Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
08.13 Ni idea
08.23 Kort­filmsk­lub­ben - engelska
08.38 Kort­filmsk­lub­ben - spanska
08.49 Kort­filmsk­lub­ben - franska
08.52 Dö­vas his­to­ria genom tiderna
9
09.00 SVT Forum
ma: Öppen utfrågning om lantbrukets sårbarhet. Polisens bekämpande av gängkriminalitet. Hur ser verk­lig­he­ten ut? Med Nic­las An­ders­son, tf sek­tionsc­hef Gro­va brott Ci­ty, Re­gion Stock­holm och An­na Be­ne­det­ti, chef ope­ra­ti­va- st­ra­te­gis­ka sek­tio­nen på re­gion­kans­liet, Po­lis­myn­dig­he­ten Re­gion Stock­holm. Ar­ran­gör: Nors­tedts Ju­ri­dik. Från 13:20: Po­li­tik i bok­hyl­lan: Klass i Sve­ri­ge. En bok om klasstruktur,..
ti: Vad säger Brås forskning om organiserad brottslighet? Om oli­ka for­mer av kri­mi­nel­la nät­verk och grup­pe­rin­gar, or­ga­ni­se­rad eko­no­misk brotts­lig­het, sk­räm­sel­ka­pi­tal och tyst­nads­kul­tur. Ar­ran­gör: Nors­tedts Ju­ri­dik. Från 10:00: KU-utf­rågning: Mi­kael Dam­berg (S) . DI­REKT. Inom ra­men för sin gransk­ning av re­ge­rin­gens ar­be­te håller kons­ti­tu­tion­sutskottet, KU, Forum: Politik och samhälle. 12:45: Po­li­tik i bok­hyl­lan: Vem har sagt något om kär­lek? Jour­na­lis­ten Elaf Ali sk­ri­ver per­son­ligt om att bry­ta sig fri från he­ders­fört­ryck. Eg­na upp­le­vel­ser var­vas med in­terv­juer med fö­räld­rar­na och fak­taavs­nitt om he­ders­fört­ryck. Nedj­ma Chaouc­he in­terv­juar. Från 13:00: Oms­täll­ningss­tö­det och im­port­moms. DIREKT.
12
15
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
Gudstjänst från Ulriksdals slottskapell.
16.15 Agenda
17.00 Su­zanne möter
17.15 Ny­he­ter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18
18.00 Cirkus familj
Storfamilj. Om familjeliv,..
18.00 Under klubban
Hans är van att säl­ja leksaker,..
18.30 Sc­him­pan­sungarnas hem
Ti­di­ga­re sänt i K. Ä­ven i SVT2 se­na­re i natt. Tex­tat sid. 199.
ma: En ny chans.
ti: Brytpunkten.
19.30 Sjä­lens röda rum
19.30 Bas­ket: Svens­ka Basketligan
20.00 Ve­tens­kapens värld
Trädens superkrafter. Trä­dens värld är vi­dun­der­lig och märklig...
20.00 Värl­dens historia
20.50 Kamera
21
21.00 Aktuellt
Tex­tat sid. 199.
21.34 Kul­turnyheterna
21.41 Ny­hets­sammanfattning
21.45 Ekonomibyrån
Ekonomimagasin. Do­pad börs...
21.45 Utrikesbyrån
Utrikesmagasin.
22.15 Se­niorsurfarna
Sociala medier för ett socialare liv.
22.15 Sta­cey Doo­ley: Sexb­rotts­lingarnas öde
I Flo­ri­da är sex­förb­ry­ta­re mot barn döm­da på livs­tid av samhället...
22.45 All värl­dens byggskandaler
23.15 Glöd
23.15 Rock­field – den iko­nis­ka musikstudion
K special. Med Oz­zy Os­bour­ne, Liam Gallagher,..
23.20 Agenda
0
00.05 Suits
00.15 Ekonomibyrån
00.45 Sc­him­pan­sungarnas hem
Från SVT2 ti­di­ga­re idag. Tex­tat sid. 199.
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Mö­te med - Puhuthaan