Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 3.6. ti 4.6. ke 5.6. to 6.6. pe 7.6. la 8.6. su 9.6.

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.30 Nai­set eh­do­na­lai­ses­sa

Arki koittaa

Miss Per­fect

08.30 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Tutkimusalus Lance

BUU-k­lub­ben

08.45 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 Mai­dent­rip

Ef­ter Nio

Elämämme tärkeät työkalut

09.00 Kou­lu­tuk­sen uu­det ku­viot

I­loa puu­tar­has­ta

Ruoan pe­las­ta­jat

3/4. Uusi tilaisuus. Mik­si hei­täm­me niin pal­jon ruo­kaa jää­kaa­pis­ta jä­teas­tiaan?

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Jä­täm­me jää­hy­väi­set

Viimeinen ninja

09.25 Zom­bie­Lars

09.40 Vem vet mest?

09.40 He­lium

09.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

10.00 Ruoan pe­las­ta­jat

3/4. Uusi tilaisuus.

I­deoi­den maail­ma

1/8. A­ja­tuk­sia he­rät­tä­vä ruot­sa­lai­nen talks­how.

10.00 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuo­si 2018

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

19/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Miss Per­fect

10.30 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta

Grythyttan

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

St­röm­sö

Strömsön puutarhailta 2019 Vuo­den haus­kin puu­tar­ha­ta­pah­tu­ma on tul­vil­laan puu­tar­ha-a­sian­tun­ti­joi­ta, kuk­kia, ju­han­nus­sal­ko­ja ja ra­pei­ta voh­ve­lei­ta!

Kaik­kea kau­pan

3/8. Mar­tin Niel­se­nin huu­to­kau­pas­sa on tä­nään käyn­nis­ty­mi­son­gel­mia.

11.00 Da­niel O­lin

Professori Mirjam Kalland seisoo aina lasten puolella

När­bild

Lohisaaliista voi napsahtaa tuntuva sakko

F­rån jord till bord

Ef­ter Nio 2015

Puhutaan 50-luvusta. Jämät.

11.00 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

11.15 Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 7/10. Liv ei voi an­taa an­teek­si Os­ka­rin us­kot­to­muut­ta.

11.30 E­gen­land

Avoimia taloja ja norsuja

Op­pi­mis­lab­ra

E­loon­jää­neet

12

12.00 Kar­ta­noe­lä­mää B­ri­tan­nias­sa

Burghley House

Bat­man (x3)

Kuka onkaan tytön paras ystävä Pingviinin seuraava oto Pingviinin lopullinen tuho

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

70 minuuttia O­sa 309. 70 mi­nuut­tia.

Nol­la käy­tök­ses­sä

Vain kol­me kiel­tä: ba­la­lai­kan ta­ri­na

Kol­me te­rä­vää kul­maa ja vain kol­me kiel­tä.

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat (x3)

Liittolaiset Petos Messu

Ni­mi­mer­kin ta­kaa

Je­re­miah "Ter­mi­na­tor" Le­Royn väi­tet­tiin kir­joit­ta­neen kult­ti­ro­maa­nin "Sa­rah". Vuon­na 2006 pal­jas­tui, et­tä JT Le­Roy o­li it­se­kin fik­tii­vi­nen hen­ki­lö, vain sa­la­ni­mi, jon­ka loi Lau­ra Al­bert.

12.45 Jää­fan­ta­sia Ve­ro­nan a­ree­nal­la

12.45 Bud­dy Hol­ly: Ra­ve On

13.15 Y­le Li­ve: P­rop­hets of Ra­ge

U­pea kak­ku!

(The magnificent cake!

13.15 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit

13.30 C­ha­ri­té

Itseaiheutettu osuma?

13.50 Uu­si Ki­no: Au­to­biog­ra­fia

14.05 Ruo­ka­mat­ka Mek­si­koon

1/7. San Francisco - Monterey.

John Ford, A­me­ri­kan sy­vä ää­ni

14.15 Maa­jus­sin ke­sä­duu­ni­rock

14.15 Vil­li län­si

14.25 Uu­si Ki­no: Au­to­biog­ra­fia

Tätä et muualta näe.

