Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.

07.45 Un­na Jun­ná

08.00 Luon­to­ret­kel­lä: Ra­kas sis­ko

08.00 Mi­nä, Hu­go Käld

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.30 Nai­set eh­do­na­lai­ses­sa

Parempi huominen

Jä­täm­me jää­hy­väi­set

Albatrossit

08.30 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Jäätiköiden salaisuudet

BUU-k­lub­ben

08.45 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 Nor­dens­kiöl­din vii­mei­nen tut­ki­mus­ret­ki

Ef­ter Nio

. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea.

09.00 Kou­lu­tuk­sen uu­det ku­viot

I­loa puu­tar­has­ta

Ruoan pe­las­ta­jat

2/4. Ulkonäkö ei ole tärkeintä. An­ne ja Paul ot­ta­vat haas­teen vas­taan: saa­vat­ko he kou­lu­lai­set syö­mään hä­vik­ki­ruo­kaa?

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Nai­set eh­do­na­lai­ses­sa

Arki koittaa

09.25 Zom­bie­Lars

09.40 Vem vet mest?

09.40 He­lium

10.00 Ruoan pe­las­ta­jat

2/4. Ulkonäkö ei ole tärkeintä.

Fo­mo

10.00 Vai­hei­kas vuo­si 1967

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

18/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Miss Per­fect

10.30 Syn­ty­nyt me­nes­ty­mään

5/5. Kasperilla on suuri päivä.

Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta

Ålesund

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

5 000 kysymystä brexitistä

Kaik­kea kau­pan

11.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

När­bild

Ajankohtaista alueilta.

F­rån jord till bord

Ef­ter Nio 2015

Rapuja ja identtiteettiä. Virheet.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

5/8. On ke­sä, ja E­rik Alf­red ha­luaa ra­ken­taa jää­te­lö­ko­neen.

Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

11.10 I­kui­ses­ti MØ

11.10 Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 6/10. Jääl­lä ta­pah­tu­nut on­net­to­muus on jär­kyt­tä­nyt si­sa­ruk­sia.

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

5 000 kysymystä brexitistä

12

12.00 Eu­ro­muo­ti 1969

Bat­man (x2)

Kirottu Kissanainen Häivy kirottu Kissanainen

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Oikeudenkäynti O­sa 308. Oi­keu­den­käyn­ti.

Ki­no: Lau­lu tu­li­pu­nai­ses­ta ku­kas­ta

(1919)

Woz­zeck

Züric­hin oop­pe­ra e­sit­tää Al­ban Ber­gin k­las­si­kon.

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat (x2)

Silmä silmästä Sukusiteitä

12.50 A­jan­ku­via: Mis­sit, muo­ti ja sur­rea­lis­mi

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat (x3)

Kalavelkoja Suuri yksinäinen Vastuksia ja tilaisuuksia

13.25 A­nar­kis­min his­to­ria

1840 - 1906

13.25 A­nar­kis­min his­to­ria (x2)

1907-1921 1922-1945

13.35 S­til­ler, Gar­bo ja mi­nä

Vil­li län­si

13.35 Tun­tei­den il­ta

Tunteiden ilta Tun­tei­den Il­las­sa pia­nis­ti Ii­ro Ran­ta­la ja sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Vil­le Ran­ta muut­ta­vat tun­teet ja ta­ri­nat mu­sii­kik­si ja piir­rok­sik­si.

13.55 Roc­kin k­las­sik­ko­le­vyt: Car­ly Si­mon

Suo­si­tus­sa sar­jas­sa ker­ro­taan No Sec­rets -al­bu­min ta­ri­na, pää­ker­to­ja­na a­vo­mie­li­nen Car­ly Si­mon it­se.

14.15 Uu­si Ki­no: I am Wal­ker

14.25 Jää­fan­ta­sia Ve­ro­nan a­ree­nal­la

Maa­jus­sin ke­sä­duu­ni­rock

14.35 Uu­si Ki­no: A­ja­tuk­sia rak­kau­des­ta

14.55 P­ro­mi­ses and Lies: UB40:n ta­ri­na

14.55 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit

15

15.00 Niin kau­ka­na, niin lä­hel­lä

(In weiter Ferne, so nah! , Sak­sa 1993) Ber­lii­nin tai­vaan al­la e­lo­ku­van jat­ko-o­sa en­ke­leis­tä, jot­ka kai­hoi­sas­ti tark­kai­le­vat ih­mis­ten e­lä­mää Ber­lii­nis­sä. N: Ot­to San­der, Pe­ter Falk, Nas­tass­ja Kins­ki, B­ru­no Ganz, Wil­lem Da­foe.

Vain kol­me kiel­tä: ba­la­lai­kan ta­ri­na

Kol­me te­rä­vää kul­maa ja vain kol­me kiel­tä.

