Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Say Yes To The Dress
(Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
Mor­sia­met ot­ta­vat mu­kaan isiä,..
06.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin. (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
Kausi 1. Jaksot 5-8.
06.20 Say Yes To The Dress
Mor­sian ha­luaa si­ni­sen pu­vun ran­ta­häihinsä,..
Klein­fel­din liik­kees­sä käy kuhina,.. Sa­mant­ha et­sii mor­siuspukua,..
Patti-Anne etsii merenneitopukua häihinsä.
08.00 Tar­jous­ten metsästäjät
Ku­pon­ki-in­toi­li­jat osoit­ta­vat, et­tä ku­pon­kien ke­rää­jä voi sääs­tää os­tok­sis­saan sie­voi­sia sum­mia, jos vain pe­reh­tyy nii­den te­hok­kaa­seen hyö­dyntämiseen.
Kausi 4. Jaksot 7-8.
07.50 Kak­ku­ku­nin­gas: Kaksintaisto
Bud­dy Va­last­ro ja Duff Gold­man ki­saa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa toi­siaan vas­taan sel­vit­tääk­seen kum­pi on maail­man pa­ras lei­pu­ri. Leik­ki­mie­li­nen ki­sai­lu kään­tyy pian to­ti­sek­si kil­pai­luk­si, kun pai­neet voi­tos­ta kas­va­vat. (Buddy vs.
Duff, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
su: Duff, To­si-tv, Yh­dysvallat, )
9
09.05 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
The­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi omien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka ovat me­net­tä­neet lä­hei­siään. (Long Is­land Me­dium, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 8. Jaksot 16-19.
09.10 Vies­te­jä tuonpuoleisesta
Alkaa uusintana. The­re­sa Ca­pu­to on ne­wyor­ki­lai­säi­ti, jo­ka väit­tää ky­ke­ne­vän­sä kom­mu­ni­koi­maan kuol­lei­den kans­sa. Hän pal­ve­lee asiakkaita,
09.50 Pie­ni suuri perhe
(7 Litt­le Johns­tons, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
09.50: Sarja seuraa Johnstonin pienen suuren perheen elämää.
09.55 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
11.00: Daya ta­paa Bret­tin tyt­tä­ren en­sim­mäis­tä ker­taa, ja Amy häm­men­tyy Dan­nyn per­heen koosta...
12.00: Cassia ja Yamir saapuvat vihdoin USA:han. Da­niel­le et­sii hää­pu­kua ja Mo­ha­med saa uu­sia ystäviä...
13.00: Niin Da­niel­le ja Mo­ha­med kuin Cas­sia ja Ja­son­kin kär­si­vät luot­ta­mu­songelmista.
10.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paik­kaan. Suur­per­heen ar­kea pyö­rit­tää äi­ti Da­niel­le isä-Ada­min hank­kies­sa elan­non. Ha­zel on van­hem­pien huolenaihe.
10.05 1+5 tytärtä
Da­niel­le ja Adam Bus­byn ar­ki on yhä vauh­dik­kaam­paa, kun vii­to­set ovat yli vuo­den ikäi­siä ja eh­ti­vät jo­ka paikkaan...
11.05 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elä­mää. Per­heen­pää Ko­dy Brow­nil­la on yh­teen­sä 18 las­ta nel­jän vai­monsa kanssa.
(Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ti:
ke: (Sis­ter Wi­ves, To­si-tv, 2019)
11.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
(Sister Wives, Tosi-tv, 2019)
12.00 Sisarvaimot
Sar­ja seu­raa mo­nia­vioi­sen Brow­nin per­heen epä­ta­val­lis­ta elämää...
(Sister Wives, Tosi-tv, 2019)
12.00 Hää­pu­ku­haas­te: Ves­sapaperimekot
Tätä et usko ennen kuin näet.
12
13.10 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
13.55 Say Yes to the Dress Amerikka
14.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
15.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut tilanteeseen,
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
15.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Sar­ja seu­raa hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­nois­ten, yli 300-ki­lois­ten ih­mis­ten elä­mää. Ku­kin heis­tä on ajau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
14.55 Say Yes to the Dress Lancashire
15
15.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
15.55 Say Yes to the Dress
16.05 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
17.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
17.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Es­se­xis­sä si­jait­se­va Cur­ves and Cou­tu­re -lii­ke on eri­kois­tu­nut plus­koon mor­siuspukuihin...
16.55 Si­sus­ta­jat Na­te ja Jeremiah
Si­sus­tus­suun­nit­te­lun su­per­pa­ri Na­te Ber­kus ja Je­re­miah Brent rien­tää apuun ko­tei­hin, jois­sa si­sus­tus­toi­men­pi­teet ovat lui­su­neet pa­has­ti yli bud­je­tin tai jää­neet muuten kesken.
Kausi 1. Jaksot 3-4.
16.55 Say Yes to the Dress Amerikka
17.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kanssa...
17.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä naimisiin,
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
17.05 Upea li­ha­va elämäni
Myön­tei­sen ke­hon­ku­van sa­nan­saat­ta­ja Whit­ney Tho­re le­vit­tää vä­sy­mät­tä sa­no­maa it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä. Sai­rau­den myö­tä li­ho­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä maailmassa.
18
18.00 Say Yes to the Dress
18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
20.00: Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteen­päin. (My 600-lb Li­fe, To­si-tv, Yhdysvallat,
18.00 Say Yes to the Dress Lancashire
18.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuu­luu nyt. Vaik­ka vaa'an lu­ke­ma näyt­ti ura­kan päät­teek­si huo­mat­ta­vas­ti vähemmän,
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
19.00 Sink­kui­sät rak­kaut­ta etsimässä
Kallien ja Paulin suhde syvenee. John avau­tuu Deniselle...
