Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
08.13 Suu­ri postiryöstö
08.00 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.25 Jen­nifer Erica
08.30 Ark­ki­tehdin kotona
08.35 Iri­na palaa kotiin
08.30 BUU-klubben
buu. yle. fi
08.40 Tämä tästä
08.40 Tans­ka­lai­nen maajussi
09.00 Unel­ma­na muo­ti­suunnittelija
08.55 El­vis elää Hudikissa
3/4. Näyt­te­li­jät val­mis­tau­tu­vat täyt­tä pää­tä New Yor­kin -matkaan...
09.00 Närbild
09.00 Taivastiellä
09.00 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Valkoisen Suomen armeija
9
09.05 Efter Nio
Mitä ovat velvollisuutemme? Vel­vollisuus...
09.10 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Spotlight
09.40 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
10.00 Daniel Olin
09.55 Tei­den sankarit
10.00 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Valkoisen Suomen armeija
10.00 Ruokamakasiini
Ruokatrendejä Täl­lä ker­taa tar­kas­tel­laan uu­sim­pia ruo­katrendejä...
10.00 Iri­na palaa kotiin
2/4. Iri­na ta­paa sy­dä­nys­tä­vän­sä Olgan,..
10.05 Tai­vaallista menoa
10.10 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
10.30 Ys­tä­vä­ni, maail­manparantaja
10.34 Suu­ri postiryöstö
10.35 Raw­dah - unel­ma mallinurasta
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Team Bachstad
Paloautolla Oslosta Mongoliaan
10.45 Tämä tästä
11.00 Ai­ka on meidän
Kirja Vuo­si 1957 alkaa...
11.02 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2017
Pa­rad Me­dia Oy 2017. (U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteenpäin.
11.30 Spotlight
11.30 Taivastiellä
12
12.01 Konsertissa
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Vieraat yössä Osa 360. Vie­raat yös­sä (Ext­raños en la noche) ...
12.00 Yle Live: Glas­tonbury 2019
12.00 Kau­ka­sia 30 päivässä
12.00 Pia­nis­ti Lu­cas Debargue
Ranskalainen Lucas Debargue (s. 1990) aloit­ti pia­non­soi­ton 11-vuotiaana,..
12.01 The King - El­vis Pres­leyn Amerikka
Hui­kea mat­ka hal­ki Ame­ri­kan El­vis Pres­leyn Rolls Roy­cen kyy­dis­sä on ta­ri­na pait­si El­vik­ses­tä ja rock'n'rol­lis­ta myös ko­ko Amerikasta...
(The King, USA 2017)
12.00 Ju­malanpalvelus
Adventtijumalanpalvelus Lahdesta On ai­ka lau­laa Hoo­sian­naa ja aloit­taa uu­si kirkkovuosi...
12.15 Kansansankari
Tuomari Nurmio (2008)..
12.45 Valitut sanat
12.59 Suo­mi­hit­tien nä­ky­mät­tö­mät duunarit
13.00 Aa­tos ja Amine
Aa­tos ja Ami­ne poh­ti­vat ju­ma­luut­ta ja elä­män tar­koi­tus­ta Brys­se­lin Mo­len­bee­kin lähiössä...
13.01 Becoming Bond
Mi­ten aust­ra­lia­lai­ses­ta au­to­kaup­piaas­ta, jo­ka ei ol­lut iki­nä näy­tel­lyt, tu­li Sean Con­ne­ryn seu­raa­ja? Yh­den Bon­din mies Geor­ge La­zen­by ker­too it­se us­ko­mat­to­man tarinansa.
(USA 2017)
13.05 Lap­si kuvataiteessa
Las­ten ku­vaa­mi­nen tai­tees­sa on muut­tu­nut vuo­si­sa­to­jen ku­lues­sa ja esim...
13.16 Ar­kistojen salat
13.22 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­taiteilijoita
13.30 Ar­kistojen salat
13.30 Mont­ser­rat Ca­bal­lé ja Marilyn Horne
Tasan vuosi sitten (6. 10. ) oop­pe­ra­maail­ma me­net­ti yh­den kiin­to­täh­distään,..
13.45 Filmikellari
13.45 elokuva: El­vis. Ku­nin­kaan kol­me seuraajaa
13.50 Uusi Kino: Aja­tuk­sia rakkaudesta
13.56 Thel­ma ja Loui­se, yhä sy­dämissämme
Thel­ma & Loui­se vai­kut­ti en­si-il­ta­vuon­naan 1991 kat­so­jiin kuin pom­mi, ei­kä pö­ly ole las­keu­tu­nut elo­ku­van ym­pä­ril­lä vie­läkään...
