Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
07.20 Ar­ki­pel­li­na ja kalkkikristalli
07.30 Ar­ki­pel­li­na ja kalkkikristalli
07.39 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
07.53 Bärtilin joulu
07.50 Ar­ki­pel­li­na ja kalkkikristalli
07.45 Jou­luk­si ko­tiin - in­tii­mi jou­lukonsertti
07.50 Ly­hy­te­lo­ku­va: Kah­det jäähyväiset
07.55 BUU-klub­be­nin Superjoulu
08.05 Ark­ki­tehdin kotona
08.00 Ju­malanpalvelus
08.00 Ju­malanpalvelus
08.05 Bärtil leikkii
08.14 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.27 Bärtilin joulu
08.29 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.25 BUU-klub­be­nin Superjoulu
08.29 Bärtil leikkii
08.25 Jen­nifer Erica
08.35 Svens­ka da­gen 2020 - Kon­serttiversio
08.30 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.40 lastenelokuva: Unna ja Nuuk
(Unna ja Nuuk, Suomi 2006)
08.43 Bärtilin joulu
08.40 lastenelokuva: Sa­ku Sam­mak­ko ja sa­lai­nen disketti
08.55 lastenelokuva: Las­se-Mai­jan et­si­vä­toi­mis­to - Stella Nostra
08.55 Elo­ku­va: Pe­las­ta­kaa joulupukki
Kahdeksanvuotias Julius asuu lastenkodissa. Hä­nes­tä on iha­naa kuunnella,..
09.00 lastenelokuva: Pek­ka Töpöhäntä
Maa­lais­kis­sa­na syn­ty­nyt Pek­ka Tö­pö­hän­tä pää­tyy upp­sa­la­lai­sen per­heen lem­mi­kik­si kaupunkiin...
09.00 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuosi 2020
9
09.05 Suu­res­sa mai­se­mas­sa - sa­tu­mai­nen perhekronikka
10.01 Hil­jai­nen oopperalaulaja
DuvTeatern,..
10.03 Pai­men­koiran tarina
10.00 Tot­te Svens­son ja Ber­mu­dan kol­mion salaisuus
10.00 Jens erä­maa­seikkailulla
10.15 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si: Kaj­san joululahja
10.20 Ly­hy­te­lo­ku­va: Kah­det jäähyväiset
10.30 Strömsö
10.30 elokuva: Elo­ku­va: Hip hei hutsu
13-vuo­tias So­fia ja hä­nen kak­si pa­ras­ta ka­ve­riaan aloit­ta­vat yläas­teen, ja odo­tuk­set ovat kor­keal­la. Roo­leis­sa mm. Aman­da Renberg,..
(Hip hip hora, Ruotsi 2004)
10.30 Jan Jo­hans­son - pie­ni elo­ku­va suu­res­ta taiteilijasta
10.45 Suu­ren hir­vi­vael­luk­sen par­haat palat 2020
Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näytti keväällä 2020 neljän viikon ajan "hirvi-liveä" hirvien keväisestä vaelluksesta kosken yli kesäisille laidunmaille.
11.00 Ai­ka on meidän
Lähtölaskenta Ch­ris­ti­na on va­sem­mis­to­po­ru­kan van­ki­na ja yrit­tää keksiä,..
11.00 Yvonne
11.00 Efter Nio
Joulu on jo ovella Jou­lu. Vie­rai­na Suo­men lu­cia 2020 Ing­rid Enckell,..
11.00 Ju­malanpalvelus
Jumalanpalvelus: Kauneimmat joululaulut Turusta
11.00 Deitti
Karl Karl...
11.30 Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Lucian kanssa
11.45 Näin Norjassa
11.55 Nor­jaa ris­tiin rastiin
12
12.01 Väi­nö Lin­na lähikuvassa
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
On mahtavaa olla nuori Osa 363. On mah­ta­vaa ol­la nuo­ri (Es gran­de ser joven)..
12.00 Yle Live: Glas­tonbury 2019
12.00 Suu­ri sin­foninen matka
Kon­ser­tin joh­taa Da­lia Sta­sevs­ka. Suu­ri sin­fo­ni­nen mat­ka on kah­den upean teok­sen kon­sert­ti. "Ai­neen ja ajan mes­su" ker­too maail­man­kaik­keu­den elä­mänkaaren...