19.00 Ter­ve­tu­loa kuutoset
Wald­rop­sin per­heen van­hem­mil­la Court­neyl­la ja Eri­cil­lä on kä­det täyn­nä töi­tä yh­dek­sän­päi­sen pe­sueen­sa kans­sa. Kol­men elä­väi­sen po­jan li­säk­si vauh­dis­ta pi­tä­vät huo­len hei­dän pik­ku­si­sa­ruk­sen­sa, har­vi­nai­set kuutoset!
19.00 Say Yes to the Dress
Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. Sar­jaa luot­saa Ran­dy Fe­no­li. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
19.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Alkaa uusintana. Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti yli­pai­noi­set ih­mi­set ovat elä­män­sä ko­vim­man pai­kan edes­sä. Kun­kin ter­vey­den­ti­la on ajau­tu­nut pis­tee­seen, jos­sa pai­non­pu­do­tus on ai­noa vaih­toeh­to jat­kaa eteenpäin.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
19.00 Hää­pu­ku­haas­te: Ves­sapaperimekot
Tätä et usko ennen kuin näet.
20.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa tapailla,
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
20.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
Kuu­si ame­rik­ka­lais­ta on löy­tä­nyt rak­kau­den ul­ko­mail­ta ja on nyt ai­keis­sa jät­tää ko­ti­maan­sa lo­pullisesti...
21
21.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
Il­miök­si nous­sut Toh­to­ri Pai­se eli Sand­ra Lee jat­kaa työ­tään eri­lai­sis­ta iho-on­gel­mis­ta kär­si­vien po­ti­lai­den parissa...
21.00 Jill & Jes­sa: Elämä jatkuu
21.00 Say Yes to the Dress Lancashire
21.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
Il­miök­si nous­sut Toh­to­ri Pai­se eli Sand­ra Lee jat­kaa työ­tään eri­lai­sis­ta iho-on­gel­mis­ta kär­si­vien po­ti­lai­den pa­ris­sa. Suo­sik­ki­sar­jan spin off -ver­sio tar­joaa yk­si­tyis­koh­tai­sem­pia ta­ri­noi­ta ja pal­jas­tuk­sia oh­jel­man ku­lis­sien ta­kaa. (Dr. Pimp­le Pop­per: Pop Ups,
21.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maail­mal­la: Jälkipyykki
22.00 Sink­kui­sät rak­kaut­ta etsimässä
Jake jahkailee. Sa­rah ta­paa Ja­so­nin ek­sän. Mi­ke ja Va­le­ne sel­vit­tä­vät vä­le­jään. Kal­lie esit­te­lee Pau­lin per­heel­leen. De­ni­se viet­tää kii­tos­päi­vää Joh­nin ja Eli­ja­hin kans­sa. (Sing­le Dad Seeking,
22.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
22.00 Viisi vaimoani
Sarja seuraa moniavioisen Williamsin perheen elämää.
22.00 Äi­ti bestiksenä
Äi­din ja tyt­tä­ren vä­lil­lä on eri­tyi­nen si­de, mut­ta en­tä kun suh­de on liian­kin läheinen?..
22.00 Sink­kui­sät rak­kaut­ta etsimässä
Jake jahkailee. Sa­rah ta­paa Ja­so­nin ek­sän. Mi­ke ja Va­le­ne sel­vit­tä­vät vä­le­jään. Kal­lie esit­te­lee Pau­lin per­heel­leen. De­ni­se viet­tää kii­tos­päi­vää Joh­nin ja Eli­ja­hin kans­sa. (Sing­le Dad See­king, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
22.55 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti!
23.00 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
23.00 Si­sar­vai­moa etsimässä
Alkaa uusintana.
23.00 Hää­pu­ku­ja kurvikkaille
Kausi 2. Jaksot 25-26.
22.55 Apua, mikä tauti!
Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
23.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: Maailmalla
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vi­te­tään, mi­tä Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va -sar­jas­sa dra­maat­ti­ses­ti pai­noaan pu­dot­ta­neil­le kuuluu nyt...
Kausi 4. Jaksot 11-12.
23.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
23.55 New Yor­kin ö­ve­rein kynsisalonki
0
00.05 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava
Alkaa uusintana.
(My 600-lb Life, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti li­ha­va: Mi­tä heille kuuluu?
Seu­ran­ta­jak­sois­sa päi­vitetään,..
, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
00.55 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deittailua...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
01.55 Löysät pois!
01.55 Löysät pois!
Ra­ju pai­non­pu­do­tus jät­tää usein jäl­keen­sä löy­sää ihoa. Sar­jas­sa mit­ta­van laih­du­tuk­sen lä­pi­käy­neet pää­se­vät ki­rur­gin käsittelyyn,
02.55 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Sarja seuraa teinivanhempien elämää.
02.55 Apua! Tyt­tä­re­ni on raskaana
Lu­vas­sa on niin it­kua kuin on­nen het­kiä, kun tei­ni­van­hem­mat te­ke­vät tär­kei­tä pää­tök­siä tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen ja yrit­tä­vät sa­mal­la huo­leh­tia suh­teis­taan. (Unex­pec­ted, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
3
03.55 Upea li­ha­va elämäni
Kausi 4. Jaksot 12-13.
04.00 Upea li­ha­va elämäni
172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teiskunnassa.
Kausi 5. Jaksot 1-2.
03.55 Upea li­ha­va elämäni
04.50 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tämisessä...
04.55 Kate Plus 8
Halloween lähestyy.