Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
08.10 Oikeus kuolla
08.00 Elä­mä­ni eläi­met: Eläinsairaalassa
08.15 Jen­nifer Erica
08.20 BUU-klubben
08.30 Unel­ma­ko­ti Sisiliassa
08.35 Ker­ros­ta­lop­rin­ses­sa Si­ri - ä­lä luovuta!
08.35 Tämä tästä
08.30 Su­perapulaiset
08.40 Tans­ka­lai­nen maajussi
08.50 Ker­ros­ta­lop­rin­ses­sa Si­ri - ä­lä luovuta!
08.50 Noi­dankehässä
2/3. Lä­heis­riip­pu­vuus rak­kaus­suhteessa...
9
09.00 Unel­ma­na muo­ti­suunnittelija
09.02 Efter Nio
Katsojien toivomia vieraita sohvalla Ylei­sön ohjelma...
09.00 Närbild
09.00 Taivastiellä
09.10 Ruot­sin ihailluin mies
2/2. Pehr G...
09.20 Team Bachstad
Paloautolla Oslosta Mongoliaan
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.30 Spotlight
Hoitoalan kiinteistömonopoli
09.40 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
09.50 Tei­den sankarit
09.50 Poh­jois­mai­den neu­vos­ton palkintogaala
Pohjoismaiden neuvoston palkinnot jaetaan 27. lokakuuta...
10.00 Daniel Olin
10.01 Tai­vaal­lisen hyvää
10.00 Uu­det kodittomat
Ste­fan muut­taa kah­den lap­sen­sa kans­sa jat­ku­vas­ti ret­kei­ly­ma­jas­ta toiseen...
10.00 Tans­ka­lai­nen maajussi
Ko­ko maail­ma koh­taa Fran­kin tilalla,..
10.10 Ko­ti­jump­paa Sofian kanssa
10.30 Pum­min päiväkirja
10.30 Oikeus kuolla
10.30 Raw­dah - unel­ma mallinurasta
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.45 Tämä tästä
11.00 Ai­ka on meidän
Juhlat
11.00 Närbild
11.00 Strömsö
11.00 Ef­ter Nio 2017
Pa­rad Me­dia Oy. (U) Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. En­sie­si­tys syk­syl­lä 2017. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toiveista,..
Jaksot 4-5.
11.30 Spotlight
11.30 Taivastiellä
12
12.01 Bra­si­lian suomalaiskylä
12.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Pakomatka Osa 356. Pa­ko­mat­ka (El por­ta­zo) . Mer­ce­des on sekaisin,..
12.00 Roc­kin klas­sik­ko­le­vyt: The Kinks
12.00 Kau­ka­sia 30 päivässä
12.00 Beet­ho­ve­nin ysi: ko­ko maail­man sinfonia
12.00 Ju­malanpalvelus
Jumalanpalvelus: Pyhäinpäivän jumalanpalvelus Porvoossa
12.00 Kino: Maattomat
Elo­ku­va kol­mes­ta Bron­xis­sa asu­vas­ta "pa­pe­rit­to­mas­ta" tei­ni­nuo­res­ta, jo­ka ovat lap­si­na saa­pu­neet van­hem­pien­sa mu­ka­na Amerikkaan...
(From Nowhere, USA 2016)
12.34 Mi­sio­nes, pet­ty­mys­ten paratiisi
12.46 Valitut sanat
12.40 Isä Mat­teon tutkimuksia
Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - oveluudella,
12.55 Tai­tei­li­joi­den mielimaisemat
13.00 Kuin­ka juu­ta­lai­set sä­vel­sivät joulun
13.17 Uusi Kino: Eleganssi
13.15 Uusi Kino: Upea kakku!
13.12 Klassinen Suomi
Klassinen Suomi: Kaksi maailmaa Suo­mi on täyn­nä tai­teilijoita,..
13.30 Uusi Kino: Eleganssi
13.45 Or­kes­terin edessä
Emi­lia Ho­ving, I-Han Fu ja Ja­mes Ka­ha­ne ovat nuo­ria muusikoita,..
13.50 Isä Mat­teon tutkimuksia
Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta 2/2
13.53 Beet­ho­ven minuutissa
14.00 Historia: Mul­lis­ta­vat keksinnöt
13.56 Ei ai­noas­taan leivästä
14.00 Lu­men Va­lo ja laulun voima
14.10 Isä Mat­teon tutkimuksia
Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta 1/2
14.10 Nizinski
Sata vuotta sitten (19. tam­mi­kuu­ta 1919) le­gen­daa­ri­nen puo­la­lais­syn­tyi­nen ve­nä­läi­nen ba­let­ti­tans­si­ja Vats­lav Ni­zins­ki esiin­tyi vii­mei­sen ker­ran jul­ki­ses­ti. Paik­ka oli ho­tel­li Suv­ret­ta Hou­se, St. Mo­rit­zis­sa, Sveitsissä...
