Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.

07.25 BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

07.45 Un­na Jun­ná

07.55 E­rä­maan ar­moil­la

Mu­min­da­len

08.05 He­vos­ti­la Mist­ral

08.20 Po­ru­kan par­haat

Taitoluistelu Kau­si 2, o­sa 1/8. Tai­to­luis­te­lu.

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Tä­mä täs­tä

08.30 BUU-k­lub­ben

Tä­nään S­taf­fan viih­tyy soh­val­la ja kat­soo sar­jo­ja Pik­ku Korp­pi ja Pa­lo­mies Sam.

08.40 Nuot­tien mat­kas­sa

Mu­min­da­len

9

09.00 E­lo­ku­va Jörn Don­ne­ris­ta

Ef­ter Nio

Riitit Rii­tit.

09.00 A­dam & E­va

I­loa puu­tar­has­ta

Puu­tar­ha­kau­si

Sar­ja jat­kuu, 1/7. Per­nil­la ja John mat­kus­ta­vat Eng­lan­tiin ha­ke­maan ins­pi­raa­tio­ta puu­tar­haan­sa.

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.25 A­va­ruu­sa­pi­nat

09.30 St­röm­sön puu­tar­ha

Kasvuvoimaa avaimenreikäpuutarhasta

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.30 Toi­veen sy­dän

09.40 Vem vet mest?

09.40 Lo­hi­käär­me­sy­dän

09.55 A­va­ruu­sa­pi­nat

10.00 Puu­tar­ha­kau­si

E­lä­män tar­koi­tus

6/8. Entinen arkkipiispa K.

10.00 Ä­lä st­res­saa!

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

7/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

10.15 Bo­nus­per­he

Lisan salaisuus

10.30 Dok

Villa Lante, Rooma keskikuvassa

Mu­min­da­len

10.30 E­lä­mä­ni e­läi­met: E­läin­sai­raa­las­sa

S­pot­light

Kadonneet hätäkeskuspäivystäjät

Kaik­kea kau­pan

10.50 El­sa

11.00 S­kav­lan

Illan vieraana Bonusperheen Bigge

När­bild

Kenestä heistä tulee Porvoon hiippakunnan piispa?

St­röm­sö

Loppu ruokahävikille

Ef­ter Nio 2015

Teemana sisu. Muisti ja muistot.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 7/7. F­rank saa a­pua pai­kal­li­sel­ta pa­pil­ta ra­ken­nusp­ro­jek­tin­sa kans­sa.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) O­sa 4/10. Las­se ei saa va­kuu­tus­ra­ho­ja ra­vin­to­la­pa­los­ta, ja vel­ko­jat tu­le­vat täy­si­hoi­to­laan.

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

S­pot­light

Kadonneet hätäkeskuspäivystäjät

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 Lu­mi­veis­tos­ten MM-kil­pai­lut

Bat­man (x2)

Pirun sormet Kuolleeksitekeytyjät

F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Perheasia O­sa 296. Per­hea­sia.

Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Barcelona - pääkaupungin varjossa

Pee­ter Vä­hi: mys­ti­sel­lä Kay­da­ran­maal­la

Merk­kien sa­lat

Parta kasvaa pahoillekin 6/8. Kar­vo­jen voi­ma.

Tos­ca

Ra­ja­ton­ta rak­kaut­ta, viil­tä­vää vi­haa, tun­tei­ta tul­vi­vaa mu­siik­kia. Tos­ca is­kee suo­raan sy­dä­meen! So­lis­tei­na mm. Aus­ri­ne S­tun­dy­te, And­rea Ca­rè, Tuo­mas Pur­sio, mu­sii­kin joh­to Pat­rick Four­nil­lier.

12.30 E­rä­tu­lil­la: Pak­kas­päi­vät

12.30 Val­lan lin­na­ke (x3)

Älä tee huorin Menneisyyden taakka Romahdus

12.40 Kau­pun­kien sa­lai­suu­det

Lissabon 1/3. Lis­sa­bon.

12.50 8 mm kat­se

13.00 A­nar­kis­min his­to­ria

1907-1921

BBC:n P­roms-fes­ti­vaa­lin 2018 pää­tö­sil­ta

Sir And­rew Da­vis joh­taa Lon­toon p­ro­mien pe­rin­tei­sen pää­tö­kon­ser­tin Royal Al­bert Hal­lis­sa.

