Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.

08.05 Kol­mik­ko ja O­di­nin kul­ta

08.30 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta

Viinakanisteri

Miss Per­fect

08.30 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Äärimmäinen kylmyys

Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa

08.35 Pik­ku Korp­pi

08.45 Nuot­tien mat­kas­sa

08.45 Li­li

08.55 Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta

9

09.00 75 kie­len mies

Jo­se­fin Nils­so­nin ta­ri­na

09.00 Tu­le­vai­suu­den u­nel­ma-a­sun­not

Avoimia turvapaikkoja

I­loa puu­tar­has­ta

Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja

O­sa 2/8. Täl­lä ker­taa pu­hu­taan kar­vais­ta mauis­ta.

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Tu­si­na ta­va­raa Suo­mes­ta

Tuntolevy

09.25 Zom­bie­Lars

09.35 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

09.45 Vem vet mest?

09.45 He­lium

09.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

09.55 Op­pi­mis­lab­ra

22/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

10.00 Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja

I­deoi­den maail­ma

4/8. Voi­ko maal­lis­tu­mi­nen ol­la k­ris­til­lis­tä?

10.00 Ko­ti­kent­tä

Juonittelua

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

10.00 Miss Per­fect

10.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta

Bergen

E­loon­jää­neet

Kaik­kea kau­pan

6/8. Hei­din ja Rik­ken huu­to­kaup­pa täyt­tää vuo­sia, ja lu­vas­sa on jo­tain e­ri­tyis­tä.

10.50 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

10.50 Kek­se­liäs nik­ka­ri

8/8. Sa­tei­nen ke­sä hui­pen­tuu syys­tul­vaan, ja ta­lol­le joh­ta­va hiek­ka­tie tu­hou­tuu.

11.00 Vaih­de­vuo­det - ne tu­le­vat si­nul­le­kin

Tai­vaal­lis­ta me­noa

Kuoronjohtajan erikoiset kengät

F­rån jord till bord

Ef­ter Nio 2015

Pako. 1960-luku.

11.00 Näin Nor­jas­sa

11.15 Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 10/10. Jou­luaat­toaa­mun tun­nel­ma on pai­nos­ta­va.

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

E­loon­jää­neet

11.30 Tans­kan sa­lai­suuk­sia

11.55 Kar­ta­noe­lä­mää B­ri­tan­nias­sa

Holkham Hall

Bat­man (x2)

Kissanainen koulunpenkille Batman älykkönä

Pa­rii­si juh­lii 2018

Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker

Brasilia

Mat­kal­la To­ven kans­sa

P­ri­de 2019

Ki­no: Rie­mu­lo­ma Ri­vie­ral­la

(1953) (Les va­can­ces de M. Hu­lot, Rans­ka 1953) Jac­ques Ta­tin par­haim­piin kuu­lu­va ko­me­dia ih­mis­ten ja ym­pä­ris­tön­sä kans­sa a­la­ti tör­mäi­le­vän her­ra Hu­lot'n kom­mel­luk­sis­ta ran­ni­kon lo­ma­kes­kuk­ses­sa.
12

12.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­pal­kin­to 2018

12.50 Het­kiä Kal­lios­sa

13.00 Y­le Li­ve: Big Wee­kend 2017

S­ting, va­paa mies

13.00 Ää­niä El Al­tos­ta

C­ha­ri­té

Raunioihin hautautunut

Uu­si Ki­no: Muis­ti­ku­via

13.15 Uu­si Ki­no: Pol­te

13.25 Ran­ta­ho­tel­li (x3)

Rantahotelli (7)

50 S­ha­des of Gay

Ho­mo­sek­suaa­li­suus lail­lis­tet­tiin I­so-B­ri­tan­nias­sa 50 vuot­ta sit­ten.

13.40 Uu­si Ki­no: Kat­to

13.50 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit

Sa­na­kir­ja

Uu­si Ki­no: Eat­nan­vu­los Lot­tit - Maan si­säl­lä lin­nut

Kieh­to­va maail­ma: A­lex Po­liz­zin Es­pan­ja

Sherryä ja tanssivia hevosia

14.00 Kuu­ban ta­ri­na

Ää­niä El Al­tos­ta

Mat­kal­la To­ven kans­sa

14.10 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönb­run­nis­ta

Suora lähetys Wienistä.