14.25 Pa­rii­si juh­lii 2018

Eif­fel-tor­nin juu­rel­la Pa­rii­sis­sa pi­det­tiin hei­nä­kuus­sa 2018 to­tut­tuun ta­paan u­pea oop­pe­ra­kon­sert­ti maan it­se­näi­syys­päi­vän kun­niak­si.

14.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

15

15.00 F­lash­back

15.00 Si­mon Ree­ve Ko­lum­bias­sa

15.00 Jaz­zin ku­nin­ga­tar El­la Fitz­ge­rald

15.05 Kuu­ban ta­ri­na

15.05 O­li­pa ker­ran - Mom­my

15.05 Uu­si Ki­no: Ai­ka a­join ja uu­del­leen

15.20 Uu­si Ki­no: Au­to­biog­ra­fia

15.55 F­lash­back

15.55 Maa­na­lai­nen e­lä­mä

Kieh­to­va maail­ma: A­lex Po­liz­zin Es­pan­ja

Viinejä ja nähtävyyksiä 1/6. Vii­ne­jä ja näh­tä­vyyk­siä.

16.00 Mi­la­non nais­ten pa­ra­tii­si

Ystävän muistolle Täpärä pelastus Nuori kapinallinen Näytön paikka Suuret avajaiset

16.10 Mah­ler x 10

Gustav Mahlerin sinfonia nro 1 "Titaani" Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri e­sit­tää Gus­tav Mah­le­rin sin­fo­nian n­ro 1 D-duu­ri "Ti­taa­ni".

16.40 His­to­riaa huo­no­muis­ti­sil­le

F­lash­back

Sa­mi Yaf­fa - Sound T­rac­ker

New York, Yhdysvallat

16.50 Vil­len keit­tiö 30 mi­nuu­tis­sa

17.00 Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

Ruo­ka­muis­to

17.20 Pie­ni suu­ri maail­ma

17.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta

Grythyttan 2/8: G­ryt­hyt­tan.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

BUU-k­lub­ben

Ma­li­nil­la on tä­nään ka­ve­ri­na I­da jon­ka pik­ku­ve­li on ol­lut pit­käai­kai­ses­ti sai­ras.

E­dit

Miss Per­fect

2/6. Ty­töis­tä o­te­taan vi­ral­li­set ku­vat, ja hei­tä val­mis­tel­laan suur­ta fi­naa­lia var­ten.

F­rån jord till bord

O­sa 3/13. Pe­ru­na­pel­to kut­suu Fi­lip Lang­hof­fia ja Lin­da S­ten­man-Lang­hof­fia.

17.50 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

St­röm­sö

Strömsön puutarhailta 2019 Vuo­den haus­kin puu­tar­ha­ta­pah­tu­ma on tul­vil­laan puu­tar­ha-a­sian­tun­ti­joi­ta, kuk­kia, ju­han­nus­sal­ko­ja ja ra­pei­ta voh­ve­lei­ta!

BUU-k­lub­ben

18.30 I­deoi­den maail­ma

1/8. A­ja­tuk­sia he­rät­tä­vä ruot­sa­lai­nen talks­how. Te­kee­kö työyh­teis­kun­ta meis­tä or­jia?

Kou­lu­tuk­sen uu­det ku­viot

Elinikäinen oppiminen

Lei­rin­tä­mat­kai­lu - yk­sin­ker­tai­ses­ta y­lel­li­seen

18.30 Ti­pu - nai­sen va­lin­nat

Ch­ris­ti­ne Sc­hildt on e­lä­nyt suu­rim­man o­san e­lä­mäs­tään mie­hen­sä, kir­jai­li­ja Gö­ran Sc­hild­tin var­jos­sa.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 7/10. Liv ei voi an­taa an­teek­si Os­ka­rin us­kot­to­muut­ta.

Ruoan pe­las­ta­jat

4/4. Takaisin tulevaisuuteen. Tä­nään pääs­tään tie­teis­ta­ri­noi­den ma­kuun, kun Paul te­kee vi­han­nes­le­vi­tet­tä k­ryo­pa­kas­tuk­sen a­vul­la.

19.00 E­loon­jää­neet

19.15 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si

S­port­liv

Kun Paulasta tuli Alexander - haluanko olla ammattilainen vai oma itseni?

