Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.

07.45 Un­na Jun­ná

07.55 U­nel­ma­mat­ka

Mu­min­da­len

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.20 Po­ru­kan par­haat

Jalkapallo O­sa 10/10. Jal­ka­pal­lo.

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Tä­mä täs­tä

Ve­ta­mix

08.30 BUU-k­lub­ben

Ai­koo­ko Jont­ti mais­taa kaik­kea P­låst­re­tin ma­ku­haas­tees­sa?

08.40 Mu­min­da­len

08.50 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 S­tep­ha­nin k­las­si­kot

Ef­ter Nio

. Jäl­jet.

09.00 A­dam & E­va

Osa 5/8. Onko äiti aina paras?

I­loa puu­tar­has­ta

Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuo­si 2018

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.25 A­va­ruu­sa­pi­nat

09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.30 Toi­veen sy­dän

09.45 Vem vet mest?

09.45 Lo­hi­käär­me­sy­dän

10.00 På s­påret

13/13. Finaali.

E­lä­män tar­koi­tus

10.00 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuo­si 2018

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

6/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

5/8. Pet­ra saa y­hä kyl­miä vä­rei­tä ul­ko­näös­tään.

10.25 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

10.30 Tuon­ti­rak­kaut­ta

Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

Raudanpuute - turhaa huoltako?

Kaik­kea kau­pan

8/19. Aar­hu­sis­sa pi­de­tään tä­nään au­to­huu­to­kaup­pa.

10.50 S­kav­lan

10.50 El­sa

11.00 Dok: Sal­ven van­hat her­rat

St­röm­sö

Koko perhe liikkeelle

Ef­ter Nio 2015

Puhutaan vallasta.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Vet­tä sa­keam­paa

Osa 3/10. Jonna katoaa. El­lei hän pa­laa, tes­ta­ment­ti on vaa­ras­sa.

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Raudanpuute - turhaa huoltako?

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Val­tion jään­sär­ki­jä Si­su

Bat­man (x2)

Älypään paluu Vihollisen vallassa

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Viimeinen laiva O­sa 295. Vii­mei­nen lai­va.

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Tarragona - tikapuut taivaaseen

Pee­ter Vä­hi: mys­ti­sel­lä Kay­da­ran­maal­la

Merk­kien sa­lat

Sydänmerkin taika

Ki­no: Ar­se­nal

(Neu­vos­to­liit­to 1929) Roh­kean ko­keel­li­nen e­lo­ku­va uk­rai­na­lai­ses­ta so­ta­mie­hes­tä, jo­ka pa­laa maail­man­so­dan rin­ta­mil­ta Kio­vaan vain jou­tuak­seen mu­kaan it­se­näi­syys­kamp­pai­luun ja si­säl­lis­so­taan.

12.10 J/M Si­su - tal­vi­sen Pe­rä­me­ren työ­juh­ta

12.30 Val­lan lin­na­ke (x3)

Lait valtion rakentajina Ruskean oikea sävy Yhden tappio on toisen voitto

12.45 Jää mur­tuu

Y­le Li­ve: Ri­val Sons

12.45 His­to­ria: Kau­pun­kien sa­lai­suu­det

Pietari 3/3. Pie­ta­ri.

12.55 Päi­vä­kir­ja jään­sär­ki­jäl­tä

12.55 Ar­vo Pär­tin las­ten­lau­lu­ja (x2)

Arvo Pärtin lastenlauluja , osa 1 Arvo Pärtin lastenlauluja, osa 2

13.20 Sa­na­kir­ja

13.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

13.30 Val­ta­kun­nan sy­dän

13.30 Leo­no­ra Car­ring­ton - u­noh­det­tu tai­tei­li­ja

13.30 C­hap­lin Ba­lil­la

Vuon­na 1932 C­har­lie C­hap­lin mat­kus­ti Ba­lil­le kes­ken am­ma­til­li­sen k­rii­sin, sil­lä hän pel­kä­si myk­käe­lo­ku­vas­ta ää­nie­lo­ku­vaan siir­ty­mis­tä.

13.40 A­nar­kis­min his­to­ria

1840 - 1906

13.40 Pia­no­tai­tu­ri Mau­ri­zio Pol­li­ni

Italialainen Maurizio Pollini (s.

13.50 F­lash­back

13.55 Peop­le in w­hi­te - Val­ko­pu­kui­set

14.05 Lu­mi­veis­tos­ten MM-kil­pai­lut

14.20 Yh­dys­val­tain tai­de

Pikkukaupungista David Smithiin

14.20 Ii­ron mu­siik­ki­luok­ka

14.30 F­lash­back

14.30 E­rä­tu­lil­la: Pak­kas­päi­vät

14.30 Ii­ro Ran­ta­lan pi­ka­pa­ran­to­la

Iiro Rantalan Pikaparantola Ii­ro Ran­ta­lan ja Min­na Lindg­re­nin Pi­ka­pa­ran­to­la tar­joaa vas­tauk­sia ja hoi­toa e­ri­koi­sil­la oh­jeil­la ad­dik­tiois­ta, it­se­pe­tok­ses­ta ja hä­peäs­tä kär­si­vil­le ny­kyih­mi­sil­le.