14.26 Huhu
14.55 La Señora
La Señora (12) Isä Ángel jär­jes­tää vas­taa­no­ton, ei­kä Vic­to­ria ha­luai­si osallistua,..
14.50 La Señora
La Señora (12) Vic­to­ria epäi­lee Alon­son ai­kei­ta. Car­lo­tan met­säs­tys­ret­ki ei su­ju ongelmitta...
14.45 Kuuntelen
14.56 Sanakirja
15
15.00 La Señora
La Señora (12) On ku­lu­nut vii­si vuot­ta ja elä­mä on aset­tu­nut uomiinsa...
15.00 La Señora
La Señora (12) En­car­na on puun ja kuo­ren välissä...
15.00 Sue Per­kinsin Ganges
Gangesin suistoalue Gan­ge­sin suistoalue...
15.15 La Señora
La Señora (12)
15.53 Filmikellari
15.53 Pie­ni suuri maailma
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 6. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian laidalla...
16.00 Pie­ni ta­lo preerialla
Kau­si 6. Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian laidalla...
16.00 Fran­con jäl­keen - Al­cántaran perhe
Isoja ongelmia Osa 357. Iso­ja on­gel­mia (No te quie­res en­te­rar) . An­to­nion on vai­kea ym­mär­tää, mi­tä on tapahtunut...
16.15 Pie­ni ta­lo preerialla
Ihmissusi Ihmissusi...
16.25 Tai­tei­li­joi­den mielimaisemat
Ragnar Kjartansson ja Islanti
16.49 Ku­va­kir­jei­tä maailmalta
16.53 Ranen museo
5/6.
16.50 Ranen museo
to: 6/6.
pe: Toinen kausi, osa 1/6.
17.00 Född i Farstun
17.05 Uusi Kino: Au pair
17.15 Tei­den sankarit
17.20 Valitut sanat
17.21 Design 200
17.20 Lu­men Va­lo: Iloit­se, Jumalan äiti
17.25 Almost never
Kadonnut kitara
17.25 Tans­ka­lai­nen maajussi
13. tuo­tantokausi,..
17.25 Daniel Olin
Ann-Lui­se Bertell, 49,..
17.25 Unel­ma­ko­ti Sisiliassa
6/8.
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Strömsö
Tilkkutöitä ramikankaasta
17.59 BUU-klubben
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 BUU-klubben
buu. yle.
18.00 Su­perapulaiset
18.00 BUU-klubben
18.30 Tai­vaal­lisen hyvää
Ateriat
18.30 Uu­det kodittomat
Ste­fan muut­taa kah­den lap­sen­sa kans­sa jat­ku­vas­ti ret­kei­ly­ma­jas­ta toiseen...
18.30 Skavlan
Uu­den le­vyn jul­kais­sut Bru­ce Sp­rings­teen näh­dään jäl­leen Skav­la­nin vieraana...
18.30 Tans­ka­lai­nen maajussi
Ko­ko maail­ma koh­taa Fran­kin tilalla,..
18.30 Ai­ka on meidän
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. En­sie­si­tys syk­syl­lä 2017. (U) Ruot­sa­lai­nen su­kuk­ro­nik­ka Ai­ka on mei­dän ker­too rak­kau­des­ta, ris­ti­rii­dois­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­veis­ta, joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä rau­han­päi­väs­tä 1945 eteen­päin. Pääo­sis­sa: Su­zan­ne Reu­ter, Adam Lundg­ren, Pe­ter Dal­le, Mat­tias Nordk­vist, Hed­da Stierns­tedt Julia Heveus,
19.00 Oikeus kuolla
19.15 Tämä tästä
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
19.39 Sportnytt
19.53 Ar­kis­tos­ta: Maail­man ym­pä­ri - 80 paikannimeä
19.52 St­röm­sös­tä poimittua
19.53 Met­sästysjuttuja
19.52 Egen­lan­din matkakohteet
19.50 Uudista minut
19.48 Sportliv
19.55 Närbild
20.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - oveluudella,
20.00 Valitut sanat
Laa­duk­kai­ta kult­tuu­ri­kes­kus­te­lu­ja elä­vän ylei­sön edes­sä mm. Hel­sin­ki Lit -kir­jal­li­suus­ta­pahtumasta,..
20.00 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin konsertti
Tarmo Peltokoski & Pjotr Anderszewski Joht. Tar­mo Pel­to­kos­ki, sol. ja ka­pel­li­mes­ta­ri Pjotr An­ders­zews­ki, piano...
