Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
08.20 Ark­ki­tehdin kotona
08.35 Jens erä­maa­seikkailulla
08.30 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
08.35 Nor­ja­lai­sia tarinoita
08.30 Yli­mie­li­nen journalisti
Osa 1
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.50 Unelmakoti
Ruot­sa­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa re­mon­toi­daan ja si­sustetaan...
08.50 Ruokamatkailua
1/6.
9
09.04 Paras treeni
Ilman kipua ei ole nautintoakaan
09.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.00 Taivastiellä
Pelastusarmeija Pe­las­tusarmeija...
09.00 Elias on pelastettava
Uusi mahtava vastustaja Kah­dek­san­vuo­tias Elias on edel­leen kadoksissa...
09.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Puutarhakausi
Oma talvipuutarha Per­nil­la Måns­son Colt ys­tä­vi­neen ryh­tyy ra­ken­ta­maan omaa tal­vi­puutarhaa...
09.50 Nor­ja­lai­sia tarinoita
09.50 Team Bachstad
10.00 Elias on pelastettava
Uusi mahtava vastustaja Kah­dek­san­vuo­tias Elias on edel­leen kadoksissa...
10.04 Älä tapa
10.00 Jens erä­maa­seikkailulla
10.15 Puutarhakausi
Oma talvipuutarha
10.20 Tei­den sankarit
Marg­re­te ym­märtää,..
10.32 We can't do it
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Ter­ve­tu­loa tu­levaisuuteen
10.30 Team Bachstad
Rikshalla halki Intian
11.00 Yli­mie­li­nen journalisti
Osa 1
11.00 Ef­ter Nio 2017
(U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
11.00: Maajussin protesti Black Fridaya vastaan
11.30: 13-metrinen betonimurskain ja kaksi karitsaa
11.00 Deitti
Johannes Johannes...
11.15 Ma­ria ja kesäpuhujat
Seikkailu Julk­kis­kok­ki Mic­hael Björklund,..
11.45 Ol­laan kuulolla
12
12.00 Gal­le­ris­tin muotokuva
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Rytmihäiriö Osa 364. Ryt­mi­häi­riö (Ta­quicardia) ...
12.00 Vol­ga 30 päivässä
Kauhunhetkiä korkeuksissa
12.00 Eu­roop­pa-kon­sert­ti 2020 Berliinistä
12.00 Vidago Palace
Ele­tään vuot­ta 1936, ja poh­joi­sen Por­tu­ga­lin veh­reäl­lä maa­seu­dul­la si­jait­se­va kyl­py­lä­ho­tel­li Vi­da­go Pa­la­ce on suo­sit­tu va­rak­kai­den lomakohde...
Jaksot 1-2.
12.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Rautatie
Ju­ha­ni Ahon ker­to­muk­sen poh­jal­ta teh­ty tv-elokuva,..
(1973)
12.30 Yle Live: Beth Ditto
12.51 Elo­ku­via ikuistamassa
12.45 Rak­kau­desta taloon
12.56 Sanakirja
13.00 Ja­pa­nin tai­teen historia
Luonto Luonto...
13.00 Mies jo­ka ku­va­si New Yorkin
13.15 Ryhmäteatteri
Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuo­des­ta. Ryh­mik­sen kan­ta­va ajatus on,..
(Suomi 2018)
13.26 Pie­ni suuri maailma
13.30 Kult­tuu­ri­do­ku­ment­ti: Ei kun­nia eikä loiste
Do­ku­ment­ti aka­tee­mik­ko Ee­va-Kaa­ri­na Volasesta,..
13.35 Met­ro­po­li­tan: Ro­meo ja Julia
Suuria tunteita ja lumoavaa musiikkia. Char­les Gou­nod'n oop­pe­ra näh­tiin New Yor­kis­sa Bart­lett She­rin oh­jauk­se­na tam­mi­kuus­sa 2017. Pää­roo­lien ra­kas­ta­vai­si­na Dia­na Dam­rau ja Vit­to­rio Gri­go­lo. Or­kes­te­ria joh­ti Gia­nand­rea Noseda.
13.45 Aa­tos ja Amine
Aa­tos ja Ami­ne poh­ti­vat ju­ma­luut­ta ja elä­män tar­koi­tus­ta Brys­se­lin Mo­len­bee­kin lähiössä...