(Catching Sight of Thelma & Louise, USA 2017)
14.00 Historia: Kun nör­tit muut­ti­vat maailman
14.05 Historia: Mul­lis­ta­vat keksinnöt
14.00 Historia: Wind­so­rien dynastia
14.15 Uusi Kino: Aja­tuk­sia rakkaudesta
14.30 Ar­kistojen salat
14.34 elokuva: Kesä
Neu­vos­to­nuo­ret yrit­tä­vät 1980-lu­vun Le­ning­ra­dis­sa teh­dä roc­kia Beat­le­sin, Rol­ling Sto­ne­sin, Vel­vet Un­derg­roun­din, Bo­la­nin, Bo­wien, Ig­gy Po­pin ja Tal­king Head­sin ja­lan­jäljissä...
(Leto, Venäjä 2018)
14.45 Uusi Kino: Aja­tuk­sia rakkaudesta
14.55 Flashback
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - ove­luu­del­la, ai­tou­del­la se­kä aseis­ta­rii­su­van hy­myn­sä avul­la. Pääo­sis­sa: Terence Hill,
15.19 elokuva: Thel­ma & Loui­se & ystävyys
15.24 elokuva: Mat­ka elo­ku­va­festivaalille
15.26 Zarah
Isi on paras! Isi on pa­ras! Pros­ti­tuu­tio­jut­tu uh­kaa men­nä pieleen,..
15.54 Valitut sanat
15.56 Flashback
15.53 Valitut sanat
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Rakas Albert Ra­kas Albert...
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 7. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Charles,..
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Tasa-arvokampanja Ta­sa-ar­vokampanja...
16.11 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Isoja asioita Osa 361. Iso­ja asioi­ta (Es­tá pa­san­do, lo es­tás viendo) ...
16.37 elokuva: Ai­no Ven­na: Can't Help Fal­ling in Love
16.48 Ku­va­kir­jei­tä Euroopasta
16.49 Pie­ni suuri maailma
16.43 Uusi Kino: Wave
16.50 Ruma Suomi
Jaksot 1-3.
16.55 Pikku Kakkonen
Jaakkopedia. Kat­sel­laan Jaa­kon kans­sa Suu­ren­moi­nen her­ra Kunk­ku, Rik­ke, Ih­me­jut­tu, Fluugalaiset,
16.56 Uusi Kino: Mil­tä tun­tuu ol­la krapulassa?
17.00 Oppimislabra
17.08 Uusi Kino: Polte
17.15 Tei­den sankarit
17.20 Suo­ma­lai­sia sar­ja­ku­va­taiteilijoita
17.20 Flashback
17.25 Almost never
Managerikokelaat
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
13. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Strömsö
Kuivakukkia ja kynttilöitä retrohengessä
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
ti: Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Lu­mi­leikkejä,..
ke: Tä­nään kat­so­taan sar­jo­ja Ro­bottijunat,..
pe: Tänään katsotaan sarjaa Katto-Kassinen.
fi
18.30 Tai­vaallista menoa
Koronapandemia ja viimeiset ajat
18.30 Man­ner­heim - Jörn Don­ne­rin kertomana
Valkoisen Suomen armeija
18.30 Skavlan
Laulaja Kylie Minogue on Skavlanin vieraana
18.30 Ruokamakasiini
Ruokatrendejä Täl­lä ker­taa tar­kas­tel­laan uu­sim­pia ruo­katrendejä...
18.30 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteen­päin. Pääo­sis­sa: Su­zan­ne Reu­ter, Adam Lundg­ren, Pe­ter Dal­le, Mat­tias Nordk­vist, Hed­da Stierns­tedt Ju­lia He­veus, Os­kar La­ring ja Mor­ten van Simonsen.
19.00 Suu­ri postiryöstö
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.53 Svensk­finland runt
19.53 Tie­tois­ku uskonnosta
19.53 Egen­lan­din matkakohteet
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Zarah
Isi on paras! Isi on pa­ras! Pros­ti­tuu­tio­jut­tu uh­kaa men­nä pieleen,..
20.01 elokuva: Shop­lif­ters - per­he­salaisuuksia
Can­ne­sin fes­ti­vaa­lin pää­pal­kin­non voit­ta­nut sy­dä­mel­li­nen elo­ku­va ker­too pik­ku­ri­kol­lis­ten per­hees­tä, jo­ka ot­taa hy­lä­tyn pik­ku­ty­tön huostaansa...
(Manbiki kazoku, Japani 2018)
20.01 elokuva: Fan­tas­tinen nainen
Par­haan vie­ras­kie­li­sen elo­ku­van Os­ca­rin voit­ta­nut draa­ma ker­too trans­nai­ses­ta, jon­ka ra­kas­tet­tu ä­kil­li­ses­ti menehtyy...
(Una mujer fantastica, Chile 2017)
20.01 elokuva: El­vis. Ku­nin­kaan kol­me seuraajaa
20.01 elokuva: Kylmä sota
Eu­roo­pan par­haa­na elo­ku­va­na pal­kit­tu traa­gi­nen rak­kaus­ta­ri­na kyl­män so­dan maail­mas­ta, täyn­nä sy­dän­tä­sär­ke­vää mu­siik­kia ja sil­miä hi­ve­le­vää kau­neut­ta. Kak­si mu­sii­kin­tekijää,..
