Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
08.25 Jen­ni ta­paa romaneja
08.20 Julk­kis lapsenvahtina
3/8.
08.08 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
08.30 Ros­kasta ruoaksi
08.30 Ak­tivismin aika
08.30 Su­perapulaiset
On kurjaa olla kipeä
08.30 Mim­mi Leh­mä ja Varis
08.37 Palomies Sam
08.45 Syn­ty­nyt vuonna 2010
Do­ku­ment­ti­sar­ja yh­dek­sän lap­sen elä­mäs­tä vii­si­vuo­tiaiksi asti...
08.49 Inui
08.55 Svensk­finland runt
08.55 Paras treeni
Saan liikuntaa vain kun käyn shoppaamassa
08.56 HaHaHa
9
09.00 Tun­te­ma­ton perillinen
Lastenkodin poika
09.00 Eräelämää
09.00 Puu­tar­has­sa tuoksuu ruoka
09.00 Unelmakoti
Vanhoja tuttuja Uu­si kau­si aloi­te­taan jäl­leen vie­rai­le­mal­la taloissa,..
09.00 Pa­huk­sen paratiisi
09.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
09.30 An­tiik­ki­kaksintaistelu
09.45 Ma­ria ja kesäpuhujat
Rakkaus
09.50 Beatles forever
10.00 Unelmakoti
Vanhoja tuttuja Uu­si kau­si aloi­te­taan jäl­leen vie­rai­le­mal­la taloissa,..
09.55 Elä­mä käännekohdassa
10.00 Pa­huk­sen paratiisi
10.00 Tiet­tö­män tai­paleen takana
10.00 Jen­ni ta­paa romaneja
3/6.
10.25 Ak­tivismin aika
10.30 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
10.30 Vel­jes­ten keittiössä
10.30 Egenland
10.30 Ranen museo
4/6.
10.55 Suuret tunteet
10.52 Seik­kai­le­vat saappaat
10.52 Beatles forever
10.59 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
Poi­kien isoäi­ti miet­tii usein,..
11.00 Toivomus
11.00 Ark­ki­tehdin kotona
11.00 Ef­ter Nio 2017
Pa­rad Me­dia 2017. Kul­ta­reu­nuk­sis­ta ar­kea. Kiin­nos­ta­vat vie­raat kes­kus­te­le­vat tren­deis­tä, ter­vey­des­tä, ku­luttamisesta,
11.00 Fal­kens­wär­din mööpelit
Roo­leis­sa: Jo­han Stor­gård, An­na Hul­tin, Pat­rick Hen­rik­sen, On­ni Thulesius,..
11.30 Jär­jes­tyksenvalvojat
11.30 Egenland
11.30 Tiet­tö­män tai­paleen takana
11.39 Filip ja Mona
12
12.00 24 tun­tia Euroopassa
(U) (Ylel­lä jaet­tu 24 osaan) , jos­sa seu­ra­taan 60 nuo­ren elä­mää eri puo­lil­la Eu­roop­paa. Do­ku­ment­ti kä­sit­te­lee pää­hen­ki­löi­den ar­jen kaut­ta suu­ria eu­roop­pa­lai­sia ja in­hi­mil­li­siä tee­mo­ja ku­ten asu­mi­nen, asui­no­lot, työ, työn epä­var­muus, työn luon­ne, työn ta­voit­teet, suh­teet van­hem­piin ikä­luok­kiin, so­tak­rii­si, yk­si­näi­syys, pa­ri­suh­de, sek­suaa­li­set suun­tau­tu­mi­set, vä­hem­mis­töt, li­fes­ty­le, po­li­tiik­ka, Bre­xit ja ää­ri­na­tio­na­lis­mi. Pää­hen­ki­löt ovat 18 - 30-vuo­tiai­ta, Suo­mes­ta do­ku­men­tis­sa on mu­ka­na kak­si henkilöä.
Jaksot 18-23.
12.00 WOMEX 2019
Yle Live: WOMEX-festivaalin kooste 1 Maail­man­mu­sii­kin fes­ti­vaa­lil­la lo­ka­kuus­sa 2019 Tam­pe­reel­la tal­tioi­tu­jen esi­tys­ten kooste...