14.40 Ve­net­sian synd­roo­ma

14.40 Mo­men­tum

14.55 Sa­na­kir­ja

15

15.00 Re­quiem

15.00 Merk­kien sa­lat

Ta­lou­sen­nus­ta­jat

15.25 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Verkkokiusaajat Lähellä ja silti kaukana

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Uhkapeliä Rakkauden hinta

Re­quiem

15.50 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Viimeinen isku

15.50 Ryh­mä­teat­te­ri

Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuo­des­ta. Ryh­mik­sen kan­ta­va a­ja­tus on, et­tä kaik­ki o­sal­lis­tu­vat tai­teel­li­siin pää­tök­siin.

16.20 F­lash­back

16.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Solistina pianisti Johannes Piirto

16.25 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen

Senja ihmettelee i-kirjainta.

16.55 F­lash­back

16.55 Ro­mu-Mat­ti­la ja kau­nis nai­nen

17.00 Tai­ta­jat

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

17.20 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

F­lash­back

17.25 Mu­min­da­len

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

6. tuo­tan­to­kau­si, o­sa 8/8. Ti­lan pa­ras mu­ni­ja pää­see poi­ka­si­neen pi­hal­le.

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

F­rees­ty­le-u­nel­ma

Se­bas­tian West­berg on Suo­men pa­ras f­rees­ty­le mo­toc­ros­sin am­mat­ti­lai­nen.

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

5/8. Pet­ra saa y­hä kyl­miä vä­rei­tä ul­ko­näös­tään.

St­röm­sö

Loppu ruokahävikille An­ders pal­jas­taa par­haat vink­kin­sä ruo­ka­hä­vi­kin mi­ni­moi­mi­sek­si.

17.45 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

El­sa

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

18.30 E­lä­män tar­koi­tus

5/8. Kir­jai­li­ja Åsa Mo­ber­gis­tä tu­li jo var­hain fe­mi­nis­ti.

A­dam & E­va

Osa 5/8. Onko äiti aina paras?

Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuo­si 2018

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 6/7. F­rank vii­meis­te­lee keit­tiön laa­ti­kos­tot s­tea­rii­nil­la, ja nyt ne liu­ku­vat kuin u­nel­ma.

E­lo­ku­va Jörn Don­ne­ris­ta

E­lo­ku­va kieh­to­vas­ta hah­mos­ta, jo­ka on vai­kea ja haas­ta­va, mut­ta sa­mal­la mie­len­kiin­toi­nen.

Vet­tä sa­keam­paa

Osa 3/10. Jonna katoaa. El­lei hän pa­laa, tes­ta­ment­ti on vaa­ras­sa. Las­se ha­luaa saa­da ui­ma-al­taan val­miik­si, mut­ta Os­kar kiel­tää kai­vuu­työt.

Puu­tar­ha­kau­si

Sar­ja jat­kuu, 1/7. Per­nil­la ja John mat­kus­ta­vat Eng­lan­tiin ha­ke­maan ins­pi­raa­tio­ta puu­tar­haan­sa.

19.00 Tuon­ti­rak­kaut­ta

S­pot­light

19.15 Tä­mä täs­tä

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Tai­ta­jat

"On hauskaa jalostaa jotakin muiden käytettäväksi"

Ur­hei­lue­lä­mää

Mattias Gestranius: Ylikuntopainajaisesta Mestarien liigaan

20.00 Os­car-gaa­la 2019 (x2)

Oscar-gaala (tekstitetty suomeksi) Punainen matto (tekstitetty suomeksi)

Yh­dys­val­tain tai­de

Pikkukaupungista David Smithiin 3/3. Pik­ku­kau­pun­gis­ta Da­vid S­mit­hiin. Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa mat­kus­te­taan Io­was­ta Ten­nes­see­hen.

Val­lan lin­na­ke

Lait valtion rakentajina Ruskean oikea sävy Yhden tappio on toisen voitto

Hit­le­rin Hol­ly­wood

Rüdi­ger Suchs­lan­din do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too nat­si-Sak­san e­lo­ku­va­teol­li­suu­des­ta, u­nel­ma­teh­taas­ta kuo­le­man voi­mien käy­tös­sä. (Hit­lers Hol­ly­wood: Das deutsc­he Ki­no im Zei­tal­ter der P­ro­pa­gan­da 1933 - 1945, Sak­sa 2017)

S­kav­lan

. Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa.
21

21.00 His­to­ria: Kau­pun­kien sa­lai­suu­det

Pietari 3/3. Pie­ta­ri. Pie­ta­ris­sa tai­de val­jas­tet­tiin pal­ve­le­maan val­taa. T: BBC

Merk­kien sa­lat

Sydänmerkin taika 5/8. Sy­dän­mer­kin hur­ja his­to­ria a­bort­ti­lääk­keen sym­bo­lis­ta rak­kau­den mer­kik­si.