12.01 Pal­mujen Siimes
12.00 Sai­raan­hoito-opisto
Tans­ka­lai­nen suo­sik­ki­sar­ja Sai­raan­hoi­to-opis­to seu­raa elä­mää ai­ka­na, jol­loin mies­puo­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja oli vie­lä eri­koi­suus. (Sy­gep­le­jes­ko­len, Tans­ka 2018 - 2020. )
12.00: Ratkaiseva valinta
12.42: Lahjonta Lahjonta...
13.24: Syvissä vesissä Sy­vis­sä vesissä...
14.06: Kylmä kalkkuna Kyl­mä kalkkuna...
12.00 Kino: Auringonnousu
Kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­nen Os­car-voit­ta­ja oli myös myk­käe­lo­ku­van vii­mei­siä mes­ta­ri­teok­sia häi­käi­se­vän kau­nis runoelma,..
(Sunrise, USA 1927)
12.11 Tääl­lä Pentinkulmalla
12.22 Tulossa...
12.25 ko­ti­mai­nen elokuva: Ko­mi­sa­rio Palmun erehdys
Rat­to­po­jan ruu­mis löy­de­tään ui­ma-altaasta,..
(1960)
12.41 Väi­nö Lin­na ar­jes­sa ja jalustalla
13.03 "Tun­te­mat­to­man so­ti­laan" te­ki­jä, Väinö Linna
13.00 Yle Live Is­mo Alan­ko Peltirumpu
13.14 Filmikellari
13.05 Lap­si kuvataiteessa
13.20 Kanarialintu
13.15 Historia: Vik­to­riaa­ni­sen ajan perintö
13.30 Kir­joi­tet­tu/kirjoittamaton
13.35 Kino: Pol­ku­pyörävaras
Elo­ku­van suu­riin klas­sik­koi­hin lu­keu­tu­va ker­to­mus miehestä,..
(Ladri di bicilette, Italia 1948)
13.50 Unelma matkasta
13.56 Yle Live Is­mo Alanko Risteys
14.00 Bau­hausin maailma
T: Pla­net­film/Deutsc­he Wel­le, Sak­sa. (U) Ark­ki­teh­ti Wal­ter Gro­pius ke­hit­ti Bau­hau­sin ni­mel­lä toi­mi­van tai­de- ja ark­ki­teh­tuu­ri­kou­lun vuonna 1919...
Jaksot 1-3.
14.00 Met­ro­po­li­tan: Ro­meo ja Julia
Suuria tunteita ja lumoavaa musiikkia. Char­les Gou­nod'n oop­pe­ra näh­tiin New Yor­kis­sa Bart­lett She­rin oh­jauk­se­na tam­mi­kuus­sa 2017. Pää­roo­lien ra­kas­ta­vai­si­na Dia­na Dam­rau ja Vit­to­rio Gri­go­lo. Or­kes­te­ria joh­ti Gia­nand­rea Noseda.
14.07 ko­ti­mai­nen elokuva: Kaa­sua, ko­misario Palmu
Mika Waltarin romaaniin "Kuka murhasi rouva Skrofin? " pe­rus­tu­va dek­ka­rielokuva...
1961
14.55 Yle Live
14.50 So­ke­ri­lei­pu­rin jouluherkut
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umbriassa...
15.00 Uu­den­vuo­den kon­sert­ti Wienistä
Perinteinen uudenvuoden konsertti suoraan Wienistä. Tä­nä vuon­na Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­ja joh­taa ita­lia­lais­maest­ro Ric­car­do Mu­ti. Lot­ta Ema­nuels­son se­los­taa suo­mek­si. Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si Mu­sik­ve­rei­nis­sa on vain pie­ni saliyleisö,
15.00 Kino: 8 1/2
Fe­de­ri­co Fel­li­nin omae­lä­mä­ker­ral­li­nen mes­ta­ri­teos elo­ku­vaoh­jaa­jas­ta, jo­ka le­po­ko­dis­sa koh­taa elä­män­sa nai­set, neu­roo­sit, unet ja muis­tot. Os­car-voit­ta­ja. Pääo­sis­sa Mar­cel­lo Mast­roian­ni, Anouk Aimée.
(Otto e mezzo, Italia 1963)
15.41 ko­ti­mai­nen elokuva: Täh­det ker­to­vat, ko­misario Palmu
Ko­mi­sa­rio Pal­mu tut­kii Täh­ti­tor­nin­mäel­tä löy­ty­neen ruu­miin ar­voi­tus­ta. O: Mat­ti Kassila...