(Zimna wojna, Puola 2018)
20.00 Daniel Olin
20.11 The King - El­vis Pres­leyn Amerikka
Hui­kea mat­ka hal­ki Ame­ri­kan El­vis Pres­leyn Rolls Roy­cen kyy­dis­sä on ta­ri­na pait­si El­vik­ses­tä ja rock'n'rol­lis­ta myös ko­ko Ame­ri­kas­ta. Mi­ten maa­lais­po­jas­ta tu­li ek­sy­nyt kuningas,..
(The King, USA 2017)
20.23 Ef­ter Nion parhaat
20.30 Spotlight
Kun Covid-19 pysyy
20.30 Ys­tä­vä­ni, maail­manparantaja
20.47 His­to­riaa huo­nomuistisille
21
21.00 Efter Nio
Mitä ovat velvollisuutemme? Vel­vol­li­suus. Vie­rai­na ovat ope­tus­mi­nis­te­ri Li Andersson,..
21.00 Historia: Wind­so­rien dynastia
21.00 Elinkautinen
Kapinallinen Po­lii­si­mur­hat pii­naa­vat Nor­jaa, ja Ki­tin van­ha men­to­ri on uusin uhri...
21.25 elokuva: Thel­ma & Loui­se & ystävyys
21.31 elokuva: Thelma & Louise
Kat­ke­ran­su­loi­nen, ai­van uu­siin suun­tiin aja­nut road mo­vie ker­too kah­den nai­sen pa­ko­mat­kas­ta Ame­ri­kan hal­ki. Pääo­sis­sa Su­san Sa­ran­don, Gee­na Da­vis, Har­vey Kei­tel, Mic­hael Mad­sen ja Brad Pitt. Oh­jaus Ridley Scott.
(USA 1991)
21.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suomi: Hella W
Me­nes­ty­nyt lii­ke­nai­nen, kuu­lui­sa kir­jai­li­ja, po­liit­ti­nen vai­kut­ta­ja, va­koo­ja­na maan­pe­tok­ses­ta tuomittu,..
(2011)
21.42 elokuva: Babadook
Psy­ko­lo­gi­nen tril­le­ri mie­hen­sä kuo­le­man pii­naa­mas­ta yk­sin­huol­ta­jaäi­dis­tä, jon­ka poi­ka väittää,..
(The Babadook, Australia 2014)
21.45 Tyt­tö, jo­ka huusi sutta
Tyttö, joka huusi sutta (12) Kun 14-vuo­tias Hol­ly kir­joit­taa kou­luaineessaan,..
22.00 Tap­pa­jan kantapäillä
Tappajan kantapäillä (12)
21.58 elokuva: Kwai­dan - kauhun kasvot
Hui­keas­ti vi­sua­li­soi­tu ko­koel­ma pe­rin­tei­siä ja­pa­ni­lai­sia kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta - elä­vien ja kuol­lei­den aa­ve­mai­sia, pe­lot­ta­via, kos­ket­ta­via, ra­kas­ta­via ja vä­ki­val­tai­sia koh­taa­mi­sia. Can­ne­sin elo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la palkitun,
(Kaidan, Japani 1965)
21.57 elokuva: Glo­ria - gangsteriheila
Toisenlainen mafiaelokuva, josta tuli kulttiklassikko. Ko­va­nah­kai­nen nai­nen jou­tuu vas­ten­tah­toi­ses­ti ot­ta­maan suo­jiin­sa palk­ka­mur­haa­jien jah­taa­man pikkupojan.
1980
22.45 Skavlan
Laulaja Kylie Minogue on Skavlanin vieraana
22.41 West of Liberty
Pääo­sis­sa: Wo­tan Wil­ke Möh­ring, Matt­hew March, Lars Ei­din­ger. Ruot­sa­lais-sak­sa­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja vuo­del­ta 2018 pe­rus­tuu Tho­mas Engst­rö­min ro­maaniin. (U)..
23.05 Uusi Kino: Wave
23.14 elokuva: El Topo
Ale­jand­ro Jo­do­rows­kyn eris­kum­mal­li­nen psy­ke­dee­li­nen western...
(Meksiko 1970)
23.18 Uusi Kino: Mil­tä tun­tuu ol­la krapulassa?
23.30 The Slits, pun­kin ura­nuurtajanaiset
(Here to Be Heard: The Story of The Slits, Britannia 2017)
23.37 elokuva: The Last Movie
(USA 1971)
23.54 elokuva: Mat­ka elo­ku­va­festivaalille
23.57 Yle Live: Glas­tonbury 2019
0
01.01 elokuva: Mat­ka elo­ku­va­festivaalille
01.14 elokuva: Mat­ka elo­ku­va­festivaalille
01.21 elokuva: Mat­ka elo­ku­va­festivaalille