Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
9
09.11 Kort­filmsk­lub­ben - franska
09.30 Jark­ko och dövas Amerika
09.45 Bar­nen som ö­ver­lev­de Fö­rin­tel­sen - ro­ma­ni chib/arli
10.00 Forum
ma: Riksdagens frågestund. Riksdagsdebatterna fortsätter. DI­REKT. 14:05: Så påver­kar sam­häll­sut­veck­lin­gen brotts­lig­he­ten. Ett se­mi­na­rium om brotts­lig­he­tens ut­veck­ling och de brotts­be­käm­pan­de myn­dig­he­ter­nas fö­rut­sätt­nin­gar. Med Fred­rik Tor­ber­ger, om­värld­sa­na­ly­ti­ker Kai­ros Fu­tu­re, Amir Ros­ta­mi, kri­mi­no­log, Le­na Nitz, Po­lis­för­bun­det, Emil Hjal­mars­son, Na­tio­nellt fo­ren­siskt center, m fl.
ti: Bostadsförsörjning för alla. I en ny rap­port ana­ly­se­rar LO-eko­no­men Pe­ter Ger­lach ut­veck­lin­gen på den svens­ka bos­tads­mark­na­den och vad oli­ka ty­pis­ka LO-hus­håll kla­rar att ef­terf­råga. Rap­por­ten kom­men­te­ras av An­na Gra­nath Hans­son, bos­tads­fors­ka­re KTH och Mar­tin Hof­ver­berg, Hy­res­gäst­fö­re­nin­gen. Ar­rangör: LO... forts Integration Sverige: Vägar till självförsörjning. 13:00: Utö­kat man­dat un­der pan­de­min och fos­silf­ri el. DI­REKT. In­ter­pel­la­tions­de­bat­ter i riks­da­gen. So­cial­mi­nis­ter Le­na Hal­leng­ren (S) , fi­nans­mark­nads- och bos­tads­mi­nis­ter Per Bo­lund (MP) , so­cial­för­säk­rings­mi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S) och ener­gi- och di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter An­ders Ygeman (S)
12
15
17.00 Rapport
17.05 Forum
17.15 Gudstjänst
Andra advent.
17.15 Agenda
18
18.00 Här är mitt museum
18.15 Ny­he­ter på lätt svenska
18.20 Nyhetstecken
18.30 Oddasat
18.45 Uutiset
19.00 FI­FA fot­bolls-VM 2022: Lott­ning kvalgrupper
Kvals­pe­let till fot­bolls-VM 2022 in­leds i mars nästa år...
19.00 Under klubban
19.30 Grizz­lyb­jör­nen i Yellowstone
20.00 Kulturveckan
20.25 En bild berättar
20.30 Mo­dern och dottern
Zey­nep Günes får ett till­fäl­ligt lä­rar­jobb på den lo­ka­la grundskolan...
21
21.00 Ve­tens­kapens värld
No­belp­ris­ta­garna 2020...
21.00 Co­rona special
21.30 No­bel 2020: Lit­te­ra­turporträttet
22.00 Aktuellt
Tex­tat sid. 199.
22.34 Kul­turnyheterna
22.41 Ny­hets­sammanfattning
22.45 Drömmen om Bali
22.45 Ekonomibyrån
23.15 Limboland
23.15 Manhunt
23.45 Nåt måste göras
0
00.05 Min röst: Mun ääni
00.15 Se upp
00.35 Jät­ten från Hallstahammar
00.45 Agenda
01.30 Utrikesbyrån
01.35 Min sanning
02.00 Nu blir vi sambor
02.45 Sportnytt
3
03.00 Nyhetstecken