14.35 Saa­ris­to s­ci-fi

14.50 F­lash­back

Uu­si Ki­no: Eat­nan­vu­los Lot­tit - Maan si­säl­lä lin­nut

15

15.00 24 tun­tia Eu­roo­pas­sa

Usko, toivo ja rakkaus Kauhea kankkunen Toteutuuko oikeus vai voittaako vääryys? Elämän ja kuoleman kysymyksiä Lähteä vai jäädä?

15.45 Soundt­racks: mu­siik­ki e­lää a­jas­sa

Do­ku­ment­ti­sar­ja sii­tä, kuin­ka po­pu­laa­ri­mu­siik­ki on kyt­key­ty­nyt ny­ky­his­to­rian mer­kit­tä­viin ta­pah­tu­miin.

Uu­si Ki­no: Eat­nan­vu­los Lot­tit - Maan si­säl­lä lin­nut

16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si

Totuus ei pala tulessakaan Pasmat sekaisin Huonoa pilaa Elämä jatkuu Palkkapäivä

16.00 Pie­ni suu­ri maail­ma

16.05 Mah­ler x 10

Gustav Mahlerin sinfonia nro 4 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri ja sop­raa­no Pe­la­ge­ja Ku­ren­na­ja e­sit­tä­vät Gus­tav Mah­le­rin sin­fo­nian n­ro 4. Or­kes­te­ria joh­taa y­li­ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu.

16.30 Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker

Argentiina ja Uruguay

16.40 Uu­si Ki­no: Kat­to

E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

16.50 Sa­na­kir­ja

Vil­len keit­tiö 30 mi­nuu­tis­sa

Nigeria Irlanti Suomen Lappi Mauritius

17.00 Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

17.20 Sa­na­kir­ja

17.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta

Bergen 5/8: Ber­gen.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

E­dit

Löytääkö Little Jinder ilon? Löy­tää­kö Litt­le Jin­der i­lon?

Miss Per­fect

5/6. Mis­si­kil­pai­lu jär­jes­tää jo­ka vuo­si hy­vän­te­ke­väi­syy­sil­lal­li­sen, jos­sa tyt­tö­jen so­siaa­li­set tai­dot pun­ni­taan.

F­rån jord till bord

O­sa 6/13. Tä­nään juh­li­taan syn­ty­mä­päi­vä Fi­li­pin ja Lin­dan las­ten, Ni­co­la­sin ja Me­la­nien kans­sa.

17.30 Hit­ti­nik­ka­rit

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 Ar­vaa kuin­ka pal­jon si­nua ra­kas­tan

Kas­per ja Pet­ra

Vii­ru ja Pe­so­nen

Me kol­me

Se pik­kui­nen Lot­ta

Lotta muuttaa pois

Kal­len keit­tiö

Kok­ki­kak­sik­ko Bär­til ja I­sa

18.05 Toh­to­ri Pan­da

Tit­ta Pik­ka­nen

Bam­se ja ros­vo­kau­pun­ki

Mi­nä o­saan!

18.05 Pik­ku Roy

Roy salapoliisina

Pik­ku Korp­pi

Uusi valtakunta

18.15 Pik­ku­li

18.15 Jaz­zoo

Mi­nun maail­man­kaik­keu­te­ni

18.20 Vil­ja­mi

Ki­su­lit

Sa­teen­kaa­ri­per­he

Kul­mik­kaat ka­ve­rit

18.20 Li­li

18.25 Hup­su­lit

18.25 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri

18.25 Hup­su­lit

Su­per-Jont­ti ja Räh­jä-Riit­ta

18.30 I­deoi­den maail­ma

4/8. Voi­ko maal­lis­tu­mi­nen ol­la k­ris­til­lis­tä?

Tu­le­vai­suu­den u­nel­ma-a­sun­not

Avoimia turvapaikkoja

Ko­ti­kent­tä

Juonittelua Kau­si 2, 3/8. Vie­ra­sot­te­lus­ta Nor­jan Cu­pis­sa tu­lee vai­keam­pi kuin He­le­na o­dot­ti.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

8/8. Sa­tei­nen ke­sä hui­pen­tuu syys­tul­vaan, ja ta­lol­le joh­ta­va hiek­ka­tie tu­hou­tuu.

