Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
08.25 Jen­ni ta­paa romaneja
08.20 Ak­tivismin aika
08.20 Julk­kis lapsenvahtina
4/8.
08.25 Mi­nä, Hugo Käld
08.30 Ros­kasta ruoaksi
08.30 Su­perapulaiset
Univaikeuksia
08.30 BUU-klubben
08.55 Paras treeni
Ilman kipua ei ole nautintoakaan
08.50 Syn­ty­nyt vuonna 2010
2/5. Liam on ka­teel­li­nen tuo­reel­le pik­ku­veljelleen...
08.50 Eräelämää
9
09.00 Ka­don­neet perijät
Erään äidin salaisuus
09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
09.00 Unelmakoti
Kummituslinna Skånen Vins­lö­vis­sä on yli sa­ta­vuo­tias van­ha tii­li­hu­vi­la, jo­ka au­tioi­tui jo kauan sitten...
09.00 Saanko luvan?
Ruot­sa­lai­nen Larz-Kris­terz-tans­sior­kes­te­ri on ko­ti­maas­saan ää­ret­tö­män suosittu...
09.20 Kaik­ki po­ru­kan puolesta
Tans­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja lu­kiolaisista...
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
10.00 Unelmakoti
Kummituslinna Skånen Vins­lö­vis­sä on yli sa­ta­vuo­tias van­ha tiilihuvila,..
09.55 Elä­mä käännekohdassa
09.50 Ma­ria ja kesäpuhujat
Keho Tä­nään Lon­nas­sa kes­kus­te­le­vat Jo­nas Wilén,..
10.00 Saanko luvan?
Ruot­sa­lai­nen Larz-Kris­terz-tans­sior­kes­te­ri on ko­ti­maas­saan ää­ret­tö­män suosittu...
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.00 Jen­ni ta­paa romaneja
10.25 Ak­tivismin aika
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Egenland
Lähiöiden rosoa ja lämpöä Helsingissä
10.30 Ranen museo
5/6.
10.35 Li­ne ja matka kehoihin
10.54 Suuret tunteet
11.00 Toivomus
11.00 Ark­ki­tehdin kotona
11.00 Ef­ter Nio 2017
Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
11.00 Fal­kens­wär­din mööpelit
Roo­leis­sa: Jo­han Stor­gård, An­na Hul­tin, Pat­rick Hen­rik­sen, On­ni Thulesius,..
11.30 Jär­jes­tyksenvalvojat
11.30 Egenland
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
11.39 Filip ja Mona
12
12.00 His­to­rian siivillä
Historian siivillä
12.00 WOMEX 2019
Yle Live: WOMEX-festivaalin kooste 2 Maail­man­mu­sii­kin fes­ti­vaa­lil­la Tam­pe­reel­la lo­ka­kuus­sa 2019 tal­tioi­tu­ja esityksiä...
12.00 Jää­me­ri 30 päivässä
12.00 Leo­nard Berns­tei­nin muistokonsertti
Leonard Bernsteinin syntymäpäivänä 25. elo­kuu­ta 2018 Tang­le­woo­dis­sa, Yh­dys­val­lois­sa pi­de­tys­sä suu­res­sa muis­to­kon­ser­tis­sa esiin­tyi­vät mm. Aund­ra Mc­Do­nald, Tho­mas Hamp­son, Yo Yo Ma ja Midori...
12.00 Vel­vet colección
(Ga­le­rias Vel­vet) si­sar­sar­ja, sa­moil­ta te­ki­jöil­tä ja tu­tul­la mie­hi­tyk­sel­lä. On vuo­si 1967. Muo­ti­suun­nit­te­li­jak­si kas­va­nut Ana Ri­be­ra on viet­tä­nyt vii­si on­nel­lis­ta vuot­ta New Yor­kis­sa per­heen pa­ris­sa. Nyt hän pa­laa Es­pan­jaan to­teut­ta­maan suur­ta unelmaa.
Jaksot 9-1.
12.00 Kino: Mor­gan - toi­voton tapaus
Sven­gaa­van 1960-lu­vun kult­tie­lo­ku­va anar­kis­ti­ses­ta Mor­ga­nis­ta, jo­ka kamp­pai­lee avioe­ron­sa, so­vin­naisuuden,..
(Morgan: A Suitable Case for Treatment, Iso-Britannia 1966)
12.45 Uusi Kino: Kotimatka
13.00 Or­juus nyt: Ko­tior­ja Unkarissa
13.05 Mik­si tanssimme?
Kertoaksemme tarinoita
13.30 My Ge­ne­ra­tion - Michael Caine
Eloisa,..
(My Generation, Britannia 2017)
13.35 Ba­rok­kia: Ak­sel Rykk­vin ja Norjan RSO
14.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
St. Louis - Jefferson City St...