20.01 Ki­no Klassikko: The Commitments
Alan Par­ke­rin oh­jaa­ma, Rod­dy Doy­len ro­maa­niin pe­rus­tu­va mu­siik­kie­lo­ku­va työt­tö­män Jim­my Rab­bit­ten yri­tyk­sis­tä pe­rus­taa soul­bän­di Dub­li­nis­sa. The Com­mit­ments on täyn­nä ener­giaa, sie­lua ja iloa,
(Irlanti 1991)
20.00 Daniel Olin
Kes­kus­te­luohjelma,..
20.23 Ef­ter Nion parhaat
20.30 Spotlight
Hoitoalan kiinteistömonopoli
20.30 Pum­min päiväkirja
Fatman deitti Fat­man deitti...
21
21.00 Efter Nio
Katsojien toivomia vieraita sohvalla Ylei­sön ohjelma...
21.05 His­to­ria: Neu­vos­to­lii­ton vankileirit
1934 - 1945 Vankileirit sodan aikana 1934 - 1945 Van­ki­lei­rit so­dan aikana...
21.00 Sue Per­kinsin Ganges
Gangesin suistoalue Gan­ge­sin suistoalue...
21.00 Ki­no Klassikko: O: n markiisitar
Ita­lia­lai­sen kau­pun­gin aa­te­lis­nai­nen huo­maa tul­leen­sa mie­hi­tyk­sen ai­ka­na se­lit­tä­mät­tö­mäs­ti ras­kaak­si ja kar­ko­te­taan per­heen parista...
21.00 Kesä -85
Åsa he­rää omas­sa kreik­ka­lai­ses­sa in­to­hi­mon pa­ra­tiisissaan,..
21.15 Kino: Hirviön kutsu
Pat­rick Nes­sin me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa fan­ta­siae­lo­ku­vas­sa kou­lu­poi­ka pai­nii on­gel­mien­sa, eri­tyi­ses­ti äi­din va­ka­van sai­rau­den kanssa,..
21.52 Valitut sanat
21.54 Du­ran Du­ran: The­re's So­met­hing You Should Know
1980-lu­vun alun uus­ro­man­tik­ko­jen ta­ri­na, täyn­nä yle­tön­tä ka­sa­ri­tyy­liä, suu­ria pop­hit­te­jä, me­nes­tys­tä, ris­tiriitoja,..
21.45 Sjä­lö - Is­land of souls
Sei­li, "sie­lu­jen saa­ri", van­git­si lu­ke­mat­to­mien nais­ten koh­ta­lot si­sään­sä vuo­si­sa­to­jen ajan. Kun elo­ku­van­te­ki­jä al­koi kuun­nel­la tuul­ta ja saa­ren henkiä,
22.00 Rakasta mua
Ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja. Kuin­ka per­heen eri su­ku­pol­vet kä­sit­te­le­vät sel­lai­sia asioi­ta kuin rak­kaus, su­ru, in­to­hi­mo ja ih­mis­suh­teet? Per­heen ai­kui­nen tytär,..
21.55 Kino: Nä­ke­miin taivaassa
Rans­ka­lai­nen vei­ja­ri­ta­ri­na en­sim­mäi­sen maail­man­so­dan jäl­kei­se­nä ai­ka­na ker­too kah­den mie­hen suun­nit­te­le­mas­ta hui­jauk­ses­ta ja kostosta...
22.05 ko­ti­mai­nen elokuva: Ki­no Suo­mi: Ru­noi­lija ja muusa
Elo­ku­va ru­noi­li­ja Ei­no Lei­nos­ta ja hä­nen elä­män­sä nai­sis­ta. Pääo­sis­sa Es­ko Sal­mi­nen, Eli­na Sa­lo ja Kat­ja Salminen...
(1978)
22.41 Ei ai­noas­taan leivästä
23.00 Yle Live: Bananarama
Iloista kasaria Teemalla! Brit­ti­läi­nen Ba­na­na­ra­ma oli 1980-lu­vun me­nes­ty­nein tyt­töbändi...
Loistavasti sujuneen Britannian-kiertueen jälkeen Bananarama keikkaili vielä myös USA:ssa vuonna 2018.
22.55 Uusi Kino: Tiikeri
23.11 Huhu
23.05 Uusi Kino: Ku­kis­ta ja me­hiläisistä
23.05 Blank
Nor­ja­lai­nen sar­ja ker­too 19-vuo­tiaas­ta Ellasta,..
Jaksot 8-9.
23.26 Skavlan
Uu­den le­vyn jul­kais­sut Bru­ce Sp­rings­teen näh­dään jäl­leen Skav­la­nin vieraana...
23.20 Kino: Suu­ri yakuzasota
Ya­ku­zo­jen maailmassa,..
(Gokudô daisenso, Japani 2015)
23.45 Uusi Kino: Tiikeri
23.41 His­to­ria: Neu­vos­to­lii­ton vankileirit
23.55 Uusi Kino: Ku­kis­ta ja me­hiläisistä
23.50 Or­kes­terin edessä
Emi­lia Hoving,..
0