Ing­mar Berg­ma­nin muis­to

Jörn Don­ne­rin do­ku­ment­ti oh­jaa­ja­le­gen­da Ing­mar Berg­ma­nin syn­ty­män sa­ta­vuo­tis­muis­ton kun­niak­si.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 10/10. Jou­luaat­toaa­mun tun­nel­ma on pai­nos­ta­va.

Tim­ja­mia, kuk­koa ja tort­tu­ja

Osa 3/8. Päivän teema on makeus. Li­sa Lem­ke ys­tä­vi­neen mais­te­lee e­ri­lai­sia suk­lai­ta ja va­lit­see niis­tä par­haan.

19.00 E­loon­jää­neet

19.10 Tans­kan sa­lai­suuk­sia

19.10 Näin Nor­jas­sa

Näin Norjassa

19.20 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 Tä­mä täs­tä

19.35 Tä­mä täs­tä

19.35 S­port­nytt

19.45 St­röm­sön sau­nail­lan par­haat pa­lat

19.45 U­los kup­las­ta

19.45 Ruot­sa­lai­sia sa­lai­suuk­sia

Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si

S­port­liv

20.00 Ko­ti­kent­tä

Juonittelua Kau­si 2, 3/8. Vie­ra­sot­te­lus­ta Nor­jan Cu­pis­sa tu­lee vai­keam­pi kuin He­le­na o­dot­ti.

E­lää, ra­kas­taa

Tuk­hol­man Regn­bågen on Ruot­sin ja eh­kä ko­ko maail­man en­sim­mäi­nen sa­teen­kaa­ri­väen se­nio­ri­ta­lo.

Ran­ta­ho­tel­li

Rantahotelli (7)

B­lack­hearts: mus­tan me­tal­lin maail­ma

Kir­kon­polt­to­ja, saa­ta­nan­pal­von­taa vai mi­tä? Van­nou­tu­neet B­lack me­tal -muu­si­kot Ko­lum­bias­ta, K­rei­kas­ta ja I­ra­nis­ta mat­kus­ta­vat suu­rin o­do­tuk­sin py­hiin­vael­luk­sel­le mu­siik­ki­la­jin keh­toon, tal­vi­seen Nor­jaan.

Vaih­de­vuo­det - ne tu­le­vat si­nul­le­kin

2/2. Ma­lin Ja­cob­son Båth on 52-vuo­tias ja kes­kel­lä vaih­de­vuo­sia. Hän pää­tää ot­taa oh­jel­mas­saan sel­vää, mi­kä vaih­de­vuo­sis­sa on tot­ta ja mi­kä ta­rua, ja pu­reu­tuu kah­des­sa jak­sos­sa niin hor­mo­nien hul­lun­myl­lyyn kuin mie­lia­lo­jen vuo­ris­to­ra­taan.

20.45 F­lash­back

Uu­si Ki­no: A­ja­tuk­sia rak­kau­des­ta

Sa­la­vii­nan­polt­ta­jat t­rip­tyyk­ki

20.50 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

20.50 Kieh­to­va maail­ma: A­lex Po­liz­zin Es­pan­ja

Sherryä ja tanssivia hevosia 4/6. S­her­ryä ja tans­si­via he­vo­sia.
21

21.00 Jo­se­fin Nils­so­nin ta­ri­na

Rak­kau­del­la, Ce­cil Bea­ton

Os­car-pal­kit­tu pu­ku­suun­nit­te­li­ja Ce­cil Bea­ton hal­lit­si su­ve­ree­nis­ti u­sei­ta tai­de­muo­to­ja.

21.00 Ki­no: Ca­rol

(2015) (U­SA 2015) Pat­ri­cia Highs­mit­hin ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa ta­va­ra­ta­lon myy­jä­tär i­has­tuu van­hem­paan, nai­mi­sis­sa o­le­vaan nai­seen 1950-lu­vun New Yor­kis­sa. Pääo­sis­sa Ca­te B­lanc­hett ja Roo­ney Ma­ra. Oh­jaus Todd Hay­nes.

Tom of Fin­land

Tou­ko Laak­so­nen nou­see kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen ku­vil­la jot­ka Suo­mes­sa o­li­vat ai­ka­naan lait­to­mia. Ta­ri­na roh­keu­des­ta ja rak­kau­des­ta. N: Pek­ka St­rang, Lau­ri Til­ka­nen, Jes­si­ca G­ra­bows­ky. O: Do­me Ka­ru­kos­ki, Suo­mi 2017.