13.40 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Levottomat maarajat Kyp­rok­sel­la Si­mon Ree­ve saa huomata,..
14.00 Historia: Mul­lis­ta­vat keksinnöt
14.00 Tai­detutkimukset
Nicholson Nicholson...
14.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Erakkorapu
14.45 Mi­kä oli Pete Q?
14.40 Ar­kistojen salat
14.55 Kult­tuu­ri­Cock­tail 2015-2020
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - ove­luu­del­la, ai­tou­del­la se­kä aseis­ta­rii­su­van hy­mynsä avulla.
15.01 Isä Mat­teon tutkimuksia
Kolme laukausta pimeässä
15.06 Sanakirja
15.10 Kult­tuu­ri­do­ku­ment­ti: Ei kun­nia eikä loiste
Do­ku­ment­ti aka­tee­mik­ko Ee­va-Kaa­ri­na Volasesta,..
15.55 Lapset puhuvat
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 8. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
16.10 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Täyttä teatteria Osa 365. Täyt­tä teat­te­ria (Pu­ro teatro) ...
16.15 Pie­ni suuri maailma
16.20 Tai­detutkimukset
Toulouse-Lautrec Tou­lou­se-Lautrec...
16.49 Ta­ri­noi­den Ruisrock
16.50 Nel­jä rakennusta
Toi­mit­ta­ja Pau­la Hol­mi­la. (U) (1994)..
Jaksot 1-2.
16.50 Nel­jä rakennusta
Toi­mit­ta­ja Pau­la Hol­mila. (U) ..
17.00 Oppimislabra
17.15 Tei­den sankarit
Marg­re­te ym­mär­tää, et­tei hän voi enää työs­ken­nel­lä normaalisti...
17.13 Rak­kau­desta taloon
17.20 Almost never
Isä kotona
17.20 Maa­na­lainen elämä
17.20 Maa­na­lainen elämä
17.20 Design 200
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
14. tuo­tantokausi,..
17.25 We can't do it
1/3. Sar­ja nuo­ris­ta naisista,..
17.25 Tans­ka­lai­sark­ki­teh­tien ko­te­ja ulkomailla
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rakentamista
17.52 Pie­ni suuri maailma
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klubben
Tä­nään kat­so­taan myös sar­jo­ja Lu­mi­leikkejä,..
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
Jontti jumppaa ja tekee kuperkeikkoja.
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
18.30 Älä tapa
Rangaistus
18.30 Elias on pelastettava
Uusi mahtava vastustaja Kah­dek­san­vuo­tias Elias on edel­leen kadoksissa...
18.30 Kun hai­ka­ra lentää ohi
Kuka oikeastaan olen, jos en voi saada lasta?
18.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
18.30: Maajussin protesti Black Fridaya vastaan
19.00: 13-metrinen betonimurskain ja kaksi karitsaa
18.30 Unelmakoti
Vas­ta­vi­hi­tyis­tä Ham­puk­ses­ta ja Kaj­sas­ta tu­li yh­täk­kiä ta­lo­nomistajia,..
18.30 Ol­laan kuulolla
18.30 Puutarhakausi
Linnunpelätti ja kesäpenkki Uu­si tal­vi­puu­tar­ha täy­te­tään ek­soot­ti­sil­la kas­veil­la. Per­nil­la näyt­tää, kuin­ka hitsataan,..
18.45 Deitti
Johannes Johannes...
19.00 We can't do it
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.38 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.52 Svensk­finland runt
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.53 Egen­lan­din matkakohteet
19.48 Sportliv
19.55 Yli­mie­li­nen journalisti
Osa 1
20.00 Vidago Palace
Kohtaus lammella Koh­taus lam­mel­la. On vuosi 1936...
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Hannu Lintu & Olli Mustonen Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Ol­li Mus­to­nen, piano...
20.00 Vidago Palace
Murheen päivä Mur­heen päivä...
20.00 Ger­ha­her & Schubert
Ba­ri­to­ni Ch­ris­tian Ger­ha­he­rin ja pia­nis­ti Ge­rold Hu­be­rin lied-il­ta Hel­sin­gin Ri­ta­ri­huoneessa...
