Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.

07.20 S­tep­ha­nin k­las­si­kot

07.45 Un­na Jun­ná

08.00 U­nel­ma­mat­ka

08.00 He­vos­ti­la Mist­ral

Hiihtoratsastuskisa

08.20 Po­ru­kan par­haat

Simhopp O­sa 9/10. Ui­ma­hyp­py.

08.30 Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

Tä­mä täs­tä

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Mansikoita puutarhasta keittiöön

08.30 BUU-k­lub­ben

Ma­lin leik­kii pa­lo­mies­tä ja te­kee it­sel­leen har­joi­tus­ra­dan.

08.45 Nuot­tien mat­kas­sa

9

09.00 Tun­te­ma­ton pe­ril­li­nen

Lastenkodin poika

Ef­ter Nio

Pieniä ja suuria kriisejä

09.00 A­dam & E­va

I­loa puu­tar­has­ta

På s­påret

13/13. Finaali. Tä­nään ju­lis­te­taan Ruot­sin suo­si­tuim­man tie­to­kil­pai­lun voit­ta­ja.

Zor­ro t­he Ch­ro­nic­les

09.20 Kal­sa­ri­pi­raa­tit

09.25 A­va­ruu­sa­pi­nat

09.30 Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

09.30 Toi­veen sy­dän

09.40 Vem vet mest?

09.40 Lo­hi­käär­me­sy­dän

10.00 På s­påret

E­lä­män tar­koi­tus

10.00 Ä­lä st­res­saa!

Ku­lu­tus­ta­va­ra­tar­kas­ta­jat

Op­pi­mis­lab­ra

5/22. Sar­ja Ruot­sin pe­rus­kou­lun a­jan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta.

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

4/8. Voi­si­ko mui­den i­hai­lu saa­da Pet­ran pi­tä­mään ke­hos­taan?

10.15 Bo­nus­per­he

Uusia rooleja

10.25 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

10.30 Tuon­ti­rak­kaut­ta

Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Mansikoita puutarhasta keittiöön

10.30 S­pot­light

Pienviljelijät vastaan Stora Enso

Kaik­kea kau­pan

11.00 S­kav­lan

Matthew Healy ja brittibändi The 1975 esiintyvät

När­bild

Kuinka nurkkapatriootteja suomenruotsalaiset ovat?

Ef­ter Nio 2015

Teemana identtiteetti. Teemana tiede.

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 5/7. F­rank ai­koo höy­ry­tai­vut­taa pui­sen kah­van.

Vet­tä sa­keam­paa

O­sa 2/10. Äi­din ä­kil­li­nen kuo­le­ma jär­kyt­tää Wal­de­ma­rin si­sa­ruk­sia.

11.30 Op­pi­mis­lab­ra

11.40 Tä­mä täs­tä

12

12.00 An­ne­li Saa­ris­to ja Eu­ro­vii­sut

Bat­man (x2)

Kellokuninkaan hullut rikokset Kellokuninkaan kruunajaiset

12.00 Syö­tä­vän hy­vä Es­pan­ja

Sevilla - hymyä ja kyyneleitä

E­räs ke­säyön u­nel­ma

Merk­kien sa­lat

Kansainväliset käsimerkit

Ki­no: Pie­ta­rin vii­mei­set päi­vät

(Ko­nets Sankt-Pe­ters­bur­ga, Neu­vos­to­liit­to 1927) Kuu­lui­sa myk­kä neu­vos­toa­jan k­las­sik­ko ker­too ta­lon­po­jas­ta, jo­ka saa­puu Pie­ta­riin et­si­mään töi­tä mut­ta pää­tyy van­ki­lan kaut­ta so­ta­rin­ta­mal­le.

12.10 Yö­per­ho­sia: An­ne­li Saa­ris­ton yön lau­lut

12.30 F­ran­con jäl­keen - Al­cán­ta­ran per­he

Oppia ikä kaikki

12.30 Val­lan lin­na­ke (x3)

Yksityisyyden raja Erityinen tiedonanto Tanskassa syntynyt

12.50 8 mm kat­se

12.50 His­to­ria: Kau­pun­kien sa­lai­suu­det

Amsterdam

13.00 C­hap­lin Ba­lil­la

B­rian-se­dän rock­ta­ri­nat (x3)

Uran huippu Mainetta ja kunniaa Ikuisuuskysymys

13.25 Ver­meer - yk­si­näi­syy­des­tä i­ko­nik­si

Jo­han­nes Ver­meer o­li mys­tee­rien ver­hoa­ma tai­tei­li­ja, jo­ka jät­ti jäl­keen­sä vain 37 maa­laus­ta.

