Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.

08.05 U­nel­ma­mat­ka

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.20 Po­ru­kan par­haat

Karting O­sa 7/10. Kar­ting.

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Tä­mä täs­tä

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Grillatako hiilillä vai kaasulla?

08.30 BUU-k­lub­ben

08.50 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen

Ef­ter Nio

Älykkyys Ä­lyk­kyys.

09.00 A­dam & E­va

Osa 2/8. Mihin tarvitaan rangaistuksia?

I­loa puu­tar­has­ta

På s­påret

11/13. En­sim­mäi­nen se­mi­fi­naa­li Ruot­sin suo­si­tuim­mas­sa tie­to­kil­pai­lus­sa, jon­ka juon­taa K­ris­tian Luuk, ja jon­ka tuo­ma­ri­na toi­mii F­red­rik Lindst­röm.

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.25 A­va­ruu­sa­pi­nat

09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.30 Toi­veen sy­dän

09.45 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net

09.45 Lo­hi­käär­me­sy­dän

10.00 På s­påret

10/13. Tä­nään on nel­jän­nes­fi­naa­lin ai­ka!

E­lä­män tar­koi­tus

10.00 We can't do it

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

3/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

10.30 Tuon­ti­rak­kaut­ta

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Grillatako hiilillä vai kaasulla?

Ruot­sin li­ha­vim­mat koi­rat

E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

Suomenruotsalainen mediapimento

Kaik­kea kau­pan

5/19. Li­se­lot­te Tox­værd Møl­ler ar­vioi tä­nään u­pean kan­nun.

11.00 S­kav­lan

Legendaarinen brittijuontaja Sir Michael Parkinson vierailee ohjelmassa

När­bild

Erilaisuudesta kohti hyvinvointia

St­röm­sö

Kaikki perunasta

Ef­ter Nio 2015

Teemana kuri. Teemana rakkaus!

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 3/7. F­rank saa työ­pa­jaan­sa pit­kään haa­vei­le­man­sa suu­ren höy­lä­pen­kin.

To­tuus maa­jouk­kuees­ta

11.15 Mer­cur

Viimeiseen mieheen 10/10. Ja­nin t­raa­gi­nen koh­ta­lo le­pää synk­kä­nä pil­ve­nä Ra­dio Mer­cu­rin rau­nioil­la.

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Suomenruotsalainen mediapimento

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Ei­no G­rön - Va­lon ja var­jon tan­go

Bat­man (x2)

Farao uhkaa Faraon vaaralliset tipat

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Tulevaisuus on meidän

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Teruel - tryffelitaivas

Tat­ja­na

Merk­kien sa­lat

Numeroiden salattu maailma

Bar­ce­lo­naa o­dot­ta­mas­sa

Do­ku­ment­ti län­siaf­rik­ka­lais­ten pa­pe­rit­to­mien ro­mun­ke­rää­jien ja lait­to­mien ko­pio­tuot­tei­den myy­jien e­lä­mäs­tä yh­den maail­man suo­si­tuim­man tu­ris­ti­kau­pun­gin var­jois­sa.

12.30 Val­lan lin­na­ke (x3)

Viimeinen työläinen Viimeinen taisto Istuta puu

12.45 Ol­laan kah­den, t­ral­la­laa

8 mm kat­se

12.45 S­tar s­ha­ped s­car

13.00 B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat (x3)

Rockin syntymä Rockin keski-ikä Rockin kuolema

13.00 His­to­ria: Ken­ne­dyn k­laa­ni

13.15 His­to­ria: A­me­rik­ka vä­ri­ku­vis­sa

1960-luku

13.15 F­lash­back

13.20 Ryh­mä­teat­te­ri

Mi­ka Kau­ris­mäen do­ku­ment­tie­lo­ku­va le­gen­daa­ri­sen teat­te­rin 50 vuo­des­ta.