12.00 Jää­me­ri 30 päivässä
12.00 Ar­vo Pär­tin kes­kus Laulasmaalla
12.00 Vel­vet colección
(Ga­le­rias Vel­vet) si­sar­sar­ja, sa­moil­ta te­ki­jöil­tä ja tu­tul­la mie­hi­tyk­sel­lä. On vuo­si 1967. Muo­ti­suun­nit­te­li­jak­si kas­va­nut Ana Ri­be­ra on viet­tä­nyt vii­si on­nel­lis­ta vuot­ta New Yor­kis­sa per­heen pa­ris­sa. Nyt hän pa­laa Es­pan­jaan to­teut­ta­maan suur­ta unelmaa.
Jaksot 6-8.
12.00 Kino: Taskurahat
Fran­cois Truf­faut'n valloittava,..
(L'argent du poche, Ranska 1976)
12.45 Historia: Ric­hard Ni­xo­nin nousu ja tuho
12.58 Joh­dan­to Pär­tin 3. sinfoniaan
13.03 Ar­vo Pär­tin kol­mas sinfonia
13.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Ro­mu-Mat­ti­la ja kaunis nainen
13.30 Roth­ko ja abstrakti taide
13.35 Tans­si tai kuole
(Dance or Die)
13.45 Leo­nard Berns­tei­nin muistokonsertti
Leonard Bernsteinin syntymäpäivänä 25. elo­kuu­ta 2018 Tang­le­woo­dis­sa, Yh­dys­val­lois­sa pi­de­tys­sä suu­res­sa muis­to­kon­ser­tis­sa esiin­tyi­vät mm. Aund­ra Mc­Do­nald, Tho­mas Hamp­son, Yo Yo Ma ja Mi­do­ri. Mu­ka­na oli myös pe­rä­ti kuu­si ka­pel­li­mes­ta­ria mm. And­ris Nelsons,
14.00 24 tun­tia Euroopassa
Uusi aamu koittaa aina Klo 05 - 06...
14.25 Ar­kistojen salat
14.30 Luon­to tai­teen lähteenä
14.36 Flashback
14.40 Tans­si tai kuole
(Dance or Die)
14.53 Filmikellari
15
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
Väärä syyllinen Vää­rä syyllinen...
15.00 Isä Mat­teon tutkimuksia
(U) Ita­lia­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja Isä Mat­teon tut­ki­muk­sia ker­too pap­pi Isä Mat­teos­ta, jo­ka rat­kai­see seu­ra­kun­tan­sa lam­pai­ta koh­dan­nei­ta ri­kos­jut­tu­ja Umb­rias­sa. Hän pää­see lä­hel­le hy­viä kuin pa­ho­ja ih­mi­siä - oveluudella,
15.37 Pie­ni suuri maailma
15.40 Ke­sä­kon­sert­ti Sc­hönbrunnista
Wie­nin fil­har­mo­ni­kot ava­si­vat ke­sä­kau­den 2017 pe­rin­tei­sel­lä ul­ko­kon­ser­til­la Ch­ris­toph Esc­hen­bac­hin johdolla...
15.58 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
15.50 Ruot­sin sa­laiset huoneet
15.57 Ih­me esi­nei­tä Suomesta
16.05 Pie­ni ta­lo preerialla
Ame­rik­ka­lai­nen per­he­sar­ja uu­dis­rai­vaa­jien elä­mäs­tä pree­rian lai­dal­la. Lau­ra In­galls Wil­de­rin elä­mä­ker­ral­li­siin kir­joi­hin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa isä Char­les, äi­ti Ca­ro­li­ne ja hei­dän kol­me ty­tär­tään - Mary,..
Jaksot 67-71.
16.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Ro­mu-Mat­ti­la ja kaunis nainen
16.40 RSO Mu­siikkitalossa
Five Songs of Soundness Kyeong Ham, oboe, Kai­sa Kor­te­lai­nen, hui­lu, He­le­na Jun­tu­nen, sopraano,..
16.52 Eu­roop­pa­lai­nen kek­sin­tö­palkinto 2019
17.00 Egen­lan­din matkakohteet
17.00 Mää­rän­pää­nä San­tia­go de Compostela
Jaksot 12-15.
