Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.

07.35 BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

07.45 Un­na Jun­ná

08.00 E­rä­maan ar­moil­la

08.00 Mi­nä, Hu­go Käld

08.05 Mu­min­da­len

He­vos­ti­la Mist­ral

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra saa vau­van

Ura, äitiys, urautuminen

Tä­mä täs­tä

08.30 Tut­ki­mus­ret­ki poh­jois­na­val­le

Yhteistyötä ja haasteita

BUU-k­lub­ben

S­taf­fan leik­kii tai­ku­ria ja näyt­tää tai­ka­temp­pu­ja.

08.45 Nuot­tien mat­kas­sa

Mu­min­da­len

9

09.00 Eu­ro­vii­saat

Ef­ter Nio

Suhteemme vaatteisiin Tee­ma­na vaat­teet.

09.00 Kou­lu­tuk­sen uu­det ku­viot

Ennen koulua

I­loa puu­tar­has­ta

Puu­tar­ha­kau­den par­haat

Per­nil­la Måns­son Colt vie kat­so­jat vie­lä ker­ran puu­tar­haan kat­so­maan kaik­kien seit­se­män kau­den par­hai­ta pa­lo­ja.

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kamp­pai­lu

09.25 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

11/12. Tänään aiheena ovat matkat.

09.25 Zom­bie­Lars

09.35 Vaa­lien var­jois­sa

09.35 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

09.35 He­lium

09.50 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

09.50 Vem vet mest?

10.00 Puu­tar­ha­kau­den par­haat

Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

10.00 Pa­ras ruo­ka­va­lio

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

16/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra saa vau­van

Synnytys

10.30 Syn­ty­nyt me­nes­ty­mään

Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

Kadonneet hätäkeskuspäivystäjät

Kaik­kea kau­pan

10.55 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri

11.00 Da­niel O­lin

Sture Udd on stalinisti josta tuli menestynyt liikemies

När­bild

Kuinka suvaitsevaisia suomenruotsalaiset ovat?

St­röm­sö

Kierrättäen ja muovia korvaten

Ef­ter Nio 2015

Kateus. Teemana näkymättömät.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

11.15 Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 3/10. Liv ei pi­dä sii­tä, et­tä Jon­na on ot­ta­nut hä­nen roo­lin­sa.

11.30 E­gen­land

Kukkia, teetä & moottorisahoja

Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Kadonneet hätäkeskuspäivystäjät

11.30 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Ar­kis­to­mat­ka

Bat­man (x2)

Nukkumatin unilorut Kissanaisen kosto

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Ryppyjä rakkaudessa

Tai­ka­hui­lu E­te­lä-Af­ri­kas­ta

Ni­zins­ki

Ro­din ja Hel­ve­tin port­ti

Hel­ve­tin por­tit -veis­tos­sar­ja o­li ku­van­veis­tä­jä Au­gus­te Ro­di­nin mes­ta­ri­teos, jo­ta hän työs­ti kuo­le­maan­sa as­ti.

Ki­no: A­jo­mies

(1921) Vic­tor S­jöst­rö­min fil­ma­ti­soin­ti Sel­ma La­ger­lö­fin ro­maa­nis­ta. Al­ko­ho­li­soi­tu­nut Da­vid Holm on mat­kal­la tu­hoon mut­ta saa vie­raak­seen a­jo­mie­hen (kuo­le­man a­pu­ri jo­ka nou­taa kaik­ki kuol­leet) ja saa täl­lä ta­voin näh­dä kaik­kien te­ko­jen­sa seu­rauk­set.

12.15 Suo­ma­lais­ten e­loa: Fu­tu­ro - tu­le­vai­suu­den o­lo­ti­la

12.45 Tun­to­sar­vet: Kup­la ran­nal­la

8 mm kat­se

12.55 Y­le Li­ve: G­ram­my A­wards 2019

A­li­cia Keys juon­taa mu­sii­kin suur­ta pal­kin­to­juh­laa, jär­jes­tyk­ses­sä 61. G­ram­my-gaa­laa, jo­ka pi­det­tiin Los An­ge­le­sin S­tap­les Cen­te­ris­sa 10. hel­mi­kuu­ta.

12.55 Sai­raan­hoi­to-o­pis­to

Suuria päätöksiä Kau­si 2, 6/6. Suu­ria pää­tök­siä.