13.20 S­tar s­ha­ped s­car

13.40 Ki­no Suo­mi: Kauas pil­vet kar­kaa­vat

13.40 Pa­pe­ri, he­vo­nen ja lin­tu­ja

14.05 Hu­go P­ratt, Cor­to Mal­te­sen i­sä

14.05 Pie­ni suu­ri maail­ma

14.15 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit

14.15 Vuo­si­sa­dan tal­vi

14.15 Sil­loin, kun a­ra­bit tans­si­vat

Tee­ma tans­sii: a­ra­bi­maail­mas­sa tans­sil­la ja mu­sii­kil­la on pit­kä ja tär­keä his­to­ria, jon­ka is­la­mi­lai­set fu­da­men­ti­lis­tit ha­luai­si­vat tu­kah­dut­taa.

14.25 Bank­sy New Yor­kis­sa

14.40 Mi­tä sää tie­dät: Tun­tu­ri­sää

14.50 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta

14.50 Luon­to on vie­lä mei­dän: Kun me­ri on jääs­sä

15

15.00 F­lash­back

15.00 Mu­sii­kin val­lan­ku­mous

15.05 Rak­kau­den ke­sä

15.15 B­lue­sia Piek­sä­mäen a­se­mal­la

Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­tai­tei­li­joi­ta

15.25 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Petollisuutta

Pie­ni suu­ri maail­ma

15.30 Merk­kien sa­lat

15.30 Tat­ja­na-ba­le­tin ta­ri­na

15.40 Haa­mu­ja Pant­heo­nis­sa

15.50 F­lash­back

E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

15.55 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Vanhoja ystäviä

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Epäilyksen varjo

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Ulkokultaisuutta

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Kun rakkaus ei riitä Kau­si 8, 21/24. Kun rak­kaus ei rii­tä.

16.05 B­ru­ce Sp­rings­teen: o­min sa­noin

(B­ri­tan­nia 2016) 50 vuot­ta mu­sii­kin­te­koa: roc­kin su­per­täh­den a­voin ti­li­tys e­lä­mäs­tään lap­suus­vuo­sis­ta läh­tien.

16.25 Pik­ku Kak­ko­nen

16.35 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Solistina viulisti Augustin Hadelich

16.50 Kir­jas­to­ta­ri­noi­ta

17.00 Lää­kä­rit vas­taan in­ter­net

7/8. Mik­si Syn­nøven toi­nen jal­ka on kol­me nu­me­roa tois­ta suu­rem­pi?

I­ha­nam­pi e­lä­mä

Pie­ni suu­ri maail­ma

17.15 Vie­raa­na Li­ve

17.25 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Grillatako hiilillä vai kaasulla?

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

St­röm­sö

Uusia ruukkukasveja pistokkaista Pis­tok­kais­ta saa uu­sia kas­ve­ja yk­sin­ker­tai­ses­ti ja e­dul­li­ses­ti.

17.30 Öl­jy­sää­tiö

17.40 Näin Nor­jas­sa

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

BUU-k­lub­ben

Jontti keksii merkillisen laitteen.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

Kek­si­jä-Jon­til­la on on­gel­mia au­ton­sa kans­sa.

18.00 BUU-k­lub­ben

18.30 E­lä­män tar­koi­tus

A­dam & E­va

Osa 2/8. Mihin tarvitaan rangaistuksia?

We can't do it

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 3/7. F­rank saa työ­pa­jaan­sa pit­kään haa­vei­le­man­sa suu­ren höy­lä­pen­kin.

Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen

Kau­si 2, 5/6. Leh­den­ja­ka­ja E­lip­has Mats­we­ru kuo­li Lin­kö­pin­gis­sä eh­ti­mät­tä pal­jas­taa mi­tään men­nei­syy­des­tään Zim­bab­wes­sa.

To­tuus maa­jouk­kuees­ta

På s­påret

11/13. En­sim­mäi­nen se­mi­fi­naa­li Ruot­sin suo­si­tuim­mas­sa tie­to­kil­pai­lus­sa, jon­ka juon­taa K­ris­tian Luuk, ja jon­ka tuo­ma­ri­na toi­mii F­red­rik Lindst­röm.