14.00 Bau­hausin maailma
Bauhausin salaisuus Bau­hau­sin salaisuus...
14.00 Historia: Ken­ne­dyn viimeinen puhe
14.15 Prin­sessa Ruusunen
Aust­ra­lian ba­let­ti esit­tää Pjotr Ts­hai­kovs­kin suu­ren klas­si­kon, jon­ka to­teuk­sen on oh­jan­nut ba­le­tin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Da­vid McAl­lis­ter. Hur­maa­vas­ta la­vas­tuk­ses­ta ja pu­vus­tuk­ses­ta vas­ta­si Gab­riel Ty­le­so­va, jo­ka on luo­nut sil­mä­kark­kia ko­ko perheelle.
14.25 Uusi Kino: Autobiografia
14.35 Woods­tock: Fes­ti­vaalin tarina
(Woodstock: Three Days That Defined a Generation, USA 2019)
14.56 Flashback
14.53 Elo­ku­via ikuistamassa
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - ove­luu­del­la, ai­tou­del­la se­kä aseis­ta­rii­su­van hy­myn­sä avul­la. Pääo­sis­sa: Terence Hill,
15.59 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
15.51 Ruot­sin sa­laiset huoneet
15.57 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
15.51 Ruot­sin sa­laiset huoneet
15.55 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2018
16.05 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 4. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
Jaksot 72-76.
16.00 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönbrunnista
Wie­nin fil­har­mo­ni­kot ava­si­vat ke­sä­kau­den pe­rin­tei­ses­ti Sc­hönb­run­nin lin­nan pi­ha­maal­la Wienissä.
16.25 RSO Mu­siikkitalossa
Bachia ja Prokofjevia Lau­ra Vik­man, viu­lu, Ch­ris­tof­fer Sundq­vist, kla­ri­net­ti, Ez­ra Woo, alttoviulu,..
16.51 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
17.00 Egen­lan­din matkakohteet
17.00 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
Jaksot 16-19.
17.10 Ma­ria ja kesäpuhujat
Keho Tä­nään Lon­nas­sa kes­kus­te­le­vat Jo­nas Wilén,..
17.20 Design 200
17.25 Almost never
Valokeilassa
17.25 Eräelämää
Hanhet
17.25 Toivomus
Anu Sinisalo
17.25 Pienet kodit
Linus asuu suihkuverhon takana
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
Nyt sel­viää tä­män vii­kon voittaja,..
17.25 Ark­ki­tehdin kotona
Thomas Sandell
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
ke: Jont­ti ker­too pol­ku­pyöristä,..
18.00 Su­perapulaiset
Univaikeuksia
18.00 BUU-klubben
18.30 Elä­mä käännekohdassa
18.30 Saanko luvan?
Ruot­sa­lai­nen Larz-Kris­terz-tans­sior­kes­te­ri on ko­ti­maas­saan ää­ret­tö­män suosittu...
18.30 Drott­ning­hol­min lin­na - ku­ninkaan koti
1/2.
18.30 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
18.30 Ka­don­neet perijät
Rikas serkku Sveitsistä Yli kol­me mil­joo­naa Tans­kan kruu­nua pää­tyy Sveit­sin val­tion kassaan,..
18.30 Paras treeni
Ja paras liikuntamuoto on... Sa­ral­la on vas­tas­saan elä­män­sä suu­rin juoksuhaaste...
18.30 Unelmakoti
Täydellinen muodonmuutos Kun Mar­tin ja So­fie os­ti­vat re­mon­toi­ta­van ta­lon Hjä­ru­pis­ta lä­hel­lä Lundia,..
19.00 Ak­tivismin aika
19.09 Filip ja Mona
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.44 Ajan­ku­via Tukholmasta
19.39 Sportnytt
19.45 Mardalsfossen
19.45 Aseentekijä
19.45 Näin Norjassa
19.49 Nor­ja il­mas­ta nähtynä
19.49 Sportliv
19.55 Suuret tunteet
Pelko
20.00 Mik­si tanssimme?
Kertoaksemme tarinoita
20.00 Vel­vet colección
(Ga­le­rias Vel­vet) si­sar­sar­ja, sa­moil­ta te­ki­jöil­tä ja tu­tul­la mie­hi­tyk­sel­lä. On vuo­si 1967. Muo­ti­suun­nit­te­li­jak­si kas­va­nut Ana Ri­be­ra on viet­tä­nyt vii­si on­nel­lis­ta vuot­ta New Yor­kis­sa per­heen pa­ris­sa. Nyt hän pa­laa Es­pan­jaan to­teut­ta­maan suur­ta unelmaa.
20.00 Ni­le Rod­gers: mes­ta­rin me­nestysvinkit
Osa 2/3. Huip­pu­tuot­ta­ja Ni­le Rod­ger­sin Chic-yh­tye te­ki 1970-lu­vul­la kol­mes­sa vuo­des­sa vii­si top10-hittiä...