13.15 En­sim­mäi­set nai­set

Kohtalon kiemuroita

13.15 Gau­dí ja Ju­jol: Kak­si ark­ki­teh­tuu­rin ne­roa

13.40 C­ha­ri­té (x2)

Itseaiheutettu osuma? Vaikea synnytys

13.50 Ha­jaan­nus

13.50 P­rin­ses­sa Ruu­su­nen

Aust­ra­lian ba­let­ti e­sit­tää P­jotr Ts­hai­kovs­kin suu­ren k­las­si­kon, jon­ka to­teuk­sen on oh­jan­nut ba­le­tin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Da­vid M­cAl­lis­ter.

14.10 T­he Beat­les: Eight Days A Week

(2016)

14.10 Re­mu & Hur­ri­ga­nes - Vii­mei­nen keik­ka

Uu­si Ki­no: Tee­ma­puis­to

14.15 Ni­gel S­la­ter ruo­ka­mat­kai­lee Lä­hi-i­däs­sä

Libanon

Ku­via Kii­nas­ta

Historia: Kuvia Kiinasta (12)
15

15.05 Va­li­tut sa­nat (x2)

Aidt & Freeman Tezza & Manner

Gau­dí ja Ju­jol: Kak­si ark­ki­teh­tuu­rin ne­roa

Eu­ro­vii­sut ja in­ter­vii­sut Suo­men kar­sin­ta 1979

15.20 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

15.30 Li­na Wert­mül­ler ja val­koi­set la­sit

(Diet­ro g­li occ­hia­li bianc­hi) Do­ku­ment­ti o­mia tei­tään kul­ke­nees­ta, la­si­kat­to­ja rik­ko­nees­ta e­lo­ku­vaoh­jaa­jas­ta.

15.40 Ha­jaan­nus

15.50 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duu­na­rit

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Rakkaus erehtyy Pidän sinusta huolen

Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­tai­tei­li­joi­ta

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Sielun yö

16.00 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

RSO:n nuorten solistien konsertti Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin Nuor­ten so­lis­tien kon­sert­ti, joht.

16.10 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Oman käden oikeus

16.10 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Edelleen lapsi

17.00 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

Ha­jaan­nus

Ruot­sin sa­lai­set huo­neet

17.00 Nai­sen ni­mi

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

Ark­ki­teh­tuu­rin hel­miä

17.10 Pie­ni suu­ri maail­ma

Taskukokoinen Tukholma Siro Slovenia

17.25 Mu­min­da­len

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Tanskalainen maajussi

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

11/12. Tänään aiheena ovat matkat.

Päi­vä e­lä­mäs­sä

Marcus Grönholm & Emma Kimiläinen

Pet­ra saa vau­van

Synnytys

St­röm­sö

Keppihevosia ja ruuvikoulu St­röm­sö näyt­tää uu­sin­ta­na van­ho­jen oh­jel­mien suo­sik­ki­vink­ke­jä.

17.45 Suk­ka­hit­ti­mit­ta­ri (x2)

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Lämpö 10/20. Läm­pö. Ke­vään tu­loon tar­vi­taan au­rin­koa ja läm­pöä.

BUU-k­lub­ben

S­taf­fan leik­kii tai­ku­ria ja näyt­tää tai­ka­temp­pu­ja.

18.30 Hy­vi­nä ja huo­noi­na päi­vi­nä

Kou­lu­tuk­sen uu­det ku­viot

Ennen koulua

Pa­ras ruo­ka­va­lio

Sar­ja al­kaa, 1/3. Nel­jä ruot­sa­lais­ta a­vio­pa­ria luo­puu van­hois­ta ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sis­taan ja ko­kei­lee kuu­kau­den a­jan uu­den­lais­ta ta­paa syö­dä.

Kek­se­liäs nik­ka­ri

Eu­ro­vii­saat

6/6. Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lut jär­jes­te­tään tä­nä vuon­na Tel A­vi­vis­sa, Is­rae­lis­sa.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) Kau­si 2, o­sa 3/10. Liv ei pi­dä sii­tä, et­tä Jon­na on ot­ta­nut hä­nen roo­lin­sa.

Puu­tar­ha­kau­den par­haat

Per­nil­la Måns­son Colt vie kat­so­jat vie­lä ker­ran puu­tar­haan kat­so­maan kaik­kien seit­se­män kau­den par­hai­ta pa­lo­ja.

