the Dress Amerikka
14.05 Äi­ti bestiksenä
Erikoisjakso: Sunhe ja Angelica. Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyinen side,..
15.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
15.10 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
14.55 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Say Yes to the Dress Lancashire
15.00 Eris­tyk­sis­sä: Plat­hin suurperhe
Per­he viih­tyy tii­viis­ti omas­sa kup­las­saan kau­ka­na ym­pä­röi­väs­tä maail­mas­ta. (Wel­co­me to Plath­vil­le, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
15.00: Alkaa uusintana.
15
15.55 Say Yes to the Dress
16.55 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sai­rau­den myö­tä li­ho­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä maailmassa.
16.55 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
17.00 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
Kausi 2. Jaksot 3-4.
16.55 Say Yes to the Dress Amerikka
16.55 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa vanhemmat,..
17.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä naimisiin,
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
17.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
18
18.00 Tu­hat­ki­loinen perhe
Kan­nus­taak­seen mui­ta per­heen­jä­se­niä muut­ta­maan elä­män­sä ter­veel­li­sem­pään suun­taan Be­ver­ly käy lä­pi ma­ha­lau­kun ohi­tus­leik­kauk­sen. Hän on val­mis lait­ta­maan oman elä­män­sä vaa­ka­lau­dal­le, jot­ta sai­si muun­kin per­heen pu­dot­ta­maan painoaan.
18.00 Say Yes to the Dress Lancashire
18.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vähemmän,
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
19.00 Pra­meat kier­tolaishäät
19.00 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­no­kai­si­na, kaik­ki muut ovat ol­leet vä­hin­tään kak­so­sia. Jouk­koon mah­tuu myös yh­det ne­lo­set. Mil­lais­ta on eri­kois­laa­tui­sen suur­per­heen ar­ki het­ki­ses­sä Las Vegasissa?
19.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress,
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
19.00 Pra­meat kier­tolaishäät
Sar­jas­sa seu­ra­taan toi­nen tois­taan näyt­tä­väm­piä mus­ta­lais- ja kier­to­lais­häi­tä Amerikassa...
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa tapailla,
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
20.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
90 päi­vää mor­sian -rea­li­tys­ta tu­tut ident­ti­set kak­so­set Dar­cey ja Sta­cey näh­dään nyt omas­sa sarjassaan!..
21
21.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
21.00 Say Yes to the Dress Lancashire
21.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.00 Mie­he­ni on raskaana
Trans­su­ku­puo­li­set pa­ris­kun­nat My­les ja Pre­cious se­kä Ari ja Cait­lin odot­ta­vat ta­hoil­laan kauan toi­vot­tua lasta...
21.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 Pra­meat kier­tolaishäät
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Dar­cey & Stacey
22.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
22.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
22.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
22.35 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
23.05 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
23.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
23.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
23.00 Häis­tä ensiapuun
Sar­jas­sa ker­ro­taan pa­has­ti ka­riu­tu­neis­ta unel­ma­hää­suun­nitelmista,..
00.10 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 7. Jaksot 18-20.
00.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
00.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
0
00.05 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Alkaa uusintana. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.55 Tohtori Paise
Hän on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kys­tia, pai­sei­ta se­kä eri­lai­sia luo­mia ja näp­py­löi­tä. Sar­jas­sa seu­raam­me kli­ni­kan työn­te­ki­jöi­den työs­ken­te­lyä ja ta­paam­me potilaita,
02.05 Toh­to­ri jalkapaise
03.05 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Kos­ka nuo­ret ovat täy­sin val­mis­tau­tu­mat­to­mia uu­teen roo­liin­sa van­hem­pi­na, hei­dän omien van­hem­pien­sa on otet­ta­va oh­jat kä­siin­sä. Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen hetkiä,
Kausi 2. Jaksot 6-12.
3
04.05 Upea li­ha­va elämäni
Kausi 6. Jaksot 12-2.
04.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
Kausi 1. Jaksot 3-10.
05.00 Kate Plus 8
Ka­te Gos­se­lin luot­saa avioe­ron­sa jäl­keen yk­sin kah­dek­san­lap­sis­ta suur­per­het­tään. Sar­ja seu­raa tii­viin per­heen vauh­di­kasta arkea.