20.00 När­bild

Lohisaaliista voi napsahtaa tuntuva sakko

John Ford, A­me­ri­kan sy­vä ää­ni

E­lo­ku­vaoh­jaa­ja, Os­car-voit­ta­ja John Ford on lu­kui­sis­sa e­lo­ku­vis­saan tul­kin­nut a­me­rik­ka­lais­ta sie­lun­mai­se­maa il­mai­su­voi­mai­sem­min kuin ku­kaan muu.

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat

Liittolaiset Kau­si 2, 6/8. Liit­to­lai­set. Ja­co­po Paz­zi kyl­vää e­ri­pu­raa naa­pu­ri­val­tioi­hin, ja Sal­via­ti liet­soo paa­via ryh­ty­mään so­ta­toi­miin Cas­tel­lon kau­pun­kia vas­taan.

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat

Petos Messu

S­ting, va­paa mies

Lä­hi­ku­va lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä S­tin­gis­tä - ak­ti­vis­tis­ta, tai­tei­li­jas­ta ja va­paas­ta mie­hes­tä, jo­ka on saa­vut­ta­nut lä­hes kai­ken mut­ta jol­la on y­hä le­vo­ton sy­dän.

Da­niel O­lin

Näyttelijä Christoffer Strandberg haluaa erottua joukosta näkyvästi

20.30 Dok

Teresan sydänperhe O­sa 2/2. Ku­ka on se vie­ras mies, jo­ka ha­luaa ai­na ha­la­ta ja kut­suu it­seään i­säk­si?

20.30 E­gen­land

Savannilta napapiirille 8/8. Al­po Koi­vu­mä­ki te­ki Kau­ha­joel­le sa­van­nin, Pent­ti K­ronq­vist Pie­tar­saa­reen ark­ti­sen mu­seon.

20.50 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

20.50 Maa­na­lai­nen e­lä­mä

21

21.00 Ef­ter Nio

Elämämme tärkeät työkalut Työ­ka­lut. Pun­ki­ko­ni Pel­le Mil­joo­na, am­mat­ti­jal­ka­pal­loi­li­ja Tim S­parv, Ti­na Lai­hon e­lä­mä hy­väk­si­käyt­tö­jen jäl­keen, ham­mas­hy­gie­nis­ti Jo­nas Eng­lund.

Vil­li län­si

2/3. To­ny Ro­bin­son pe­reh­tyy lain­suo­jat­to­mien e­lä­mään, o­li­vat­ko Butch Cas­si­dy ja Jes­se Ja­mes san­ka­rei­ta vai kon­nia?

Kieh­to­va maail­ma: A­lex Po­liz­zin Es­pan­ja

Viinejä ja nähtävyyksiä 1/6. Vii­ne­jä ja näh­tä­vyyk­siä.

Vaa­rat­to­mia va­koi­li­joi­ta

(1955) Jer­ry Le­wi­sin ja Dean Mar­ti­nin eh­kä mai­neik­kain yh­tei­nen ko­me­dia ker­too tai­tei­li­jas­ta ja hä­nen kämp­pä­ka­ve­ris­taan sar­ja­ku­vien, kau­not­ta­rien, pai­na­jai­su­nien ja va­koi­li­joi­den hur­jis­sa maail­mois­sa. Muis­sa pääo­sis­sa S­hir­ley Mac­Lai­ne, Do­rot­hy Ma­lo­ne ja A­ni­ta Ek­berg.

Ki­no: Ker­to­mus so­keu­des­ta

(2008) Fer­nan­do Mei­rel­le­sin oh­jaa­ma e­pä­ta­val­li­nen tie­teis­ku­vi­tel­ma No­bel-pal­ki­tun Jo­sé Sa­ra­ma­gon ro­maa­nis­ta. So­keus al­kaa se­lit­tä­mät­tö­mäs­ti le­vi­tä sai­rau­den ta­voin ja ka­ran­tee­nis­ta huo­li­mat­ta, u­ha­ten yh­teis­kun­taa kaaok­sel­la. Pääo­sis­sa Ju­lian­ne Moo­re, Mark Ruf­fa­lo, Dan­ny G­lo­ver, Gael Gar­cia Ber­nal.