19.00 Syn­ty­nyt me­nes­ty­mään

S­pot­light

19.00 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

19.10 Tä­mä täs­tä

Ka­ma­ri­näy­tel­mä

Ma­te­ma­tii­kan tai­kaa

Tilavuus

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Ra­ken­nu­sen­ti­söi­jät

S­port­liv

Titta Keinänen - dropoutista karaten huipulle

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

19.55 C­ha­ri­té

Itseaiheutettu osuma? Uu­sia jak­so­ja. Kau­si 2, 1/6. It­seai­heu­tet­tu o­su­ma? Ber­lii­ni­läi­sen C­ha­ri­tén ta­ri­na jat­kuu.

20.00 När­bild

Kuinka suvaitsevaisia suomenruotsalaiset ovat?

Va­li­tut sa­nat (x2)

Aidt & Freeman Tezza & Manner

Sai­raan­hoi­to-o­pis­to

Suuria päätöksiä Kau­si 2, 6/6. Suu­ria pää­tök­siä. Il­me­nee, et­tä F­re­dens­lun­din sai­raa­las­sa on hen­ki­lös­tö­va­jet­ta.

20.00 C­ha­ri­té

Vaikea synnytys Kau­si 2, 2/6. Vai­kea syn­ny­tys. An­nin syn­ny­tyk­ses­tä tu­lee vai­kea mut­ta kaik­ki päät­tyy hy­vin.

I'm Not in Lo­ve: 10cc:n ta­ri­na

10cc-yh­tye jul­kai­si vuon­na 1975 sing­len ni­mel­tä I'm Not in Lo­ve. Sii­tä tu­li jät­ti­me­nes­tys.

Da­niel O­lin

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas on suunsoittaja, joka jakaa kansaa

20.30 Päi­vä e­lä­mäs­sä

Marcus Grönholm & Emma Kimiläinen

20.30 E­gen­land

Pako navetasta napapiirin yli 5/8. Pa­ko­pe­li e­läin­ten kans­sa Tor­nios­sa.

20.45 Syö­tä­vät sä­ve­let

Syö­tä­vät sä­ve­let

Strauss hangessa Satieta valkoisella

20.55 St­röm­sös­tä poi­mit­tua

Ku­via Kii­nas­ta

Historia: Kuvia Kiinasta (12) 1/2. Ai­nut­laa­tuis­ten ar­kis­to­fil­mien kaut­ta piir­tyy kieh­to­va ku­va Kii­nan his­to­rias­ta 1900-lu­vun a­lus­ta Maon ai­ka­kau­teen as­ti.

F­lash­back

21

21.00 Ef­ter Nio

Suhteemme vaatteisiin Tee­ma­na vaat­teet. Vie­rai­na i­sä ja poi­ka, O­le ja An­ders Norr­back, se­kä neu­le­har­ras­ta­ja Mar­kus Haa­ka­na, toi­mit­ta­ja Ma­ria Must­ran­ta ja tut­ki­ja Cat­ha­ri­na Ho­hent­hal.

21.00 Ni­gel S­la­ter ruo­ka­mat­kai­lee Lä­hi-i­däs­sä

Libanon 1/3. Li­ba­non. Tun­net­tu b­rit­ti­läi­nen ruo­ka­toi­mit­ta­ja Ni­gel S­la­ter a­loit­taa Lä­hi-i­dän ruo­ka­seik­kai­lun­sa Li­ba­no­nis­ta.

Lo­ma Roo­mas­sa

(1953) (Ro­man Ho­li­day, U­SA 1953) Aud­rey Hep­bur­nin e­lo­ku­vien sar­jan käyn­nis­tä­vä ro­mant­ti­nen ko­me­dia p­rin­ses­sas­ta, jo­ka kar­kaa Roo­mas­sa o­mil­le teil­leen ja koh­taa jy­my­jut­tua met­säs­tä­vän leh­ti­mie­hen (G­re­go­ry Peck). Oh­jaus Wil­liam Wy­ler.

Ki­no: Mus­ta rat­su

(T­he Dark Hor­se, Uu­si-See­lan­ti 2014) Pal­kit­tu to­si­poh­jai­nen e­lo­ku­va mao­ri­mie­hes­tä, jo­ka löy­si s­ha­kis­ta kei­non aut­taa se­kä o­mia va­ka­via mie­lia­la­häi­riöi­tään et­tä vai­keuk­siin jou­tu­nei­ta nuo­ria. Pääo­sis­sa C­liff Cur­tis ja Ja­mes Rol­les­ton. Oh­jaus: Ja­mes Na­pier Ro­bert­son.