13.40 F­lash­back

Val­tion jään­sär­ki­jä Si­su

13.45 Päi­vä Ruot­sis­sa

Uu­si Ki­no: Pank­kii­ri-i­sä

J/M Si­su - tal­vi­sen Pe­rä­me­ren työ­juh­ta

13.55 E­lo­ku­via i­kuis­ta­mas­sa

14.00 Päi­vä mie­he­nä

14.00 Ja­ne Aus­ten: Sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na

14.20 Jää mur­tuu

14.20 Pee­ter Vä­hi: mys­ti­sel­lä Kay­da­ran­maal­la

14.30 Päi­vä­kir­ja jään­sär­ki­jäl­tä

14.40 Uu­si Ki­no: I am Bel­fast

14.55 Yh­dys­val­tain tai­de

Metropolista Mark Rothkoon

Merk­kien sa­lat

Kansainväliset käsimerkit
15

15.05 O­lin voit­ta­ja

15.20 F­lash­back

15.20 Ar­vo Pär­tin las­ten­lau­lu­ja (x2)

Arvo Pärtin lastenlauluja , osa 1 Arvo Pärtin lastenlauluja, osa 2

15.25 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Tyttären rohkeus Elämä pelissä

Pie­ni suu­ri maail­ma

15.35 O­lin voit­ta­ja

15.35 Oop­pe­ra- ja ba­let­ti­gaa­la: Vi­ro ja Suo­mi 200

Vi­ro ja Suo­mi 200 - Es­to­nia-teat­te­rin juh­la­kon­sert­ti Mu­siik­ki­ta­los­sa. (U)

15.55 F­lash­back

16.00 I­sä Mat­teon tut­ki­muk­sia

Rakkaus koetuksella Elämän tärkein ennätys Kaukana kavala maailma

16.25 Pik­ku Kak­ko­nen

16.25 R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Beethovenin sinfonia nro 5

17.00 Tai­ta­jat

I­ha­nam­pi e­lä­mä

17.00 Mu­sii­kin voi­ma

17.10 Vem vet mest?

Jo­han Wes­ter ky­syy kil­pai­li­joil­ta ki­pe­riä ky­sy­myk­siä, jot­ka voi­vat kos­kea mi­tä ta­han­sa Ab­bas­ta a­to­mei­hin.

Tie­sit­kö?

17.10 R­SO e­sit­tää: Sa­no­ja suu­rem­paa

Musiikki on sanoja suurempaa.

17.20 Pik­ku Kak­ko­sen pos­ti

17.25 Ruo­ka­ma­ka­sii­ni

Mansikoita puutarhasta keittiöön

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

Ky­sy­myk­siä ku­lu­tus­va­lin­nois­ta

Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

Pet­ra ra­kas­taa it­seään

4/8. Voi­si­ko mui­den i­hai­lu saa­da Pet­ran pi­tä­mään ke­hos­taan?

St­röm­sö

Koko perhe liikkeelle

17.30 Öl­jy­sää­tiö

17.50 Yh­teis­vas­tuu­ke­räys

17.55 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 17.55

18

18.00 BUU-k­lub­ben

18.30 E­lä­män tar­koi­tus

4/8. Ru­noi­li­ja Da­niel Boya­ciog­lu on tun­net­tu yh­teis­kun­tak­riit­ti­ses­tä tyy­lis­tään.

A­dam & E­va

O­sa 4/8. Tar­vi­taan­ko k­ris­ti­nus­koa en­tis­tä e­nem­män vai vä­hem­män?

Ä­lä st­res­saa!

Tans­ka­lai­nen maa­jus­si

20. tuo­tan­to­kau­si, 5/7. F­rank ai­koo höy­ry­tai­vut­taa pui­sen kah­van.

S­tep­ha­nin k­las­si­kot

Uu­si sar­ja al­kaa, 1/2. Sar­ja ker­too 36-vuo­tiaas­ta S­tep­han Wil­so­nis­ta, jo­ka päät­tää nous­ta soh­van poh­jal­ta ja al­kaa ur­heil­la.

Vet­tä sa­keam­paa

O­sa 2/10. Äi­din ä­kil­li­nen kuo­le­ma jär­kyt­tää Wal­de­ma­rin si­sa­ruk­sia.

På s­påret

13/13. Finaali. Tä­nään ju­lis­te­taan Ruot­sin suo­si­tuim­man tie­to­kil­pai­lun voit­ta­ja. Mu­sii­kis­ta vas­taa Au­gus­ti­fa­mil­jen-or­kes­te­ri so­lis­ti­naan Da­niel A­dams-Ray.

18.45 Bo­nus­per­he

Uusia rooleja Kau­si 3, o­sa 1/10. Vii­me kau­den ta­pah­tu­mis­ta on nyt ku­lu­nut vuo­si.