17.10 Ma­ria ja kesäpuhujat
Rakkaus
17.17 Pie­ni suuri maailma
17.20 Design 200
17.25 Kum­mi­tus­koulu Spooky's
17.25 Eräelämää
Kuusipeura
17.25 Toivomus
Lasse Mellberg
17.25 Ros­kasta ruoaksi
Makeiset ja virvoitusjuomat
17.25 An­tiik­ki­kaksintaistelu
17.25 Ark­ki­tehdin kotona
Sanna Hederus
17.47 Seik­kai­le­vat saappaat
17.52 Sil­män­räpäyksiä
17.55 Yle Ny­he­ter TV-nytt 17.55
18
18.00 Halitaan!
18.00 Robottåg
18.00 Bärtil
18.00 Ma­ri­kin has­sut seikkailut
18.00 Su­perapulaiset
On kurjaa olla kipeä
18.00 Mim­mi Leh­mä ja Varis
18.06 Su­perlentokoneet
18.05 Kul­mik­kaat kaverit
18.07 Palomies Sam
18.12 Alva
18.12 Lastenohjelmia
18.14 Vahaveitikat
18.18 Seis!
18.17 Lee­vi Lampunhenki
18.19 Inui
18.23 Suk­ka­hittimittari
18.22 Rillinalle
18.25 Fre­ja, pikku tutkija
18.27 Hupsulit
18.27 Suk­ka­hittimittari
18.26 Aar­ne Al­li­gaat­to­rin mu­siikkiseikkailu
18.26 HaHaHa
18.30 Elä­mä käännekohdassa
18.30 Pa­huk­sen paratiisi
18.30 Ku­nin­kait­tem­me jäljillä
Kuninkaittemme jäljillä
18.30 Ir­tiot­to ora­vanpyörästä
18.30 Ka­don­neet perijät
Erään äidin salaisuus Ma­rie vaa­li ko­ko elä­män­sä ajan suur­ta sa­laisuutta...
18.30 Paras treeni
Ilman kipua ei ole nautintoakaan Nel­jä ruot­sa­lais­ta pa­ris­kun­taa saa kan­nus­ta­jak­seen oman kun­to­valmentajan,..
18.30 Unelmakoti
Kummituslinna Skånen Vins­lö­vis­sä on yli sa­ta­vuo­tias van­ha tii­li­hu­vi­la, jo­ka au­tioi­tui jo kauan sitten...
19.00 Ak­tivismin aika
19.09 Filip ja Mona
19.22 Beatles forever
19.29 Yle Ny­he­ter TV-nytt 19.30
Vii­mei­sim­mät uutiset,..
19.44 Tapaus Victor
19.45 Su­zan­nen vieraana
Jaksot 1-3.
19.44 Su­zan­nen vieraana
19.44 Näin Norjassa
19.43 Sportliv
19.55 Suuret tunteet
Inho Toi­mit­ta­ja Njål En­ge­sæth selvittää,..
19.55 Egen­lan­din matkakohteet
19.54 Egen­lan­din matkakohteet
20.00 Roth­ko ja abstrakti taide
Mark Roth­ko oli abst­rak­tin eksp­res­sio­nis­min mestari,..
20.00 Vel­vet colección
(Ga­le­rias Vel­vet) si­sar­sar­ja, sa­moil­ta te­ki­jöil­tä ja tu­tul­la mie­hi­tyk­sel­lä. On vuo­si 1967. Muo­ti­suun­nit­te­li­jak­si kas­va­nut Ana Ri­be­ra on viet­tä­nyt vii­si on­nel­lis­ta vuot­ta New Yor­kis­sa per­heen parissa.
Jaksot 6-8.
20.00 Ni­le Rod­gers: mes­ta­rin me­nestysvinkit
Osa 1/3. Kol­mio­sai­ses­sa sar­jas­sa ame­rik­ka­lai­nen kitaristi,..