(1962)
15.53 Filmikellari
15.57 Flashback
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Suuri Gambini Suu­ri Gambini...
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 8. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian laidalla...
Jaksot 168-169.
16.49 Yle Live Is­mo Alan­ko Lin­tu­perspektiivi
16.40 Si­be­liuksen Kuusi
16.55 Ly­ran ja Aka­de­men - jou­lu­konsertti 2019
16.50 Vaa­ran ammattilaiset
ti: Aika loppuu
ke: Kuolemanpyörä jauhaa
16.50 Kill Anneli
17.04 As­pö - mu­si­kaalinen saari
17.15 Lu­men Va­lo: Lux aeterna
17.20 Design 200
17.10 Kill Anneli
17.20 Yle Live Is­mo Alanko Risteys
17.25 Almost never
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
13. tuo­tantokausi,..
17.25 Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Lucian kanssa
17.25 Ark­ki­tehdin kotona
Josefina Nordmark Norr­bottenissa,..
17.31 Si­be­liuksen Kuusi
17.25 Ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä rakentamista
17.36 En­nen ensi-iltaa
17.52 Svensk­finland runt
17.50 Tiet­tö­män tai­pa­leen ta­ka­na - joulutervehdys
17.46 So­ke­ri­lei­pu­rin jouluherkut
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
17.59 BUU-klub­be­nin Superjoulu
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klub­be­nin Superjoulu
18.04 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
18.00 BUU-klub­be­nin Superjoulu
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
18.05 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
18.05 Rau­han­ka­dun uu­det asukkaat
18.18 Bärtilin joulu
18.30 Tai­vaallista menoa
Voiko entistä ruumisautoa käyttää perheautona?
18.30 NRK:n joulujuhla
Si­lya toi­mii lau­la­va­na juon­ta­ja­na NRK:n jou­lu­kon­ser­tis­sa, jos­sa on ai­van eri­tyi­nen ohjelma...
18.28 Gordon & Paddy
Metsässä on tapahtunut pähkinävarkaus. Ri­kos­ta rat­koes­saan Ko­mi­sa­rio Gor­don ta­paa ni­met­tö­män hiiren,..
18.30 Nei­ti Fri­ma­nin taistelu
Neiti Frimanin taistelu (7) Asiak­kaat kaik­koa­vat nais­ten kaupasta,..
18.30 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuosi 2020
18.30 Näin Norjassa
18.30 Puutarhakausi
Uusi paikka Per­nil­la Måns­son Colt, Ta­req Tay­lor, John Tay­lor ja Ma­lin Pers­son pe­rus­ta­vat puu­tar­han ai­van uu­del­le paikalle...
18.45 Deitti
Karl Karl. Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti El­la yrit­tää saa­da elä­män­sä pa­la­set kohdalleen...
19.00 Yvonne
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.40 Hemmalive
19.40 Vakuum
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.46 So­ke­ri­lei­pu­rin jouluherkut
19.53 Huu­to­kaupan osaajat
19.47 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Sai­raan­hoito-opisto
Tans­ka­lai­nen suo­sik­ki­sar­ja Sai­raan­hoi­to-opis­to seu­raa elä­mää ai­ka­na, jol­loin mies­puo­li­nen sai­raan­hoi­ta­ja oli vie­lä eri­koi­suus. (Sy­gep­le­jes­ko­len, Tans­ka 2018 - 2020. )
Jaksot 5-6.
20.01 Kino: Hen­kien kätkemä
Hui­kea, Os­ca­ril­la­kin pal­kit­tu ja­pa­ni­lai­sa­ni­maa­tio ty­tös­tä, jo­ka jou­tuu hen­kien val­ta­kun­taan ja sel­viy­tyy siel­tä ur­heu­ten­sa ja nok­ke­luu­ten­sa avul­la. Oh­jaus Hayao Miyazaki.
(Sen to Chihiro no kamikakushi, Japani 2001)
20.00 Ai­ka on meidän
Keskikesä Ni­na muut­taa Eri­kin ja Ch­ris­ti­nan luok­se Skåneen,..
20.25 Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut Lucian kanssa
20.45 Va­lamon tarina
20.45 Ikui­sesti Moskova
20.45 Päi­vä Ruotsissa
20.44 Ajan­ku­via Tukholmasta
20.50 Ly­hy­te­lo­ku­va: Kah­det jäähyväiset
20.53 Huu­to­kaupan osaajat
21
21.00 Efter Nio
Joulu on jo ovella Jou­lu. Vie­rai­na Suo­men lu­cia 2020 Ing­rid Enckell,..
