Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
08.30 Ki­ran keittiössä
08.30 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
08.30 Kau­pun­kia muut­ta­neet rakennukset
08.00 Puk ja Her­man Tans­kan saaristossa
08.30 Su­perapulaiset
Metsänhoitoa
08.30 BUU-klubben
08.40 On­nis­tuu­ko avioliitto?
On­ko mah­dol­lis­ta en­nus­taa, mi­kä avio­liit­to on­nis­tuu ja mikä ei?..
9
09.00 Tun­te­ma­ton perillinen
Majakanvartijan tytär
09.00 Efter Nio
Hallinnan hallitseminen Hal­lin­ta. Ar­tisti Alma,..
09.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
09.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
5/6.
09.00 Tom Sawyer
Jaksot 18-19.
09.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 Korut
09.40 Sammutettu maa
09.44 Vi­raalit nerot
09.55 Nor­jaa ris­tiin rastiin
10.00 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
5/6.
10.00 Se­nio­risurffaajat
10.00 Black­rib­bon - pi­mey­den runoilijat
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.00 Jo­tun­hei­me­nin paimenet
3/4.
10.13 Met­te ja Ja­mes - keit­tiön voimakaksikko
10.30 Kau­pun­kia muut­ta­neet rakennukset
10.32 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Pyromaani
Kissa ja hiiri -leikki
10.30 Tans­kan aar­teen­metsästäjät
10.55 Sel­kä­ran­gatonta menoa
10.54 Svensk­finland runt
11.00 Mi­nun totuuteni
Alex Schulman
11.00 Närbild
11.00 Stugor
11.00 Ef­ter Nio 2016
Pa­rad Me­dia Oy 2016. (U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ruot­sin ku­nin­gas­per­heen vuosi 2019
Ruot­sin ku­nin­gas­per­heel­lä on jäl­leen ta­ka­naan vai­hei­kas vuosi...
11.00 Fal­kens­wär­din mööpelit
Oh­jaus: Leif Lindb­lom. Tuo­tan­to: Svar­var & Engst­röm, 2000. (U)..
11.30 Pyromaani
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
12
12.00 Me­di­cit, Fi­ren­zen valtiaat
Me­di­cin per­het­tä koh­dan­nut tra­ge­dia on jät­tä­nyt pa­ran­tu­mat­to­man ar­ven rau­haa ra­kas­ta­vaan Lorenzoon,..
12.00 Ruoka-Suomi
Petun perilliset Pe­tun perilliset...
12.00 Yle Live: One Re­pub­lic Ete­lä-Afrikassa
Coloradossa v.
12.00 Suo­men­su­kui­set 30 päivässä
12.00 La Sca­lan konsertti
Mi­la­non mai­neik­kaas­sa oop­pe­ra­ta­los­sa pi­det­tiin ke­sä­kuus­sa 2019 hie­no kon­sert­ti, jon­ka so­lis­tei­na esiin­tyi­vät pia­nis­ti Yu­ja Wang ja oop­pe­ra­täh­det Jo­nas Kaufmann,..
12.00 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
(U) Rai­kas es­pan­ja­lai­nen draa­ma­sar­ja si­joit­tuu 1920-lu­vun Se­vil­laan, ja se ku­vaa pe­rin­tei­sen tyt­tö­jen si­säop­pi­lai­tok­sen ar­kea ja juh­laa, jo­ta saa­puu se­koit­ta­maan uu­si opet­ta­ja, Te­re­sa. Hou­su­pu­kuun pu­keu­tu­va, mo­der­ni opet­ta­ja­tar ha­luaa tul­la kut­su­tuk­si vain etu­ni­mellään,..
Jaksot 10-12.
12.00 Kino: Tanna
Yh­des­sä maail­man vii­mei­sis­sä hei­moyh­tei­söis­sä Tan­nan saa­rel­la elä­vä nuo­ri nai­nen Wa­wa kiel­täy­tyy jär­jes­te­tys­tä avioliitosta...
12.45 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Vihreä säde Osa 328. Vih­reä säde...
12.45 Itä­me­rensuomalaiset
13.15 An­jan matkassa
13.25 Napoli film
13.25 Historia: Kau­pun­kien salaisuudet
13.42 Pa­pe­ri, he­vo­nen ja lintuja
13.45 Uusi Kino: Ky­länmies Uudu
13.40 Vaien­ne­tut säveltäjät
14.00 Uusi Kino: Äiti
14.09 Tunne maasi
14.11 Pie­ni suuri maailma
14.15 Historia: Ken­nedyn klaani
14.15 Kieh­to­va maail­ma: Alex Po­lizzin Espanja
(U) Ter­ve­tu­loa mu­kaan Alex Po­liz­zin hur­maa­val­le mat­kal­le paah­tei­seen, in­to­hi­moi­seen ja her­kul­li­seen Espanjaan!