20.00 Toivomus
Markku Kanerva
20.30 Egenland
20.30 Jär­jes­tyksenvalvojat
Raakaa väkivaltaa
20.54 Flashback
20.50 An­jan matkassa
20.52 Le­nan matkassa
20.52 Yk­si kau­pun­ki - yksi tarina
21
21.02 Mur­ha Sandhamnissa
4. kau­si. (U) Tuk­hol­man saa­ris­tos­sa ei ole niin rau­hal­lis­ta kuin luu­li­si. Lai­neet lyö­vät kal­lio­ran­toi­hin, kun ri­kos­tar­kas­ta­ja Tho­mas And­reas­son ja ju­ris­ti No­ra Lin­de tais­te­le­vat en­nal­ta aa­vis­ta­ma­ton­ta pa­haa vas­taan, elä­mäs­sä ja kuolemassa.
21.00 Historia: Ken­ne­dyn viimeinen puhe
John F.
21.00 Kieh­to­va maail­ma: Mää­rän­päänä Intia
Vuorikiipeilyä Vuo­ri­kiipeilyä...
21.00 Ki­no Klassikko: Lain vartija
Po­lii­sie­lo­ku­van klas­sik­ko ja lu­kuis­ten tv-sar­jo­jen esi­ku­va yh­des­tä kiih­keäs­tä päi­väs­tä ne­wyor­ki­lai­sel­la po­liisiasemalla.
(Detective Story, USA 1951)
21.00 Kino: JFK - avoin tapaus
Oliver Stonen muhkea elokuva presidentti John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­has­ta ja New Or­lean­sin pii­ri­syyt­tä­jän John Gar­ri­so­nin sit­keän pak­ko­miel­tei­sis­tä tut­ki­muk­sis­ta mur­han taus­toi­hin, mo­tii­vei­hin ja mah­dol­li­siin suun­nit­te­li­joi­hin. Pääo­sis­sa Ke­vin Cost­ner, Tom­my Lee Jo­nes, Ga­ry Old­man, Sis­sy Spa­cek, Joe Pes­ci, John Candy,
1991
21.00 Au­tion saa­ren elokuvat
21.00 Her­ras­mie­hiä & Gangstereita
Mureneva Eurooppa Mu­re­ne­va Eu­roop­pa. Ka­ris­maat­ti­sis­ta Mor­ga­nin vel­jek­sis­tä ker­to­va ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja pe­rus­tuu kult­ti­kir­jai­li­ja Klas Ös­terg­re­nin lä­pi­mur­to­ro­maa­niin Her­ras­mie­het (1980)..
21.07 Kino: Con­ti­nen­tal - hu­painen avioero
Fred As­tai­ren ja Gin­ger Ro­ger­sin tans­sie­lo­ku­viin lu­keu­tu­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia nai­ses­ta, jo­ka et­sii te­ko­syy­tä ha­lua­mal­leen avioe­rol­le, ja tans­si­jas­ta, jo­ka tar­jou­tuu syntipukiksi.
(The Gay Divorcee, USA 1934)
22.00 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
Sankariteko Sankariteko...
22.00 Kino: Mutafukaz
Scien­ce fic­tion-ani­maa­tioe­lo­ku­van ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on ete­läi­nen Kalifornia,..
22.30 Nuori Zlatan
Var­hai­set vuo­det 1999 - 2004 oli­vat rat­kai­se­via nuo­ren Zla­tan Ib­ra­hi­mo­vi­cin ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta. En­nen nä­ke­mä­tön ar­kis­to­ma­te­riaa­li paljastaa,..
(Becoming Zlatan, Ruotsi 2016)
22.40 Manon
Loppunäytös Lop­pu­näy­tös. Ma­non on tul­lut nuo­ren elä­män­sä kään­nekohtaan,..
22.50 Kino: Oi! Mi­kä ihana sota!
22.50 Uusi Kino: Earth
Ih­mi­set lii­kut­ta­vat vuo­sit­tain usei­ta mil­jar­de­ja ton­ne­ja maa­ta - la­pioil­la, kai­vin­ko­neil­la tai dy­naa­mil­la. Ni­ko­laus Geyr­hal­te­rin do­ku­ment­tie­lo­ku­va tark­kai­lee ih­mi­siä kaivoksissa,
(Itävalta 2019)
23.15 Exit
23.30 Kino: Columbus
Kir­jas­to­ja, ark­ki­tehtuuria,..
(USA 2017)
23.40 Ki­no Klassikko: Miehuusvuodet
(Carnal Knowledge, USA 1971)
0
00.01 WOMEX 2019
Yle Live: WOMEX-festivaalin kooste 3