15.15 To­tuus Ma­ria Mag­da­lee­nas­ta

15.30 Uu­si Ki­no: I am Wal­ker

15.30 Uu­si Ki­no: A­ja­tuk­sia rak­kau­des­ta

15.40 Uu­si Ki­no: Sint­ti

15.55 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Ennakkoaavistus Koko elämän ajan

15.55 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Joulun lapsi 1/2

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Joulun lapsi 2/2

16.15 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Valta, voima ja anteeksiantamus

16.15 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Beethovenin sinfonia nro 3 R­SO e­sit­tää Lud­wig van Beet­ho­ve­nin sin­fo­nian n­ro 3 Es-duu­ri "E­roi­ca".

17.00 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

Syn­ty­mä­vi­ka

17.00 Uu­si Ki­no: Sint­ti

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

17.10 Mir­jam He­lin 2019

Sa­na­kir­ja

His­to­riaa huo­no­muis­ti­sil­le

17.20 Sa­na­kir­ja

Pie­ni suu­ri maail­ma

17.25 Pur­ta­vaa Poh­jo­las­ta

Ålesund 1/8: Åle­sund.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Nai­set eh­do­na­lai­ses­sa

Arki koittaa 2/2. So­vit­tu­ja sään­tö­jä täy­tyy nou­dat­taa.

E­dit

Miss Per­fect

Uu­si sar­ja, 1/6. Sar­jas­sa seu­ra­taan kuut­ta tans­ka­lai­seen mis­si­kil­pai­luun o­sal­lis­tu­vaa tyt­töä.

F­rån jord till bord

17.45 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

18.30 Fo­mo

A­lia, Val­de­mar ja F­re­ja o­vat so­me­su­ku­pol­vea.

Kou­lu­tuk­sen uu­det ku­viot

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu

Mir­jam He­lin 2019

Mirjam Helin 2019: loppukilpailu ja tulokset

Kek­se­liäs nik­ka­ri

5/8. On ke­sä, ja E­rik Alf­red ha­luaa ra­ken­taa jää­te­lö­ko­neen.

Mai­dent­rip

(Yh­dys­val­lat, 2014) Hol­lan­ti­lai­nen Lau­ra Dek­ker o­li vain 14-vuo­tias, kun hän läh­ti kak­si vuot­ta kes­tä­väl­le yk­sin­pur­jeh­duk­sel­le maail­man ym­pä­ri.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 6/10. Jääl­lä ta­pah­tu­nut on­net­to­muus on jär­kyt­tä­nyt si­sa­ruk­sia.

Ruoan pe­las­ta­jat

3/4. Uusi tilaisuus. Mik­si hei­täm­me niin pal­jon ruo­kaa jää­kaa­pis­ta jä­teas­tiaan? An­ne ko­kei­lee y­li-i­käis­ten e­lin­tar­vik­kei­den syö­mis­tä.

19.00 Syn­ty­nyt me­nes­ty­mään

S­pot­light

19.10 Tans­kan sa­lai­suuk­sia

19.10 Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

Yhtälö

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 Ke­vät­juh­la

19.35 S­port­nytt

19.45 Kä­si­työ­läis­re­por­taa­si

S­port­liv

Käännekohta.

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Ajankohtaista alueilta.

To­tuus Ma­ria Mag­da­lee­nas­ta

Ma­ria Mag­da­lee­na on tut­tu nä­ky mo­der­nis­sa kult­tuu­ris­sa, ja me luu­lem­me tie­tä­väm­me hä­nes­tä kai­ken.

Mir­jam He­lin 2019

Mirjam Helin 2019: loppukilpailu ja tulokset Kan­sain­vä­li­sen lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa ja tu­los­lä­he­tyk­ses­sä e­siin­tyy 8 fi­na­lis­tia R­SO:n so­lis­tei­na, ka­pel­li­mes­ta­ri­na Han­nu Lin­tu. Toi­mit­ta­ji­na I­na­ri Til­li, Riik­ka Ho­lo­pai­nen, Ah­ti Pau­nu ja a­sian­tun­ti­ja Ma­ri Pa­lo. 2/2.

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat

Silmä silmästä Kau­si 2, 4/8. Sil­mä sil­mäs­tä. Vol­ter­ras­ta löy­tyy ar­vo­kas­ta mal­mia.

Me­di­cit, Fi­ren­zen val­tiaat

Sukusiteitä Kau­si 2, 5/8. Su­ku­si­tei­tä. Me­di­cin ja Paz­zin nuo­ret per­heet o­vat pa­rem­mis­sa vä­leis­sä kuin mies­muis­tiin, mut­ta Ja­co­po ja­noaa kos­toa.

ZZ Top: T­hat Litt­le Ol' Band F­rom Te­xas

Tek­sa­si­lai­nen b­lues-rock bän­di jy­rää e­del­leen vah­vas­ti, vaik­ka mit­ta­ris­sa on jo pe­rä­ti 50 vuot­ta yh­tei­se­loa sa­mal­la t­rio­ko­koon­pa­nol­la.

Da­niel O­lin

Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa toi­mit­ta­ja Da­niel O­li­nin vie­raa­na on vii­koit­tain vaih­tu­va kiin­nos­ta­va ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä hen­ki­lö.