13.00 Uh­ri, e­lo­ku­va met­säs­tä

13.20 El Médi­co - Cu­ba­to­nin ta­ri­na

13.30 Merk­kien sa­lat

Parta kasvaa pahoillekin

13.55 F­lash­back

14.00 Ch­ris­tie's - Jus­si Pylk­kä­sen val­ta­kun­ta (x2)

14.00 Bank­sy New Yor­kis­sa

Ta­pa­ni Kan­sa in­tis­sä

14.00 Il­lu­sio­nis­ti

(2010) (L'il­lu­sio­nis­te, Rans­ka 2010) Jac­ques Ta­tin kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­va su­loi­nen a­ni­maa­tioe­lo­ku­va tai­ku­ris­ta, jo­ka 1950-lu­vun lo­pul­la juut­tuu pik­ku­ky­läs­tä hän­tä seu­ran­neen ty­tön kans­sa E­din­burg­hiin.

14.25 Ta­pa­ni Kan­sa - Ta­sa­val­las­sa ta­pah­tuu 1976

14.40 Ei yh­teyt­tä

14.40 Il­ta­täh­ti

6.10.1981
15

15.00 Muu­mi­laak­son van­ki

15.20 Ku­ki­tuk­sia

15.25 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Syytettynä

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Näkijä Kau­si 9, 18/26. Nä­ki­jä.

Y­le Li­ve: El­ton Joh­nin juh­la­gaa­la

B­rit­ti­le­gen­da El­ton John o­li juh­lit­ta­va­na Ney Yor­kin Ma­di­son S­qua­re Gar­de­nis­sa 30. tam­mi­kuu­ta 2018 pi­de­tys­sä suur­kon­ser­tis­sa.

Gau­dí ja Ju­jol: Kak­si ark­ki­teh­tuu­rin ne­roa

Tu­han­net tu­ris­tit mat­kus­ta­vat Bar­ce­lo­naan i­hai­le­maan ark­ki­teh­ti An­to­ni Gau­dín luo­muk­sia.

15.45 Va­paaeh­toi­set

Mo­men­tum

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Ventovieras nainen

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Etusijalla

I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Valinta Kau­si 9, 16/26. Va­lin­ta.

16.20 Sa­na­kir­ja

16.20 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Musica nova Helsinki 2019: Daniel Bjarnasonin musiikkia

16.25 Pik­ku Kak­ko­nen

Pik­ku Kak­ko­nen

16.55 F­lash­back

16.55 B­rian-se­dän par­haat mu­sa­vi­deot

17.00 Tai­ta­jat

I­ha­nam­pi e­lä­mä

I­ha­nam­pi e­lä­mä

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

17.10 Tie­sit­kö?

17.20 Pie­ni suu­ri maail­ma

17.20 Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

17.25 Mu­min­da­len

St­röm­sön puu­tar­ha

Kasvuvoimaa avaimenreikäpuutarhasta

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

2/12. Mi­tä ruo­kam­me oi­keas­taan si­säl­tää?

Öl­jy­sää­tiö

Maine ja sen hallinta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

St­röm­sö

Muistamisen maailmanmestarin muistikikat

17.45 El­sa

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

BUU-k­lub­ben

S­taf­fan ker­too las­kiais­pul­lan his­to­rias­ta ja kat­soo sar­jo­ja Kas­per ja Pet­ra, Pin­gu kau­pun­gis­sa se­kä Ki­su­lit.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

18.00 BUU-k­lub­ben

BUU: Su­pe­ra­pu­lai­set

Kylmyys 1/20. Kyl­myys. Jos­kus ul­ko­na on niin kyl­mä, et­tä naa­ma mel­kein jää­tyy.

BUU-k­lub­ben

Tä­nään S­taf­fan viih­tyy soh­val­la ja kat­soo sar­jo­ja Pik­ku Korp­pi ja Pa­lo­mies Sam.

18.30 E­lä­män tar­koi­tus

6/8. Entinen arkkipiispa K. G.

A­dam & E­va

O­sa 6/8. Tar­vi­taan­ko ak­tii­vis­ta kuo­li­na­pua?

Ä­lä st­res­saa!

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 7/7. F­rank saa a­pua pai­kal­li­sel­ta pa­pil­ta ra­ken­nusp­ro­jek­tin­sa kans­sa.

