Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
05.05 Kakkukuningas
05.25 Kakkukuningas
05.00 Kakkukuningas
Car­lo's Ba­ke­ryn hen­ki­lö­kun­ta pyö­räyt­tää mais­tu­vim­mat ja näyt­tä­vim­mät ka­kut ti­lai­suu­teen kuin ti­lai­suu­teen. Lei­po­mon nok­ka­mie­he­na hää­rää Bud­dy Va­last­ro. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 8. Jaksot 24-2.
06.20 Say Yes To The Dress: Britannia
Suo­sik­ki­sar­jan brit­ti­ver­sios­sa es­se­xi­läi­sen mor­siu­pu­ku­lii­ke Con­fet­ti & La­cen asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
Kausi 4. Jaksot 16-16.
06.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
Kausi 11. Jaksot 5-8.
06.55 Say Yes to the Dress
Sa­mant­ha et­sii mor­siuspukua,..
06.55 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
06.55 Viisi vaimoani
(My fi­ve wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
06.55: Alkaa uusintana.
07.55: Sarja seuraa moniavioisen Williamsin perheen elämää.
09.00:
08.00 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sult­ti Gok Wan. Mor­sius­pu­ku­myy­mä­lä­nä on pal­kit­tu per­hey­ri­tys Ava Ro­se Ha­mil­ton Lan­cas­hi­ren maa­seu­dun sy­dä­mes­sä. (Say Yes To The Dress Lan­cas­hi­re, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
9
09.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
(Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
ma: Pienissä häissä.
ti: Alkaa uusintana. Ter­veys­huo­lia. The­re­sa huolestuu,..
ke: Terveiden kirjoissa. The­re­sa pel­kää ter­vey­ten­sä puolesta,..
to: Tulisilla hiilillä. Lar­ry sai­ras­ti 15 vuot­ta sit­ten ai­vo­kasvaimen,..
pe: Kolmoset.
09.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
10.00 Pienten perhe
ti: Alkaa uusintana.
10.00 1+5 tytärtä
Sar­ja seu­raa iloi­sen ja ra­kas­ta­van per­heen to­tut­te­lua uu­teen ti­lan­tee­seen en­si­met­reil­tä läh­tien. Isän ja äi­din kä­det ei­vät tah­do riit­tää, ja yöu­nis­ta­kin jou­tuu tin­ki­mään. (Out­Daugh­te­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
10.00: Alkaa uusintana.
11.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saatava,
11.05 Say Yes to the Dress
Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 16. Jaksot 1-2.
11.05 Say Yes To The Dress
12
12.05 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­sius­pu­kui­hin. Omis­ta­jat Ali­son ja Joe pait­si aut­ta­vat löy­tä­mään asiak­kail­leen täy­del­li­sen mor­sius­pu­vun myös toi­mi­vat tu­ke­na ul­ko­nä­kö­pai­nei­den pu­ris­tuk­ses­sa. Unel­mien hää­päi­vää var­ten ei tar­vitse laihtua,
13.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
12.55 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
13.55 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress ran­tau­tuu USA:n jo­kai­seen osavaltioon...
15.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elä­mään­sä, mut­ta saa­vat pian huo­ma­ta, et­tei ar­ki ole yh­tään sen hel­pom­paa avioi­tu­mi­sen jäl­keen. (90 Day Fian­ce: Hap­pi­ly Ever Af­ter? , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Sisarvaimot
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
15
15.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
16.55 Äi­ti bestiksenä
(sMot­he­red, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
ti: Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
ke:
to:
pe:
17.00 Say Yes to the Dress
Alkaa uusintana. Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
16.55 Say Yes to the Dress Lancashire
18
18.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
18.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
18.00 Say Yes To The Dress
18.00 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
Ita­lia­lai­nen, New Yor­kin Long Is­lan­dil­la asu­va Mar­to­ne­sin per­he on iloi­nen ja ää­ne­käs kokoonpano,..
18.00 Sisarvaimot
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
19.00 Say Yes To The Dress: Britannia
19.00 Ra­kas­tu­nut mammanpoikaan
Ku­ka mää­rää kaa­pin paikan,..
19.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
19.00 Say Yes To The Dress: Britannia
19.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
19.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
19.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
19.30 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
20.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chan­te­lin per­he jälkipyykki
90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jas­ta tu­tut hen­ki­löt kat­so­vat uu­sim­man Chan­te­lin per­he -spinoffin 2...
20.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
20.00 Say Yes to the Dress Lancashire
20.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Chantelin perhe
Chan­te­lin ja Ped­ron rak­kaus­ta­ri­naan tu­tus­tut­tiin 90 päi­vää mor­sia­me­na -sar­jan ne­loskaudella...
21
21.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
21.00 Pie­ni suuri perhe
Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää. (7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
21.00 Say Yes to the Dress Amerikka
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dress ran­tau­tuu USA:n jo­kai­seen osa­val­tioon. Täl­lä ker­taa ame­rik­ka­lai­set mor­sia­met et­si­vät elä­män­sä ai­nut­ker­tai­sin­ta asua. (Say Yes to the Dress Ame­ri­ca, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
21.00 Re­he­vien rakastajat
Alkaa uusintana. Kol­mio­sai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­ris­kun­tiin, jois­sa nai­nen on mies­tään huo­mat­ta­vas­ti kookkaampi...
22.00 Toh­to­ri jalkapaise
Alkaa uusintana. Toh­to­ri Brad Sc­haef­fe­rin ja toh­to­ri Ebo­nie Vin­ce­tin vas­taa­not­to on pul­lol­laan potilaita,..
22.00 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
Ita­lialainen,..
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
22.00 Sisarvaimot
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
22.00 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian ki­rur­gi, lää­kä­ri Sand­ra Lee on eri­kois­tu­nut pu­ris­te­le­maan ja pois­ta­maan po­ti­lai­den­sa ras­va­pat­te­ja, kystia,..
22.00 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
Ita­lia­lai­nen, New Yor­kin Long Is­lan­dil­la asu­va Mar­to­ne­sin per­he on iloi­nen ja ää­ne­käs kokoonpano,..
23.00 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu kohdalle,
23.00 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu kohdalle,
23.00 Say Yes To The Dress
23.00 Paiseklinikka
Osaat­ko ku­vi­tel­la, mil­tä tun­tui­si elää tus­kal­li­sen iho-on­gel­man kans­sa? Mil­tä tuntuisi,..
23.00 Sek­si­lei­keis­tä ensiapuun
Si­to­mis­leik­ki saa no­lon lopun,..
0
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
00.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 7. Jaksot 1-2.
00.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
00.00 Toh­to­ri jalkapaise
Alkaa uusintana.
00.05 Tohtori Paise
Der­ma­to­lo­gian kirurgi,..
00.40 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
Kausi 7. Jaksot 3-4.
01.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edessä...
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.00 Paiseklinikka
Osaat­ko kuvitella,..
01.55 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
02.05 Toh­to­ri jalkapaise
Alkaa uusintana.
02.30 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
02.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä nai­mi­siin, jot­ta he saa­vat jää­dä maa­han rak­kaan­sa luo. Juu­ri avioi­tu­neet pa­ris­kun­nat jat­ka­vat nyt yh­teis­tä elämäänsä,
03.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
3
03.05 Sa­ta­ki­loiset siskot
03.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Kausi 4. Jaksot 9-10.
04.00 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
(Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 7. Jaksot 8-2.
04.50 Pienten perhe
Kausi 9. Jaksot 8-2.
05.00 Kakkukuningas
Kausi 8. Jaksot 24-25.
05.25 Kakkukuningas