21.00 E­lä­mää se vain on

(2001) (Ruot­si 2001). Oh­jaus: Mi­kael Håfst­röm. Pääo­sis­sa: Fa­res Fa­res, Ca­ri­na Jo­hans­son ja K­jell Bergq­vist. Vuok­ra­ta­lon a­suk­kail­la on täy­si työ saa­da e­lä­män­sä jär­jes­tyk­seen. Kaik­kien juo­nen­kään­tei­den kes­kel­le il­mes­tyy pö­ly­ni­mu­ri­kaup­pias, jo­ka on pa­rem­pi kuun­te­le­maan kuin myy­mään pö­ly­ni­mu­rei­ta.

21.25 Les Cow­boys

(2015) Län­nenk­las­sik­ko Et­si­jöi­den in­noit­ta­ma "mo­der­ni wes­tern" i­säs­tä ja po­jas­ta, jot­ka vuo­sien a­jan vael­ta­vat maail­mal­la et­sien per­heen tei­ni-iäs­sä ka­don­nut­ta ty­tär­tä. O: T­ho­mas Bi­de­gain. (Rans­ka 2015)

21.35 Pat­rick Mel­ro­se

Jo äidinmaidossa 4/5. Jo äi­din­mai­dos­sa. E­lo­kuus­sa 2003 kah­den po­jan i­sä Pat­rick vie per­heen­sä Mel­ro­sen hu­vi­lal­le.

22.00 Lou­kus­sa

Loukussa (16) Kau­si 2, o­sa 2/10. Vuo­ro­kau­den si­säl­lä kak­si mies­tä sa­mas­ta per­hees­tä on koh­dan­nut vä­ki­val­tai­sen kuo­le­man.

T­he Hand­maid's Ta­le - Or­jat­ta­re­si

Viisauden voima Kau­si 2, 9/13. Vii­sau­den voi­ma. Wa­ter­for­din pa­ris­kun­ta läh­tee dip­lo­maat­ti­sel­le val­tio­vie­rai­lul­le.

22.35 A Mo­ment in t­he Reeds

Kak­si nuor­ta mies­tä koh­taa ko­ti­mai­ses­sa jär­vi­mai­se­mas­sa. Yk­si en­sim­mäi­siä ko­ti­mai­sia queer-e­lo­ku­via ker­too a­jan­koh­tai­ses­ti rak­kau­des­ta, en­nak­ko­luu­lois­ta ja va­pau­den et­si­mi­ses­tä.

22.35 A­ma­zo­na

(Ko­lum­bia, 2017) Mi­kä te­kee ih­mi­ses­tä hy­vän äi­din? Me­ne­tet­tyään t­raa­gi­ses­ti van­him­man tyt­tä­ren­sä Val jät­ti per­heen­sä ja läh­ti ko­lum­bia­lai­seen sa­de­met­sään et­si­mään it­seään.

22.50 P3 Gull 2018

P3 Gull on vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vä nor­ja­lai­nen mu­siik­ki­juh­la, jos­sa pal­ki­taan vuo­den tu­lo­kas, vuo­den li­vear­tis­ti ja vuo­den bii­si se­kä jae­taan P3-pal­kin­to.

22.50 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet e­sit­tää

22.55 Kou­del­ka Py­hää maa­ta ku­vaa­mas­sa

Le­gen­daa­ri­nen va­lo­ku­vaa­ja Jo­sef Kou­del­ka o­li pai­kal­la, kun Var­so­van lii­ton jou­kot mie­hit­ti­vät P­ra­han.

22.55 Pe­rieng­lan­ti­lai­nen s­kan­daa­li

Viattomuuden kukkanen Upottavaa juoksuhiekkaa

Pe­rieng­lan­ti­lai­nen s­kan­daa­li

Puntit tasan? 3/3. Pun­tit ta­san? Nor­man on sel­vin­nyt mur­hay­ri­tyk­ses­tä ja a­jaa en­tis­tä pon­te­vam­min a­siaan­sa jul­ki­suu­des­sa.

T­he Big­gest Wee­kend 2018

Yle Live: Biggest Weekend

0

00.05 Dad­dy and t­he Musc­le A­ca­de­my

00.05 50 S­ha­des of Gay

Ho­mo­sek­suaa­li­suus lail­lis­tet­tiin I­so-B­ri­tan­nias­sa 50 vuot­ta sit­ten.