Ki­no K­las­sik­ko: Fals­taff

(C­hi­mes at Mid­night, S­veit­si 1965) Or­son Wel­le­sin pää­teok­siin lu­keu­tu­va tii­vis­tel­mä S­ha­kes­pea­ren e­ri näy­tel­mis­tä, joi­ta yh­dis­tää puls­ka ri­ta­ri ja p­rins­si Ha­lin ryyp­py­ka­ve­ri John Fals­taff. Pääo­sis­sa Or­son Wel­les, Jean­ne Mo­reau, John Giel­gud ja Mar­ga­ret Rut­her­ford.

Ki­no: Ta­ru­jen ta­ru

(Ta­le of Ta­les, I­ta­lia 2015) 1600-lu­vun sa­tu­ko­koel­maan pe­rus­tu­va ai­kuis­ten fan­ta­siae­lo­ku­va kol­men ku­nin­gas­kun­nan val­tiais­ta ja kol­mes­ta e­ri-i­käi­ses­tä nai­ses­ta. Pääo­sis­sa Sal­ma Hayek, Vin­cent Cas­sel ja To­by Jo­nes. Oh­jaus Mat­teo Gar­ro­ne.

21.00 I­sa­bel­la

O­sa 3/3. Hän on pap­pi, i­dea­lis­ti ja ra­kas­tu­nut par­haan ys­tä­vän­sä mie­heen. Roo­leis­sa I­ri­na B­jörk­lund, Pe­ter F­ran­zén, Lin­da Zil­lia­cus, S­ti­na Ekb­lad, S­van­te Mar­tin.

21.30 Mat­ka­mie­het B­ry­don ja Coo­gan Es­pan­jas­sa

La Mancha: Parador de Almagro

21.40 Muut­to­lin­tu

Pa­ha­mai­nei­sen Jud Süs­sin oh­jaa­jan Veit Har­la­nin vä­rie­lo­ku­va o­li nat­si-Sak­san vii­mei­siä e­lo­ku­via. Se sai en­si-il­tan­sa jou­lu­kuus­sa 1944. Uh­rau­tu­mi­sen ja kuo­le­man tee­mo­ja kä­sit­te­le­vän me­lod­raa­man pääo­saa, poh­joi­sen tyt­töä Älsk­lin­giä näyt­te­lee K­ris­ti­na Sö­der­baum.

21.55 Ki­no Suo­mi: Sää­dyl­li­nen mur­he­näy­tel­mä

(1998) Kai­sa Ras­ti­mon oh­jaa­ma por­va­ril­li­nen a­vio­liit­tod­raa­ma si­joit­tuu 1930-lu­vun vii­mei­siin vuo­siin ja poh­jau­tuu Hel­vi Hä­mä­läi­sen ro­maa­niin. N: Vil­le Vir­ta­nen, Päi­vi A­kon­pel­to, Kyl­lik­ki Fors­sell.

Ki­no: Te­he­ran, ta­bu

A­ni­moi­tu e­lo­ku­va te­he­ra­ni­lai­sis­ta koh­ta­lois­ta. Te­he­ran on kau­pun­ki, jos­sa ra­joi­tuk­set ja us­kon­no­li­set sää­dök­set hal­lit­se­vat e­lä­mää ja rik­ko­muk­sis­ta ran­gais­taan an­ka­ras­ti.

21.55 T­he g­reat ga­me

Mic­hae­lin i­soi­sä Hen­ning Has­lund-Ch­ris­ten­sen o­li Kau­koi­dän tun­ti­ja ja tut­ki­mus­mat­kai­li­ja. Lä­hes sa­ta vuot­ta myö­hem­min Mic­hael läh­tee i­sän­sä kans­sa i­soi­sän ja­lan­jäl­jil­le sel­vit­tä­mään, o­li­ko tä­mä myös va­koo­ja ja a­sei­den sa­la­kul­jet­ta­ja. E­lo­ku­va on sa­mal­la ker­to­mus i­sis­tä ja po­jis­ta.

23.00 Lu­mi­veis­tos­ten MM-kil­pai­lut

23.10 Y­le Li­ve

Rag'n'Bone Man

Uu­si Ki­no: Kar­hu

23.30 Re­quiem

E­rä­tu­lil­la: Pak­kas­päi­vät

23.30 Uu­si Ki­no: E­läi­men ku­va

23.45 Uu­si Ki­no: Kar­hu

0

Uu­si Ki­no: E­läi­men ku­va