Jaksot 1-3.
14.25 Ko­to­maan ku­via 5: Halki Suomen
14.35 Pie­ni suuri maailma
14.40 Pa­rii­si juhlii 2019
Eif­fel-tor­nin juu­rel­la juh­lit­tiin myös ke­säl­lä 2019 Rans­kan kan­sal­lis­päi­vää suur­kon­ser­til­la 14. hei­nä­kuu­ta. Alain Al­ti­nog­lu joh­ti Rans­kan kan­sal­li­sor­kes­te­ria ja kuoroa.
14.54 Ret­ki Saimaalla
14.50 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
Mattoon - Memphis Mat­toon - Memphis...
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Viimeinen muisto Vii­mei­nen muisto...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Kuolleista noussut Kuol­leis­ta noussut...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Tarttuvaa Tarttuvaa...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Karusellin viimeinen kierros
15.16 Isä Mat­teon tutkimuksia
Pako Pako...
15.51 Maa­na­lainen elämä
15.55 Maa­na­lainen elämä
15.55 Maa­na­lainen elämä
15.55 Ja­pa­nin tai­teen historia
Luonto Luonto...
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 1. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
16.15 Pie­ni ta­lo preerialla
Seudun rikkain mies Seu­dun rik­kain mies...
16.25 RSO Mu­siikkitalossa
Mozart & Crusell Kyeong Ham, oboe, Han Kim, klarinetti,..
16.50 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
16.50 Tienraivaajat
17.00 Met­te ja Ja­mes - keit­tiön voimakaksikko
17.03 Napoli film
16.55 Uusi Kino: Ky­länmies Uudu
17.05 Uusi Kino: Isäntä
17.20 Sammutettu maa
Kallen suunnitelma Nel­jäs päi­vä il­man sähköä...
17.25 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
12. tuo­tantokausi,..
17.25 BUU-klubben
Vincent van Goghin maalaukset inspiroivat Malinia.
17.25 Ki­ran keittiössä
4/8.
17.25 Korut
Rakkauden ja särkyneiden unelmien korut
17.25 Stugor
Mökkimateriaaleja ja Suomen pyramidi
17.48 Sel­kä­ran­gatonta menoa
17.59 BUU-klubben
Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Halitaan,..
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle. fi
18.00 St­röm­sön puutarhailta
Strömsön puutarhailta 2020: Strömsön puutarhailta Tu­le mu­kaan maan­lä­hei­seen ja veh­reään suo­raan lä­he­tyk­seen St­römsöstä!..
18.00 BUU-klubben
18.00 Su­perapulaiset
Metsänhoitoa Met­sä te­kee meil­le mo­nin ta­voin hyvää...
18.00 BUU-klubben
Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Mim­mi Leh­mä ja varis,..
18.30 Se­nio­risurffaajat
1/6.
18.30 Black­rib­bon - pi­mey­den runoilijat
"Vuon­na 2015 mi­nä kuolin",..
18.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä Kes­kia­jal­la Ruot­si laa­je­ni itään...
18.30 Tun­te­ma­ton perillinen
Metsämajan mies Eu­ge­niusz Lu­kas­zuk asui kym­me­nen vuot­ta met­sämajassa...
18.30 Unel­ma­na muo­ti­suunnittelija
Unelmien ammatti
18.30 Ta­lot huo­ku­vat historiaa
6/6. Pie­nes­sä Nor­dan­ki­lin ky­läs­sä Sa­lan lä­hel­lä ei ku­kaan oi­kein tiedä,..
19.00 Kau­pun­kia muut­ta­neet rakennukset
19.10 Vakuum
19.24 Svensk­finland runt
19.23 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maailmalta...
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.40 So­ke­ri­lei­purin herkut
19.40 Sportliv
19.55 Närbild
Pelastetaan pölyttäjät
19.54 Ar­kis­tos­ta: 30 vastausta
19.53 St­röm­sös­tä poimittua
19.52 Svensk­finland runt
19.53 Nor­jaa ris­tiin rastiin
19.50 Hemmalive
20.00 Ja­pa­nin tai­teen historia
Luonto Luonto...
20.00 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
(U) Rai­kas es­pan­ja­lai­nen draa­ma­sar­ja si­joit­tuu 1920-lu­vun Se­vil­laan, ja se ku­vaa pe­rin­tei­sen tyt­tö­jen si­säop­pi­lai­tok­sen ar­kea ja juh­laa, jo­ta saa­puu se­koit­ta­maan uu­si opet­ta­ja, Te­re­sa. Hou­su­pu­kuun pukeutuva,..
20.00 La ot­ra mi­ra­da - Toinen katse
Irtipäästäminen Ir­ti­päästäminen...
20.00 Countrymusiikki
Nyt al­kaa Ken Burn­sin oh­jaa­ma suur­sar­ja count­ry­mu­sii­kin historiasta...