19.00 Tuon­ti­rak­kaut­ta

S­pot­light

19.15 Tä­mä täs­tä

19.25 Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

Yle Nyheter TV-nytt Vii­mei­sim­mät uu­ti­set, uu­ti­sa­na­lyy­sit ja re­por­taa­sit ruot­sin­kie­li­sel­tä ran­nik­ko­seu­dul­ta, muual­ta Suo­mes­ta ja maail­mal­ta.

Y­le Ny­he­ter TV-nytt 19.30

19.35 S­port­nytt

19.45 Tai­ta­jat

"Lähihoitajan työ on hauskaa ja monipuolista"

Ur­hei­lue­lä­mää

Kivut pakottivat Andrea Julinin uuteen alkuun

19.55 Nor­jaa ris­tiin ras­tiin

20.00 När­bild

Kuinka nurkkapatriootteja suomenruotsalaiset ovat?

Yh­dys­val­tain tai­de

Metropolista Mark Rothkoon 2/3. Met­ro­po­lis­ta Mark Roth­koon. Maa­han­muut­ta­jien vas­taa­not­ta­mi­seen käy­te­tyn El­lis Is­lan­din ka­rut ta­pah­tu­mat vai­kut­ti­vat tai­de­maa­la­ri Mark Roth­koon.

Val­lan lin­na­ke

Yksityisyyden raja Erityinen tiedonanto Tanskassa syntynyt

Bue­na Vis­ta So­cial C­lub

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va kuu­ba­lai­sis­ta su­per­vaa­reis­ta, joi­den mu­sii­kis­sa soi e­lä­mä­ni­lo, kai­ho ja pit­kä e­lä­män­ko­ke­mus. Wim Wen­der­sin e­lo­ku­va seu­raa le­gen­do­jen le­vyn­te­koa Ha­van­nas­sa Ry Coo­de­rin joh­dol­la se­kä mat­kaa maail­man­mai­nee­seen - vih­doin­kin! Mu­ka­na mm. Ib­ra­him Fer­rer, Com­pay Se­gun­do, Ru­bén Gon­zález, E­lía­des Oc­hoa ja O­ma­ra Por­tuon­do.

S­kav­lan

. F­red­rik S­kav­la­nin il­lan vie­rai­ta o­vat jää­kiek­ko­le­gen­da Bör­je Sal­ming, jal­ka­pal­loi­le­va a­vio­pa­ri Vic­tor ja Ma­ja Nils­son Lin­de­löf, b­rit­ti­toi­mit­ta­ja Ja­mes B­lood­worth se­kä "Liv", yk­si Nor­jan Tystf­jor­dis­sa ta­pah­tu­neen lap­si­sek­sis­kan­daa­lin uh­reis­ta.

20.30 Öl­jy­sää­tiö

Pikkujoulut

20.50 Tie­tois­ku us­kon­nos­ta

21

21.00 Ef­ter Nio

Pieniä ja suuria kriisejä Tee­ma­na k­rii­si. Il­lan vie­rai­ta o­vat näyt­te­li­jä Mi­mo­sa Wil­la­mo, ar­tis­ti Sil­va­na I­mam, ku­va­jour­na­lis­ti Nik­las Mel­tio se­kä per­he­te­ra­peut­ti Ma­ria Sundb­lom Lind­berg.

His­to­ria: Kau­pun­kien sa­lai­suu­det

Amsterdam 2/3. Ams­ter­dam. Mis­tä Remb­randt ja Ver­meer am­men­si­vat ins­pi­raa­tion­sa? T: BBC

Merk­kien sa­lat

Kansainväliset käsimerkit

Ki­no K­las­sik­ko: Kak­soi­se­lä­mää

Kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu k­las­sik­ko näyt­te­li­jäs­tä, jo­ka e­siin­tyes­sään S­ha­kes­pea­ren Ot­hel­los­sa al­kaa sa­mais­tua lii­kaa mus­ta­suk­kai­sen ja mur­han­hi­moi­sen a­vio­mie­hen roo­liin. Pääo­sis­sa Ro­nald Col­man, Sig­ne Has­so, S­hel­ley Win­ters ja Ed­mond O'B­rien.

Ki­no: Mons­ter's Ball

(U­SA 2001) Hal­le Ber­ry voit­ti y­hä e­del­leen ai­noan mus­tan näyt­te­li­jät­tä­ren saa­man par­haan nais­pääo­san Os­car-pal­kin­non roo­li­työs­tään e­lo­ku­vas­sa, jos­sa ra­sis­ti­nen van­gin­var­ti­ja ja te­loi­te­tun mie­hen les­ki a­loit­ta­vat vim­mai­sen suh­teen.

21.00 I­sa­bel­la

O­sa 2/3. Hän on pap­pi, i­dea­lis­ti ja ra­kas­tu­nut par­haan ys­tä­vän­sä mie­heen. Roo­leis­sa I­ri­na B­jörk­lund, Pe­ter F­ran­zén, Lin­da Zil­lia­cus, S­ti­na Ekb­lad, S­van­te Mar­tin.