20.00 Toivomus
Anu Sinisalo
20.30 Egenland
Kraatteri ja vesitorni Pohjanmaalla
20.30 Jär­jes­tyksenvalvojat
Ovivuorossa
20.55 Maa­na­lainen elämä
20.50 An­jan matkassa
20.56 Flashback
20.52 Yk­si kau­pun­ki - yksi tarina
21
21.00 Mur­ha Sandhamnissa
3. (U) Tuk­hol­man saa­ris­tos­sa ei ole niin rau­hal­lis­ta kuin luu­li­si. Lai­neet lyö­vät kal­lio­ran­toi­hin, kun ri­kos­tar­kas­ta­ja Tho­mas And­reas­son ja ju­ris­ti No­ra Lin­de tais­te­le­vat en­nal­ta aa­vis­ta­ma­ton­ta pa­haa vas­taan, elä­mäs­sä ja kuolemassa.
21.00 Historia: Ric­hard Ni­xo­nin nousu ja tuho
21.00 Kieh­to­va maail­ma: Mää­rän­päänä Intia
Hääjuhlat Hääjuhlat...
21.00 Ki­no Klassikko: Tu­han­sien sil­mien edessä
Kirk Doug­las leh­timiehenä,..
(Ace in the Hole/The Big Carnival, USA 1951)
21.00 Kino: Ka­la ni­meltä Wanda
Rie­ha­kas ko­me­dia pank­ki­ros­vois­ta, jot­ka saa­lis­ta ja­kaes­saan äi­ty­vät kaik­ki pet­tä­mään toi­siaan ja sot­ke­vat juo­niin­sa myös honk­ke­lin lakimiehen.
(A Fish Called Wanda, Iso-Britannia 1988)
21.00 Au­tion saa­ren elokuvat
21.00 Her­ras­mie­hiä & Gangstereita
Herrasmiehiä Her­ras­mie­hiä. Ka­ris­maat­ti­sis­ta Mor­ga­nin vel­jek­sis­tä ker­to­va ruot­sa­lai­nen draa­ma­sar­ja pe­rus­tuu Klas Ös­terg­re­nin lä­pi­mur­to­ro­maa­niin Her­ras­mie­het (1980)..
21.06 Kino: Pol­ku­pyörävaras
Elo­ku­van suu­riin klas­sik­koi­hin lu­keu­tu­va ker­to­mus mie­hes­tä, jo­ka so­dan­jäl­kei­ses­sä Roo­mas­sa et­sii työl­leen vält­tämätöntä,
(Ladri di bicilette, Italia 1948)
21.45 The Hand­maid's Ta­le - Orjattaresi
Kelvoton Kelvoton...
22.00 Kino: Ru­ben Brandt, tai­teenkerääjä
(Ruben Brandt, a gyuto, Unkari 2018)
22.30 Historia: Jo­nes­tow­nin tragedia
22.30 THF - Tem­pel­ho­fin lentoasema
Ber­lii­nin his­to­rial­li­nen Tem­pel­ho­fin len­toa­se­ma avat­tiin vuonna 1923...
Ohjaaja: Karim Ainouz, Saksa 2018.
22.35 Wal­king on Water
Ympäristötaiteilija Christo tun­ne­taan mo­nu­men­taa­li­sis­ta pa­ke­toin­ti­teok­sis­ta, joi­ta hän te­ki vai­mon­sa Jean­ne-Clau­den (1935 - 2009) kanssa...
(1935 - 2020)
22.50 Manon
Pää pyörällä Pää pyörällä...
22.45 WOMEX 2019
Yle Live: WOMEX-festivaalin kooste 2 Maail­man­mu­sii­kin fes­ti­vaa­lil­la Tam­pe­reel­la lo­ka­kuus­sa 2019 tal­tioi­tu­ja esityksiä...
23.10 Exit
Huoria ja hummereita Hankølla
23.11 Ki­no Klassikko: Tak­sil­la Tobrukiin
(Un taxi pour Tobrouk, Ranska 1961)
23.30 Kino: Stalker
And­rei Tar­kovs­kin fi­lo­so­fi­nen tie­tei­se­lo­ku­va vyö­hyk­kees­tä, jol­la mi­kään ei ole pysyvää...
(Neuvostoliitto 1979)
23.50 So­ku­rovin ääni
0
00.15 Kino: Séraphine
(Ranska/Belgia 2008)