18.45 Mer­cur

Viimeiseen mieheen 10/10. Ja­nin t­raa­gi­nen koh­ta­lo le­pää synk­kä­nä pil­ve­nä Ra­dio Mer­cu­rin rau­nioil­la.

19.00 Tuon­ti­rak­kaut­ta

S­pot­light

Ruot­sin li­ha­vim­mat koi­rat

19.15 Tä­mä täs­tä

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Tai­ta­jat

"Kondiittorilla pitää olla luovuutta ja vakaa käsi"

Le­nan mat­kas­sa

Samarkand

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Erilaisuudesta kohti hyvinvointia

Mu­sii­kin val­lan­ku­mous

3/3. 1800-lu­ku muut­ti maail­maa, ja mu­sii­kil­la o­li sii­nä roo­lin­sa.

Val­lan lin­na­ke

Viimeinen työläinen Viimeinen taisto Istuta puu

My Ge­ne­ra­tion - Mic­hael Cai­ne

E­loi­sa, per­soo­nal­li­nen ja vauh­di­kas do­ku­ment­tie­lo­ku­va 1960-lu­vun Lon­toos­ta ja su­ku­pol­ves­ta, jo­ka hyl­kä­si van­hat aat­teet ja sy­lei­li uut­ta pop­kult­tuu­ria. Mu­ka­na T­he Beat­les, T­wig­gy, Ro­ger Dalt­rey, Da­vid Bai­ley, Ma­ry Quant, T­he Rol­ling S­to­nes, Da­vid Hock­ney.

S­kav­lan

. Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa.

20.30 Öl­jy­sää­tiö

To Russia with Love

20.50 Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

21

21.00 Ef­ter Nio

Älykkyys Ä­lyk­kyys. Teat­te­rioh­jaa­ja Jaak­ko Saa­ri­luo­ma, tans­si­ja & ai­vo­tut­ki­ja Han­na Poi­ko­nen, Mi­rel­la Wal­lius, Vi­lii­na Lil­ja Men­sas­ta ja per­so­nal b­rai­ner Rei­dar Wa­se­nius.

His­to­ria: Ken­ne­dyn k­laa­ni

6/6. Vuon­na 1961 Yh­dys­val­to­jen p­re­si­den­tik­si va­lit­tiin 43-vuo­tias John F. Ken­ne­dy.

Merk­kien sa­lat

Numeroiden salattu maailma 2/8. Nu­me­roi­den sym­bo­liik­kaa.

Ki­no K­las­sik­ko: Rie­ha­kas ryös­tö

(T­he I­ta­lian Job, Eng­lan­ti 1969) Ryös­töe­lo­ku­vien 60-lu­vun remp­seäs­sä k­las­si­kos­sa e­pä­ta­val­li­nen b­rit­ti­kon­nien jouk­ko suun­nit­te­lee o­ve­laa kul­ta­ryös­töä To­ri­nos­sa, pae­tak­seen pai­kal­ta it­se ai­heut­ta­man­sa val­ta­van lii­ken­ne­ruuh­kan kat­vees­sa.

Ki­no: Youth

(I­ta­lia 2015) Kak­si van­haa ys­tä­vää, e­lo­ku­van­te­ki­jä ja e­lä­köi­ty­nyt ka­pel­li­mes­ta­ri, seu­raa­vat u­te­liaan hu­vit­tu­nei­na o­man jäl­ki­kas­vun­sa ja mui­den nuor­ten e­lä­mää lo­mal­laan hie­nos­sa ho­tel­lis­sa Alp­pien juu­rel­la. Pääo­sis­sa Mic­hael Cai­ne,Har­vey Kei­tel, Rac­hel Weisz, Ja­ne Fon­da ja Paul Da­no.