Gud­run - ih­mi­se­nä o­le­mi­sen tai­dos­ta

Gud­run Sc­hy­man on Ruot­sin Va­sem­mis­to­puo­lueen en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja ja yk­si Fe­mi­nis­ti­sen a­loit­teen pe­rus­ta­jis­ta.

Vet­tä sa­keam­paa

Vettä sakeampaa (12) O­sa 4/10. Las­se ei saa va­kuu­tus­ra­ho­ja ra­vin­to­la­pa­los­ta, ja vel­ko­jat tu­le­vat täy­si­hoi­to­laan.

Puu­tar­ha­kau­si

2/7. Per­nil­lan ja Joh­nin Eng­lan­nin-mat­ka jat­kuu, ja he pää­se­vät seu­raa­maan oi­keaa puu­tar­ha­tar­kas­tus­ta.

18.45 Bo­nus­per­he

Lisan salaisuus Kau­si 3, o­sa 2/10. Pat­rik ih­met­te­lee, mi­tä hä­nen i­sän­sä oi­kein ai­koo.

19.00 Dok

S­pot­light

19.15 Tä­mä täs­tä

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Tai­ta­jat

"Minähän olen aika hyvä tässä"

Ur­hei­lue­lä­mää

Anton Lundell: 17-vuotias maailmanmestari ja jääkiekkoammattilainen

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Kenestä heistä tulee Porvoon hiippakunnan piispa?

Muu­mi­laak­son van­ki

Kun To­ve Jans­son syn­tyi, hä­nen i­sän­sä sa­noi, et­tä ty­tös­tä tu­lee suu­ri tai­tei­li­ja. Do­ku­ment­ti ker­too To­ven haa­vees­ta tul­la tai­de­maa­la­rik­si.

Val­lan lin­na­ke

Älä tee huorin Menneisyyden taakka Romahdus

Dag­ny - jos jään is­tu­maan, kuo­len

Ruot­sa­lai­nen b­log­gaa­ja Dag­ny Carls­son nou­si ko­ko Ruot­sin tie­toi­suu­teen vuon­na 2015, jol­loin hän o­li 103-vuo­tias.

S­kav­lan

. Ruot­sa­lais-nor­ja­lai­nen talk s­how, jos­sa F­red­rik S­kav­lan käy kiin­nos­ta­via kes­kus­te­lu­ja maail­man­kuu­lu­jen täh­tien, ar­tis­tien, po­lii­tik­ko­jen, ur­hei­li­joi­den ja fi­lo­so­fien kans­sa.

20.30 Öl­jy­sää­tiö

Maine ja sen hallinta

20.50 Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

21

21.00 Ef­ter Nio

Riitit Rii­tit. Kir­jai­li­ja Tua Forsst­röm, va­lo­ku­vaa­ja Caj B­re­mer, sa­ta­nis­ti Jo­han­nes Ne­fas­tos, folk­lo­ris­ti Ca­ro­la Ek­rem ja Ken­neth Nars lait­ta­vat ka­la­kuk­koa Hilk­ka Hut­tu­sen kans­sa.

Kau­pun­kien sa­lai­suu­det

Lissabon 1/3. Lis­sa­bon.Tu­ris­tien suo­si­ma Lis­sa­bon tun­ne­taan vä­rik­kääs­tä his­to­rias­taan, fa­do­mu­sii­kis­ta ja ko­ris­teel­li­sis­ta a­zu­le­jo-kaa­ke­leis­ta, mut­ta on­ko kau­pun­gin il­me muut­tu­mas­sa?

Merk­kien sa­lat

Parta kasvaa pahoillekin 6/8. Kar­vo­jen voi­ma.

Seit­tien lin­na

(1957) (Ku­mo­no­su-jo, Ja­pa­ni 1957) Kun­nian­hi­moi­nen y­li­mys y­rit­tää val­lan­kaap­paus­ta A­ki­ra Ku­ro­sa­wan oh­jaa­mas­sa sa­mu­rai­ver­sios­sa Wil­liam S­ha­kes­pea­ren näy­tel­mäs­tä Mac­beth. Pääo­sis­sa Tos­hi­ro Mi­fu­ne, I­su­zu Ya­ma­da ja Ta­kas­hi S­hi­mu­ra.