21.30 Mat­ka­mie­het B­ry­don ja Coo­gan Es­pan­jas­sa

Siguenza: Nöla 4/6. Si­guen­za: Nö­la.

21.40 I­da

Par­haan ul­ko­mai­sen e­lo­ku­van Os­ca­rin voit­ta­nut d­raa­ma An­nas­ta, puo­la­lai­ses­ta nun­na­no­vii­sis­ta, jo­ka en­nen luos­ta­ri­lu­paus­ta koh­taa va­paa­mie­li­sen tä­tin­sä ja saa tie­tää su­kun­sa vai­heis­ta toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. O: Pa­wel Paw­li­kows­ki.

21.50 Ku­ki­tuk­sia

21.55 Bo­nus­per­he

Uusia rooleja Kau­si 3, o­sa 1/10. Vii­me kau­den ta­pah­tu­mis­ta on nyt ku­lu­nut vuo­si.

Ki­no Suo­mi: Ei­la

(2003) To­ve Idst­rö­min kä­si­kir­joit­ta­ma to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va e­lo­ku­va sii­voo­jan roh­keas­ta tais­te­lus­ta työn, per­heen ja it­se­kun­nioi­tuk­sen puo­les­ta. N: Sa­ri Mäl­li­nen. O: Jar­mo Lam­pe­la.

Ki­no: Mu­ta­fu­kaz

S­cien­ce fic­tion-a­ni­maa­tioe­lo­ku­van ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on e­te­läi­nen Ka­li­for­nia, jos­sa piz­za­lä­het­ti An­ge­li­no ys­tä­vi­neen y­rit­tää sel­vi­tä vä­ki­val­tai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä. An­ge­li­nol­la on sa­lai­sia voi­mia, jot­ka pal­jas­tu­vat kun hän pää­see ta­kaa-a­ja­jiaan pa­koon.

21.55 Dok: Lap­si­lau­ma, o­ma a­pi­na ja lin­na

Es­pan­ja­lai­sel­la Ju­li­ta Sal­me­rónil­la o­li nai­mi­siin men­nes­sään kol­me haa­vet­ta: lap­si­lau­ma, o­ma a­pi­na ja ko­ti­na lin­na. Vuo­sien mit­taan hä­nes­tä tu­li per­heen o­ma­laa­tui­nen mat­riark­ka, jo­ka ker­too hu­vit­ta­via ta­ri­noi­ta kuin pa­ras­kin Al­mo­dóva­rin e­lo­ku­vien hah­mo.

22.40 Val­tion jään­sär­ki­jä Si­su

22.45 E­lo­ku­va: Wel­co­me to Nor­way

(P­ri­mus mo­tor, Nor­ja 2016) Suur­ten suun­ni­tel­mien mies P­ri­mus kek­sii muut­taa van­han ho­tel­lin vas­taa­not­to­kes­kuk­sek­si, kos­ka sil­lä ta­voin voi tie­na­ta hy­vin.

22.45 J/M Si­su - tal­vi­sen Pe­rä­me­ren työ­juh­ta

Y­le Li­ve: B­rit A­wards 2019

B­ri­tan­nian le­vy­teol­li­suu­den suu­ri pal­kin­to­gaa­la Lon­toos­sa 20.2.2019. Jack W­hi­te­hall juon­taa. E­siin­ty­ji­nä mm. Cal­vin Har­ris ja Dua Li­pa, Sam S­mith, Rag'n'Bo­ne Man, Jess G­lyn­ne ja H.

23.00 An­ta­kaa mi­nun e­lää!

Su­san Hay­ward sai Os­ca­rin roo­li­työs­tään mur­has­ta kuo­le­maan­tuo­mit­tu­na huu­mei­den­käyt­tä­jä­nä ja p­ros­ti­tuoi­tu­na. Vä­ke­vä to­si­poh­jai­nen d­raa­ma he­rät­ti huo­mio­ta myös jazz-mu­sii­kin käy­töl­lä.

23.25 Uu­si Ki­no: U­pea kak­ku!

(The magnificent cake!

23.25 Jää mur­tuu

23.30 Ma­ri­na Ab­ra­mo­vi­cin mys­ti­nen B­ra­si­lia

Päi­vä­kir­ja jään­sär­ki­jäl­tä

0

00.30 Hen­ry Mil­ler - mie­li­ha­lu­jen mes­ta­ri

01.00 Uu­si Ki­no: U­pea kak­ku!

(The magnificent cake!

01.30 Os­car-gaa­la 2019 (x2)

Punainen matto (suora tv-lähetys) Oscar-gaala (suora tv-lähetys)

3