20.01 Hol­ly­woo­din sa­lai­nen historia
In­tii­mi do­ku­ment­ti Hol­ly­woo­din jo­ka­pai­kan­höy­läs­tä Scot­ty Bo­wer­sis­ta, jo­ka toi­mi vuo­si­kym­men­ten ajan se­kä pa­rit­ta­ja­na et­tä ra­kas­ta­ja­na mo­nil­le Hol­ly­woo­din tun­ne­tuim­mis­ta nais- ja mies­puo­li­sis­ta tähdistä.
(Scotty & the Secret History of Hollywood, USA 2017)
20.00 Ma­ria ja kesäpuhujat
Intohimo Toi­mit­ta­ja Jea­net­te Björkqvist,..
20.45 Hemmalive
20.55 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
20.50 Ku­va­kir­jei­tä Ete­lä-Amerikasta
20.50 Ku­va­kir­jei­tä Ete­lä-Amerikasta
20.53 Pie­ni suuri maailma
21
21.00 Mil­joo­nien rakkauspetos
Osa 1
21.00 Historia: KKK - ame­rik­ka­lainen tarina
1865 - 1944 Näkymätön valtakunta
21.09 Tienraivaajat
21.00 Ki­no Klassikko: Jään tänne yöksi
Ko­me­diak­las­si­kos­sa en­syk­lo­pe­diaa laa­ti­vien kir­ja­touk­kien rau­hai­sa elä­mä mullistuu,..
(Ball of Fire, USA 1941)
21.00 At­lan­tic Crossing
Valtaistuin kaatuu Märt­ha jou­tuu Ruot­sis­sa nat­sei­hin suo­peas­ti suh­tau­tu­van se­tän­sä, ku­nin­gas Kustaa V:n,..
21.15 Si­mon Ree­ve Välimerellä
Levottomat maarajat Kyp­rok­sel­la Si­mon Ree­ve saa huomata,..
21.25 Kino: Kuin jo­kin päättyisi
Ju­lian Bar­ne­sin pal­kit­tuun pie­nois­ro­maa­nin pe­rus­tu­va elo­ku­va ikään­ty­nees­tä miehestä,..
21.35 Kino: Hä­tä ei lue lakia
Todellinen komediaklassikko. Mo­nen­lai­sia ti­lan­tei­ta syn­tyy rik­kaas­ta pe­ri­jät­tä­res­tä, ha­ja­mie­li­ses­tä pro­fes­so­ris­ta, leo­par­dis­ta, ter­rie­ris­tä ja bron­to­sau­ruksen luista.
1938
21.45 Näin Norjassa
22.00 Hid­den - Esikoinen
Tuk­hol­maan si­joit­tu­va fan­ta­siat­ril­le­ri pe­rus­tuu Fi­lip Ale­xan­der­so­nin ro­maa­niin Esi­koi­nen. Pa­ri­kymp­pi­sen Jo­nas Hel­le­my­rin elä­mä kään­tyy het­kes­sä ylösalaisin,..
21.55 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Rautatie
Ju­ha­ni Ahon ker­to­muk­sen poh­jal­ta teh­ty tv-elokuva,..
(1973)
21.55 Tyt­tö, jo­ka huusi sutta
Tyttö, joka huusi sutta (12) Per­hees­sä val­lit­see ki­reä tunnelma...
22.15 Kino: Aa­mun­koiton lupaus
Ro­main Ga­ryn omae­lä­mä­ker­taan poh­jau­tu­va draa­ma puo­la­lai­ses­ta pojasta,..
(La promesse de l'aube, Ranska 2017)
22.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suomi: Kreivi
22.50 Avoimena
Tans­ka­lais­nuo­ret ker­to­vat suu­ris­ta elä­män haas­teis­taan. Mi­ten sel­viy­tyä ja op­pia elä­mään, kun pelko,
23.10 Yle Live: Anna Calvi
23.13 Ted­dy Pen­derg­rass: If You Don't Know Me
(1950 - 2010)
23.26 Leimattu
Nor­ja­lai­nen jän­nityssarja...
Jaksot 1-2.
23.30 Uusi Kino: Kä­ristyspäivä
23.45 Uusi Kino: III
0
00.55 Uusi Kino: Kä­ristyspäivä
01.11 Uusi Kino: III