20.00 Mi­nun totuuteni
Mark Levengood An­na He­den­mo kes­kus­te­lee oh­jel­mas­saan Mark Le­ven­goo­din kans­sa. Sar­jas­sa ta­va­taan tun­net­tu­ja ja kiis­tel­ty­jä­kin ruotsalaisia,
20.22 St­röm­sös­tä poimittua
20.30 Pyromaani
Kissa ja hiiri -leikki
20.55 Maa­na­lainen elämä
20.54 Mi­nun musiikkini
21
21.00 Efter Nio
Hallinnan hallitseminen Hal­lin­ta. Ar­tisti Alma,..
21.00 Historia: Bus­hien valtakausi
21.00 Kieh­to­va maail­ma: Ju­na­mat­ka Amerikkaan
Mattoon - Memphis Mat­toon - Memphis...
21.00 Ki­no Klassikko: Rans­ka­lai­sen luut­nantin nainen
John Fow­le­sin ro­maa­niin pe­rus­tu­va klas­sik­ko 1800-lu­vul­le si­joit­tu­vaa rak­kaus­ta­ri­naa fil­maa­vis­ta näyt­te­li­jöis­tä, jot­ka ku­vaus­ten ai­ka­na al­ka­vat ra­kas­tua myös oi­keas­ti toisiinsa.
(The French Lieutenant's Woman, Englanti 1981)
21.00 Kino: Mur­ha vail­la syyllistä
Puo­lik­si to­si ta­ri­na skan­daa­lin­kä­ryi­seen kuo­le­man­ta­pauk­seen joh­ta­neis­ta vii­kon­lop­pukemuista,..
(The Cat's Meow, USA 2002)
21.00 Au­tion saa­ren elokuvat
21.00 Sokaistuneet
21.06 Kino: Kan­salainen Kane
Usein maail­man par­haak­si elo­ku­vak­si va­lit­tu mah­ta­van leh­ti­pa­ro­nin muo­to­ku­va oli 25-vuo­tiaan "ih­me­lap­sen" Or­son Wel­le­sin häi­käi­se­vä lä­pi­mur­to elo­ku­van­te­ki­jä­nä. Pääo­sis­sa Or­son Wel­les, Jo­seph Cot­ten ja Ag­nes Moorehead.
(Citizen Kane, USA 1941)
21.45 Ti­mant­tinen keikka
Onni Boi
21.45 Wal­king on Water
Ympäristötaiteilija Christo (1935-2020) tun­ne­taan mo­nu­men­taa­li­sis­ta pa­ke­toin­ti­teok­sis­ta, joi­ta hän te­ki vai­mon­sa Jean­ne-Clau­den (1935-2009) kans­sa. Pa­ris­kun­ta pa­ke­toi kan­kaa­seen muun muas­sa Ber­lii­nin val­tio­päi­vä­ta­lon ja Pa­rii­sin Pont Neuf -sillan.
Ohjaaja: Andrey Paounov, Yhdysvallat 2019.
22.00 Kun to­mu laskeutuu
Kun tomu laskeutuu (16) Ter­ro­riuh­ka aset­taa Eli­sa­bet­hin vai­kean pul­man eteen...
22.00 Kino: Happy End
Rans­ka­lai­seen Ca­lai­sin pik­ku­kau­pun­kiin si­joit­tu­van elo­ku­van ta­pah­tu­mien taus­tal­la Eu­roop­pa pai­nii pa­ko­laisk­rii­sin kans­sa, mut­ta Lau­ren­tin per­he kes­kit­tyy tui­jot­ta­maan omaa napaansa...
22.40 Historia: Pat­ty Hearstin tarina
22.58 Mic­ke & Steffe show
22.50 Etnogaala
Yle Live: Cotonou-Helsinki Ensemble
23.02 Tunne maasi
23.01 Aa­tos ja Amine
Aa­tos ja Ami­ne poh­ti­vat ju­ma­luut­ta ja elä­män tar­koi­tus­ta Brys­se­lin Mo­len­bee­kin lähiössä...
23.20 Koh­tu vuokrattavana
Tans­ka­lai­nen sar­ja koh­dun­vuok­rauksesta...
23.21 Vaien­ne­tut säveltäjät
23.18 Ko­to­maan ku­via 5: Halki Suomen
23.25 Wo­men Ma­ke Film - uu­si mat­ka elokuvaan
Loppuja ja lauluja Lop­pu­ja ja lau­lu­ja. Vii­mei­sen jak­son tee­mat ovat kuolema,..
23.45 Wo­men Ma­ke Film - uu­si mat­ka elokuvaan
23.47 Ret­ki Saimaalla
23.45 Uusi Kino: Copa-Loca
0
00.10 Historia: Bus­hien valtakausi