Ki­no: Vil­lit ta­ri­nat

(2014) (Re­la­tos sal­va­jes/Wild Ta­les, Ar­gen­tii­na 2014) Mus­tan huu­mo­rin sä­vyt­tä­miä vil­le­jä ta­ri­noi­ta ou­dos­ta len­to­mat­kas­ta, hää­juh­las­ta, park­ki­sa­kos­ta ja muis­ta sat­tu­mis­ta, jois­sa pin­na kat­keaa ja kos­to seu­raa. O: Da­mián S­zif­ron.

Me­lo­di­fes­ti­va­len 2019

Finaali Ku­ka voit­taa vuo­den 2019 Me­lo­di­fes­ti­va­le­nin ja läh­tee e­dus­ta­maan Ruot­sia Eu­ro­vii­sui­hin? Se sel­viää suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä Tuk­hol­mas­ta. Oh­jel­man juon­ta­vat Sa­rah Dawn Fi­ner, Kod­jo A­ko­lor, Ma­ri­ka Carls­son ja E­ric Saa­de.

Pe­tos

Kau­si 3, 1/10. Toi­sen tuo­tan­to­kau­den ta­pah­tu­mis­ta on ku­lu­nut kak­si vuot­ta. Al­fil­la on nyt uu­si työ po­lii­sin Nør­reb­ron e­ri­koi­syk­si­kös­sä ja sa­la­suh­de kol­le­gan­sa I­san kans­sa.

21.30 Mat­ka­mie­het B­ry­don ja Coo­gan Es­pan­jas­sa

Andalucia: El Refectorium 6/6. An­da­lu­cia: El Re­fec­to­rium.

21.50 I­sä mei­dän

(1993) (1993) Lap­suus­muis­tot pii­naa­vat poi­kaa, jon­ka i­säl­lä on muis­ti­sai­raus. Men­nei­syys pal­jas­tuu, mut­ta pys­tyy­kö poi­ka an­ta­maan an­teek­si? N: Han­nu Ki­vio­ja, Mart­ti Ka­ta­jis­to ja E­li­na Hur­me. O: Veik­ko Aal­to­nen.

21.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

22.00 Bo­nus­per­he

Lisan salaisuus Kau­si 3, o­sa 2/10. Pat­rik ih­met­te­lee, mi­tä hä­nen i­sän­sä oi­kein ai­koo.

22.00 Ki­no: Pa­ras ys­tä­vä­ni T­ru­man

Lap­suu­de­nys­tä­vät Ju­lian ja To­mas ta­paa­vat vuo­sien jäl­keen uu­des­taan. He o­vat ra­ken­ta­neet o­mat e­lä­män­sä At­lan­tin e­ri puo­lil­le, mut­ta sil­ti tun­tuu, kuin he ei­vät kos­kaan o­li­si e­ron­neet.

22.00 Ai­ka­var­kaat

Yk­si ih­mi­sen tär­keim­mis­tä re­surs­seis­ta, jos­ta jo­kai­nen ha­luai­si o­san­sa, on ai­ka.

22.45 Mam­mo­na

Kau­si 2, o­sa 1/8. Toi­mit­ta­ja Torg­rim Ham­mern löy­de­tään kuol­lee­na leh­ti­ta­lon au­to­hal­lis­ta.

22.45 Ta­pa­ni Kan­sa in­tis­sä

22.55 Y­le Li­ve

Vilma Alina

22.55 Laa­va (x4)

23.05 Ta­pa­ni Kan­sa - Ta­sa­val­las­sa ta­pah­tuu 1976

23.05 I­kui­ses­ti MØ

23.15 Uu­si Ki­no: Eat­nan­vu­los Lot­tit - Maan si­säl­lä lin­nut

23.25 Uu­si Ki­no: Kat­to

23.25 Il­ta­täh­ti

6.10.1981

Uu­si Ki­no: Pol­te

23.35 Kan­sas Ci­ty

(1996) Rak­kaut­ta, ri­kok­sia ja po­li­tiik­kaa 1930-lu­vun Kan­sas Ci­tys­sä, tuos­sa jaz­zin py­hä­tös­sä ja gangs­te­rei­den pa­ra­tii­sis­sa.

Y­le Li­ve

Rag'n'Bone Man

0

00.10 Hit­le­rin Hol­ly­wood