Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 13. Jaksot 10-15.
05.55 Say Yes to the Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
05.50 Say Yes To The Dress
06.25: Hen­ki­lö­kun­ta te­kee kaikkensa,..
05.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
Kausi 1. Jaksot 3-5.
07.00 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. (Ext­re­me Cou­po­ning, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 1. Jaksot 9-6.
06.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Kii­rei­sen työ vas­ta­pai­nok­si kak­sik­ko py­hit­tää va­paa-ai­kan­sa tyt­tä­rel­leen Pop­pyl­le. (Na­te & Je­re­miah By De­sign, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 2. Jaksot 1-2.
07.00 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 7. Jaksot 2-5.
08.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
ti: Vuo­ros­sa on eri­kois­jak­so koh­tauksista,..
to: The­re­san per­he val­mis­tau­tuu jou­luun ja ja­kaa lap­sil­le lahjoja...
07.55 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­laisäiti,..
08.55 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
08.50 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
9
09.05 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
Sar­ja seu­raa Dug­ga­rin te­le­vi­sios­ta tu­tun suur­per­heen si­sa­rus­ten Jil­lin ja Jes­san se­kä hei­dän omien per­hei­den­sä elä­mää. Isos­sa lap­si­kat­raas­sa kas­va­nei­den sis­kos­ten vä­lit ovat tii­viit ja läm­pi­mät myös ai­kui­siäl­lä. (Coun­ting On, Tosi-tv,
09.05 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
10.05 Say Yes to the Dress Suomi
(Say Yes To The Dress Suo­mi, To­si-tv, Suomi, 2019)
ti: Kat­ju ja Li­la et­si­vät kum­pi­kin hää­pu­kua, jo­ka ei pal­jas­ta liikaa...
ke: Kris­ta on ra­tio­naa­li­nen ja har­kit­se­va tar­kan mar­kan morsian,..
10.00 Say Yes to the Dress Suomi
09.55 Der­ri­con us­ko­ma­ton suurperhe
Ka­ren ja Deon Der­ri­co ovat kuin ket­kä ta­han­sa van­hem­mat, pait­si et­tä Ka­ren on ol­lut ras­kaa­na kuu­si ker­taa ja saa­nut yh­teen­sä hui­mat 14 las­ta. Kak­si en­sim­mäis­tä las­ta syn­tyi­vät ai­nokaisina,..
10.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
11.00 Say Yes To The Dress: Britannia
11.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paikkaan...
Kausi 2. Jaksot 16-18.
11.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
11.30 Kakkukuningas
12.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Alkaa uusintana. Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.55 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
12
12.55 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
14.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
13.55 Say Yes to the Dress Lancashire
14.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
15
15.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
Aiem­mil­ta kau­sil­ta tu­tut osal­lis­tu­jat seu­raa­vat ja ruo­ti­vat ko­ti­soh­vil­laan nel­jät­tä 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen -kaut­ta. (Pil­low Talk) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ti: (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days
ke:
to:
pe:
15.55 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rik­ka­lai­sia, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kasvokkain.
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
17.00 Say Yes to the Dress
Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ma: Alkaa uusintana.
17.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
18
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka ra­kas­tuu? Uu­des­sa sar­jas­sa ta­va­taan nel­jä nuor­ta nais­ta, jot­ka saa­vat huo­ma­ta, et­tei tu­le­va anop­pi aio pääs­tää po­jas­taan ir­ti helpolla.
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn vii­to­sis­ta on kas­va­nut elä­väi­siä pik­ku­kou­lu­lai­sia. Elä­mä yh­teen­sä kuu­den tyt­tä­ren van­hem­pi­na pi­tää kak­si­kon yhä kii­rei­se­nä, mut­ta rak­kaut­ta vauh­dik­kaas­ta per­hees­tä ei puu­tu. (Out­Daugh­te­red: The Busby Quints,
18.00 Say Yes To The Dress: Britannia
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
18.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Jälkipyykki
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
18.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.00 Tohtori Paise
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
19.00 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Englannissa...
Kausi 1. Jaksot 4-5.
19.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
20.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
20.00 Kak­ku­ku­nin­gas: On­net­to­muu­den jälkeen
Eri­koi­soh­jel­mas­sa seu­ra­taan lei­pu­ri­mes­ta­ri Bud­dy Va­last­ron toi­pu­mis­ta va­ka­vas­ta kä­si­vam­mas­ta, jo­ka vaa­ti kol­me leik­kaus­ta ja pit­kän kun­tou­tuk­sen. (Bud­dy Va­last­ro: Road to Re­co­ve­ry, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
20.00 Tohtori Paise
Lää­kä­ri Sand­ra Lee on der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi ja hä­nel­lä on ol­lut oma lää­kä­ri­kes­kus Los An­ge­le­sis­sa jo yli 15 vuoden ajan...
20.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin pai­kan, kun yli­huo­leh­ti­van äi­din ai­kui­nen poi­ka rakastuu?..
20.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
21
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
21.00 Re­he­vien rakastajat
Kol­mio­sai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­riskuntiin,..
21.00 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa...
21.00 Dragnificent!
Drag quee­nit Ale­xis Mic­hel­le, Be­Be Za­hara Benet,..
21.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
21.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
21.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
22.05 Say Yes to the Dress
Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ma: Alkaa uusintana.
22.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
22.00 Say Yes to the Dress
22.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
22.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Ras­kaa­na ole­va nai­nen yrit­tää käyn­nis­tää syn­ny­tyk­sen sek­sin avulla,..
23.05 Say Yes To The Dress: Britannia
23.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 270-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
23.00 Say Yes To The Dress: Britannia
23.05 Say Yes To The Dress: Britannia
23.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
23.00 Tohtori Paise
23.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
23.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
23.35 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­painoisten,..
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2017)
23.55 Apua, mikä tauti!
00.00 Toh­to­ri Pai­se: En­nen poksautusta
0
00.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.00 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
00.55 Sisarvaimot
01.00 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
01.35 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.30 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
01.35 Toh­to­ri Jal­ka­pai­se: Pe­lasta jalkani!
02.05 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 5. Jaksot 9-11.
02.00 Upea li­ha­va elämäni
02.05 Sisarvaimot
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 5. Jaksot 13-15.
3
03.05 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
03.00 Say Yes to the Dress
03.05 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
04.05 Say Yes To The Dress
Kausi 15. Jaksot 6-5.
04.00 Say Yes To The Dress
04.00 Kakkukuningas
04.00 Say Yes To The Dress
su: Alkaa uusintana.
04.05 Say Yes To The Dress
05.00 Say Yes to the Dress
(Say Yes to the Dress,..
05.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Kausi 1. Jaksot 2-4.
05.15 Say Yes To The Dress