20.30 Dok

Lindan kaipuu O­sa 1/2. Lin­da Rai­tiol­la o­li syn­tyes­sään al­ko­ho­li­myr­ky­tys, ai­vo­ve­ren­vuo­to ja si­kiön al­ko­ho­lioi­reyh­ty­mä e­li FAS.

20.30 E­gen­land

Avoimia taloja ja norsuja 7/8. Wan­han Lo­vii­san a­voi­met o­vet ja kel­lu­va sau­na­ka­me­ra.

20.55 F­lash­back

21

21.00 Ef­ter Nio

. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat t­ren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­lut­ta­mi­ses­ta, työs­tä ja va­paa-a­jas­ta Son­ja Kai­las­saa­ren ja Mår­ten S­vartst­rö­min joh­dol­la.

Vil­li län­si

1/3. Litt­le Big Hor­nin tais­te­lu o­li ai­noa jon­ka sioux-in­tiaa­nit voit­ti­vat, mut­ta se joh­ti sil­ti hei­mon tu­hoon.

21.00 Aa­miai­nen Tif­fa­nyl­la

(1961) (B­reak­fast at Tif­fa­ny's, U­SA 1961) Aud­rey Hep­burn sä­tei­lee T­ru­man Ca­po­ten ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa juh­lis­sa viih­ty­vä­nä kau­not­ta­re­na, jo­ka saa uu­den, va­ka­vam­man naa­pu­rin nuo­res­ta kir­jai­li­jas­ta. Oh­jaus B­la­ke Ed­wards.

Ki­no: Toi­nen mi­nä

(2013) De­nis Vil­le­neu­ven (Ar­ri­val, B­la­de Run­ner 2049) oh­jaa­ma sa­la­pe­räi­sen mo­ni­tul­kin­tai­nen jän­ni­tysd­raa­ma No­bel-pal­ki­tun Jo­sé Sa­ra­ma­gon ro­maa­nis­ta.

21.00 Pa­ras ke­sä

Ruot­sa­lai­nen Ulf Malm­roo­sin d­raa­ma­ko­me­dia vuo­del­ta 2000. Roo­leis­sa: K­jell Bergq­vist, A­nas­ta­sios Sou­lis, Re­bec­ca Sc­he­ja. E­le­tään 1950-lu­kua, ja ke­sä­lap­set Mår­ten ja An­ni­ka a­su­vat kars­kin hau­tau­su­ra­koit­si­ja Yng­ven luo­na. (U)

21.30 Nol­la käy­tök­ses­sä

Nuo­re­na kuol­leen mes­ta­rioh­jaa­jan Jean Vi­gon hil­peän a­nar­kis­ti­nen ku­vaus op­pi­lai­den ka­pi­nas­ta an­ka­ras­ti joh­de­tus­sa poi­kien si­säop­pi­lai­tok­ses­sa.

21.45 F­lash­back

21.50 T­he Hand­maid's Ta­le - Or­jat­ta­re­si

Siemen Kau­si 2, 5/13. Sie­men.

22.00 West of Li­ber­ty

West of Liberty (16) 4/6. Ber­ner ta­paa Ber­lii­nin syy­ria­lais­pa­ko­lais­ten e­dus­ta­jan.

22.15 Jos...

(1968) B­rit­ti­läi­nen luok­kayh­teis­kun­ta ra­pi­see lii­tok­sis­saan ja poi­ka­kou­lus­sa si­kiää val­lan­ku­mous. Eu­roo­pan hul­lua vuot­ta ja 1960-lu­vun ka­pi­naa hei­jas­te­le­va vas­ta­kult­tuu­rik­las­sik­ko, jo­ka sai pää­pal­kin­non Can­ne­sin e­lo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la.

22.30 Mir­jam He­lin 2019

22.30 Y­le Li­ve: P­rop­hets of Ra­ge

22.30 Nei­ti Kie­tin lap­set

(A­lan­ko­maat, 2016) Kiet En­gel on i­han­teel­li­nen o­pet­ta­ja: tiuk­ka mut­ta rei­lu, kär­si­väl­li­nen ja vä­lit­tä­vä. Kie­tin op­pi­laat o­vat tul­leet hil­jat­tain maa­han mm. Syy­rias­ta ja I­ra­kis­ta. Do­ku­ment­ti näyt­tää kou­lu­vuo­den las­ten nä­kö­kul­mas­ta, il­man ker­to­jan ään­tä ja haas­tat­te­lu­ja.

22.45 A­pua, o­len vi­hai­nen

Uu­si Ki­no: Hil­jaa kuin mur­haa­jat

22.45 Maa­jus­sin ke­sä­duu­ni­rock

23.00 Uu­si Ki­no: Aal­to tuo, tuu­li vie

Y­le Li­ve: De La Soul

23.10 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

23.30 Ve­nus - a­voi­mes­ti nais­ten sek­sis­tä

23.30 Bud­dy Hol­ly: Ra­ve On

Uu­si Ki­no: A­ja­tuk­sia rak­kau­des­ta

0

00.05 Vie­raa­na

00.10 Uu­si Ki­no: Hil­jaa kuin mur­haa­jat

00.25 Uu­si Ki­no: Aal­to tuo, tuu­li vie