21.00 Sue Per­kins USA:n ja Mek­sikon rajalla
Kaupungin kahdet kasvot Kau­pun­gin kah­det kasvot...
21.00 Ki­no Klassikko: Kan­salainen Kane
Usein maail­man par­haak­si elo­ku­vak­si va­lit­tu mah­ta­van leh­ti­pa­ro­nin muo­to­ku­va oli 25-vuo­tiaan "ih­me­lap­sen" Or­son Wel­le­sin häi­käi­se­vä lä­pi­mur­to elo­ku­vantekijänä.
(Citizen Kane, USA 1941)
21.00 Kino: Nel­jät häät ja yh­det hautajaiset
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia tyy­lik­kään köm­pe­lös­tä eng­lan­ti­lais­mie­hes­tä ja ame­rik­ka­lai­ses­ta nai­ses­ta, jot­ka tör­mää­vät toi­siin­sa useis­sa häis­sä ja ker­ran hau­ta­jaisissakin.
(Four Weddings and a Funeral, Iso-Britannia 1994)
21.00 Elinkautinen
Silmä silmästä
21.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Pos­tia pap­pi Jaakobille
(2009) Klaus Hä­rön elo­ku­va Leilasta,..
21.45 Tyt­tö, jo­ka huusi sutta
Tyttö, joka huusi sutta (12) Lars arvelee,..
22.00 Tap­pa­jan kantapäillä
Tappajan kantapäillä (12)
22.00 elokuva: Arytmia
Oleg on lah­ja­kas en­si­hoi­ta­ja, jol­le po­ti­laat ovat tär­keäm­piä kuin sai­raa­lan tu­los­ta­voit­tei­den sa­ne­le­mat sään­nöt. Ja lää­kä­ri­vai­mo Kat­ja tun­tee hän­kin jää­vän­sä toi­sek­si. O: Bo­ris Hlebnikov.
Venäjä-Suomi, 2017.
22.00 Kino: Labyrintti
Da­vid Bo­wien mu­sii­kin sä­vyt­tä­mäs­sä, jo klas­si­kok­si ko­hon­nees­sa fan­ta­siae­lo­ku­vas­sa tei­ni­tyt­tö us­kal­tau­tuu maa­gi­seen la­by­rint­tiin pe­las­taak­seen pik­ku­vel­jen­sä peik­ko­ku­nin­kaan val­ta­kun­nas­ta. Pääo­sis­sa Jen­ni­fer Connelly,
(Labyrinth, USA/Britannia 1986)
22.35 elokuva: Elo­ku­va: Valkoiset yöt
Mic­hael, itä­val­ta­lai­nen in­si­nöö­ri, mat­kus­taa isän­sä hau­ta­jai­siin Poh­jois-Norjaan,..
22.45 elokuva: Elokuva: Kaiku
Is­lan­ti­lai­nen elo­ku­va, jos­sa on 56 ly­hyt­tä koh­taus­ta täynnä iloa,..
(Bergmàl, 2019)
22.45 Kino: Ih­meel­li­nen on elämä
Jo­ka­jou­lui­nen klas­sik­ko ker­too ame­rik­ka­lai­ses­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta ja it­se­mur­han par­taal­le ajau­tu­nees­ta miehestä,
(It's a Wonderful Life, USA 1946)
22.56 Groovymeisseli
Oikea joulu - The Right Christmas Jou­luis­ta tun­nel­maa Aki Sir­ke­sa­lon ja Sa­mi Saa­ren johdolla...
(1997)
22.55 Yle Live: Prin­cen kunniaksi
23.40 Da­vid Bo­wien en­sim­mäiset vuodet
Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Da­vid Bo­wien uran en­sim­mäisistä,..
(David Bowie: Finding Fame, Britannia 2019)
23.55 Ki­no Klassikko: Las­keva aurinko
(Joi-uchi, Japani 1967)
0
00.17 Kino: Kwai­dan - kauhun kasvot
00.22 Uusi Kino: The Fantastic
00.55 Ki­no Klassikko: Harakiri
00.45 Yle Live: Man­hat­tan Trans­fer & Take 6
01.10 Uusi Kino: On­nen outo soundi