Yö­por­tiee­ri

Li­lia­na Ca­va­nin ko­hua he­rät­tä­nyt e­lo­ku­va kes­ki­tys­lei­rin var­ti­jan ja van­gin sa­do­ma­so­kis­ti­ses­ta suh­tees­ta so­dan­jäl­kei­ses­sä Wie­nis­sä. Pääo­sis­sa Dirk Bo­gar­de ja C­har­lot­te Ramp­ling. (Il por­tie­re di not­te / T­he Night Por­ter, I­ta­lia 1974)

Pe­tos

Petos (12) Kau­si 3, 10/10. Nic­ky muut­taa tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­miaan, mut­ta ri­kos­tar­kas­ta­jal­la on y­hä sor­men­sa pe­lis­sä. Alf te­kee kaik­ken­sa löy­tääk­seen Nic­kyn ja pal­jas­taak­seen sa­la­lii­tot.

21.45 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet e­sit­tää

21.50 T­he Hand­maid's Ta­le - Or­jat­ta­re­si (x2)

June Epänaiset

Ki­no: Här­kä­pää

Agg­res­sii­vi­nen ja do­mi­noi­va kar­jan­kas­vat­ta­ja Jac­ky Van­mar­se­nil­le, jo­ka käyt­tää jat­ku­vas­ti s­te­roi­de­ja ja hor­mo­ne­ja, te­kee ky­see­na­lai­sen dii­lin ma­fia­no­mai­sen li­ha­kaup­piaan kans­sa. Kar­ja­hor­mo­nien vää­rin­käyt­töä tut­ki­va po­lii­si mur­ha­taan ja e­räs nai­nen Jac­kyn t­rau­maat­ti­ses­ta men­nei­syy­des­tä il­mes­tyy ku­vioi­hin.

22.00 West of Li­ber­ty

West of Liberty (16)

22.00 T­he Daugh­ter T­ree

In­tian maa­seu­dul­la tyt­tö­si­kiöi­den a­bor­toin­ti on niin ta­val­lis­ta, et­tä on muo­dos­tu­nut ko­ko­nai­sia ky­liä, jois­sa a­suu ai­noas­taan mie­hiä.

22.45 Si­säl­lä

Väkivaltaiset miehet Mi­kä saa ih­mi­sen käy­mään ka­dul­la ven­to­vie­raan kimp­puun, piek­se­mään tä­män ve­ril­le ja sit­ten häi­py­mään?

22.45 Rak­kaut­ta ja a­nar­kiaa

Li­na Wert­mül­le­rin me­nes­ty­se­lo­ku­va on se­koi­tus t­ra­ge­diaa ja ko­me­diaa, rak­kaut­ta ja a­nar­kiaa. Pää­hen­ki­lö on nuo­ri Mus­so­li­nin mur­haa suun­nit­te­le­va a­nar­kis­ti p­ros­ti­tuu­tion ja fa­sis­min pyör­teis­sä. Pääo­sia e­sit­tä­vät Gian­car­lo Gian­ni­ni, Ma­rian­ge­lo Me­la­to ja Li­na Po­li­to, mu­sii­kin sä­vel­si Ni­no Ro­ta.

22.55 Eu­ro­vii­sut ja in­ter­vii­sut Suo­men kar­sin­ta 1979

(1979) Mar­jat­ta Lep­pä­nen juon­taa lä­he­tyk­sen, jos­sa va­li­taan Suo­men e­dus­ta­jat Eu­ro­vi­sion lau­lu­kil­pai­luun Je­ru­sa­le­miin Is­rae­liin ja In­ter­vi­sion lau­lu­kil­pai­luun Puo­lan So­po­tiin.

Y­le Li­ve: C­lean Ban­dit

(Ba­loi­se Ses­sion) B­rit­ti­läi­nen C­lean Ban­dit on ai­nut­laa­tui­ses­ta soun­dis­taan tun­net­tu e­lekt­ro­ni­sen mu­sii­kin yh­tye.

23.20 Yk­sin y­li Poh­jan­me­ren

Va­ka­va rat­sas­tu­son­net­to­muus vei nyt 67-vuo­tiaan Rag­nar T­hor­set­hin lä­hel­le kuo­le­maa.

23.35 Kai­puu ta­kai­sin pa­ra­tii­siin

Uu­si Ki­no: Ho­tel Dal­las

0

00.00 Y­le Li­ve: S­hawn Men­des

Uu­si Ki­no: Pi­meäl­lä po­lul­la

00.55 Uu­si Ki­no: Ho­tel Dal­las

Ro­ma­nia­lai­nen do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too, kuin­ka tv-sar­ja Dal­las mul­lis­ti kom­mu­nis­ti­sen maan ih­mis­ten e­lä­mää.