Hyök­käys e­rä­maas­sa

(1939) John Way­nen lä­pi­mur­toe­lo­ku­va ja mes­ta­ri­teos, jos­sa län­ne­ne­lo­ku­va kas­voi ai­kui­sek­si tar­joa­mal­la lä­pi­leik­kauk­sen a­me­rik­ka­lai­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta. Oh­jaus John Ford. (S­ta­ge­coach, U­SA 1939)

Fuc­king Åmål

Lu­kas Moo­dys­so­nin herk­kä, ki­peä ja haus­ka e­si­koi­se­lo­ku­va nuo­ruu­des­ta ja kas­vu­ki­vuis­ta ruot­sa­lai­ses­sa ta­ka­pa­ju­las­sa. Pää­hen­ki­lö on tyt­tö, jo­ka ra­kas­tuu tyt­töön.(Ruot­si, 1998)

21.45 F­lash­back

Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet e­sit­tää

21.50 T­he Hand­maid's Ta­le - Or­jat­ta­re­si

Ensimmäinen isku Kau­si 2, 6/13. En­sim­mäi­nen is­ku. F­re­di­läi­nen toi­voo voi­van­sa suo­jel­la Han­na­hia, mut­ta yk­sin sii­hen ei pys­ty ku­kaan.

Pat­rick Mel­ro­se

Huonoja uutisia Uu­si sar­ja 1/5. Huo­no­ja uu­ti­sia. On vuo­si 1982. Pat­rick Mel­ro­se on vas­ta 23-vuo­tias mut­ta kou­kus­sa ko­viin huu­mei­siin.

22.00 West of Li­ber­ty

West of Liberty (16) 5/6. CIA-po­mon a­vus­ta­jat ve­toa­vat tur­haan Syy­rian suur­lä­he­tys­tön val­taa­mi­sen kes­keyt­tä­mis­tä.

22.25 Pu­hal­lus Ah­ve­nan­maal­la

Ker­to­mus pe­li­riip­pu­vuu­des­ta ja e­rään ah­ve­nan­maa­lai­sen kir­jan­pi­tä­jän koh­ta­los­ta. Kes­ki-i­käi­nen Päi­vi ka­val­si a­siak­kail­taan y­li 800 000 eu­roa ja hä­vi­si kai­ken ah­ve­nan­maa­lai­sel­le PAF-pe­liyh­tiöl­le.

22.35 Ham­bur­ger Hill

(1987) In­ten­sii­vi­nen to­si­poh­jai­nen so­tae­lo­ku­va kii­vaas­ta tais­te­lus­ta, jo­ta käy­tiin kym­me­nen päi­vän a­jan tou­ko­kuus­sa 1969 e­rään viet­na­mi­lai­sen kuk­ku­lan her­ruu­des­ta. O: John Ir­vin. (U­SA 1987)

22.45 A­pua, o­len vi­hai­nen

2/4. F­re­de­riks­sun­dis­sa a­su­va B­jørn Ja­kob­sen on am­ma­til­taan puu­sep­pä.

Ki­no: Lu­mière!

(2016) E­lo­ku­van al­ku­vai­heis­ta koot­tu i­ha­na do­ku­ment­tie­lo­ku­va si­säl­tää 114 u­peas­ti res­tau­roi­tua Lu­mièren vel­jes­ten fil­miä T­hier­ry F­rémaux'n se­los­ta­mi­na.

Ki­no: Mom­my

(2014) (Mom­my, Ka­na­da 2014) Sink­kuäi­ti Dia­ne kas­vat­taa ADHD-diag­ni­soi­dun tei­ni­poi­kan­sa it­se, vi­ra­no­mais­ten lai­tos­hoi­to­suo­sit­te­lua uh­ma­ten. Can­ne­sin P­rix du Ju­ry'l­la pal­ki­tun d­raa­man täh­dit­tää An­ne Dor­val. O: Xa­vier Do­lan.

Viet­na­min so­ta

1858-1961

22.55 Y­le Li­ve: S­ting Pa­rii­sis­sa

Tal­tioin­ti maail­man­kier­tueel­ta 57th & 9th. Pa­rii­sin-kon­ser­tis­sa vuon­na 2017 S­ting e­sit­tää uu­sia lau­lu­ja ku­ten I Can't S­top T­hin­king A­bout You ja 50.000 se­kä T­he Po­li­ce -k­las­sik­ko­ja Mes­sa­ge In A Bott­les­ta al­kaen.

23.15 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

23.40 Roc­kin k­las­sik­ko­le­vyt: A­me­ri­can Pie

Don McLeanin v.

0