Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
9
09.44 SVT Forum
DI­REKT. DI­REKT. DIREKT.
En tillfällig covid-19-lag. Riks­dags­de­bat­ten fort­sät­ter. Från 12:30: Cy­ber och skydd av sam­hälls­vik­tig verk­sam­het. Un­der­rät­tel­se­ho­tet - kon­sek­ven­ser för vår de­mok­ra­ti, med Klas Fri­berg, Sä­poc­hef. Att av­vär­ja hot och skyd­da sam­hällsk­ri­tisk verk­sam­het - Björn Lyr­vall, ge­ne­ral­di­rek­tör FRA. Da­vid Lin­dahl, forsk­ning­sin­gen­jör vid FOI,..
ti: Folk och försvar Rikskonferensen. In­led­ning med Maud Hol­ma von Heij­ne, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Folk och förs­var och Eva Ha­mil­ton, mo­de­ra­tor. 09:00: Po­li­ti­kens syn på det mi­li­tä­ra förs­va­ret. Förs­vars­mi­nis­ter Pe­ter Hultq­vist (S) om hur Sve­ri­ges mi­li­tä­ra förs­var rus­tar för fram­ti­den. Förs­var­suts­kot­tets le­da­mö­ter Pål Jons­son (M) , Al­lan Wid­man (L) , Da­niel Bäckström (C).. forts Norden - tillsammans i världen. 12:15: Fo­rum: Po­li­tik och sam­häl­le. 12:30: Po­li­ti­kens syn på det ci­vi­la förs­va­ret. Sve­ri­ges ci­vi­la förs­var och lär­do­mar från co­vid-19, med in­ri­kes­mi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S) Näs­ta steg för det ci­vi­la förs­va­ret, med le­da­mö­ter­na i förs­var­suts­kot­tet Nik­las Karls­son (S) , Eli­sa­beth Falk­ha­ven (MP) , Mi­kael Os­carsson (KD)..
12
15
17.00 Rapport
17.05 SVT Forum
17.15 Gudstjänst
Från Svenska kyrkan i Hässleholm i Skåne.
17.15 Värl­dens na­tur: Isb­jörns­mammans kamp
Den har re­dan vun­nit många priser,..
18
18.15 Ny­he­ter på lätt svenska
18.20 Nyhetstecken
18.30 Oddasat
18.45 Uutiset
19.00 Cirkus familj
Annorlunda barn. Om familjeliv,..
19.00 Al­pint: Världscupen
Slalom, åk 1, damer. Sla­lom, da­mer, Flac­hau, Ös­ter­ri­ke. Första åket.
19.30 Ar­vet efter Pompeji
Det våld­sam­ma vul­ka­nutb­rot­tet som drab­ba­de sta­den Pom­pe­ji år 79 e. Kr...
20.00 Under klubban
20.30 Mo­dern och dottern
Zey­nep Günes får ett till­fäl­ligt lä­rar­jobb på den lo­ka­la grundskolan...
21
21.00 Ve­tens­kapens värld
H2O - Nyckeln till allt liv. Vat­ten är en bes­tånds­del i allt liv på jorden...
21.00 Värl­dens historia
Det osynliga imperiet. Det osyn­li­ga ri­ket. Ku Klux Klan är USA:s älds­ta ter­ro­ristgrupp...
22.00 Aktuellt
Tex­tat sid. 199.
22.34 Kul­turnyheterna
22.41 Ny­hets­sammanfattning
22.45 Superungar
Oliver. Det finns en mas­sa ener­gi som ru­sar runt i krop­pen på barn med adhd...
22.45 Co­rona special
23.45 Uni­ver­si­te­tets djursjukhus
23.50 Krigsfotografen
0
00.15 Fin­land från ovan
00.45 Egen­land - Fin­land är fantastiskt
00.50 Al­ber­to Gia­co­met­ti av Stanley Tucci
01.15 Ar­vet efter Pompeji
02.10 Her­bert och Alice
02.45 Sportnytt
3
03.00 Nyhetstecken