21.00 E­lo­ku­va: Po­jat

(Poj­kar­na, Ruot­si 2014) Maa­gi­nen ta­ri­na Ki­mis­tä, Bel­las­ta ja Mo­mos­ta, kol­mes­ta 14-vuo­tiaas­ta ty­tös­tä lap­suu­den ja ai­kui­suu­den vä­li­maas­tos­sa. Päi­vi­sin tyt­tö­jä kiu­sa­taan kou­lus­sa, mut­ta öi­sin he juo­vat sa­la­pe­räi­ses­tä ku­kas­ta nek­ta­ria, jo­ka muut­taa hei­dät po­jik­si.

21.20 Ki­no: Al­fie - nais­ten viet­te­li­jä

Can­ne­sin e­lo­ku­va­juh­lien e­ri­kois­pal­kin­non saa­nut sa­tii­ri­nen d­raa­ma­ko­me­dia sek­sil­le o­mis­tau­tu­nees­ta nais­ten­mie­hes­tä, jon­ka sy­dä­met­tö­mien seik­kai­lu­jen kaut­ta 60-lu­vun s­ven­gaa­va Lon­too ja va­paa sek­si pal­jas­tu­vat ko­vin mie­hi­sik­si kek­sin­nöik­si. Pääo­sis­sa Mic­hael Cai­ne, Mil­li­cent Mar­tin, Ja­ne As­her ja S­hel­ley Win­ters. Oh­jaus Le­wis Gil­bert.

21.30 Mat­ka­mie­het B­ry­don ja Coo­gan Es­pan­jas­sa

Aragonia: Etxebarri 2/6. A­ra­go­nia: Et­xe­bar­ri.

21.45 Ki­no Suo­mi: Kauas pil­vet kar­kaa­vat

Suo­ma­lais­ta to­del­li­suut­ta pei­laa­va hai­kea ko­me­dia työt­tö­mäk­si jou­tu­neen a­vio­pa­rin sit­keäs­tä us­kos­ta pa­rem­paan. N: Ka­ti Ou­ti­nen, Ka­ri Vää­nä­nen, E­li­na Sa­lo, Sa­ka­ri Kuos­ma­nen, Mark­ku Pel­to­la.

22.00 E­lo­ku­va: So­ta

(K­ri­gen, Tans­ka 2015) D­raa­mae­lo­ku­va Af­ga­nis­ta­niin si­joi­te­tus­ta tans­ka­lai­ses­ta komp­pa­nian­pääl­li­kös­tä, jo­ka pää­tyy ru­tii­ni­teh­tä­vis­sä mies­ten­sä kans­sa vaa­raan ja jou­tuu te­ke­mään rat­kai­se­van pää­tök­sen.

22.00 Ki­no: Saa­me­lais­ve­ri

El­le Mar­ja käy saa­me­lais­ta kou­lua pik­ku­sis­kon­sa kans­sa ja pian on hä­nen ai­kan­sa ryh­tyä per­heen po­ron­hoi­ta­jak­si.

22.35 Vuo­si­sa­dan tal­vi

22.35 Dok: Kun­nes syö­pä mei­dät e­rot­taa

Pe­ter S­nic­kar­sil­la to­det­tu ai­vo­kas­vain o­li käy­tän­nös­sä kuo­le­man­tuo­mio. Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan S­nic­kar­sin per­het­tä lä­hie­täi­syy­del­tä ras­kaa­na mut­ta rak­kau­den täyt­tä­mä­nä ai­ka­na diag­noo­sis­ta kuo­le­maan.

23.00 Mi­tä sää tie­dät: Tun­tu­ri­sää

Y­le Li­ve

Alan Walker

23.15 B­lue­sia Piek­sä­mäen a­se­mal­la

23.15 Luon­to on vie­lä mei­dän: Kun me­ri on jääs­sä

23.15 Uu­si Ki­no: Sa­da­kat

23.35 Uu­si Ki­no: Sa­da­kat

23.35 Y­le Li­ve: C­har­les B­rad­ley

23.35 S­tar s­ha­ped s­car

23.50 Y­le Li­ve

Rae Sremmurd

0

00.00 Bud­dy Hol­ly: Ra­ve On